Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 879-958)
Dokumenty Ko?cio?a - Ksi?ga IV U?WI?CAJ?CE ZADANIE KO?CIO?A

 

Tytu? II

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

       

            Kan. 879 - Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, post?puj?c na drodze chrze?cija?skiego wtajemniczenia, s? ubogacani darem Ducha ?wi?tego i doskonalej ??cz? si? z Ko?cio?em, umacnia ich i ?ci?lej zobowi?zuje, by s?owem i czynem byli ?wiadkami Chrystusa oraz szerzyli wiar? i jej bronili:

   

Rozdzia? I

SPRAWOWANIE BIERZMOWANIA

   

            Kan. 880 - § 1. Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzy?mem na czole, którego dokonuje si? przez na?o?enie r?ki i wypowiedzenie s?ów przepisanych w zatwierdzonych ksi?gach liturgicznych.

            § 2. Krzy?mo u?ywane w sakramencie bierzmowania powinno by? konsekrowane przez biskupa, chocia?by sakramentu udziela? prezbiter.

            Kan. 881 - Jest wskazane, aby sakrament bierzmowania by? sprawowany w ko?ciele i to podczas Mszy ?wi?tej. Jednak?e dla s?usznej i uzasadnionej przyczyny mo?e by? udzielany poza Msz? ?wi?t? i w jakimkolwiek odpowiednim miejscu.

   

Rozdzia? II

SZAFARZ BIERZMOWANIA

   

            Kan. 882 - Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Wa?nie udziela tego sakramentu równie? prezbiter posiadaj?cy tak? w?adz? na podstawie powszechnego prawa lub szczególnego udzielenia ze strony kompetentnej w?adzy.

            Kan. 883 - Na mocy samego prawa w?adz? udzielania bierzmowania posiadaj?:

            1 w granicach swego terytorium ci, którzy w prawie s? zrównani z biskupem diecezjalnym;

            2 w odniesieniu do danej osoba prezbiter, który - na mocy urz?du lub zlecenia biskupa diecezjalnego - udziela chrztu temu, kto przesta? by? dzieckiem albo osob? ju? ochrzczon? dopuszcza do pe?nej wspólnoty z Ko?cio?em katolickim;

            3 w odniesieniu do osób znajduj?cych si? w niebezpiecze?stwie ?mierci - proboszcz, a nawet ka?dy prezbiter.

            Kan. 884 - § 1. Biskup diecezjalny powinien udziela? bierzmowania osobi?cie albo zatroszczy? si? o to, by go udzieli? inny biskup. Je?li tego domaga si? konieczno??, mo?e jednemu lub kilku okre?lonym prezbiterom udzieli? uprawnienia do sprawowania tego sakramentu.

            § 2. Z wa?nej przyczyny biskup oraz prezbiter, który na mocy prawa lub szczególnego udzielania kompetentnej w?adzy otrzyma? upowa?nienie do bierzmowania, mo?e w poszczególnych przypadkach dobra? sobie prezbiterów, aby razem z nim udzielali tego sakramentu.

            Kan. 885 - § 1. Biskup diecezjalny jest obowi?zany troszczy? si?, aby sakrament bierzmowania by? udzielony podw?adnym, którzy o to prosz? nale?ycie i rozumnie.

            § 2. Prezbiter, który posiada to uprawnienie, powinien z niego korzysta? w odniesieniu do tych, na korzy?? których zosta?o mu udzielone.

            Kan. 886 - § 1. Biskup w swojej diecezji mo?e zgodnie z prawem udziela? sakramentu bierzmowania tak?e obcym wiernym, chyba ?e sprzeciwia si? temu wyra?ny zakaz ich w?asnego ordynariusza.

            § 2. Biskup, by móg? godziwie udziela? bierzmowania w obcej diecezji, potrzebuje przynajmniej rozumnie domniemanego zezwolenia biskupa diecezjalnego, chyba ?e chodzi o jego podw?adnych.

            Kan. 887 - Prezbiter posiadaj?cy uprawnienie do bierzmowania, na wyznaczonym mu terytorium godziwie udziela tego sakramentu tak?e obcym, chyba ?e stoi temu na przeszkodzie zakaz ich w?asnego ordynariusza. Natomiast na obcym terytorium nie mo?e wa?nie bierzmowa?, z zachowaniem jednak przepisu kan. 883, n. 3

            Kan. 888 - Szafarze mog? udziela? bierzmowania równie? w miejscach wyj?tych, gdy le?? na terytorium, na którym wolno im bierzmowa?.

   

Rozdzia? III

PRZYJMUJ?CY BIERZMOWANIE

   

            Kan. 889 - § 1. Zdatnym do przyj?cia bierzmowania jest ka?dy i tylko ten, kto zosta? ochrzczony, a nie by? jeszcze bierzmowany.

            § 2. Poza niebezpiecze?stwem ?mierci, maj?cy u?ywanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, w?a?ciwie dysponowany i mo?e odnowi? przyrzeczenia chrzcielne.

            Kan. 890 - Wierni s? obowi?zani przyj?? ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zw?aszcza proboszczowie maj? troszczy? si?, ?eby wierni zostali w?a?ciwie przygotowani do jego przyj?cia i w odpowiednim czasie do niego przyst?pili.

            Kan. 891 - Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmowa? w pobli?u wieku rozeznania, chyba ?e Konferencja Episkopatu okre?li?a inny wiek, albo istnieje niebezpiecze?stwo ?mierci, lub zdaniem szafarza co innego doradza powa?na przyczyna.

   

Rozdzia? IV

?WIADKOWIE

   

            Kan.892 - Wedle mo?no?ci bierzmowanemu powinien towarzyszy? ?wiadek, który ma troszczy? si?, a?eby bierzmowany post?powa? jako prawdziwy ?wiadek Chrystusa i wiernie wype?nia? obowi?zki zwi?zane z tym sakramentem.

            Kan.893 - § 1. Ten mo?e spe?nia? zadanie ?wiadka. kto wype?nia warunki okre?lone w kan.874.

            § 2. Wypada, aby ?wiadkiem by? kto? z chrzestnych bierzmowanego.

   

Rozdzia? V

STWIERDZENIE I ZAPISANIE BIERZMOWANIA

   

            Kan. 894 - Co do udowodnienia udzielonego bierzmowania, nale?y zachowa? przepisy kan. 876.

            Kan. 895 - Nazwiska bierzmowanych nale?y zapisa? w ksi?dze bierzmowanych, przechowywanej w kurii diecezjalnej albo, gdzie tak zarz?dzi Konferencja Episkopatu lub biskup diecezjalny, w archiwum parafialnym, czyni?c wzmiank? o szafarzu, rodzicach i ?wiadkach, miejscu i dacie. O udzielonym bierzmowaniu proboszcz powinien zawiadomi? proboszcza miejsca chrztu, aby móg? dokona? adnotacji zgodnie z postanowieniem kan. 535, § 2.

            Kan. 896 - Je?li miejscowy proboszcz by? nieobecny, szafarz ma obowi?zek osobi?cie lub przez innego powiadomi? go jak najszybciej o udzieleniu bierzmowania.

   

Tytu? III

NAJ?WI?TSZA EUCHARYSTIA

   

            Kan. 897 - Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Naj?wi?tsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje si? oraz jest spo?ywany i dzi?ki której Ko?ció? ustawicznie ?yje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pami?tka ?mierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia si? Ofiara Krzy?a, jest szczytem i ?ród?em ca?ego kultu oraz ?ycia chrze?cija?skiego; oznacza ona i sprawia jedno?? Ludu Bo?ego, przez ni? buduje si? Cia?o Chrystusa. Pozosta?e bowiem sakramenty i wszystkie ko?cielne dzie?a apostolatu maj? zwi?zek z Naj?wi?tsz? Eucharysti? i ku niej s? ukierunkowane.

            Kan. 898 - Wierni powinni z najwi?kszym szacunkiem odnosi? si? do Naj?wi?tszej Eucharystii, bior?c czynny udzia? w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z najwi?ksz? pobo?no?ci? i cz?sto przyjmuj?c ten sakrament i adoruj?c Go z najwy?sz? czci?. Duszpasterze wyja?niaj?c nauk? o tym sakramencie powinni starannie poucza? wiernych o tym obowi?zku.

   

Rozdzia? I

SPRAWOWANIE EUCHARYSTII

   

            Kan. 899 - § 1. Sprawowanie Eucharystii jest czynno?ci? samego Chrystusa i Ko?cio?a, w której Chrystus Pan, przez pos?ug? kap?ana, siebie samego, obecnego substancjalnie pod postaciami chleba i wina, sk?ada w ofierze Bogu Ojcu, a wiernym - z??czonym z Nim w Jego ofierze - daje si? jako duchowy pokarm.

