Mały katechizm
Modlitewnik - Mały katechizm

 

Skład Apostolski
Wyznanie wiary (Credo)
Dziesięć Przykazań Bożych
Dwa przykazania miłości
Główne prawdy wiary
Siedem sakramentów świętych
Cztery cnoty główne
Modlitwa Pańska
Pozdrowienie anielskie
Ostateczne rzeczy człowieka
Siedem grzechów głównych
Najprzedniejsze dobre uczynki
Uczynki miłosierne co do duszy
Uczynki miłosierne co do ciała
Pięć przykazań kościelnych
Siedem darów Ducha Świętego
Dwanaście owoców Ducha Świętego
Osiem błogosławieństw
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
Grzechy cudze
Uczynki miłosierne co do ciała
Akt nadziei
Akt miłości
Akt wiary
Akt żalu
Sześć grzechów przeciw Duchowi Świętemu
Dziewięć grzechów przeciw miłości bliźniego
Warunki Sakramentu Pokuty
Trzy Cnoty Boskie (teolidalne)
Cztery cnoty główne (kardynalne)
Przykazania Kościelne

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Wyznanie wiary (Credo)
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Dziesięć Przykazań Bożych
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Cztery cnoty główne
1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Pozdrowienie anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

Siedem grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Najprzedniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

Uczynki miłosierne co do duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Pięć przykazań kościelnych
1. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć.
4. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
5. Posty nakazane zachowywać.

Siedem darów Ducha Świętego
l. Dar mądrości. 
2. Dar rozumu. 
3. Dar umiejętności. 
4. Dar rady. 
5. Dar męstwa, 
7. Dar bojaźni Bożej. 

Dwanaście owoców Ducha Świętego
l. Miłość. 
2. Wesele. 
3. Pokój. 
4. Cierpliwość. 
5. Uprzejmość. 
6. Dobroć. 
7. Wspaniałomyślność. 
8. Łaskawość, 
9. Wierność. 
10. Skromność. 
11. Wstrzemięźliwość. 
12. Czystość.

Osiem błogosławieństw
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Rozmyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Grzechy cudze
1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Uczynki miłosierne co do ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu
Ach, żałuje za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
całym sercem skruszonemu.

Sześć grzechów przeciw Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać lub wątpić o lasce i miłosierdziu Bożym.
3. Uznanej prawdzie chrześcijańskie" się sprzeciwiać.
4. Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć. 
5. Na zbawienne upomnienie mieć zatwardziałe serce. 
6. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać.

Dziewięć grzechów przeciw miłości bliźniego
l. Radzić do grzechu. 
2. Grzech nakazywać. 
3. Na grzech drugich zezwalać. 
4. Innych do grzechu pobudzać. 
5. Grzech drugich pochwalać. 
6. Na grzech drugich milczeć. 
7. Grzechu nie karać. 
8. Do grzechu pomagać. 
9. Grzechu Innych bronić.

Warunki Sakramentu Pokuty
Rachunek sumienia.
Żal za grzechy.
Mocne postanowienie poprawy.
Spowiedź szczera.
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Trzy Cnoty Boskie (teolidalne)
Wiara,
Nadzieja,
Miłość.

Cztery cnoty głowne (kardynalne)
Roztropność,
Sprawiedliwość,
Umiarkowanie,
Męstwo.

Przykazania Kościelne
1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
2. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć. 
3. Posty nakazane zachowywać. 
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjmować. 
5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

Komentarze (51)Add Comment
 1 2 > 
0
Dziękuję
Napisane przez Ania, kwiecień 29, 2014
Dziękuję bardzo! Bardzo przydatna stronka! Jutro mam sprawdzian z modlitw i wszystko czego szukałalm jest tutaj ! DZIĘKUJĘ ! :)
0
Bóg
Napisane przez Martyna, kwiecień 07, 2013
kocham Boga a niektórzy tak go obrażają tymi komentarzami więc jeśli ktoś ma coś brzydkiego do napisania to może niech tego nie pisze bo inni kochają Boga zachowajcie dla siebie te głupie komentarze.MAM 10 LAT KOCHAM BOGA!!!!!!
przykro mi gdy ktoś obraża Boga. Pomyślcie czasami że gdyby nie on to nigdy was by tu nie było Wstydźcie się on chce dla was jak najlepiej a wy tak brzydko o nim mówicie. KOCHAM BOGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
źle
Napisane przez Martyna, kwiecień 07, 2013
jeżeli dla was te przykazania i religia jest głupia to nie komentujcie tego tak bo nie uczycie się tego dla księży czy rodziców tylko dla siebie i boga. Ja mam 10 lat i nie przestane kochać Boga miłuje go. Jeżeli tak wam się nie podoba religia, to po co się tego uczycie Bóg dał wam wybór czy chcecie żyć w wierze czy umrzeć i iść do piekła. Ja Boga miłuje po nad wszystko, Bóg chciałby żeby wszyscy w niego wierzyli ale niestety...
Ja kocham Boga !!!!!!!!!!!!
0
zakaz
Napisane przez dominik, marzec 12, 2013
smilies/angry.gifsmilies/angry.gif ta strona jest przydatna jak ktos chce się nauczyć np na religjię.
***, Lowly rated comment [Show]
otateczne rzeczy człowieka:, Lowly rated comment [Show]
0
super
Napisane przez monika, październik 29, 2010
jestem wdzięczna za tą stronke pomogła bardzo dużo gdyż człowiek nie pamięta tego wszystkiego co się kiedyś uczyl...a tak jest ską sobie przypomniec . pozdrawiam.smilies/wink.gif
0
siema
Napisane przez max, październik 29, 2010
fajne dużo pomorze ale jak zrobić z tego ściągę xd
0
SPR. !!!
Napisane przez Juzio, październik 24, 2010
Kurde jutro spr. z rely i polaka dyktando.Ale naszczenście tylko z kilku smilies/wink.gifsmilies/smiley.gif
0
(...)
Napisane przez Aneczkaxd, październik 21, 2010
jutro mam spr z katechizmu nie wytzrzymam tyle tegosmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gif
0
żąl
Napisane przez Nina, październik 11, 2010
wow is big
smilies/cheesy.gif
..., Lowly rated comment [Show]
0
he
Napisane przez jasiu, październik 05, 2010
hehehesmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
0
Przyda się
Napisane przez Kluska, wrzesień 23, 2010
Przyda mi się na jutrzejszą kartkówkę z religiismilies/wink.gifsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/smiley.gif
0
...
Napisane przez Janke, wrzesień 22, 2010
jutro mam spr. z małego katechizmu a gdzie reszte zajęć muszę się jeszcze nauczyć na angola i historie ! czy nie zadużo wymagają z religii !!!!!!???smilies/sad.gifsmilies/cry.gifsmilies/angry.gif
0
bnbnbn
Napisane przez hjhjhjhj, wrzesień 02, 2010
smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
0
ludzie, o co wam chodzi??
Napisane przez ***, wrzesień 01, 2010
nie rozumiem wielu komentarzy tutaj.. to bardzo źle, że ludzie wypowiadają się tak o księżach, kościołach itd...
Kinga ma rację..NIKT nie zmusza nikogo by chodził do kościoła czy wierzył w Boga.. MACIE WYBÓR.. czemu narzekacie??

poza tym piszecie bzdury, że księża to złodzieje, że mają tyle kasy.. LUDZIE! skoro księża żyją jak Lordy i mają tyle kasy to idźcie w ich ślady.. BĘDZIECIE BOGACI I PRZESTANIECIE NARZEKAĆ...

kolejna sprawa..pare osób tu pisało o tym ile to nakazów i zakazów i ojej.. massacre ale tego dużo a i tak nie ma osoby która by to wszystko przestrzegała...-oczywiście, że nie ma.. nie ma ludzi idealnych.. człowiek jest istotą z wadami i słabościami dlatego nie jest w stanie.. ale po to są jakieś wyznaczniki, które mają ludzi "kierować".. a czy wy przestrzegacie wszystkich praw?? czy nie śmiecicie na drogach? czy prowadząc samochód nie jedziecie o 20km/h za dużo??

tak łatwo jest mówić źle o kościele.. ale prócz "nakazów i zakazów" kościoła są też inne nakazy i zakazy których nie przestrzegacie.. CZEMU TEGO NIE WIDZICIE?? CZEMU O TYM TAK CZĘSTO SIĘ NIE MÓWI?/ BO WAM WYGODNIE, PRAWDA?..

to kpina co człowiek robi ze swym życiem i jak widzi kościół..szkoda słów...
mogli by napisać pytania do sprawdzianów z piątej klasy, Lowly rated comment [Show]
0
~~~~~~~~
Napisane przez KInGa, maj 19, 2010
Moglibyście przynajmniej wstrzymać się od takich durnych komentarzy, ja jestem w pierwszej gimnazjum i chyba jestem większą katoliczką od tych niektórych doświadczonych i starszych, którzy powinni nam dawać przykład.... Już sobie wyobrażam jak wasze dzieci będą nastawione na kościół...Czy kościół kogoś zmusza do nauki, przyjmowania komunii św. , bierzmowania??? Nie, bo każdy ma wybór...Może być nastawionym na przyszłość o życiu wiecznym, albo żyć chwilą i robić na co mu się żywnie podoba...Tylko, ze za kilka lat "Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom" ...
i każdy będzie mógł podziękować takim ludziom jak wy.
JA też nie jestem za tak obszernym materiałem na komunii św. i bierzmowaniu, ale przynajmniej tego w taki sposób nie komentuje...
i jeszcze jedno pamiętajcie do kościoła chodzimy dla Boga, nie dla księży !
Pozdrooowinia dl wszystkich
KInga
fgd, Lowly rated comment [Show]
0
Żal
Napisane przez gabriel144000, kwiecień 21, 2010
Księża nie są żadnymi złodziejami, społeczeństwo ich tak ukazuje a to nie jest prawda, przez ten stereotyp społeczeństwo poddaje się powszechnym "trendom" mimo iż nie mają pojęcia o kapłaństwie, a przecież ofiara na kościół nie jest przymusowa i komu się to nie podoba to jego sprawa...Mam 19 lat i zawsze będę bronił księży ponieważ oprócz dobrej nowiny jaką nam niosą, są częścią inteligencji polskiej... A później szkalowani są przez chamstwo... Kiedy ksiądz przychodzi w odwiedziny duszpasterskie nikt nie ma odwagi aby mu powiedzieć że jest złodziejem, każdy jest mądry tylko na forum, tchórzostwo... A odnośnie przykazań to lepiej ich nie komentować tylko zapytać się kogoś poruszającego się w tym temacie o przesłanie bo większość odbiera to dosłownie i w tym jest największy problem...
rela jest spoko, Lowly rated comment [Show]
Złodzieje, Lowly rated comment [Show]
Sciema albo Wybrakowanie, Lowly rated comment [Show]
0
odp. dla Marzeny
Napisane przez Karolina, marzec 28, 2010
5 przykazanie Kościelne mówi o tym , abyśmy '' Troszczyli się o potrzeby wspólnoty Kościoła '' .
Nie chodzi tutaj o potrzeby finansowe i materialne , lecz o potrzeby materialne .
Czy ktoś kiedykolwiek prosił Cię o to , abyś ' dawała na tacę ' ?
Wydaje mi się , że nie .
To Twój dobrowolny datek .

Pozdrawiam , Karolina . smilies/wink.gif
0
Rel.jest wpożo
Napisane przez wiki, marzec 15, 2010
ZIEMIA JEST SUP.smilies/smiley.gif
2+1, Lowly rated comment [Show]
..., Lowly rated comment [Show]
0
Spokojnie
Napisane przez Tomek, luty 17, 2010
Wiem, że nie wszystko jest ok ale mogło być gorzej : smilies/wink.gifsmilies/grin.gif
0
6 dar Ducha Świętego
Napisane przez sprzątacz, luty 05, 2010
czy to nie jest: pobożność?
w każdym razie proszę uzupełnić
5 przykazanie kościelne, Lowly rated comment [Show]
0
Błesy jeszcze raz bledy
Napisane przez łukasz , styczeń 11, 2010
nie ma juz dwawno takich przykazan koscielnych
0
...
Napisane przez kaja, styczeń 06, 2010
smilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/grin.gif
0
Podpowiedź
Napisane przez tomasz, grudzień 01, 2009
Słuchajcie jak ktoś ma Słowo Boże że w dziesięciu przykazaniach nie ma drugiego przykazania a ostatnie jest rozdwojone oraz przy błogosławieństwach niema dziewiątego błogosławieństwa ponieważ w Piśmie Świętym jest dzieeięc bogosławięstw pozdrawiam
..., Lowly rated comment [Show]
0
Żal mi was wszystkich
Napisane przez Damian, listopad 14, 2009
Ide do bieżmowania 28 listopada 2009 smilies/cheesy.gif mam ponad 180 pytań do zaliczenia 25 modlitw dostałem to wszystko miesiąc temu teraz kuje pytania i przypominam modlitwy bedzie dobrze smilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gif

xDD
0
o żal
Napisane przez łukasz, listopad 05, 2009
smilies/shocked.gif nie mam pod twoja obronę wiem że to głupie ale powio być
0
Zastanówcie się
Napisane przez Michał, październik 18, 2009
Czytając komentarze można dojść do wniosku, iż większość komentujących uczy się małego katechizmu wbrew sobie, a przecież nikt was na siłę do nieba nie zaciągnie...
Rozważcie przykazania, a przekonacie się, że wypełnianie ich to już połowa drogi do szczęścia... smilies/wink.gif
0
co z wami jest??
Napisane przez Piotr, październik 15, 2009
Po przeczytaniu kilku komentarzy zastanawiam się po co niektórzy ludzie udają, że są katolikami i że są wierzący. Jeżeli nie wierzycie to nie wypowiadajcie się w wulgarny sposób i nie obrażajcie tych osób, które naprawdę wierzą!
DO DUPY, Lowly rated comment [Show]
0
!!!
Napisane przez oNa., październik 10, 2009
Ja w gimnazjum kartkowki, sprawdziay, rozaniec, maly katechizm, nauka na bierzonco kiedy mam sie wyrabiac?????????????????smilies/cry.gifsmilies/cry.gif
0
Pierwsza Komunia św .
Napisane przez maja, październik 08, 2009
To jest paranoja żeby dziecko ośmioletnie uczyło się tyle do pierwszej komunii a gdzie czas na resztę lekcji brakuje na to wszystko czasu .Czy my dorośli żyjemy według tych wszystkich nakazów i zakazów, tak się nie da .
0
......
Napisane przez zik, wrzesień 22, 2009

a moż by napisali co to jest spowiedz co ???!!! smilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gifsmilies/angry.gif
0
że co proszę?
Napisane przez Marcin, wrzesień 22, 2009
Po przeczytaniu wszystkich nakazów, przekazów i zakazów jeśli chodzi o mały katechizm to stwierdzam ze nie ma na swiecie osoby która by to wszystko przestrzegała!! To jest jakas paranoja i wymyślone na potrzeby kontrolowania "Państwa katolickiego". mamy tu do czynienia z wladzą absolutna. NO BEZ JAJ. ^^
0
;D
Napisane przez Dulcee, wrzesień 08, 2009
Fajna stronka;psmilies/cry.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gif
0
;D
Napisane przez Seruśś. < 3, maj 28, 2009
fajna stronka. też mam jutro test z małego katechizmu! smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif
0
gdzie sąąąą 6 prawd wiaryy?
Napisane przez a co was to , maj 19, 2009
ciekawe gdzie są 6 prawd wiary naaaa data:
19.05.2009 + 20.05.2009 + 21.05.2009 + 22.05.09
0
siedem darów ducha św
Napisane przez ewa, kwiecień 29, 2009
brakuje 6 daru czyżby był nam niepotrzebny
0
...
Napisane przez monica, marzec 18, 2009
a ja 5 przykazan koscielnych znam tak jak jest napisane na tej stronie i bardzo zdziwilo mnie 5 przykazanieTROSZCZYC SIE O POTRZEBY MATERIALNE KOSCIOLA
ghghghghghghg, Lowly rated comment [Show]
 1 2 > 

Napisz Komentarz
You can add your comment here

busy
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości