Trzy Tajemnice Fatimskie
Kult Maryjny - Objawienia Maryjne

 

Tajemnica pierwsza: Wizja piek?a
 

"To widzenie piek?a. Dziewica roz?o?y?a r?ce, a z nich wytrys?y strumienie ?wiat?a, które przenikn??y ziemi? i ujrzeli?my morze ognia, znajduj?cego si? jakby pod ziemi?. W tym morzu pogr??eni byli szatani i dusze w postaci ludzkiej, które b?d? wznosi?y si? w powietrzu jako p?omienie, które si? z nich wydobywa?y wraz z k??bami dymu, b?d? opada?y jako deszcz na wszystkie strony, jakby iskry olbrzymiego po?aru w?ród przera?liwych krzyków i wycia bole?ci i rozpaczy, nape?niaj?cych wszystko dr?eniem i przera?eniem. Szatani odró?niali si? od ludzi odra?aj?c? postaci? potwornych i nieznanych zwierz?t, czarnych i prze?roczystych". 
Widzenie to trwa?o tylko chwil?, lecz pe?ni byli?my wdzi?czno?ci dla naszej Niebieskiej Matki, która ju? przed tym zapewni?a nas, i? zabierze nas ze sob? do nieba. Gdyby nie to, chyba umarliby?my z przera?enia i trwogi. Nast?pnie wznie?li?my oczy ku Naj?wi?tszej Dziewicy, która odezwa?a si? do nas z dobroci? po??czon? ze smutkiem: "Widzieli?cie piek?o, dok?d id? dusze biednych grzeszników. Aby ich ratowa?, Bóg chce ustanowi? na ?wiecie nabo?e?stwo do mego Niepokalanego Serca. Je?li zrobi si? to, co ja wam mówi?, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na ?wiecie. Wojna si? sko?czy. Ale je?eli si? nie przestanie obra?a? Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie si? druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc o?wietlon? przez nieznane ?wiat?o, wiedzcie, ?e to jest wielki znak, który wam Bóg daje, ?e ukarze ?wiat za jego zbrodnie przez wojn?, g?ód i prze?ladowania Ko?cio?a i Ojca ?wi?tego. ?eby temu zapobiec, przyjd?, by ??da? po?wi?cenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii ?w. w pierwsze soboty na zado??uczynienie. Je?eli ludzie me ?yczenia spe?ni?, Rosja nawróci si? i zapanuje pokój, je?eli nie, Rosja rozszerzy swoje b??dne nauki po ?wiecie, wywo?uj?c wojny i prze?ladowania Ko?cio?a. Sprawiedliwi b?d? m?czeni, Ojciec ?wi?ty b?dzie bardzo cierpie?, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec ?wi?ty po?wi?ci mi Rosj?, która si? nawróci, a dla ?wiata nastanie okres pokoju." 

Wspomniany wielki znak, o którym jest mowa, mia? miejsce wed?ug sprawozdania ?ucji, w nocy z 24 na 25 stycznia 1938 r. Niezwyk?a zorza polarna o?wietli?a niebo. Ten tajemniczy fenomen widziany by? w licznych krajach Europy, a tak?e w Polsce. W czerwcu tego roku jasnowidz?ca pisa?a do biskupa z Leiria: 

" Te rzeczy ju? wkrótce si? zrealizuj?... " 

Istotnie w roku nast?pnym wybuch?a wojna ?wiatowa. Prawd? jest, ?e wed?ug s?ów ?ucji, wojna mia?a wybuchn?? za Pontyfikatu Piusa XI. Niektórzy autorowie, jak Barthas w swej ksi??ce " Troje dzieci", uwa?aj? wojn? domow? w Hiszpanii jako preludium do wojny ?wiatowej. Lecz Matka Naj?wi?tsza podaje nam sama - to co jest wa?niejsze - przyczyny tej wojny.

" Ta wojna jest kar? za grzechy". 

Je?li chcemy si? cieszy? trwa?ym pokojem opartym na sprawiedliwo?ci i mi?o?ci, pos?uchajmy ze czci? tego G?osu, który przypomina nasz obowi?zek po?wi?cenia si? z ca?ego serca Niepokalanemu Sercu Maryi, zapowiedziany w Fatimie, wynagradzaj?c temu Sercu Macierzy?skiemu za zniewagi, jakimi jest obra?ana. 

"Przy ?pieszmy dzie? zmi?owania Bo?ego nad nami... " 

Druga tajemnica: Niepokalane Serce Maryi

"Druga tajemnica odnosi si? o nabo?e?stwa Niepokalanego Serca Maryi. Jak ju? poprzednio mówi?am, Nasza Pani 13 czerwca 1917 r. zapewni?a mnie, ?e nigdy mnie nie opu?ci i ?e Jej Niepokalane Serce b?dzie zawsze moj? ucieczk? i drog?, która mnie b?dzie prowadzi?a do Boga.
Mówi?c te s?owa, roz?o?y?a swe r?ce i przeszy?a nasze serca ?wiat?o?ci?, która z nich p?yn??a. Wydaje mi si?, ?e tego dnia to ?wiat?o mia?o przede wszystkim utwierdzi? w nas poznanie i mi?o?? szczególn? do Niepokalanego Serca Maryi, tak jak to by?o w dwóch innych wypadkach odno?nie do Boga i do tajemnicy Trójcy Przenaj?wi?tszej. Od tego dnia odczuli?my w sercu bardziej p?omienn? mi?o?? do Niepokalanego Serca Maryi."