            § 2. W zgromadzeniu eucharystycznym Lud Bo?y gromadzi si? w jedno, pod przewodnictwem biskupa lub pozostaj?cego pod jego w?adz? prezbitera, dzia?aj?cych w osobie Chrystusa, oraz wszyscy obecni wierni, czy to duchowni, czy ?wieccy ??cz? si? w uczestnictwie, ka?dy we w?asny sposób, odpowiednio do ?wi?ce? i zada? liturgicznych.

            § 3. Sprawowanie Eucharystii tak nale?y zorganizowa?, a?eby wszyscy uczestnicy uzyskali z niej jak najwi?ksze owoce, dla osi?gni?cia których Chrystus Pan ustanowi? eucharystyczn? Ofiar?.

   

Art. 1

SZAFARZ NAJ?WI?TSZEJ EUCHARYSTII

   

            Kan. 900 - § 1. Szafarzem, który mo?e sprawowa? w osobie Chrystusa sakrament Eucharystii, jest tylko kap?an wa?nie wy?wi?cony.

            § 2. Godziwie sprawuje Eucharysti? kap?an, któremu prawo kanoniczne tego nie zabrania, zachowuj?c przepisy, które nast?puj?.

            Kan. 901 - Kap?an mo?e odprawia? Msz? ?wi?t? za kogokolwiek, zarówno za ?ywych, jak i za zmar?ych.

            Kan. 902 - Je?li czego innego nie domaga si? lub nie zaleca po?ytek wiernych, kap?ani mog? koncelebrowa? Eucharysti?, z zachowaniem jednak swobody ka?dego do indywidualnego sprawowania Eucharystii, ale nie w czasie, w którym w tym samym ko?ciele lub kaplicy jest koncelebra.

            Kan. 903 - Chocia? kap?an jest nieznany rektorowi ko?cio?a, powinien by? dopuszczony do odprawiania, je?li przedstawi pismo polecaj?ce w?asnego ordynariusza lub prze?o?onego, wystawione nie wcze?niej ni? przed rokiem albo mo?na roztropnie uwa?a?, ?e nie ma przeszkód do odprawiania.

            Kan. 904 - Pami?taj?c o tym, ?e w tajemnicy Ofiary eucharystycznej dokonuje si? ustawicznie dzie?o zbawienia, kap?ani powinni cz?sto odprawia?, a zaleca si? usilnie codzienne odprawianie, które, nawet gdy nie ma wiernych, stanowi czynno?? Chrystusa i Ko?cio?a, któr? sprawuj?c kap?ani wype?niaj? swoje g?ówne zadanie.

            Kan. 905 - § 1. Z wyj?tkiem wypadków, w których zgodnie z prawem mo?na kilka razy odprawia? lub koncelebrowa? Eucharysti? w tym samym dniu, nie wolno kap?anowi wi?cej ni? raz odprawia? w ci?gu dnia.

            § 2. Gdy brakuje kap?anów, ordynariusz miejsca mo?e zezwoli? dla s?usznej przyczyny na binacj?, a gdy tego domaga si? konieczno?? duszpasterska, tak?e na trynacj? w niedziel? i ?wi?ta nakazane.

            Kan. 906 - Bez s?usznej i uzasadnionej przyczyny kap?an nie powinien odprawia? Ofiary eucharystycznej bez udzia?u w niej cho?by jednego wiernego.

            Kan. 907 - W sprawowaniu Eucharystii diakonom i ?wieckim nie wolno wypowiada? modlitw, zw?aszcza modlitwy eucharystycznej, lub wykonywa? czynno?ci, które s? w?a?ciwe kap?anowi odprawiaj?cemu.

            Kan. 908 - Katolickim kap?anom jest zabronione koncelebrowanie Eucharystii z kap?anami lub szafarzami ko?cio?ów lub wspólnot ko?cielnych nie maj?cych pe?nej wspólnoty z Ko?cio?em katolickim.

            Kan. 909 - Kap?an nie powinien opuszcza? nale?ytego przygotowania si? przez modlitw? do sprawowania Eucharystii, a po jej zako?czeniu z?o?enia Bogu dzi?kczynienia.

