Kodeks Prawa Kanonicznego
Dokumenty Ko?cio?a - Kodeks Prawa Kanonicznego
 

Ksi?ga I
NORMY OGÓLNE

NORMY OGÓLNE
Tytu? I - USTAWY KO?CIELNE (7-22)
Tytu? II - ZWYCZAJ (23-28)
Tytu? III - DEKRETY OGÓLNE ORAZ INSTRUKCJE (29-34)
Tytu? IV - POSZCZEGÓLNE AKTY ADMINISTRACYJNE
Rozdzia? I: Normy wspólne (35-47)
Rozdzia? II: Dekrety i poszczególne nakazy (48-58)
Rozdzia? III: Reskrypty (59-75)
Rozdzia? IV: Przywileje (76-84)
Rozdzia? V: Dyspensy (85-93)
Tytu? V - STATUTY I PRZEPISY PORZ?DKOWE (94-95)
Tytu? VI - OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE
Rozdzia? I: Pozycja kanoniczna osób fizycznych (96-112)
Rozdzia? II: Osoby prawne (113-123)
Tytu? VII - AKTY PRAWNE (124-128)
Tytu? VIII - W?ADZA RZ?DZENIA (129-144)
Tytu? IX - URZ?DY KO?CIELNE
Rozdzia? I: Powierzenie urz?du ko?cielnego (146-183)
Art. 1 SWOBODNE NADANIE
Art. 2 PREZENTACJA
Art. 3 WYBÓR
Art. 4 POSTULACJA
Rozdzia? II: Utrata urz?du ko?cielnego (184-196)
Art. 1 REZYGNACJA
Art. 2 PRZENIESIENIE
Art. 3 USUNI?CIE
Art. 4 POZBAWIENIE
Tytu? X - PRZEDAWNIENIE (197-199)
Tytu? XI - OBLICZANIE CZASU (200-203)
 

Ksi?ga II
LUD BO?Y

Cz??? I - WIERNI
WIERNI (204-207)
Tytu? I - PRAWA I OBOWI?ZKI WSZYTKICH WIERNYCH (208-223)
Tytu? II - OBOWI?ZKI PRAWA WIERNYCH ?WIECKICH
Tytu? III - ?WI?CI SZAFARZE CZYLI DUCHOWNI (224-231)
Rozdzia? I: Kszta?cenie duchowie?stwa (232-293)
Rozdzia? II: Przynale?no?? czyli inkardynacja duchowie?stwa (265-272)
Rozdzia? III: Obowi?zki i prawa duchownych (273-289)
Rozdzia? IV: Utrata stanu duchownego (290-293)
Tytu? IV - PRA?ATURY PERSONALNE (294-297)
Tytu? V - STOWARZYSZENIA WIERNYCH
Rozdzia? I: Normy wspólne (298-311)
Rozdzia? II: Publiczne stowarzyszenia wiernych (312-320)
Rozdzia? III: Prywatne stowarzyszenia wiernych (321-326)
Rozdzia? IV: Normy specjalne dotycz?ce stowarzysze? ?wieckich (327-329)
Cz??? II - HIERARCHICZNY USTRÓJ KO?CIO?A
Sekcja I: NAJWY?SZA W?ADZA KO?CIO?A
Rozdzia? I: Biskup Rzymski i Kolegium Biskupów (330-341)
Art. 1 - BISKUP RZYMSKI
Art. 2 - KOLEGIUM BISKUPÓW
Rozdzia? II: Synod Biskupów (342-348)
Rozdzia? III: Kardyna?owie ?wi?tego Ko?cio?a Katolickiego (349-359)
Rozdzia? IV: Kuria Rzymska (360-361)
Rozdzia? V: Legaci Biskupa Rzymskiego (362-367)
Sekcja II: KO?CIO?Y PARTYKULARNE ORAZ ICH ZESPO?Y
Tytu? I - KO?CIO?Y PARTYKULARNE I USTANOWIONA W NICH W?ADZA
Rozdzia? I: Ko?cio?y partykularne (368-374)
Rozdzia? II: Biskupi (375-411)
Art. 1 O BISKUPACH W OGÓLNO?CI
Art. 2 BISKUPI DIECEZJALNI
Art. 3 BISKUPI KOADIUTORZY I POMOCNICZY
Rozdzia? III: Przeszkoda w dzia?aniu i wakans stolicy (412-430)
Art. 1 PRZESZKODA W DZIA?ANIU STOLICY
Art. 2 WAKANS STOLICY
Tytu? II - ZESPO?Y KO?CIO?ÓW PARTYKULARNYCH
Rozdzia? I: Prowincje i regiony ko?cielne (431-434)
Rozdzia? II: Metropolici (435-438)
Rozdzia? III: Synody partykularne (439-446)
Rozdzia? IV: Konferencje Episkopatu (447-459)
Tytu? III -WEWN?TRZNA ORGANIZACJA KO?CIO?ÓW PARTYKULARNYCH
Rozdzia? I: Synod diecezjalny (460-468)
Rozdzia? II: Kuria diecezjalna (469-494)
Art. 1 WIKARIUSZE GENERALNI I BISKUPI
Art. 2 KANCLERZ, INNI NOTARIUSZE I ARCHIWUM
Art. 3 RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH I EKONOM
Rozdzia? III: Rada kap?a?ska i kolegium konsultorów (495-502)
Rozdzia? IV: Kapitu?y kanoników (503-510)
Rozdzia? V: Rada duszpasterska (511-514)
Rozdzia? VI: Parafie, proboszczowie, wikariusze parafialni (515-552)
Rozdzia? VII: Dziekani (553-555)
Rozdzia? VIII: Rektorzy ko?cio?ów, kapelani (556-572)
Art. 1 REKTORZY KO?CIO?A
Art. 2 KAPELANI

