Modlitwy do Matki Bożej
Modlitewnik - Modlitwy do Matki Bożej

 

Pod Twoją obronę
Witaj Królowo
Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu
Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej
Modlitwa o odnowę moralną narodu
Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej
O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej
Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym
Modlitwa do Matki Bożej o szczęśliwą śmierć
Anioł Pański
Ave Maria
Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów - Egzorcyzm

 

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów*) -Egzorcyzm

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim,
aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen.
Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.


*) Pewna pobożna osoba, którą Najśw. Maria Panna darzyła swymi łaskami miała w roku 1853 widzenie i ujrzała szatanów rozproszonych po całej ziemi i czyniących na niej niewypowiedziane spustoszenia. Równocześnie wzniosła serce i myśli do Najśw. Maryi. Panny i usłyszała od Niej, że czas najwyższy wzywać Królową Aniołów, by posłała na ziemię Zastępy Niebieskie. „Matko Moja – zawołała owa osoba – Ty, która jesteś tak dobrą, czyżbyś nie mogła uczynić tego bez naszej prośby? Nie – odrzekła Najśw. Panna – bowiem warunkiem postanowionym przez Samego Boga dla otrzymania łask jest modlitwa. Naucz mnie zatem, Matko Moja, jak mamy Cię prosić? zawołała owa pobożna dusza i w tej samej chwili zdało się jej jakoby Najśw. Panna nauczyła ją modlitwy „Potężna Niebios Królowo”. Ta modlitwa rozszerzyła się bardzo prędko, uzyskała aprobatę wielu biskupów i arcybiskupów a Ojciec Św. Pius X reskryptem z 8. 07. 1908 r. nadał 300 dni odpustu dla tych, którzy ją pobożnie odmówią.

Witaj Królowo
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, 
życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! 
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; 
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na 
tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, 
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, 
po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, 
o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Zdrowaś Maryjo, 
łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską.
Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś przez Syna swego starła głowę szatana. Dzięki składamy Synowi Bożemu, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę. Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.
Niech Tobie, święta Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały, bo Pan jest z Tobą, boś łaski pełna, bo owocem Twego żywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi.
Wraz z hołdem miłości i czci pragniemy Twemu Sercu Wynagrodzić za wszelkie zniewagi wyrządzone Twojej godności Rodzicielki Bożej, za wszystkie uwłaczania Twojemu imieniu; za obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską. Razem z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serca, które pragną Ciebie na wieki wysławiać.
Amen.

Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu
Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu - za Jego łaską - odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do zjednoczenia z Nim. 
Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś "nowego człowieka", aby zwyciężał zło mocą Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono zatryumfuje nad światem, niech ogarnie każde serce, aby umiało tak Ci zawierzyć jak zawierzyła Maryja. 
Ty Boże, w Trójcy Jedyny, oddałeś się stworzeniu w Duchu Świętym, aby odnowić oblicze ziemi. Oto ja, wraz z całym stworzeniem, oddaję się Tobie w tymże Duchu, w niezgłębionej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Łączę się z FIAT Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję Ci moje życie, abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata. 
Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce i niechaj od niego zapłoną wszyscy, których postawisz na mojej drodze. Amen.

Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej
Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,
obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią,
Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.
Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,
że Cię nigdy nie opuszczę,
nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.
Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili,
co uwłaczałoby czci Twojej.
Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje.
Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach
duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.
Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,
a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,
dobra wewnętrzne i zewnętrzne,
nawet wartość dobrych uczynków moich,
zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo
rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,
co do mnie należy, według Twego upodobania,
ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.
Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie
stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,
któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę,
jak ja Tobie oddałem się w niewolę.
Wszystko, cokolwiek czynić będę,
przez Twoje Ręce Niepokalane,
Pośredniczko łask wszelkich,
oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo!
Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej
i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej.
Amen.

Modlitwa o odnowę moralną narodu
Bogurodzico Dziewico, Królowo i Matko naszego narodu! Jednoczymy się przy Tobie w ufnej modlitwie i dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłaś dla naszej Ojczyzny, za to, że nas obroniłaś i nie pozwoliłaś nam zginąć. Dziękujemy Ci, że obudziłaś nasze sumienie narodowe.
Poznaliśmy, Matko, jak głębokie rany w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym pozostawiły nasze słabości, grzechy i nałogi. Jesteśmy świadomi, że są one jedną z przyczyn trudnej sytuacji, którą dziś przeżywamy.
Zwierciadło sprawiedliwości! Daj nam łaskę zrozumienia, że odnowę narodu trzeba zacząć od własnego serca. Spraw, abyśmy nie poprzestali na oskarżaniu innych i wyliczaniu ich przewinień.
Ucieczko grzesznych, ulecz nasze sumienia, daj nam poznać wszystkie nasze winy, wielkie i małe. Pomóż zerwać z grzechem i obojętnością. Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają walce z Bogiem, udziel łaski nawrócenia.
Daj opamiętanie nietrzeźwym, którzy tak poniżają w sobie godność człowieka i marnują wspólne dobro narodu.
Matkom i ojcom przypomnij odpowiedzialność za dar rodzicielstwa, aby nikt w naszej Ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie, bo krew niewinnych woła z ziemi do Boga.
Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które odbiera narodowi siłę ducha i prowadzi do ruiny.
Naucz nas poszanowania mienia społecznego, abyśmy nigdy nie przywłaszczali sobie i nie marnowali tego, co jest wspólnym dobrem wszystkich dzieci Ojczyzny.
Obroń nas przed rozbiciem i niezgodą społeczną, aby żadne podziały nie osłabiały naszej wewnętrznej spoistości.
Matko Miłosierdzia, pomóż szczególnie tym, którzy daleko odeszli od Boga, którzy przez grzech odwrócili się od Niego. Spraw, aby przez szczerą skruchę i spowiedź powrócili do Twojego Syna. Pomóż tym, którzy nie mają odwagi przystąpić do konfesjonału. Doprowadź do pojednania z Bogiem naszych braci z najdalszych dróg, z najbardziej powikłanych sytuacji życiowych. Ratuj tych, którzy utracili nadzieję i nie mają siły dźwignąć się z grzechu.
Matko dobrej przemiany! Stajemy przed Tobą w całej prawdzie i błagamy Cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci narodu polskiego możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomoże nam nikt z zewnątrz. Musimy dźwignąć się sami. W sobie musimy znaleźć siłę do głębokiej, moralnej odnowy narodu. Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą.
Maryjo, uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa. Na okup za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich, oddanych Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami, aby uratowani zostali wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna.
Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej
Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbała, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.
Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!
Amen.

O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej
O Maryjo, wierzę, że dla Twojej wielkości i niezrównanych przywilejów, godna Jesteś najgłębszej naszej czci i chwały. Kiedy jednak patrzę na Twoją zbawczą opiekę nad nami oraz na nieustającą pomoc, jaką nas otaczasz, budzi się w sercu moim gorąca miłość ku Tobie, czuję ufność, że i mnie nędznego wspierać będziesz, powstaje we mnie pragnienie, by nieustannie uciekać się do Ciebie w moich potrzebach. Tego i Ty, Maryjo, domagasz się od prawdziwych Swoich czcicieli dla dobra ich własnej duszy i chwały Jezusowej.
O takie doskonałe nabożeństwo ku Tobie, o Maryjo i ja Cię najpokorniej i najusilniej błagam. Spraw, Matko Nieustającej Pomocy, bym zawsze z taką czułą miłością garnął się do Ciebie, z taką dziecięcą ufnością w potrzebach moich do Ciebie się zwracał, jak Dziecię Jezus, które trzymasz na ręku, bym tak usilnie i wytrwale trzymał się Twojej potężnej prawicy, jak czyni to mały Jezus na Twoim cudownym obrazie.
O tę wielką łaskę doskonałego nabożeństwa do Ciebie błagam także dla moich najbliższych i najdroższych, owszem, dla wszystkich wiernych a nawet niewiernych; bo ono jest najprostszą i najpewniejszą drogą do nieba. Jezu spraw, niech takie prawdziwe nabożeństwo do Twojej i naszej Matki niebieskiej kwitnie pośród nas, niech krzewi się po całym świecie.
Daj nam o Panie, gorliwych apostołów takiego nabożeństwa do Matki Najświętszej, ażeby oni Jej nieustającą pomoc i opiekę nad nami po całym świecie głosili, a przez to pozyskali dla Ciebie, o Jezu, jak najwięcej dusz i zaprowadzili je do nieba. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym
O Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to, żeś Krwią Swoją Najświętszą obmył z grzechów duszę moją. Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać.
O Matko moja, Tyś Matką Nieustającej Pomocy, w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi do zbawienia. Błogosławię i dzięki składam Bogu, że mi dał taką ufność do Ciebie, uważam to za znak mego zbawienia. Jeżeli w przeszłości upadałem, to zapewne dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie.
Ufam teraz mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo otrzymałem przebaczenie moich grzechów. Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić. Matko bądź mi Opiekunką, broń we wszelkich pokusach do złego i nie dopuść bym znowu miał upaść i zgrzeszyć. Wiem, że z Twoją pomocą, wszelkie pokusy zwyciężę. Tego jedynie się boję, bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie i nie utracił przez to Boga. Dlatego błagam Cię o łaskę, bym w pokusach szatańskich zawsze uciekał się pod Twoją opiekę, wzywał Twojej pomocy wołając Maryjo broń mnie, bo bez Ciebie utracę Boga na wieki.
O Matko Boska Nieustającej Pomocy, daj mi łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci.
Amen.

Modlitwa do Matki Bożej o szczęśliwą śmierć
O Maryjo, słodka ucieczko grzeszników i moja najukochańsza Matko, przez boleść jaką doznałaś patrząc na śmierć Syna Swego na krzyżu, otocz mnie Swą nieustającą pomocą i miłosierdziem, gdy dusza moja opuszczać będzie ten świat.
Oddal ode mnie nieprzyjaciół piekielnych i przyjdź zabrać duszę moją, aby ją przedstawić wiecznemu Sędziemu, a Synowi Twojemu. Królowo moja, Matko moja, nie opuszczaj mnie przy przejściu mej duszy do wieczności. Ty po Jezusie będziesz moją jedyną pomocą w tej strasznej dla mnie chwili.
Proś Syna Twego, żeby w Swej dobroci pozwolił mi umrzeć u stóp Twoich i oddać duszę moją w Jego święte rany ze słowami: Jezu i Maryjo, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.
Amen.

Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen

Ave Maria
Bądź pozdrowiona, Maryjo,
niewiasto uboga i pokorna,
błogosławiona przez najwyższego!
dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,
przyłączamy się do Twojego hymnu chwały,
by sławić miłosierdzie Pana,
by głosić nadejście królestwa
i całkowite wyzwolenie człowieka.
Bądź pozdrowiona, Maryjo,
pokorna służebnico Pańska,
pełna chwały Matko Chrystusa!
Panno wierna, święty Przybytku Słowa,
naucz nas wytrwale słuchać słowa,
być uległymi głosowi ducha,
wrażliwymi na Jego wezwania
w głębi naszego sumienia
i na Jego znaki w wydarzeniach historii.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto bolesna,
Matko żyjących!
dziewicza oblubienico u stóp krzyża, Nowa Ewo,
bądź naszą przewodniczką na drogach świata,
naucz nas żyć miłością Chrystusa i ją szerzyć,
naucz nas trwać razem z Tobą
przy niezliczonych krzyżach,
na których Twój syn nadal jest krzyżowany.
Bądź pozdrowiona, Maryjo,
niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów!
Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze
zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas,
ufać w dobroć człowieka
i w miłość Ojca.
naucz nas budować świat od wewnątrz:
w głębi ciszy i modlitwy,
w radości miłości braterskiej,
w niezrównanej mocy krzyża.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej
O najwspanialsza królowo nieba i ziemi Najświętsza Maryjo Częstochowska! Oto ja niegodny sługa Twój, staje przed Tobą; wznosząc błagalnie ręce do Ciebie - i z głębi serca mego wołam: O Matko najlitościwsza! Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja; jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę? Wiem, droga Matko, że serce Twoje pełne litości wzruszy się moim błaganiem i wysłucha mnie w mojej potrzebie, gdyż wszechmoc Boska w Twoim ręku spoczywa, której Swego upodobania. A więc Maryjo! Błagam Cię powstań i użyj Swej potężnej mocy, rozpraszając wszystkie cierpienia moje, wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy. O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych; a więc i moja szczególna Opiekunko. Wprawdzie czuję to dobrze w głębi duszy, że dla grzechów moich niegodzien jestem, abyś mi miłosierdzie świadczyła, lecz błagam Cię, o droga Matko! Nie patrz na mnie przez owe grzechy moje, ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twego i przez Jego Najświętszą krew, którą przelał za mnie na haniebnym krzyżu; pomnij o najmilsza Matko, na te cierpienia, jakich Sarna doznałaś, stojąc pod krzyżem i na wpółumarła patrząc na śmierć drogiego Syna Twego. A zatem, przez pamięć na to wszystko, o Matko! Nie odmów mej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj, a będąc przez Ciebie pocieszonym, wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Amen.

Komentarze (178)Add Comment
 1 2 3 4 > 
0
Proszę
Napisane przez Maria, luty 28, 2014
Najukochańsza Matko !
O Pani Moja błagam Cię byś wzięła w opiekę moje dzieci. Uproś u tronu Boga potrzebne łaski dla nich. Aby mój syn wyszedł ze swych kłopotów i trudnej sytuacji materialnej, by łaska ducha świętego pozwoliła mu podjąć dobre decyje a dobrzy ludzie byli mu pomocą. Dla córki o zdrowie, dobrą pracę, zrozumienie w małżeństwie. Aby mój syn spotkał miłość i mógł ułożyć sobie życie z bożym błogosławieństwem. Boże błogosław moim dzieciom w pracy, życiu, daj zdrowie, spokój, zgodę, miłość i szczęście. Matko Boża modlę za nami i miej nas w swej opiece. Amen.
0
bądź z nami
Napisane przez jna, luty 20, 2014
Maryjo, Matko moja, Pani Najświętsza, pomóż mi prztrwac trudne chwile. Postwa na mojej drodze dobrych ludzi, którzy będą mnie wspierać i mi pomogą. Prosze Ci eo mioć, szacunek innych dla wszystkich członków mojej rodziny. Pomóż utrzymac pracę. Proszę Cie o zdrowie dla męża i żbynikt z nas nie zapadł na ciężką, nieleczalna chorobę. Niech na drodze moich dzieci stają dobrzy ludzie, aby mogły sie rozwijać. Proszę Cięo porawę stuaci mieszkaniowej i materialnej całej mojej rodziny. Wyzwól nas z wszelkich nałogów i uzaleznień. Dxiękuję /ci Śliczna Pani za wszelkie łaski, których od Ciebie doświadczamy każdego dnia. Przemieniaj nasze serca. Bądż pochwalona i uwielbiona Maryjo pełna łaski. Bąź naszą matką najczulszą.
0
...
Napisane przez Dorota, luty 14, 2014
Matko moja najdroższa, proszę Cię o uratowanie mojego małżeństwa.
0
Prosze o pomoc
Napisane przez Tomasz, grudzień 17, 2013
Matko Najpiekniejsza ,Matko Czestochowska prosze wypro u Pana Jezusa abysmy sie z Ewa pjednanli i wrocili do siebie. Matko Boza blagam Cie.Ufajacay Tomasz
0
Proszę Cię Matuchno !!!
Napisane przez MONIKA, grudzień 10, 2013
Proszę Cię Matuchno Najświętsza, pozwól mi zostać matką, chociaż jednego dzieciątka.Tak długo czekam na ten moment, proszę Cię o wstawiennictwo u Swojego Wszechmogącego Syna.
0
Dziękuje
Napisane przez Ja, listopad 20, 2013
Dziękuje Ci Matko za rodzine, dom, prawdziwych przyjaciół, ale prosze Cię także o miłość prawdziwą.Błagam Cię, wysłuchaj mnie.
czy bóg jest bez serca, Lowly rated comment [Show]
czy bóg jest egoista, Lowly rated comment [Show]
czy bóg jest egoista, Lowly rated comment [Show]
0
Krolowo Rozanca Swietego
Napisane przez Urszula, listopad 07, 2013
Krolowo Rozanca sw, wypros mi laske przemiany duchowej i moralnej dla mojej corki, niech zerwie ze zlymczlowiekiem i wroci do rodziny, wez nas w swoja opieke iprowadz nas. Pomoz nam w tych ciezkich chwilach, zebysmy wychowali nasza trudna corke, zeby odnalazla droge do wiary, cnoty i do Boga.
Maryjo, Matko nasza modl sie za nami!
0
Matko Boza
Napisane przez Urszula, listopad 03, 2013
Matko Boza oredowniczko nasza, prosze cie o laske przemiany dla mojej corki,niech zrozumie, ze swoim postepowaniem czyni nam bol, niech zerwie ze zlym czlowiekiem i wroci do rodziny. Krolowo nasza, wspieraj nas w tych ciezkich chwilach, wypros mi potrzebne laski i modl sie za nami. Nadziejo nasza, nie opuszczaj nas, wypros mi Boze Milosierdzie!
0
Matko nasza,
Napisane przez Urszula, listopad 02, 2013
Matko nasza najlepsza, prosze Cie o laske przemiany dla mojej corki, niech zerwie ze zlym czlowiekiem i wroci do rodziny. Wypros jej dar rozsadku i wyrozumialosci, niech zrozumie, ze swoim postepowaniem czyni nam bol i rozczarowanie. Matko Boska wez nas w opieke i modl sie za nami. Nadziejo nasza wspieraj nas w tych ciezkich chwilach.
0
Maryjo Niepokalana
Napisane przez Urszula, listopad 01, 2013
Maryjo, Matko nasza najdrozsza, prosze Cie o dar przemiany dla mojej corki, niech zerwie ze zlym czlowiekiem i wroci do rodziny, wez nas w swoja opieke i prowadz nas. Maryjo Niepokalana, pomoz nam w tak potrzebnej sprawie i czuwaj nad nami, modl sie za nami!
0
...
Napisane przez Chora, listopad 01, 2013
Matko proszę Cię abym wyzdrowiała i operacja się udała. Bardzo Cię proszę o wstawiennictwo.
0
Zdrowas Maryjo,
Napisane przez Urszula, październik 31, 2013
Matko Boska, Niepokalana Maryjo, wez w opieke moja corke,wypros jej dar rozsadku i opamietania, niech zerwie ze zlym czlowiekiem i wroci do rodziny. Nadziejo moja, nie opuszczaj nas, blagam Cie o potrzebne mi laski w tych ciezkich chwilach. Krolowo Rozanca Swietego, modl sie za nami!
0
Pani nasza z Lourdes
Napisane przez Urszula, październik 30, 2013
Niepokalane Poczecie, Maryjo, Matko nasza, prosze Cie o wstawiennictwo u Jezusa i wyproszenie laski nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty, powrotu do rodziny, niech zrozumie, ze swoim postepowaniem sprawia nam bol, niech zerwie ze zlym czlowiekiem. Krolowo Rozanca Sw. modl sie za nami, wez nas w swoja opieke i wypros nam potrzebne laski.
0
Matko Boska Czestochowska,
Napisane przez Urszula, październik 29, 2013
Krolowo nasza upros mi laske u Boga nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty, niech zrozumie, ze czyni nam bol swoim postepowaniem, wez nas w swoja opieke i zeslij nam potrzebne laski.
Matko Boska Czestochowska modl sie za nami grzesznymi, ktorzy sie do Ciebie uciekamy. Nie opuszczaj nas.
0
Matko Boza
Napisane przez Urszula, październik 28, 2013
Matko Boza, Niepokalana Maryjo, prosze wstaw sie za mna do Boga i wypros mi laske uzdrowienia mojego ducha, niech corka moja nawroci sie na droge wiary, cnoty, i szanuje rodzicow, niech zerwie ze zlym czlowiekiem. Wez ja w swoja opieke i sprowadz do rodziny, pomoz nam w tym utrapieniu, nie opuszczaj nas, zanies moje prosby przed tron Twego Syna i pros o Jego Milosierdzie dla naszej rodziny. Matko najczystsza, modl sie za nami!
0
Krolowo Rozanca Sw.
Napisane przez Urszula, październik 27, 2013
Krolowo i Pani nasza, prosze o wstawiennictwo u Twego Syna i uproszenie mi laski nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty, spraw, by wrocila do rodziny i szanowala ja, oraz opuscila czlowieka,ktory jest przyczyna naszego bolu i utrapienia, upokorzenia.
Matko Boska Czestochowska, wez nas w swoja opieke i prowadz nas, nie opuszczaj nas w tych ciezkich chwilach, Maryjo Niepokalanie Poczeta , modl sie za nami! W Tobie moja nadzieja.
0
Niepokalana Maryjo,
Napisane przez Urszula, październik 26, 2013
Maryjo Niepokalan, prosze Cie o wstywiennictwo u Boga, by zeslal mi dar przemiany duchowej i moralnej, dla mojej corki, jej nawrocenia na droge wiary i cnoty, niech zrozumie, ze swoim postepowaniem sprawia nam bol i upokorzenie. Matko najdrozsza, wez ja w swoja opieke i prowadz, pomoz nam w tych ciezkich chwilach, bo Tys nasza nadzieja i Tobie zaufalismy. Matko, opiekunko strapionych, modl sie za nami!
0
Dziewico Niepokalana
Napisane przez Urszula, październik 25, 2013
Matko nasza najswietsza, dziewico niepokalan, prosze Cie o wstawiennictwo u Twego syna, by udzielil mi laski nawrocenia sie mojej corki, na droge wiary i cnoty, niech zerwie zwiazek, ktory nam przyniosl, bol, lzy i upokorzenie.Niech zrozumie, ze batdzo cierpimy z tego powodu. Wez nas w swoja obrone i modl sie za nami!Nadziejo moja.
0
kochana Matko Boska Czestochowska
Napisane przez Urszula, październik 22, 2013
Matko Boska Czestochowska, wzywam Cie, przyjdz mi z pomoca,ratuj mnie w moim strapieniu,upros mi laske przemiany duchowej i moralnej dla mojej corki, niech wroci do rodziny i na droge wiary i cnoty.
Matko Boska wez nas w swoja opieke i pomoz nam w tych ciezkich chwilach. Modl sie za nami.
0
Matko Nieustajacej Pomocy
Napisane przez Urszula, październik 21, 2013
Matko Boska Czestochowska, przepraszam, za moje wszystkie grzechy, i prosze o opieke i wyproszenie mi laski nawrocenia sie mojej corki na droge cnoty, niechserce jej napelni sie dobrocia i rozsadkiem, niech zrozumie, ze swoim postepowaniem sprawia nam bol i upokorzenie.
Matko najdrozsza, wez nas w swoja opieke i modl sie za nami! Nie opuszczajnas, a przyzekam Ci zlozyc dary przed Twoim obrazem w Czestochowie.
0
Maryjo, Matko nasza
Napisane przez Urszula, październik 20, 2013
Maryjo, Matko nasza, ofiaruje Ci moje modlitwy na Twoja Chwale, uslysz mnie i wysluchaj, udziel mi tak potrzebnych dzisiaj lask, by moja corka wrocila na droge wiary i cnoty. Zeslij jej dar rozsadku i dobroci, wez ja w swoja opieke i czuwaj nad nami, nie opuszczaj nas w ciezkich chwilach.
Maryjo, Niepokalanie Poczeta, modl sie za nami!
0
Niepokalana Maryjo,
Napisane przez Urszula, październik 19, 2013
uslysz moje blagania iwypros mi laske nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty, niech serce jej napelni sie dobrocia i wyrozumialoscia, niech zrozumie swoje bledy i uzna rodzine. Matko Boska, wez ja w swoja opieke i sprowadz do rodziny. Nie opuszczaj nas w tych ciezkich chwilach.
Nadziejo moja i oredowniczko, czuwaj nad naszym domem, modl sie za nami.
0
Sw. Maryjo, Krolowo Rozanca Swietego
Napisane przez Urszula, październik 17, 2013
Swieta Maryjo, Matko nasza, prosze Cie, wez w opieke moja corke i cala nasza rodzine, niech nastapi w niej przemiana na droge wiary, milosci i cnoty, niech serca nasze napelnia sie dobrocia i zaufaniem. Matko Najlepsza nie opuszczaj nas, modl sie za nami. Wypros mi u Boga laski, ktore dzis tak bardzo potrzebujemy. Matko Boska Czestochowska pomoz nam!
0
Laskawa Pani,
Napisane przez Urszula, październik 16, 2013
Najswietsza Maryjo Panno, blagam Cie o laske przemiany dla mojej corki, niech serce jej nabierze dobroci i rozsadku oraz zaufania, pomoz nam w tych ciezkich chwilach , wez nas w swoja opieke i zeslij potrzebne laski, nie opuszczaj nas.
0
Matko Boska Czestochowska
Napisane przez Urszula, październik 15, 2013
MB Czestchowska, blagam Cie o wstawiennictwo , upros mi laske u Boga, aby moja corka zmienila sie duchowo i moralnie, niech wroci do rodziny, zycie nasze nabierze milosci i zaufania,wzajemnego zrozumienia. Matko nie opuszczaj nas w tak waznej potrzebie, ale wez nas w swoja opieke,modl sie za nami.
0
Maryjo, Niepokalanie Poczeta
Napisane przez Urszula, październik 14, 2013
Maryjo, bez grzechu poczeta, prosze Cie o wstawiennictwo i wyproszenie mi laski u Boga, aby moja corka S. nawrocila sie do rodziny na droge wiary i cnoty,daj jej dar przemiany duchowej i moralnej, niech nabierze dobroci, rozsadku i zrozumienia. Matko Niepokalana, nie opuszczaj nas i modl sie za nami. Blagam Cie, wez nas w Twoja opieke.
0
Matko Boska Czestochowska
Napisane przez Urszula, październik 13, 2013
Kochana Matko Boska Czestochowska, prosze o wyproszenie mi laski u Boga daru nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty. Niech moje dziecko wroci na lono rodziny, aby nie zaginelo, pomoz mi w tych ciezkich chwilach, prosze o ratunek, modl sie za nami!
0
Prosba do Matki Boskiej
Napisane przez Urszula, październik 12, 2013
Najdrozsza Matko Boska, prosze Cie wez w opieke moja corke, wypros jej u Jezusa dar przemiany duchowej i moralnej, niech serce jej napelni sie miloscia, zrozumieniem i szacunkiem, niech wroci do rodziny i zycie nasze nabierze wzajemnego zaufania. Oredowniczko nasza, modl sie za nami, otrzyj moje lzy i pomoz w tych ciezkich chwilach, nie opuszczaj nas.
0
Prośba
Napisane przez Maria, sierpień 26, 2013
Proszę Cię Mateńko, wyjednaj mi u Swego Syna, abym w najbliższym czasie przyjęła sakrament małżeństwa.
0
Niech się Twoja wola spełni.
Napisane przez ROMA, sierpień 04, 2013
Mateńko proszę poukładaj nam nasze życie od nowa. Dziękuję za to dotychczasowe życie. Chcemy iść przez życie z Tobą i Twoim synem.
0
Pomoc w czynieniu woli Twojego Syna
Napisane przez ROMKA, sierpień 04, 2013
Maryjo Matko Nasza proszę Cię o potrzebne łaski oraz błogosławieństwo na każdy dzień. Proszę wstaw się u Swojego Syna za trudnymi sprawami w naszej Rodzinie wszystkie je zna Twój Syn. A Ciebie Maryjo proszę, abyś nie wypuściła z prawicy mojej Rodziny i prowadziła przez życie. Proszęo łaskę nawrócenia dla mojej Rodziny szczególnie dla dzieci i mojego Rodzeństwa z Rodzinami.
0
Prosba
Napisane przez Andrzej, lipiec 25, 2013
O Matenko oddaje sie pod Twoja Boska opieke,badz przy mnie zawsze i wszedzie..niech moje zycie sie odmieni na lepsze,wartosciowsze,bym znalazl sens i sie nie zalamywal.Niech bedzie Blogoslawiona Matka Boska.Prosze o Intronizacje Pana Jezusa na Krola Polski>Kocham Cie Matenko.Pomagaj mi w codziennosciach zebym sie stal duma moich rodzicow.Amen
0
Prośba o miłosierdzie
Napisane przez Zofia, maj 24, 2013
O Matko moja najukochańsza. Jestem w bardzo dramatycznej sytuacji. Oto ja niegodny grzesznik , staje przed Tobą; i błagam O Matko najlitościwsza! Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja; jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę? Proszę wstaw się za mną do Twojego Syna , aby mnie wysłuchał i udzielił mi łaski , o którą go nieustannie proszę. Błagam ulituj się nade mną.
0
Prośba o miłosierdzie
Napisane przez Zofia, maj 20, 2013
Święta Pani proszę wstaw się do naszego Boga w intencji otrzymania łaski życia , o którą nieustannie proszę.Pomóż mi w niedoli i rozpaczy.Nie pozwól mi zwątpić i załamać się.Ufam ,że pomożesz mi Matko ukochana.
0
PROŚBA
Napisane przez Zofia, maj 16, 2013
Najświętsza Matko choć niegodna jestem, za sprawą moich grzechów, prosić Cię o cokolwiek to w Tobie jedyna moja nadzieja. Błagam Cię nie opuszczaj mnie. Błagać Cię o to będę, ile mi sił starczy, bo wiem, że nigdy nie słyszano,abyś opuściła tego,kto się do Ciebie ucieka,Twej pomocy wzywa.Ja grzesznik pokornie Cię proszę o ratunek dla mnie i mojej rodziny.
0
Prośba o miłosierdzie
Napisane przez Zofia, maj 12, 2013
Proszę Cię Matuchno Częstochowska o wyzwolenie z grzechu,uzdrowienia mojej duszy.
Błagam o miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny.Proszę o pomoc w znalezieniu pracy przez mojego męża.Proszę o błogosławieństwo dla moich córek.Bardzo Cię przepraszam i błagam nie opuszczaj mnie.

0
Wierzę
Napisane przez Iwona, kwiecień 23, 2013
Matko Boska brakuje mi sił, żeby wyrazić jak bardzo Cię kocham. Ja wiem, że Ty nigdy nikogo nie zostawiasz w potrzebie. Dobrze wiem, że wszystko co dzieje się w naszym życiu ma sens. Opiekuj się całą moją rodziną i spraw by dwie wiadome Ci osoby nawróciły się.
0
Proszę
Napisane przez Karolina, kwiecień 20, 2013
Matuchno Przenajświętsza tak bardzo Cię proszę żeby Paweł do mnie wrócił tak bardzo Go kocham PROSZĘ CIE
0
PROSZE
Napisane przez Karolina, kwiecień 20, 2013
Matuchno tak bardzo Cię proszę żeby Paweł do mnie wróciła tak bardzo Go kocham PROSZE
0
...
Napisane przez Ewelina, kwiecień 14, 2013
Mateczko proszę pomóż mi, błagam o pomoc w jednej sprawie, która Tobie jest wiadoma. błagam nie opuszczaj mnie proszę.
0
...
Napisane przez Monika, marzec 21, 2013
Bardzo proszę kochana Matko pomóż mi wybrać właściwą drogę i proszę pomóż mi żebym nie czuła się już samotna i niepotrzebna. Bardzo proszę pomóż ułożyć sobie życie
0
prośba o opiekę
Napisane przez Ewa, grudzień 08, 2012
Matko Boża Niepokalana, miej w opiece Marcina, Łukasza i Agatkę, broń ich, kieruj nimi i polecaj Panu Jezusowi.Proszę Cię także o zdrowie i potrzebne łaski dla mojej rodziny oraz dopomóż do pojednania z Gosią.
0
Łaska zdrowia
Napisane przez małgosia, listopad 27, 2012
Najświętsza Matko na świecie, choć niegodna jestem, za sprawą moich grzechów, prosić Cię o cokolwiek, ale w Tobie jedyna moja nadzieja. Błagam Cię o zdrowie dla mojej mamy, o odrobinę czasu, o nadzieję. Błagać Cię o to będę, ile mi sił starczy, bo wiem, że nigdy nie słyszano,abyś opuściła tego,kto się do Ciebie ucieka,Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,o Panno nad pannami i Matko,biegnę, do Ciebie przychodzę,przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.O Matko Słowa,racz nie gardzić słowami moimi,ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
0
prosba ouzdrowienie moich dzieci
Napisane przez jerzy, listopad 10, 2012
Święta Pani racz wstawić się do naszego Boga w intencji zdrowia moich dzieci.Uzdrów je za przyzwoleniem naszego Stworcy.Módl się za nasze grzechy.Pomóż w niedoli irozpaczy.Daj nam pocieszenie radość z istnienia natym świecie.Nie zapominaj o nas.Nie pozwól zwątpić i załamać się.Ufam ,że pomożesz nam Pani.
0
prośba
Napisane przez Cierpiąca żona i matka, październik 09, 2012
Matko Częstochowska proszę Cię o uproszenie u Boga łaski trzeżwości dla mojego mężą,aby zrozumiał jak krzywdzi rodzinę.Proszę Cię też Cudowna Lekarko o uleczenie moich poranionych dzieci ,szczególnie syna kleryka.Ulecz także mnie z depresji, a jeśli wolą Bożą jest abyśmy dalej dzwigali ten krzyż .Łączymy się z Tibą która stałaś pod krzyżem syna i też było Ci bardzo ciężko.
0
Prosba do N.M.Panny
Napisane przez janina, sierpień 26, 2012
Matuchno najdrozsza prosze Cie o modlitwe za mojego jedynego syna moja synowa i Ich dzieci a moje wnuczki.Prosze Cie aby skonczyla siemojs samotnosc,abym sprzedala mieszkanie i przeprowadzila sie do jedynego syna.Dziekuje Ci za dotychczasowe laski jakie zlewasz na mnie.
0
Wierzę, że Matka Boża mnie wysłucha...
Napisane przez Piotr, lipiec 29, 2012
Mateczko,dziękuję Bogu za wszystko,za za miłość którą mnie obdarza i za cierpienie. wyproś błagam łaski dla syna Grzegorza i Krzysztofa .
 1 2 3 4 > 

Napisz Komentarz
You can add your comment here

busy
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 236 gości