            Kan. 910 - § 1. Zwyczajnym szafarzem Komunii ?wi?tej jest biskup, prezbiter i diakon.

            § 2. Szafarzem nadzwyczajnym komunii ?wi?tej jest akolita oraz wierny, wyznaczony zgodnie z kan. 230, § 3.

            Kan. 911 - § 1. Obowi?zek i prawo zanoszenia Naj?wi?tszej Eucharystii chorym na sposób Wiatyku maj?: proboszcz i wikariusze parafialni, kapelani, jak równie? prze?o?ony wspólnoty w kleryckich instytutach zakonnych lub stowarzyszeniach ?ycia apostolskiego w odniesieniu do wszystkich przebywaj?cych w domu.

            § 2. W razie konieczno?ci albo za zgod? przynajmniej domy?ln? proboszcza, kapelana lub prze?o?onego, których te? nale?y potem powiadomi?, powinien to uczyni? ka?dy kap?an lub inny szafarz Komunii ?wi?tej.

   

Art. 2

UCZESTNICTWO W NAJ?WI?TSZEJ EUCHARYSTII

   

            Kan. 912 - Ka?dy ochrzczony, je?li tylko prawo tego nie zabrania, mo?e i powinien by? dopuszczony do Komunii ?wi?tej.

            Kan. 913 - § 1. Dzieci wtedy mo?na dopu?ci? do Komunii ?wi?tej, gdy posiadaj? wystarczaj?ce rozeznanie i s? dok?adnie przygotowane, tak by stosownie do swojej mo?liwo?ci rozumia?y tajemnic? Chrystusa oraz mog?y z wiar? i pobo?no?ci? przyj?? Cia?o Chrystusa.

            § 2. Jednak?e dzieciom znajduj?cym si? w niebezpiecze?stwie ?mierci wolno udzieli? Naj?wi?tszej Eucharystii, gdy potrafi? odró?ni? Cia?o Chrystusa od zwyk?ego chleba i mog? z szacunkiem przyj?? Komuni? ?wi?t?.

            Kan. 914 - Jest przede wszystkim obowi?zkiem rodziców oraz tych, którzy ich zast?puj?, jak równie? proboszcza troszczy? si?, a?eby dzieci, po doj?ciu do u?ywania rozumu, zosta?y odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posili?y si? tym Bo?ym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza nale?y równie? czuwa? nad tym, by do Sto?u Pa?skiego nie dopuszcza? dzieci, które nie osi?gn??y u?ywania rozumu albo jego zdaniem nie s? wystarczaj?co przygotowane.

            Kan. 915 - Do Komunii ?wi?tej nie nale?y dopuszcza? ekskomunikowanych lub podlegaj?cych interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak równie? innych osób trwaj?cych z uporem w jawnym grzechu ci??kim.

            Kan. 916 - Kto ma ?wiadomo?? grzechu ci??kiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawia? Mszy ?wi?tej ani przyjmowa? Komunii ?wi?tej, chyba ?e istnieje powa?na racja i nie ma sposobno?ci wyspowiadania si?. W takim jednak wypadku ma pami?ta? o tym, ?e jest obowi?zany wzbudzi? akt ?alu doskona?ego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania si? jak najszybciej.

            Kan. 917 - Kto przyj?? ju? Naj?wi?tsz? Eucharysti?, mo?e j? ponownie tego samego dnia przyj?? jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921, § 2.

            Kan. 918 - Jak najbardziej zaleca si?, a?eby wierni przyjmowali Komuni? ?wi?t? podczas sprawowania Eucharystii. Prosz?cym jednak o ni? dla s?usznej racji poza Msz? ?wi?t?, nale?y udzieli?, zachowuj?c obrz?dy liturgiczne.

            Kan. 919 - § 1. Przyst?puj?cy do Naj?wi?tszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzin? przed przyj?ciem Komunii ?wi?tej powstrzyma? si? od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyj?tkiem tylko wody i lekarstwa.

            § 2. Kap?an, który tego samego dnia sprawuje dwa lub trzy razy Naj?wi?tsz? Eucharysti?, mo?e przed drugim lub trzecim sprawowaniem co? spo?y?, chocia?by nie zachodzi?a przerwa jednej godziny.

            § 3. Osoby w podesz?ym wieku lub z?o?one jak?? chorob?, jak równie? ci, którzy si? nimi opiekuj?, mog? przyj?? Naj?wi?tsz? Eucharysti?, chocia?by co? spo?yli w ci?gu godziny poprzedzaj?cej.

            Kan. 920 - § 1. Ka?dy wierny po przyj?ciu Naj?wi?tszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowi?zek przyjmowa? j? przynajmniej raz w roku.

            § 2. Ten nakaz powinien by? wype?niony w okresie wielkanocnym, chyba ?e dla s?usznej przyczyny wype?nia si? go w innym czasie w ci?gu roku.

            Kan. 921 - § 1. Wierni znajduj?cy si? z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpiecze?stwie ?mierci, powinni by? umocnieni Komuni? ?wi?t? na sposób Wiatyku.

            § 2. Chocia?by tego dnia przyj?li ju? Komuni? ?wi?t?, to jednak bardzo si? zaleca, aby - znalaz?szy si? w niebezpiecze?stwie ?mierci - otrzymali ponownie Komuni? ?wi?t?.

            § 3. Gdy niebezpiecze?stwo ?mierci trwa d?u?ej, zaleca si?, aby Komunia ?wi?ta by?a udzielana wielokrotnie, w poszczególnych dniach.

            Kan. 922 - Udzielenia Wiatyku chorym nie nale?y zbytnio odk?ada?. Duszpasterze powinni pilnie czuwa? nad tym, by chorzy byli posilani wtedy, gdy s? jeszcze w pe?ni ?wiadomi.

            Kan. 923 - Wierni mog? uczestniczy? w eucharystycznej Ofierze i przyjmowa? Komuni? ?wi?t? w jakimkolwiek obrz?dku katolickim, z zachawaniem przepisu kan. 844.

   

Art. 3

OBRZ?DY I CEREMONIE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII

   

            Kan. 924 - § 1. Naj?wi?tsza Ofiara eucharystyczna powinna by? sprawowana z chleba i wina, do którego nale?y doda? troch? wody.

            § 2. Chleb winien by? czysto pszenny i ?wie?o upieczony, aby nie by?o ?adnego niebezpiecze?stwa zepsucia.

            § 3. Wino powinno by? naturalne z owocu winnego i nie zepsute.

            Kan. 925 - Komunii ?wi?tej nale?y udziela? tylko pod postaci? chleba, albo, zgodnie z przepisami liturgicznymi, pod obiema postaciami; w wypadku za? konieczno?ci, tak?e tylko pod postaci? wina.

            Kan. 926 - Przy sprawowaniu Eucharystii, wed?ug staro?ytnej tradycji Ko?cio?a ?aci?skiego, kap?an winien u?ywa? chleba prza?nego, gdziekolwiek odprawia.

            Kan. 927 - Nawet w ostatecznej konieczno?ci nie godzi si? dokonywa? konsekracji jednej postaci bez drugiej albo obydwu postaci poza sprawowaniem Eucharystii.

            Kan. 928 - Eucharysti? nale?y sprawowa? w j?zyku ?aci?skim lub w innym j?zyku, byleby teksty liturgiczne zosta?y zgodnie z prawem zatwierdzone.

            Kan. 929 - Przy sprawowaniu i udzielaniu Eucharystii, kap?ani oraz diakoni powinni u?ywa? szat liturgicznych przepisanych przez rubryki.

            Kan. 930 - § 1. Kap?an chory lub w podesz?ym wieku, je?li nie jest w stanie sta?, mo?e sprawowa? Ofiar? eucharystyczn? siedz?c z zachowaniem jednak przepisów liturgicznych; bez udzia?u wszak?e wiernych, chyba ?e za zezwoleniem ordynariusza miejsca.

            § 2. Kap?an niewidomy lub z?o?ony inn? chorob? godziwe odprawia eucharystyczn? Ofiar?, pos?uguj?c si? jakimkolwiek zatwierdzonym formularzem mszalnym; przy obecno?ci, je?li zachodzi potrzeba, innego kap?ana lub diakona albo nawet ?wieckiego odpowiednio przygotowanego, który mu pomaga.

 

Art. 4

CZAS I MIEJSCE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII

   

            Kan. 931 - Eucharysti? mo?na sprawowa? i jej udziela? w ka?dym dniu i o ka?dej godzinie, z wyj?tkiem przypadków wykluczonych przepisami liturgicznymi.

            Kan. 932 - § 1. Eucharysti? nale?y sprawowa? w miejscu ?wi?tym, chyba ?e w poszczególnym wypadku czego innego domaga si? konieczno??; w takim wypadku Eucharystia winna by? sprawowana w odpowiednim miejscu.

            § 2. Ofiar? eucharystyczn? nale?y sprawowa? na o?tarzu po?wi?conym lub pob?ogos?awionym. Poza miejscem ?wi?tym mo?na u?y? odpowiedniego sto?u, zawsze jednak z obrusem i korpora?em.

            Kan. 933 - Dla s?usznej przyczyny i za wyra?n? zgod? ordynariusza miejsca wolno kap?anowi sprawowa? Eucharysti? w ?wi?tyni jakiego? Ko?cio?a lub wspólnoty ko?cielnej nie maj?cej pe?nej jedno?ci z Ko?cio?em katolickim, z wykluczeniem zgorszenia.

   

Rozdzia? II

PRZECHOWYWANIE I KULT NAJ?WI?TSZEJ EUCHARYSTII

   

            Kan. 934 - § 1. Naj?wi?tsza Eucharystia:

            1 winna by? przechowywana w ko?ciele katedralnym lub z nim zrównanym, w ka?dym ko?ciele parafialnym jak równie? w ko?ciele lub kaplicy z??czonej z domem instytutu zakonnego lub stowarzyszenia ?ycia apostolskiego;

            2 mo?e by? przechowywana w kaplicy biskupiej oraz, za zezwoleniem ordynariusza miejsca, w innych ko?cio?ach i kaplicach, tak?e prywatnych.

            § 2. W miejscach ?wi?tych, gdzie jest przechowywana Naj?wi?tsza Eucharystia, musi by? zawsze kto? maj?cy nad ni? piecz?, a kap?an powinien tam odprawia? wedle mo?no?ci Msz? ?wi?t? przynajmniej dwa razy w miesi?cu.

            Kan. 935 - Nikomu nie wolno przechowywa? Naj?wi?tszej Eucharystii u siebie ani zabiera? jej ze sob? w drog?, chyba ?e nagli konieczno?? pasterska i z zachowaniem przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego.

            Kan. 936 - W domu instytutu zakonnego albo w pobo?nym zak?adzie, Naj?wi?tsz? Eucharysti? nale?y przechowywa? tylko w ko?ciele albo w g?ównej kaplicy z??czonej z domem. Dla s?usznej przyczyny ordynariusz mo?e zezwoli? na jej przechowywanie tak?e w innej kaplicy tego? domu.

            Kan. 937 - Je?li nie stoi na przeszkodzie powa?na racja, ko?ció?, w którym jest przechowywana Naj?wi?tsza Eucharystia, powinien by? otwarty dla wiernych przynajmniej przez kilka godzin dziennie, aby mogli si? modli? przed Naj?wi?tszym Sakramentem.

            Kan. 938 - § 1. Naj?wi?tsza Eucharystia na sta?e powinna by? przechowywana tylko w jednym tabernakulum ko?cio?a lub kaplicy.

            § 2. Tabernakulum, w którym przechowuje si? Naj?wi?tsz? Eucharysti?, winno by? umieszczone w odznaczaj?cej si?, widocznej, stosownie przyozdobionej i odpowiedniej dla modlitwy cz??ci ko?cio?a lub kaplicy.

            § 3. Tabernakulum, w którym na sta?e przechowuje si? Naj?wi?tsz? Eucharysti?, ma by? nieusuwalne, wykonane z materia?u trwa?ego, nieprze?roczystego i tak zamkni?te, a?eby mo?liwie ca?okowicie wykluczy? niebezpiecze?stwo profanacji.

            § 4. Dla powa?nej przyczyny, wolno przechowywa? Naj?wi?tsz? Eucharysti?, zw?aszcza w porze nocnej, w innym, bezpieczniejszym i stosownym miejscu.

            § 5. Kto ma opiek? nad ko?cio?em lub kaplic?, powinien zadba? o to, by klucz od tabernakulum, w którym przechowuje si? Naj?wi?tsz? Eucharysti?, by? najstaranniej strze?ony.

            Kan. 939 - Hostie konsekrowane, w ilo?ci odpowiedniej do potrzeb wiernych, winny by? przechowywane w puszce lub naczyniu, i cz?sto po spo?yciu starych odnawiane.

            Kan. 940 - Przed tabernakulum, w którym jest przechowywana Naj?wi?tsza Eucharystia, powinna stale ?wieci? si? specjalna lampa, oznaczaj?ca i wyra?aj?ca cze?? dla obecno?ci Chrystusa.

            Kan. 941 - § 1. W ko?cio?ach lub kaplicach, które maj? zezwolenie na przechowywanie Naj?wi?tszej Eucharystii, mo?na dokonywa? jej wystawienia w puszce lub monstrancji, z zachowaniem norm przepisanych w ksi?gach liturgicznych.

            § 2. Podczas odprawiania Mszy ?wi?tej nie powinno by? w tej samej cz??ci ko?cio?a lub kaplicy wystawienia Naj?wi?tszego Sakramentu.

            Kan. 942 - Zaleca si?, a?eby w tych ko?cio?ach i kaplicach organizowano corocznie uroczyste wystawienie Naj?wi?tszego Sakramentu przez odpowiedni czas, cho?by z przerwami, aby miejscowa wspólnota g??biej rozwa?a?a i adorowa?a tajemnic? eucharystyczn?. Jednak?e tego rodzaju wystawienie ma by? tylko wtedy, gdy przewiduje si? odpowiedni udzia? wiernych, i przy zachowaniu ustanowionych norm.

            Kan. 943 - Szafarzem wystawienia Naj?wi?tszego Sakramentu i b?ogos?awie?stwa eucharystycznego jest kap?an lub diakon. W szczególnych okoliczno?ciach, tylko wystawienia i schowania, jednak bez b?ogos?awie?stwa, mo?e dokona? akolita, szafarz nadzwyczajny Komunii ?wi?tej lub kto? inny wyznaczony przez ordynariusza miejsca, z zachowaniem przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego.

            Kan. 944 - § 1. Gdzie, zdaniem biskupa diecezjalnego, jest to mo?liwe, nale?y dla publicznego ?wiadectwa czci wobec Naj?wi?tszej Eucharystii urz?dza?; zw?aszcza w uroczysto?? Cia?a i Krwi Chrystusa, procesj? prowadzon? po drogach publicznych.

            § 2. Do biskupa diecezjalnego nale?y wydawanie zarz?dze? o procesjach, uczestnictwa w nich i ich godno?ci.

   

Rozdzia? III

OFIARY MSZALNE

   

            Kan. 945 - § 1. Zgodnie z uznanym zwyczajem Ko?cio?a, ka?dy kap?an celebruj?cy lub koncelebruj?cy Msz? ?w. mo?e przyj?? ofiar? z?o?on?, aby odprawi? Msz? ?w. w okre?lonej intencji.

            § 2. Usilnie zaleca si? kap?anom, a?eby tak?e nie otrzymawszy ofiary odprawiali Msz? ?w. w intencji wiernych, zw?aszcza ubogich.

            Kan. 946 - Wierni sk?adaj?cy ofiar?, aby w ich intencji by?a odprawiona Msza ?w., przyczyniaj? si? do dobra Ko?cio?a oraz uczestnicz? przez t? ofiar? w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzie?.

            Kan. 947 - Od ofiar mszalnych nale?y bezwzgl?dnie usuwa? wszelkie pozory transakcji lub handlu.

            Kan. 948 - Nale?y odprawi? oddzielnie Msze ?w. w intencji tych, za których zosta?a z?o?ona i przyj?ta ofiara, nawet niewielka.

            Kan. 949 - Kto ma obowi?zek odprawienia i aplikowania Mszy ?w. w intencji tych, którzy z?o?yli ofiar?, pozostaje nim zwi?zany, chocia?by bez jego winy przepad?y przyj?te ofiary.

            Kan. 950 - Je?li kto? sk?ada pewn? sum? pieni?dzy na odprawienie Mszy ?w., nie okre?laj?c ich liczby, nale?y j? ustali? bior?c pod uwag? wielko?? ofiary, ustalon? w miejscu zamieszkania ofiarodawcy, chyba ?e zgodnie z prawem nale?y domniemywa?, i? inna by?a jego intencja.

            Kan. 951 - § 1. Kap?an, odprawiaj?cy wi?cej razy w tym samym dniu, mo?e poszczególne Msze ?w. aplikawa? w intencji, w której zosta?a z?o?ona ofiara, przy zachowaniu jednak prawa, ?e oprócz dnia Bo?ego Narodzenia, wolno mu zatrzyma? dla siebie jedn? tylko ofiar?, pozosta?e za? winien przekaza? na cele oznaczone przez ordynariusza, z dopuszczeniem jednak pewnego wynagrodzenia z tytu?u zewn?trznego.

            § 2. Kap?an koncelebruj?cy w tym samym dniu drug? Msz? ?w., nie mo?e z ?adnego tytu?u przyj?? za ni? ofiary.

            Kan. 952 - § 1. Do synodu prowincjalnego lub do zebrania biskupów prowincji, nale?y okre?li? dekretem wysoko?? ofiary sk?adanej za odprawianie i ofiarowanie Mszy ?w., i kap?anowi nie wolno domaga? si? wy?szej ofiary. Mo?e jednak przyj?? dobrowolnie z?o?on? ofiar? wy?sz? od okre?lonej, jak równie? ofiar? ni?sz?.

            § 2. Gdzie nie ma takiego dekretu, nale?y zachowa? zwyczaj obowi?zuj?cy w diecezji.

            § 3. Cz?onkowie wszystkich instytutów zakonnych winni zachowa? dekret lub miejscowy zwyczaj, o których w §§ 1 i 2.

            Kan. 953 - Nikomu nie wolno przyj?? do osobistego odprawiania tylu ofiar mszalnych, ?e sam nie mo?e im zado??uczyni? w ci?gu roku.

            Kan. 954 - Je?li w niektórych ko?cio?ach lub kaplicach prosz? o odprawienie tylu Mszy ?w., ?e nie mo?na ich tam odprawi?, wolno stypendia przekaza? gdzie indziej, chyba ?e ofiarodawcy wyra?nie okazali wol? przeciwn?.

            Kan. 955 - § 1. Kto zamierza powierzy? innym odprawienie intencji mszalnych, powinien przekaza? je mo?liwie najszybciej wybranym przez siebie kap?anom, byleby tylko by? przekonany, ?e s? wolni od podejrze?; powinien przekaza? w ca?o?ci przyj?t? ofiar?, chyba ?e na pewno wiadomo, i? nadwy?ka w stosunku do wysoko?ci obowi?zuj?cej w diecezji, zosta?a dana ze wzgl?du na osob?. Ci??y na nim równie? obowi?zek troski o odprawienie Mszy ?w., dopóki nie uzyska potwierdzenia tak o przej?ciu zobowi?zania, jak i otrzymaniu ofiary.

            § 2. Czas, w którym nale?y odprawi? Msze ?w., liczy si? od dnia przyj?cia ich przez kap?ana maj?cego je odprawia?, chyba ?e stwierdza si? co innego.

            § 3. Ci, którzy powierzaj? innym Msz? ?w. do odprawienia, powinni od razu zapisa? w ksi??ce zarówno Msze ?w. przyj?te, jak i przekazane, zaznaczaj?c równie? wysoko?? ofiary.

            § 4. Ka?dy kap?an powinien dok?adnie zapisywa? Msze ?w., które przyj?? do odprawienia i które odprawi?.

            Kan. 956 - Wszyscy zarz?dcy pobo?nych fundacji albo w jakikolwiek sposób zobowi?zani do troski o odprawienie Mszy ?w., czy to duchowni czy ?wieccy, powinni przes?a? do w?asnych ordynariuszy te zobowi?zania mszalne, których nie wype?niono w ci?gu roku, zachowuj?c sposób przez nich okre?lony.

            Kan. 957.- Obowi?zek i prawo czuwania nad wype?nieniem zobowi?za? mszalnych w ko?cio?ach kleru diecezjalnego nale?y do ordynariusza miejsca, w ko?cio?ach za? instytutów zakonnych lub stowarzysze? ?ycia apostolskiego - do ich prze?o?onych.

            Kan. 958 - § 1. Proboszcz oraz rektor ko?cio?a lub innego pobo?nego miejsca, w których zwyk?o si? przyjmowa? stypendia mszalne, powinni posiada? specjaln? ksi??k?, w której dok?adnie maj? zapisywa? liczb? Mszy ?w. przyj?tych do odprawienia, intencje, jak równie? z?o?on? ofiar? i odprawienie.

            § 2. Ordynariusz jest obowi?zany ka?dego roku sprawdza? osobi?cie lub przez innych te ksi?gi.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 51 goĹ›ci