Dwana?cie stopni pychy wg. ?w. Bernarda z Clairvaux


Proces schodzenia po stopniach pychy opisa? szczeg?owo w XII w. ?w. Bernard z Clairvaux w traktacie "O stopniach pokory i pychy". Mwi tam o tym jak pewni ludzie "schodz?" po stopniach pychy osi?gaj?c wreszcie stan "?mierci duszy". Cz?owiek "umar?y na duszy" - "?ywy trup" zaczyna si? "rozk?ada?" trac?c powoli, ale nieub?agalnie to, co mo?na nazwa? resztk? jego cz?owiecze?stwa, staj?c si? coraz bardziej "trupem" i to tak dalece, stwierdza wielki Doktor Ko?cio?a, ?e a?, w pewnym momencie "ju? cuchnie". Ten stan jest czym? najgorszym, co mo?e nas spotka?, szczytem nieprawo?ci i niegodziwo?ci, a zarazem nieodwracaln?, ca?kowit? degeneracj? duchow? i moraln? cz?owieka. W jaki sposb dochodzi do tej degeneracji? ?w. Bernard wyr?nia dwana?cie etapw tego procesu.
Czytaj ca?o?? >>>

 
Wywiad z egzorcyst?. "Zaproszenie dla Z?ego"


egzorcyzm

Ojciec Benedykt Barkowski nale?y do zakonu werbistw. Mieszka ko?o Bia?egostoku. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? 1960 roku. Sze?? lat temu biskup mianowa? go egzorcyst?. Wed?ug prawa ko?cielnego egzorcyst? niejako z urz?du jest ka?dy biskup. I to on mo?e mianowa? swojego reprezentanta. Ksi?dz mo?e by? mianowany egzorcyst? na sta?e lub tylko "ad casum", czyli do egzorcyzmowania jednej konkretnej osoby.

O tym, dlaczego diabe? nienawidzi ludzi, czy mo?e op?ta? ka?dego z nas oraz o tym, na czym polega egzorcyzm, opowiada ojciec Benedykt Barkowski, egzorcysta.
Czytaj ca?o?? >>>

 

NMPMiesi?cznik sanktuarium Matki Bo?ej Jasnogrskiej Jasna Gra nr 2/84 zamie?ci? relacj? Kazimierza Hektora z Wroc?awia - Paw?owic na temat niezwyk?ych okoliczno?ci obrony Jasnej Gry w dniu 1 i 2 wrze?nia 1939 r. Prezentujemy ten tekst w ca?o?ci...

Nad po?o?eniem jasnogrskiego sanktuarium w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945) od kilku lat prowadzone s? badania naukowe. Wyniki tych ustale? w pe?nej wersji opublikowa? o. Janusz Zoudniewek w roczniku Studia Clarmonta (1980, s. 300-373). Nadal jednak niewyja?nion? w pe?ni pozostaje sprawa bezskutecznych prb zburzenia Jasnej Gry przez wojska niemieckie w pierwszych dniach wrze?nia. Mo?liwo?? takich przedsi?wzi?? wydaje si? bardzo prawdopodobn? gdy uwzgl?dnimy fakt atakw podj?tych na kult Matki Bo?ej Jasnogrskiej Krlowej Polski przez czo?owych ideologw nazizmu i propagand? faszystowsk?. Czytaj ca?o?? >>>

 
Czy?ciec, przez cierpienie do prawdziwej mi?o?ci

W 1870 roku Belgia sprzymierzy?a si? z Francj? w wojnie przeciw Niemcom. We wrze?niu tego roku siostra Maria Serafina, redemptorystka z klasztoru Malines w Belgii nagle odczula wielki smutek. Wkrtce potem otrzyma?a wiadomo??, ?e ojciec poleg? na froncie. Od tego dnia pobo?na zakonnica wielokrotnie s?ysza?a pe?ne udr?ki j?ki i wo?ania: ?Moja kochana creczko, zlituj si? nade mn?!".
Jednocze?nie ona sama odczuwa?a potworny bl g?owy. Pewnego dnia mia?a wizj?. Ujrza?a ojca otoczonego p?omieniami i pogr??onego w wielkim smutku. Ojciec przechodzi? czy?ciec, jednak Bg zezwoli? mu na ukazanie si? crce, ktr? chcia? poprosi? o modlitw?. Zezwoli? rwnie? na zdanie relacji z tego, jak jest w czy??cu. Czytaj ca?o??...

 
Msza Trydencka, Tradycja Katolicka

Msza Trydencka

Od 14wrze?nia 2008r. decyzj? Benedykta XVI ka?dy ksi?dz mo?e teraz sprawowa? tzw. Msze trydenck? (czyli po ?acinie, twarz? do o?tarza) bez specjalnego zezwolenia biskupa. Przedstawiamy omwienie tego sposobu odprawiania Mszy wprowadzonego w XVI wieku przez Sobr Trydencki, zast?pionego w XX wieku przez Sobr Watyka?ski II znan? wszystkim Msza w j?zyku narodowym, twarz? do wiernych. Czytaj ca?o?? >>>

 
Dziecko zagro?one

Chyba nikt nie ma w?tpliwo?ci, ?e w dzisiejszym ?wiecie panuje atmosfera wroga dziecku. Dla wielu doros?ych ludzi dzieci s? intruzami, ktrych trzeba si? obawia?, bo mog? radykalnie zmieni? ?ycie. Tworzy si? atmosfer?, ktra z jednej strony ma zniech?ci? m?ode, ambitne kobiety do zaj?cia w ci??? i do urodzenia dzieci, a z drugiej - kiedy si? ju? pojawi? na tym ?wiecie, czyni si? wszystko, aby je ?zepsu?." Je?li spojrzymy na to z perspektywy teologii dziejw, bior?c pod uwag? zamys? Boga, ktry stworzy? ?wiat, oraz bunt szatana, ktry dzia?a na przekr planom Boga - wtedy wcale nie zdziwi nas fakt, dlaczego w?a?nie dzieci s? celem szczeglnego ataku Lucyfera. Czytaj ca?o??...

 
Or?dzie Matki Boskiej z Akita

O konieczno?ci nawrcenia i czasach ostatecznych

AkitaSeria zjawisk zwi?zanych z figur? obejmuje: krew p?yn?ca z prawej r?ki rze?by, wydzielaj?cy s?odki zapach pot tak obfity, ?e konieczne by?o wycieranie rze?by. Jednak?e, najznamie- nitszy fakt, naszym zdaniem, to wodnista ciecz wyp?ywaj?ca z obu oczu figury Matki ?wi?tej.
Zacz??o si? to 4 stycznia 1975 (Roku ?wi?tego) ?zy pop?yn??y 101 razy, a? do 15 wrze?nia 1981 roku, ?wi?ta Matki Boskiej Bolesnej. Sam osobi?cie by?em ?wiadkiem czterech ?zawie?. Dwukrotnie bada?em t? ciecz. By?a s?onawa i podobna do ludzkich ?ez. Naukowa ekspertyza profesora Sagisaka, specjalisty medycyny s?dowej na Uniwersytecie Akita, wykaza?a, ?e ciecz ta jest dok?adnie taka sama, jak ludzkie ?zy. Czytaj wi?cej...

 
Obraz "Jezu ufam Tobie"

Obraz ?Jezu ufam TobieObraz "Jezu ufam Tobie" zosta? namalowany po raz pierwszy w historii Ko?cio?a na wyra?ne ??danie Jezusa, ktry przekaza? je Siostrze Faustynie 22 lutego 1931 r. w P?ocku.Oto, co na ten temat napisa?a Siostra Faustyna: Wieczorem, kiedy by?am w celi, ujrza?am Pana Jezusa ubranego w szacie bia?ej. Jedna r?ka wzniesiona do b?ogos?awie?stwa, druga dotyka?a szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodzi?y dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywa?am si? w Pana, dusza moja by?a przej?ta boja?ni?, ale i rado?ci? wielk?.
Po chwili powiedzia? mi Jezus: wymaluj obraz wed?ug tego rysunku, ktry widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragn?, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na ca?ym ?wiecie (Dz 44).Czytaj wi?cej...

 
Ksi?dz Jerzy, Alfons Popie?uszko

Ksi?dz Jerzy, Alfons Popie?uszkoUrodzi? si? 14 wrze?nia 1947 we w?i Okopy - wiosce po?o?onej na Bia?ostocczy?nie, niedaleko Suchowoli. Kapelan Solidarno?ci, duszpasterz s?u?by zdrowia, polski ksi?dz zwi?zany ze ?rodowiskami robotniczymi powi?zanymi z ruchem spo?ecznym Solidarno??, S?uga Bo?y Ko?cio?a katolickiego. W homiliach g?osi? prawo do ?ycia w wolno?ci i sprawiedliwo?ci, protestowa? przeciw aktom bezprawia i przemocy. Sta? si? celem szykan i prowokacji ze strony w?adz PRL. Wed?ug oficjalnej wersji 19 pa?dziernika 1984 zosta? porwany przez funkcjonariuszy S?u?by Bezpiecze?stwa (SB), ktrzy przeozili cia?o ksi?dza w baga?niku Fiata 125p Kilka minut po p?nocy wrzucili skr?powane i zmasakrowane zw?oki do Wis?y, na tamie niedaleko W?oc?waka. Pogrzeb zamordowanego ksi?dza odby? si? 3 listopada 1984 r, i sta? si? oglnopolsk? manifestacj? solidarno?ci i walki o wolno??. Czytaj wi?cej...

 
Or?dzie Matki Bo?ej, z La Salette

Pani z La SaletteMatka Bo?a ukaza?a si? jeden jedyny raz dnia 19 wrze?nia 1846 roku dwojgu pastuszkom: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud na grze w La Salette, w Alpach wysokich we Francji. Dzieci zobaczy?y J? siedz?c? wewn?trz niezwykle jasnej kuli. Zakry?a d?o?mi twarz, ?okcie opar?a na kolanach i p?aka?a. Na jej piersiach widnia? krzy? z Jezusem Chrystusem z zawieszonymi na nim narz?dziami m?ki: m?otkiem i obc?gami. Z tego krzy?a promieniowa?a niezwyk?a jasno?? otaczaj?ca Maryj?. Objawienie Maryi, ktr? dzieci nazwa?y "Pi?kn? Pani?", ma nas obudzi?, zburzy? nasz? oboj?tno??, nasz? pewno?? siebie i doprowadzi? do oparcia naszego ?ycia na Jezusie Chrystusie. S?owa Or?dzia obna?aj? nasze niepos?usze?stwo wobec Boga, lekcewa?enie Ko?cio?a i sakramentw ?wi?tych. Zapraszaj? one (S?owa Or?dzia), aby?my odnowili modlitw? i nasze ?wiadectwo wobec ca?ego Jej ludu. Czytaj wi?cej...

 
?wi?ta Faustyna Kowalska

?wi?ta Faustyna KowalskaZnana dzi? na ca?ym ?wiecie aposto?ka Mi?osierdzia Bo?ego, zaliczana jest przez teologw do grona wybitnych mistykw Ko?cio?a.
Helena Kowalska przysz?a na ?wiat 25 sierpnia 1905 r. w okolicach ?odzi, w ma?ej wiosce G?ogowiec, w ktrej nie by?o ani szko?y, ani ko?cio?a.
27 sierpnia zosta?a ochrzczona w ko?ciele parafialnym p.w. ?w. Kazimierza w ?winicach Warckich. By?a trzecim z dziesi?ciorga dzieci w?a?cicieli kawa?ka ziemi. Ojciec pracowa? dodatkowo jako stolarz, ale bieda by?a tak wielka, ?e dziewczynki chodzi?y do ko?cio?a wtedy, gdy przypada?a na nie kolej u?ywania ??wi?tecznych" sukienek. Kiedy Helena zostawa?a w niedziel? w domu, zaszywa?a si? w k?t sadu i odmawia?a modlitwy z ksi??eczki do nabo?e?stwa. Z krtkiego okresu szkolnego Helena wynios?a m.in. bolesne wspomnienie dzieci naigrawaj?cych si? z jej n?dznych ubra?. Jednak w tym ubogim domu, mimo ci??kiej pracy, znajdowano czas na czytanie religijnych ksi??ek i na modlitw?. Czytaj wi?cej...