Cz??? III - INSTYTUTY ?YCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZENIA ?YCIA APOSTOLSKIEGO

Sekcja I: INSTYTUTY ?YCIA KONSEKROWANEGO
Tytu? I - NORMY WSPÓLNE WSZYSTKIM INSTYTUTOM ?YCIA KONSEKROWANEGO (573-606)
Tytu? II -INSTYTUTY ZAKONNE (607)
Rozdzia? I: Domy zakonne, ich erekcja i znoszenie (608-616)
Rozdzia? II: Zarz?d instytutów (617-640)
Art. 1 PRZE?O?ENI I RADY
Art. 2 KAPITU?Y
Art. 3 DOBRA DOCZESNE I ICH ZARZ?D
Rozdzia? III: Przyjmowanie kandydatów i kszta?cenie cz?onków (641-661)
Art. 1 PRZYJ?CIE DO NOWICJATU
Art. 2 NOWICJAT I KSZTA?CENIE NOWICJUSZY
Art. 3 PROFESJA ZAKONNA
Art. 4 KSZTA?CENIE ZAKONNIKÓW
Rozdzia? IV: Obowi?zki i prawa instytutów oraz ich cz?onków (662-672)
Rozdzia? V: Apostolstwo instytutów (673-683)
Rozdzia? VI: Wy??czenie cz?onków z instytutu (684-704)
Art. 1 PRZEJ?CIE DO INNEGO INSTYTUTU
Art. 2 WYJ?CIE Z INSTYTUTU
Art. 3 WYDALANIE CZ?ONKÓW
Rozdzia? VII: Zakonnicy wyniesieni do godno?ci biskupiej (705-707)
Rozdzia? VIII: Konferencje wy?szych prze?o?onych (708-709)
Tytu? III - INSTYTUTY ?WIECKIE (710-730)
Sekcja II: STOWARZYSZENIA ?YCIA APOSTOLSKIEGO (731-746)
 

Ksi?ga III
NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KO?CIO?A

KANONY WST?PNE (747-755)
Tytu? I - POS?UGA S?OWA BO?EGO (756-761)
Rozdzia? I: Przepowiadanie S?owa Bo?ego (762-772)
Rozdzia? II: Nauczanie katechetyczne (773-780)
Tytu? II - MISYJNA DZIA?ALNO?? KO?CIO?A (781-792)
Tytu? III - WYCHOWANIE KATOLICKIE (793-795)
Rozdzia? I: Szko?y (796-806)
Rozdzia? II: Uniwersytety katolickie oraz inne instytuty wy?szych studiów (807-814)
Rozdzia? III: Uniwersytety i fakultety katolickie (815-821)
Tytu? IV - ?RODKI SPO?ECZNEGO PRZEKAZU, W SZCZEGÓLNO?CI KSI??KI (822-832)
Tytu? V - WYZNANIE WIARY (833)
 

Ksi?ga IV
U?WI?CAJ?CE ZADANIE KO?CIO?A

KANONY WST?PNE (834-839)
Cz??? I - SAKRAMENTY (840-848)
Tytu? I - CHRZEST (849)
Rozdzia? I: Sprawowanie chrztu (850-860)
Rozdzia? II: Szafarz chrztu (861-863)
Rozdzia? III: Przyjmuj?cy chrzest (864-871)
Rozdzia? IV: Chrzestni (872-874)
Rozdzia? V: Stwierdzenie i zapisanie przyj?cia chrztu (875-878)
Tytu? II - SAKRAMENT BIERZMOWANIA (879)
Rozdzia? I: Sprawowanie bierzmowania (880-881)
Rozdzia? II: Szafarz bierzmowania (882-888)
Rozdzia? III: Przyjmuj?cy bierzmowanie (889-891)
Rozdzia? IV: ?wiadkowie (892-893)
Rozdzia? V: Stwierdzenie i zapisanie bierzmowania (894-896)
Tytu? III - NAJ?WI?TSZA EUCHARYSTIA (897-898)
Rozdzia? I: Sprawowanie Eucharystii (899-933)
Art. 1 SZAFARZ NAJ?WI?TSZEJ EUCHARYSTII
Art. 2 UCZESTNICTWO W NAJ?WI?TSZEJ EUCHARYSTII
Art. 3 OBRZ?DY I CEREMONIE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII
Art. 4 CZAS I MIEJSCE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII
Rozdzia? II: Przechowywanie i kult Naj?wi?tszej Eucharystii (934-944)
Rozdzia? III: Ofiary mszalne (945-958)
Tytu? IV - SAKRAMENT POKUTY (959)
Rozdzia? I: Sprawowanie sakramentu (960-964)
Rozdzia? II: Szafarz sakramentu pokuty (965-986)
Rozdzia? III: Penitent (987-991)
Rozdzia? IV: Odpusty (992-997)
Tytu? V - SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH (998)
Rozdzia? I: Sprawowanie sakramentu (999-1002)
Rozdzia? II: Szafarz namaszczenia chorych (1003)
Rozdzia? III: Osoby, którym nale?y udziela? namaszczenia chorych (1004-1007)
Tytu? VI - ?WI?CENIA (1009-1009)
Rozdzia? I: Udzielanie i szafarz ?wi?ce? (1010-1023)
Rozdzia? II: Kandydaci do ?wi?ce? (1024-1052)
Art. 1 WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM DO ?WI?CE?
Art. 2 WST?PNE WYMAGANIA DO ?WI?CE?
Art. 3 NIEPRAWID?OWO?CI ORAZ INNE PRZESZKODY
Art. 4 WYMAGANE DOKUMENTY I BADANIE
Rozdzia? III: Zapisanie i ?wiadectwo ?wi?ce? (1053-1054)
Tytu? VI - MA??E?STWO (1055-1062)
Rozdzia? I: Pasterska troska i czynno?ci poprzedzaj?ce zawarcie ma??e?stwa (1063-1072)
Rozdzia? II: Przeszkody zrywaj?ce w ogólno?ci (1073-1082)
Rozdzia? III: Poszczególne przeszkody zrywaj?ce (1083-1094)
Rozdzia? IV: Zgoda ma??e?ska 1095-1107)
Rozdzia? V: Forma zawarcia ma??e?stwa (1108-1123)
Rozdzia? VI: Ma??e?stwa mieszane (1124-1129)
Rozdzia? VII: Ma??e?stwo zawierane tajnie (1130-1133)
Rozdzia? VIII: Skutki ma??e?stwa (1134-1140)
Rozdzia? IX: Roz??czenie ma??onków (1141-1155)
Art. 1 ROZWI?ZANIE W?Z?A
Art. 2 SEPARACJA PODCZAS TRWANIA W?Z?A
Rozdzia? X: Uwa?nienie ma??e?stwa (1156-1165) 
Art. 1 UWA?NIENIE ZWYK?E
Art. 2 UWA?NIENIE W ZAWI?ZKU
Cz??? II - POZOSTA?E AKTY KULTU BO?EGO
Tytu? I - SAKRAMENTALIA (1166-1172)
Tytu? II - LITURGIA GODZIN (1173-1175)
Tytu? III - POGRZEB KO?CIELNY (1176)
Rozdzia? I: Odprawianie pogrzebu (1177-1182)
Rozdzia? II: Osoby, którym nale?y udzieli? lub odmówi? pogrzebu ko?cielnego (1183-1185)
Tytu? IV - KULT ?WI?TYCH, OBRAZÓW I RELIKWII (1186-1190)
Tytu? V - ?LUB I PRZYSI?GA
Rozdzia? I: ?lub (1191-1198)
Rozdzia? II: Przysi?ga (1199-1204)
Cz??? III - MIEJSCA I CZASY ?WI?TE
Tytu? I - MIEJSCA ?WI?TE (1205-1213)
Rozdzia? I: Ko?cio?y (1214-1222)
Rozdzia? II: Kaplice (1223-1229)
Rozdzia? III: Sanktuaria (1230-1234)
Rozdzia? IV: O?tarze (1235-1239)
Rozdzia? V: Cmentarze (1240-1243)
Tytu? II - CZASY ?WI?TE (1244-1243)
Rozdzia? I: Dni ?wi?teczne (1246-1248)
Rozdzia? II: Dni pokuty (1249-1253)
 

Ksi?ga V
DOBRA DOCZESNE KO?CIO?A

 KANONY WST?PNE (1254-1258)
Tytu? I - NABYWANIE DÓBR (1259-1272)
Tytu? II - ZARZ?D DÓBR (1273-1289)
Tytu? III - UMOWY, ZW?ASZCZA ALIENACJA (1290-1298)
Tytu? IV - POBO?NE ZAPISY W OGÓLNO?CI. POBO?NE FUNDACJE (1299-1310)
 

Ksi?ga VI
SANKCJE W KO?CIELE

 Cz??? I - PRZEST?PSTWA I KARY W OGÓLNO?CI
Tytu? I - KARANIE PRZEST?PSTW W OGÓLNO?CI (1311-1312)
Tytu? II - USTAWA KARNA I NAKAZ KARNY (1313-1320)
Tytu? III - PODMIOT SANKCJI KARNYCH (1321-1330)
Tytu? IV - KARY ORAZ INNE ?RODKI KARNE
Rozdzia? I: Cenzury (1331-1335)
Rozdzia? II: Kary ekspijacyjne (1336-1338)
Rozdzia? III: ?rodki karne i pokuty (1339-1340)
Tytu? V - WYMIERZANIE KAR (1341-1353)
Tytu? VI - USTANIE KAR (1354-1363)
Cz??? II - KARY ZA POSZCZEGÓLNE PRZEST?PSTWA
Tytu? I - PRZEST?PSTWA PRZECIWKO RELIGII I JEDNO?CI KO?CIO?A (1364-1369)
Tytu? II - PRZEST?PSTWA PRZECIWKO W?ADZY KO?CIELNEJ I WOLNO?CI KO?CIO?A (1370-1377)
Tytu? III - UZURPACJA KO?CIELNYCH ZADA? ORAZ PRZEST?PSTWA W ICH WYKONYWANIU (1378-1389)
Tytu? IV - PRZEST?PSTWO FA?SZU (1390-1391)
Tytu? V - PRZEST?PSTWO PRZECIWKO SPECJALNYM OBOWI?ZKOM (1392-1396)
Tytu? VI - PRZEST?PSTWA PRZECIWKO ?YCIU I WOLNO?CI CZ?OWIEKA (1397-1398)
Tytu? VII - ZASADA OGÓLNA (1399)
 

KSI?GA VII
PROCESY

 CZ??? I - POST?POWANIE S?DOWE W OGÓLNO?CI (1400-1403)
Tytu? I - W?A?CIWO?CI S?DU (1404-1416)
Tytu? II - RÓ?NE STOPNIE I RODZAJE TRYBUNA?ÓW (1417-1418)
Rozdzia? I - Trybuna? pierwszej instancji  (1419-1437) 
Art. 1 S?DZIA
Art. 2 AUDYTORZY I RELATORZY
Art. 3 RZECZNIK SPRAWIEDLIWO?CI, OBRO?CA W?Z?A I NOTARIUSZ
Rozdzia? II - Trybuna? drugiej instancji (1438-1441)
Rozdzia? III - Trybuna?y Stolicy Apostolskiej (1442-1445)
Tytu? III - ZASADY DZIA?ANIA TRYBUNA?ÓW
Rozdzia? I - Obowi?zki s?dziów i pracowników trybuna?u (1446-1457)
Rozdzia? II - Kolejno?? rozpoznawania spraw (1458-1464)
Rozdzia? III - Terminy i odrzucenia s?dowe (1465-1467)
Rozdzia? IV - Miejsce s?du (1468-1469)
Rozdzia? V - Osoby, które dopuszcza si? do auli, oraz sposób sporz?dzania i przechowywania akt (1470-1475)
Tytu? IV - STRONY W SPRAWIE
Rozdzia? I - Powód i strona pozwana (1476-1480)
Rozdzia? II - Pe?nomocnicy sadowi i adwokaci (1481-1490)
Tytu? V - SKARGI I ZARZUTY
Rozdzia? II - Poszczególne skargi i zarzuty (1496-1500) CZ??? II - PROCES SPORNY
Sekcja I - ZWYK?Y PROCES SPORNY
Tytu? I - WPROWADZENIE SPRAWY
Rozdzia? I - Skarga powodowa (1501-1506)
Rozdzia? II. - Wezwanie s?dowe i zawiadomienie o aktach s?dowych (1507-1512)
Tytu? II - ZAWI?ZANIE SPORU (1513-1516)
Tytu? III - INSTANCJA SPORU (1517-1525)
Tytu? IV - DOWODY (1526-1529)
Rozdzia? I - O?wiadczenie stron (1530-1538)
Rozdzia? II - Dowód z dokumentów (1539-l546)
Art. 1 NATURA I MOC DOWODOWA DOKUMENTÓW
Art. 2 PRZEDK?ADANIE DOKUMENTÓW
Rozdzia? III - ?wiadkowie i zeznania (1547-1573)
Art. 1 KTO MO?E BY? ?WIADKIEM
Art. 2 POWO?YWANIE I WYKLUCZANIE ?WIADKÓW
Art. 3 PRZES?UCHANIE ?WIADKÓW
Art. 4 MOC DOWODOWA ZEZNA?
Rozdzia? IV - Biegli (1574-1581) 
Rozdzia? V - Wizja lokalna i ogl?dziny s?dowe (1582-1583)
Rozdzia? VI - Domniemania (1584-1586)
Tytu? V - SPRAWY WPADKOWE (1587-1597)
Rozdzia? I - Niestawiennictwo stron (1592-1595)
Rozdzia? II - Udzia? trzeciej osoby w sprawie (1596-1597)
Tytu? VI - OG?OSZENIE AKT, ZAMKNI?CIE POST?POWANIA DOWODOWEGO,
 DYSKUSJA SPRAWY (1598-1606)
Tytu? VII - ORZECZENIE S?DZIEGO (1607- 1618)
Tytu? VIII - ZASKAR?ENIE WYROKU (1619-1640)
Rozdzia? I - Skarga o niewa?no?? wyroku (1619-1627)
Rozdzia? II - Apelacja (1628-1640
Tytu? IX - STAN RZECZY OS?DZONEJ I PRZYWRÓCENIE DO STANU POPRZEDNIEGO
Rozdzia? I - Stan rzeczy os?dzonej (1641- 1644)
Rozdzia? II - Przywrócenie do stanu poprzedniego (1645-1648)
Tytu? X - KOSZTY S?DOWE I BEZP?ATNA POMOC (1649)
Tytu? XI - WYKONANIE WYROKU (1650-1655)
Sekcja II - USTNY PROCES SPORNY (1656-1670)
CZ??? III - NIEKTÓRE PROCESY SPECJALNE
Tytu? I - PROCESY MA??E?SKIE
Rozdzia? I - Sprawy o orzeczenie niewa?no?ci ma??e?stwa (1671-1691)
Art. 1 W?A?CIWO?? S?DU
Art. 2 PRAWO ZASKAR?ANIA MA??E?STWA
Art. 3 URZ?D S?DZIÓW
Art. 4 DOWODY
Art. 5 WYROK I APELACJA
Art. 6 PROCES OPARTY NA DOKUMENTACH
Art. 7 NORMY OGÓLNE
Rozdzia? II - Sprawy o separacj? ma??onków (1692-1696)
Rozdzia? III - Proces do dyspensy od ma??e?stwa zawartego a niedope?nionego (1697-1706)
Rozdzia? IV - Proces dotycz?cy domniemanej ?mierci wspó?ma??onka (1707)
Tytu? II - SPRAWY O ORZECZENIE NIEWA?NO?CI ?WI?CE? (1708-1712)
Tytu? III - SPOSOBY UNIKNI?CIA PROCESÓW (1713-1716)
CZ??? IV - PROCES KARNY
Rozdzia? I - Wst?pne dochodzenie (1717- 1119)
Rozdzia? II - Przebieg procesu (1720-1728)
Rozdzia? III - Skarga o naprawienie szkód (1729-1731)
CZ??? V - SPOSÓB POST?POWANIA W REKURSACH ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PRZY USUWANIU LUB PRZENOSZENIU PROBOSZCZÓW
Sekcja I - REKURS PRZECIW DEKRETOM ADMINISTRACYJNYM (1732-1739)
Sekcja II - PROCEDURA PRZY USUWANIU LUB PRZENOSZENIU PROBOSZCZÓW
Rozdzia? I - Sposób post?powania przy usuwaniu proboszczów (1740-1747)
Rozdzia? II - Sposób post?powania przy przenoszeniu proboszczów (1748-1752)
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 154 goĹ›ci