Trzecia cz??? tajemnicy wyjawionej 13 lipca 1917 w Cova da Iria.

"Pisz? w duchu pos?usze?stwa Tobie, mój Bo?e, który mi to nakazujesz poprzez Jego Ekscelencj? Czcigodnego Biskupa Leirii i Twoj? i moj? Naj?wi?tsz?  Matk?.
Po dwóch cz??ciach, które ju? przedstawi?am, zobaczyli?my po lewej stronie Naszej Pani nieco wy?ej Anio?a trzymaj?cego w lewej r?ce ognisty miecz; iskrz?c si? wyrzuca? j?zyki ognia, które zdawa?o si?, ?e podpal? ?wiat; ale gas?y one w zetkni?ciu z blaskiem, jaki promieniowa? z prawej r?ki Naszej Pani w jego kierunku; Anio? wskazuj?c praw? r?k? ziemi?, powiedzia? mocnym g?osem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyli?my w nieogarnionym ?wietle, którym jest Bóg: ?co? podobnego do tego, jak widzi si? osoby w zwierciadle, kiedy przechodz? przed nim? Biskupa odzianego w Biel ?mieli?my przeczucie, ?e to jest Ojciec ?wi?ty?. Wielu innych Biskupów, Kap?anów, zakonników i zakonnic wchodz?cych na strom? gór?, na której szczycie znajdowa? si? wielki Krzy? zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego kor?; Ojciec ?wi?ty, zanim tam dotar?, przeszed? przez wielkie miasto w po?owie zrujnowane i na po?y dr??cy, chwiejnym krokiem, udr?czony bólem i cierpieniem, szed? modl?c si? za dusze martwych ludzi, których cia?a napotyka? na swojej drodze; doszed?szy do szczytu góry, kl?cz?c u stóp wielkiego Krzy?a, zosta? zabity przez grup? ?o?nierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strza?ami z ?uku i w ten sam sposób zgin?li jeden po drugim inni Biskupi Kap?ani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób ?wieckich, m??czyzn i kobiet ró?nych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzy?a by?y dwa Anio?y, ka?dy trzymaj?cy w r?ce konewk? z kryszta?u, do których zbierali krew M?czenników i ni? skrapiali dusze zbli?aj?ce si? do Boga. Tuy-3-1-1944."

"Wielkie karanie przyjdzie na ludzko?? ca?? w drugiej po?owie XX wieku. To, co wyrazi?am w Lavalette przez dwoje dzieci, powtarzam dzisiaj wobec ciebie. Ludzko?? post?pi?a zbrodniczo i podepta?a ten dar, który by? jej dany. Ju? nigdzie nie panuje porz?dek. Szatan wytycza bieg wydarze?. B?dzie on umia? si? nawet wedrze? do najwy?szych w?adz Ko?cio?a. Zba?amuci g?owy naukowców, którzy wynajd? bro? niszcz?c? po?ow? ludzko?ci w kilku minutach."

"Je?eli ludzko?? nie b?dzie si? przeciwko temu broni?a, b?d? zmuszona opu?ci? rami? Mego Syna Jezusa Chrystusa. Je?li najwy?sze w?adze ?wiata i Ko?cio?a nie powtarzaj? tego wydarzenia, zrobi? to ja, prosz?c Boga Ojca, aby zes?a? kary na ludzko??.
Bóg potem ukarze ludzi jeszcze surowiej ni? byli ukarani przez potop. B?d? gin?li wodzowie, jak równie? i s?abi.
Dla ko?cio?a przyjdzie okres najci??szych prób. Kardyna?owie b?d? przeciw kardyna?om, biskupi przeciw biskupom. Szatan wst?pi w ich szeregi a w Rzymie nast?pi zmiana, co zgni?o - padnie, a co padnie, nie b?dzie podtrzymane.
Wielka wojna wypadnie w II-giej po?owie XX wieku. Ogie? i dym b?d? spada?y z nieba, wody oceanu wyparuj?, wszystko wywrócone b?dzie. Miliony ludzi b?d? gin??y z godziny na godzin?.
Ci, którzy zostan? przy ?yciu, zazdro?ci? b?d? tym, którzy ju? nie ?yj?. N?dza i upadek we wszystkich krajach. Zbli?a si? coraz bardziej ten czas i nie ma ratunku.
B?d? gin?li ?li i dobrzy, wielcy i mali - ?mier? b?dzie siana przez s?ugi szatana, który wówczas stanie si? w?adc? ?wiata.
B?dzie to w czasie, w którym nikt nie b?dzie si? spodziewa?. Karanie przyjdzie je?eli ludzko?? si? nie nawróci - je?eli nawrócenie nie rozpocznie si? od tych, co rz?dz? ?wiatem i tych, co rz?dz? Ko?cio?em.
Ale biada, je?eli nawrócenie nie nast?pi, a pozostanie tak jak jest i ludzie stawa? si? b?d? coraz gorsi."

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 35 goĹ›ci