Katechizm - O radach ewangelicznych
?ycie Ko?cio?a - Katechizm katolicki kard. Gasparriego

 Rozdzia? VI

O radach ewangelicznych

272. Czy prócz przykaza? Bo?ych i przepisów ko?cielnych s? tak?e rady?

Prócz przykaza? Bo?ych i przepisów ko?cielnych, s? tak?e rady, których Chrystus Pan udzieli? najpierw w Ewangelii, st?d nazywaj? si? one radami ewangelicznymi.

273. Co to s? rady ewangeliczne?

Rady ewangeliczne s? to ?rodki, które Jezus Chrystus poda? do ?atwiejszego i pe?niejszego osi?gni?cia doskona?o?ci duchowej.

274. Które s? g?ówne rady ewangeliczne?

Te s? g?ówne rady ewangeliczne: dobrowolne ubóstwo, doskona?a czysto?? i osobliwe pos?usze?stwo dla mi?o?ci Jezusa Chrystusa.

275. Jakim sposobem przez wykonywanie tych rad zdobywa si? ?atwiej i pe?niej doskona?o?? duchow??

Przez wykonywanie tych rad zdobywa si? ?atwiej i pe?niej doskona?o?? duchow?, poniewa? po?wi?caj?c Bogu wole przez pos?usze?stwo, cia?o przez czysto??, zewn?trzne dobra przez ubóstwo, przysposabiamy si? do doskona?ej mi?o?ci.

276. Kto winien pój?? za radami ewangelicznymi?

Za radami ewangelicznymi winni pój?? ci, którzy si? dobrowolnie do tego zobowi?zali, jak np. zakonnicy, którzy ?lubowali, ?e b?d? zachowywa? trzy rady ewangeliczne wed?ug regu?y swego zakonu.

277. Czy potrzebujemy jakiej? pomocy, aby?my mogli, jak nale?y, wierzy? w to, w co wierzy? trzeba, zachowywa? przykazania Boskie i przepisy ko?cielne, i pój?? za radami ewangelicznymi?

Aby?my mogli, jak nale?y, wierzy? w to, w co wierzy? trzeba, zachowywa? przykazania Boskie i przepisy ko?cielne, i pój?? za radami ewangelicznymi, potrzebujemy ?aski Pana Boga.

Bractwo Kap?a?skie ?w. Piusa X w Polsce: www.piusx.org.pl

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 69 goĹ›ci