 
?wi?ty Ojciec Pio

Franciszkanin, pierwszy stygmatyzowany kap?an w historii Ko?cio?a, b?dzie prawdopodobnie uznany wkrtce za jednego z najwi?kszych ?wi?tych naszego wieku. Przyk?adnie pos?uszny, olbrzym wiary, pokorny w ka?dym do?wiadczeniu, cierpia? nieprzerwanie przez 50 lat, tak w swym ciele jak i w duchu, cierpienia M?ki Chrystusa. Poniewa? nigdy nie odmawia? niczego Boskiemu Zbawicielowi, zosta? obdarzony w zamian wspania?ymi i licznymi charyzmatami. Id?c w ?lady ?w. Paw?a ojciec Pio mia? dope?ni? we w?asnym ciele braki m?ki Chrystusa (por. Kol 1,14) Jeden z biografw s?awnego franciszkanina, ojciec Derobert, powiedzia?: ?W swym mi?osierdziu i m?dro?ci Bg pragn?? przy Swoim Synu wsp?odkupicieli, ktrzy wzorem Dziewicy Maryi pomogliby Mu zbawi? ?wiat. To dlatego mo?na powiedzie?, ?e szale?stwo Krzy?a jest najwy?sz? m?dro?ci?... Stygmatyk spod gry Gargan jest wi?c jedynie przed?u?eniem Ukrzy?owanego z Kalwarii.?Czytaj wiecej...

 

milosierdzie i dobroczynnosc misterium Fatima Przyk?adowy obraz ?wi?ty Ogie? - JerozolinaBIBLIA
T?umaczenie ks. bp Kazimierz Romaniuk

Biblia - wyj?tkowegzorcyzma, ekskluzywna limitowana edycja przygotowana na Rok Wiary i kanonizacj? Jana Paw?a II.
Jako jedyna zawiera b?ogos?awie?stwo Papie?a dla jej czytelnikw, ktrego Ojciec ?wi?ty udzieli? na kilkana?cie dni przed swoim ,,odej?ciem do domu Ojca.
Unikatowa i misterna twarda oprawa oraz 121 wspania?ych ilustracji biblijnych Gustava Dore s? nawi?zaniem do niezwykle cenionych XIX-wiecznych biblijnych wyda?, a rwnocze?nie podkre?laj? dba?o?? o szat? graficzn? dzie?a.
Biblia zawiera tak?e strony przeznaczone na wpisy rodzinnych wydarze?. Dzi?ki temu jest ,,prezentem na ca?e ?ycie.

Nowy portal biblijny: www.czasnabiblie.pl

Idea nawi?zuje do rosn?cego coraz bardziej zw?aszcza w?rd m?odych ludzi - zainteresowania Bibli?. czasnabiblie.pl to przestrze? dla rzetelnego i przyst?pnego poznania S?owa Bo?ego, miejsce dla dyskusji i modlitwy, poniewa? jeste?my przekonani, ?e w?a?nie nadszed? Czas na Bibli?!
Portal powsta? jako odpowied? na zach?t? Jana Paw?a II do rodzinnego czytania Pisma ?wi?tego. Obejmuje r?ne ?rodowiska i ??czy je wok? Biblii oraz osoby i nauczania Papie?a, ktry 27 kwietnia 2014 roku zostanie og?oszony ?wi?tym.
Przygotujmy si? na to wielkie wydarzenie, czytaj?c w naszych domach S?owo Bo?e wraz komentarzami autorw, a przede wszystkim b?. Papie?a.
B?dzie to doskona?e wype?nienie jego ?yczenia i przyj?cie b?ogos?awie?stwa, ktrego udzieli? na dwa tygodnie przed swoj? ?mierci?:
Z serca b?ogos?awi? rodzinom, ktre wsplnie czytaj? s?owo Bo?e - Jan Pawe? II, 19 marca 2005 r.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości