Katechizm - O ?asce Bo?ej
?ycie Ko?cio?a - Katechizm katolicki kard. Gasparriego

Rozdzia? VII

O ?asce

278. Co to jest ?aska?

?aska jest to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela stworzeniom rozumnym z w?asnej dobrej woli, ?eby mog?y dost?pi? ?ywota wiecznego.

279. Iloraka jest ?aska?

?aska jest dwojaka: habitualna, zwana tak?e u?wi?caj?c?, gdy? czyni cz?owieka sprawiedliwym, czyli mi?ym Bogu, i uczynkowa.

280. Co to jest ?aska u?wi?caj?ca?

?aska u?wi?caj?ca jest to fizyczna nadprzyrodzona w?a?ciwo??, stale w duszy tkwi?ca; przez ni? cz?owiek staje si? uczestnikiem natury Pana Boga, ?wi?tyni? Ducha ?wi?tego, przyjacielem i adoptowanym dzieckiem Boga, dziedzicem chwa?y niebieskiej i przez to zdolnym do wykonywania uczynków, zas?uguj?cych na ?ywot wieczny.

281. Czy ?aska u?wi?caj?ca jest koniecznie potrzebna do zbawienia?

?aska u?wi?caj?ca wszystkim ludziom, nawet niemowl?tom, jest nieodzownie potrzebna do ?ywota wiecznego.

282. Co wys?ugujemy sobie uczynkami dobrymi, które wykonujemy usprawiedliwieni przez ?ask? Bo?? i przez zas?ugi Jezusa Chrystusa?

Uczynkami dobrymi, które wykonujemy usprawiedliwieni przez ?ask? Bo?? i przez zas?ugi Jezusa Chrystusa, wys?ugujemy sobie pomno?enie ?aski, ?ywot wieczny (o ile umieramy w ?asce), oraz pomno?enie chwa?y w niebie.

283. Jakim sposobem cz?owiek mo?e utraci? ?ask? u?wi?caj?c??

?ask? u?wi?caj?c? traci cz?owiek przez ka?dy grzech ?miertelny.

284. Jak si? odzyskuje ?ask? u?wi?caj?c??

?ask? u?wi?caj?c? odzyskuje si?, gdy si? zaprzestaje grzechów ?miertelnych, a zarazem u?ywa si? ?rodków, które ustanowi? Chrystus Pan, ?eby?my mogli dost?pi? usprawiedliwienia.

285. Czy w stanie grzechu ?miertelnego mo?na wykona? jakie? dobre uczynki?

W stanie grzechu ?miertelnego mo?na wykona? niektóre dobre uczynki, ale nie zas?uguj?ce na ?ywot wieczny; grzesznik jednak przez te uczynki przysposabia si? do uzyskania sprawiedliwo?ci przy pomocy ?aski uczynkowej.

286. Co to jest ?aska uczynkowa?

?aska uczynkowa jest to nadprzyrodzona pomoc Bo?a; pomoc ta polega na tym, ?e Bóg o?wieca rozum i nak?ania wol? do czynienia dobrego, a unikania z?ego, aby cz?owiek dost?pi? ?ywota wiecznego.

287. Czy ?aska uczynkowa jest nam potrzebna?

?aska uczynkowa jest nam bezwzgl?dnie potrzebna, ?eby?my mogli czyni? dobrze, a unika? z?ego celem dost?pienia ?ywota wiecznego; skoro bowiem ?ywot wieczny nale?y do porz?dku nadprzyrodzonego, przeto za pomoc? samych tylko si? przyrodzonych nie zdo?amy zgo?a niczego my?le?, chcie? i uczyni?, jak nale?y, ?eby go dost?pi?.

288. Czy Bóg wszystkim udziela ?ask, potrzebnych do ?ycia wiecznego?

Bóg, który chce, ?eby si? wszyscy ludzie zbawili, wszystkim tez udziela ?ask potrzebnych do ?ywota wiecznego; ?eby do? doszli, je?eli s? doro?li, musz? sami z Bogiem wspó?dzia?a? przy Jego pomocy, daj?cej im natchnienie do dobrych uczynków, wspieraj?cej ich przed ich wykonywaniem, wspó?dzia?aj?cej z nimi przy wykonaniu i towarzysz?cej gdy pe?ni? dobre uczynki.

289. Jakie s? g?ówne ?rodki zyskania ?aski Bo?ej?

G?ówne ?rodki zyskania ?aski Bo?ej to modlitwa o ni? i Sakramenty, które zawieraj? ?ask? i udzielaj? jej.

Bractwo Kap?a?skie ?w. Piusa X w Polsce: www.piusx.org.pl

 

Komentarze   

 
0 #4 ;;;;;p 2013-02-23 09:28
siema523325
Cytować
 
 
0 #3 asdasd 2012-04-08 22:10
haahah jale jaja
Cytować
 
 
0 #2 Down 2012-04-03 13:54
[ilol wtf omg xD masakra]
Cytować
 
 
0 #1 roksana 2010-02-08 13:15
hejka co tan
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci