Katechizm - O modlitwie
?ycie Ko?cio?a - Katechizm katolicki kard. Gasparriego

Rozdzia? VIII

O modlitwie

Cz??? I
O modlitwie w ogóle

290. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to pobo?ne wzniesienie duszy do Boga, ?eby Mu oddawa? cze??, dzi?kowa? za otrzymane dobrodziejstwa, prosi? Go o odpuszczenie grzechów i o inne rzeczy potrzebne lub po?yteczne b?d? dla nas samych, b?d? te? dla drugich.

291. Czy potrzeba nam si? modli??

Potrzeba nam si? modli?, bo taka jest wola Bo?a oraz dlatego, ?e pomocy, której ustawicznie potrzebujemy, Bóg na ogó? zwyk? udziela? tylko tym, którzy o ni? prosz?.

292. Jakie s? rodzaje modlitwy?

Dwa: pierwsza jest modlitwa wewn?trzna, czyli my?l?; polega ona na tym, ?e cz?owiek w my?li i w sercu rozmawia z Bogiem i rozwa?a prawdy wieczne, drugim rodzajem modlitwy jest modlitwa ustna czyli s?owami; polega na tym, ?e cz?owiek wymawia s?owa modlitwy z wewn?trzn? uwag? i pobo?nym sercem.

293. Iloraka jest modlitwa ustna?

Modlitwa ustna jest dwojaka; prywatna i publiczna. Prywatn? jest modlitwa wówczas, gdy pojedyncza osoba lub rodzina modli si? za siebie lub za drugich bez udzia?u s?ug Ko?cio?a; publiczn? za? jest modlitwa wówczas, gdy si? odbywa przez s?ugi Ko?cio?a; modlitwa publiczna zwie si? modlitw? liturgiczn?, je?eli jest umieszczona przez Ko?ció? w jego ksi?gach.

294. O co winni?my si? g?ównie modli??

Winni?my si? g?ównie modli? o chwa?? Bo??, o w?asne i drugich zbawienie wieczne i o ?rodki, które s? potrzebne lub przydatne, ?eby dost?pi? zbawienia wiecznego.

295. Czy wolno modli? si? tak?e o dobra doczesne?

O dobra doczesne wolno si? modli? zgodnie z wol? Bo??, to znaczy o tyle, o ile maj? si? one przyczyni? do chwa?y Bo?ej, albo tez w jakikolwiek sposób dopomóc nam lub innym do osi?gni?cia ?ywota wiecznego, albo przynajmniej nie stanowi? ?adnej w tym przeszkody.

296. Do kogo nale?y i mo?na si? modli??

Wprawdzie ka?da modlitwa odnosi si? do Boga, bo tylko Bóg mo?e da? to, o co prosimy; ale modlimy si? tak?e do wszystkich ?wi?tych, zw?aszcza za? do Naj?w.Maryi Panny, a nawet do dusz w czy??cu, ?eby si? za nami wstawiali do Boga.

297. Jak winna si? odbywa? modlitwa, ?eby by?a skuteczna?

Modlitwa, ?eby by?a skuteczna, winna si? odbywa? w imi? Jezusa Chrystusa, na którego zas?ugach si? opiera, pobo?nie, z wiar?, nadziej? i pokor? oraz wytrwale.

298. Dlaczego czasem nie otrzymujemy tego, o co si? modlimy?

Czasem nie otrzymujemy tego, o co si? modlimy, poniewa? albo nie modlimy si? dobrze, albo prosimy o co? niew?a?ciwego; w takich razach jednak Bóg bez w?tpienia u?yczy nam we w?a?ciwym czasie ?ask innych, nawet wi?kszych.

299. Jaka jest najdoskonalsza spo?ród wszystkich modlitw?

Najdoskonalsz? spo?ród wszystkich modlitw jest Modlitwa Pa?ska, czyli Ojcze nasz, do którego dodaje si? zwykle Pozdrowienie Anielskie, czyli  Zdrowa? Maryjo.

Cz??? II
O Modlitwie Pa?skiej i Pozdrowieniu Anielskim

Art. 1. O Modlitwie Pa?skiej

300. Dlaczego Ojcze nasz nazywa si? Modlitw? Pa?sk??

Ojcze nasz dlatego nazywa si? Modlitw? Pa?sk?, poniewa? nauczy? nas jej sam pan nasz Jezus Chrystus.

301. Dlaczego Modlitwa Pa?ska jest najdoskonalsz? modlitw??

Modlitwa Pa?ska jest najdoskonalsz? modlitw?, poniewa? zawiera wszystko, o co winni?my si? modli?, czy to si? odnosi do Boga (w pierwszych trzech pro?bach), czy te? do nas samych lub bli?niego (w pozosta?ych pro?bach).

302. Kogo wzywamy, wymawiaj?c s?owa Ojcze nasz?

Wymawiaj?c s?owa Ojcze nasz, wzywamy Boga jako najlepszego Ojca, ?eby wyrazi? swoj? ku Niemu mi?o?? i ufno?? i zjedna? sobie jego ?yczliwo??.

303. Dlaczego nazywamy Boga Ojcem naszym?

Nazywamy Boga Ojcem naszym nie tylko dlatego, ?e nas stworzy?, zachowuje nas przy ?yciu i opiekuje si? nami, lecz g?ównie dlatego, poniewa? przez ?ask? swoj? czyni nas swoimi dzie?mi przybranymi.

304. Dlaczego mówimy Ojcze nasz, a nie Ojcze mój?

Dlatego mówimy Ojcze nasz, a nie Ojcze mój, poniewa? na mocy daru Boskiego przybrania wszyscy wierni s? bra?mi w Chrystusie, i st?d ka?dy winien drugich mi?owa? jako braci i modli? si? nie tylko za siebie, lecz tak?e za drugich.

305. Co wyra?amy s?owami: Który? jest w niebie?

S?owami: Który? jest w niebie, zach?camy si? do rozwa?ania niesko?czonej pot?gi i majestatu Bo?ego, który najbardziej ja?nieje na niebie; zarazem s?owa te przypominaj? nam, ?e Boga nale?y prosi? g?ównie o dobra niebieskie i o to, co si? z nimi ??czy.

306. O co modlimy si? s?owami pierwszej pro?by: ?wi?? si? imi? Twoje?

S?owami pierwszej pro?by: ?wi?? si? imi? Twoje, modlimy si?, ?eby ?wi?te imi? Bo?e sta?o si? wsz?dzie znane i ?eby je wszyscy czcili sercem, s?owami i uczynkami dobrymi.

307. O co modlimy si? s?owami drugiej pro?by: Przyjd? królestwo Twoje?

S?owami drugiej pro?by: Przyjd? królestwo Twoje, modlimy si?, ?eby Bóg panowa? nad nami i nad wszystkimi lud?mi przez ?ask? swoj?, a nad spo?ecze?stwem i nad narodami przez swoje prawo na ziemi, aby?my kiedy? mogli sta? si? uczestnikami Jego chwa?y wiecznej w niebie.

308. Jak mo?emy si? przyczyni? do tego, ?eby przysz?o na ?wiat królestwo Bo?e?

Do tego, ?eby przysz?o na ?wiat królestwo Bo?e, mo?emy i powinni?my si? przyczyni? w ró?ny sposób: wi?c przez zachowanie przykaza? Chrystusowych; przez wyrabianie w sobie nadprzyrodzonego ?ycia ?aski,; modlitw? i uczynkami pomagaj?c Ko?cio?owi w jego wysi?kach, zmierzaj?cych do tego, by ?ycie prywatne, rodzinne i publiczne by?o zgodne z prawem Bo?ym, ?eby wszyscy b??dz?cy wrócili do jedno?ci z Ko?cio?em, i ?eby ?wiat?o Ewangelii dotar?o do tych ludów, które siedz? w ciemno?ciach i w cieniu ?mierci.

309. O co modlimy si? s?owami trzeciej pro?by: B?d? wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi?

S?owami trzeciej pro?by: B?d? wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, modlimy si? o to, ?eby ludzie na ?wiecie jak najch?tniej zawsze i we wszystkim pe?nili wol? Bo?? tak, jak wszyscy ?wi?ci w niebie i dusze w czy??cu.

310. O co modlimy si? s?owami czwartej pro?by: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj?

S?owami czwartej pro?by: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, modlimy si? o to, ?eby nam Bóg udziela? zarówno chleba duchownego, czyli tego wszystkiego, czego potrzebujemy do ?ycia duchownego, zw?aszcza za? Chleba Eucharystycznego, jako te? chleba dla cia?a, czyli tego wszystkiego, czego potrzebujemy do utrzymania cia?a.

311. O co modlimy si? s?owami pi?tej pro?by: I odpu?? nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom?

S?owami pi?tej pro?by: I odpu?? nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, modlimy si? o to, ?eby nam Bóg darowa? grzechy, które?my pope?nili przeciwko Niemu, i kary, na które?my zas?u?yli za grzechy, tak jak i my sami darujemy krzywdy i obraz?, jakich  doznali?my od ludzi.

312. O co modlimy si? s?owami szóstej pro?by: I nie wód? nas na pokuszenie?

S?owami szóstej pro?by: I nie wód? nas na pokuszenie, uznaj?c swoj? s?abo??, w modlitwie uciekamy si? do Boga, ?eby nas uwolni? od pokus, a przynajmniej ?eby nam u?yczy? pomocy swej ?aski, aby?my mogli zwyci??a? pokusy.

313. Dlaczego Bóg dopuszcza na nas pokusy?

Bóg dlatego dopuszcza na nas pokusy, ?eby?my uznali swoj? s?abo??, ?eby wypróbowa? nasz? wierno?? i ?eby?my zwyci??aj?c pokusy za Jego ?ask?, ?wiczyli si? w cnocie i zdobywali zas?ugi na ?ywot wieczny; nigdy jednak nie pozwala Bóg kusi? nas ponad to, co mo?emy wytrzyma?, wspomo?eni Jego ?ask?.

314. Jakie s? ?rodki szczególnie skuteczne przeciwko pokusom?

?rodki szczególnie skuteczne przeciwko pokusom s? nast?puj?ce: unikanie okazji, my?l o rzeczach ostatecznych i cz?ste przyst?powanie do Sakramentów; w chwili pokusy za?: znak Krzy?a ?wi?tego, pokorne wzywanie Anio?a Stró?a, a zw?aszcza Naj?wi?tszego Imienia Jezus i Naj?w.Maryi Panny.

315. O co modlimy si?, wymawiaj?c s?owa siódmej pro?by: Ale nas zbaw ode z?ego?

Wymawiaj?c s?owa siódmej pro?by: Ale nas zbaw ode z?ego, modlimy si? g?ównie o to, ?eby nas Bóg zachowa? od nieszcz??cia na duszy, to jest od grzechu, a wi?c od szatana, który namawia do z?ego, oraz ?eby nas zbawi? od innych rzeczy z?ych, przynajmniej od tych, które nam mog? da? okazj? do grzechu.

316. Co znaczy s?owo Amen na ko?cu ostatniej pro?by?

S?owo Amen na ko?cu ostatniej pro?by znaczy tyle, co: niech si? stanie to, o co?my w?a?nie prosili; Amen wyra?a równocze?nie nasz? ufno??, ?e Bóg spe?ni sw? obietnic?.

Art. 2. O Pozdrowieniu Anielskim

317. Dlaczego do Modlitwy pa?skiej dodaje si? zazwyczaj Pozdrowienie Anielskie?

Do Modlitwy Pa?skiej dodaje si? zazwyczaj Pozdrowienie Anielskie, ?eby przez przyczyn? Naj?w.Maryi Panny, ?atwiej uzyska? u Boga to, o co prosimy w Modlitwie Pa?skiej.

318. Czyje s? s?owa: Zdrowa? Maryjo, ?aski pe?na, Pan z tob?, b?ogos??wiona? ty mi?dzy niewiastami?

S?owa: Zdrowa? Maryjo, ?aski pe?na, Pan z tob?, b?ogos??wiona? ty mi?dzy niewiastami, wypowiedzia? Archanio? Gabriel, zwiastuj?c Naj?wi?tszej Pannie Maryi tajemnic? wcielenia; dlatego te? modlitwa ta nazywa si? Pozdrowieniem Anielskim.

319. Co czynimy, odmawiaj?c Pozdrowienie Anielskie?

Odmawiaj?c Pozdrowienie Anielskie, i my wyra?amy Naj?w. Maryi Pannie rado?? ze szczególnych przywilejów i darów, których jej Bóg u?yczy? przed wszystkimi innymi stworzeniami, i oddajemy tak?e Bogu za nie chwa??.

320. Czyje s? i co znacz? s?owa: B?ogos?awiony owoc ?ywota twojego?

S?owa: B?ogos?awiony owoc ?ywota twojego, wypowiedzia?a ?w.El?bieta, przyjmuj?c w go?cin? Naj?w.Maryje Pann?; maj? one to znaczenie, ?e Chrystus Pan, Syn Naj?w. Maryi Panny, jest nadewszystko b?ogos?awiony na wieki.

321. Od kogo pochodz? s?owa: ?wi?ta Maryjo, Matko Bo?a, módl si? za nami grzesznymi, teraz i w godzin? ?mierci naszej, i o co prosimy, gdy je wymawiamy?

S?owa: ?wi?ta Maryjo, Matko Bo?a, módl si? za nami grzesznymi, teraz i w godzin? ?mierci naszej doda? Ko?ció?; wymawiaj?c je, prosimy Naj?w. Maryj? Pann?, ?eby si? nami opiekowa?a we wszystkich potrzebach naszych, a przede wszystkim w godzin? naszej ?mierci.

322. Czy Naj?w. Maryja Panna, Matka Bo?a, jest tak?e nasz? matk??

Naj?wi?tsza Maryja Panna, Matka Bo?a, jest tak?e nasz? matka przez przybranie, dzi?ki któremu my jeste?my bra?mi jej Syna; Jezus Chrystus, umieraj?c na krzy?u, sam to potwierdzi?, gdy wszystkich ludzi w osobie ?w.Jana da? za synów Naj?w.Maryi Pannie tymi s?owy: Niewiasto, oto syn twój?, a wszystkim ludziom da? za matk? Naj?w.Maryj? Pann? tymi s?owy: ?Oto matka twoja?.

323. Jak? korzy?? odnosz? ci, którzy maj? serdeczne nabo?e?stwo do Naj?w.Maryi Panny?

Ci, którzy maj? serdeczne nabo?e?stwo do Naj?w.Maryi Panny, odnosz? t? wielk? korzy??, ?e ona ich nawzajem darzy szczególn? mi?o?ci? macierzy?sk? i opiekuje si? nimi.

324. Jakie nabo?e?stwo do Naj?w.Maryi Panny poleca Ko?ció? przede wszystkim?

Ko?ció? przede wszystkim poleca odmawianie Ró?a?ca ?wi?tego ku czci Naj?w. Maryi Panny.

Bractwo Kap?a?skie ?w. Piusa X w Polsce: www.piusx.org.pl

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 38 goĹ›ci