Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1364-1399)
Dokumenty Ko?cio?a - Ksi?ga VI SANKCJE W KO?CIELE

 

Cz??? II 

KARY ZA POSZCZEGÓLNE PRZEST?PSTWA  

Tytu? I

PRZEST?PSTWA PRZECIWKO RELIGII I JEDNO?CI KO?CIO?A

   

            Kan. 1364 - § 1. Odst?pca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wi???cej moc? samego prawa, przy zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 2; duchowny mo?e by? ponadto ukarany karami, o których w kan. 1336, § 1, n. 1,2 i 3.

            § 2. Je?li tego domaga si? d?ugotrwa?y upór lub wielko?? zgorszenia, mo?na do??czy? tak?e inne kary, nie wy??czaj?c wydalenia ze stanu duchownego.

            Kan. 1365 - Winny zakazanego uczestnictwa w rzeczach ?wi?tych ma by? ukarany sprawiedliw? kar?.

            Kan. 1366 - Rodzice lub ich zast?puj?cy, którzy oddaj? dzieci do chrztu lub na wychowanie w religii niekatolickiej, powinni by? ukarani cenzur? lub inn? sprawiedliw? kar?.

            Kan. 1367 - Kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu ?wi?tokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wi???cej moc? samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej; duchowny mo?e by? ponadto ukarany inn? kar?, nie wy??czaj?c wydalenia ze stanu duchownego.

            Kan. 1368 - Kto stwierdzaj?c lub przyrzekaj?c co? wobec w?adzy ko?cielnej dopuszcza si? krzywoprzysi?stwa, powinien by? ukarany sprawiedliw? kar?.

            Kan. 1369 - Kto w publicznym widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym pi?mie albo w inny sposób przy pomocy ?rodków spo?ecznego przekazu, wypowiada blu?nierstwo, powa?nie narusza dobre obyczaje albo zniewa?a religi? lub Ko?ció? b?d? wywo?uje nienawi?? lub pogard?, powinien by? ukarany sprawiedliw? kar?.

   

Tytu? II

PRZEST?PSTWA PRZECIWKO W?ADZY KO?CIELNEJ I WOLNO?CI KO?CIO?A

   

            Kan. 1370 - § 1. Kto stosuje przymus fizyczny wobec Biskupa Rzymskiego, podlega ekskomunice, wi???cej moc? samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej; je?li jest duchownym, mo?na doda? stosownie do ci??ko?ci przest?pstwa tak?e inn? kar?, nie wy??czaj?c wydalenia ze stanu duchownego.

            § 2. Kto czyni to wzgl?dem posiadaj?cego sakr? biskupi?, podlega interdyktowi wi???cemu moc? samego prawa, a je?li jest duchownym, równie? suspensie wi???cej moc? samego prawa.

            § 3. Kto stosuje przymus fizyczny wobec duchownego lub zakonnika, z pogardy dla wiary, Ko?cio?a, w?adzy lub pos?ugi ko?cielnej, powinien by? ukarany sprawiedliw? kar?.

            Kan. 1371 - Powinien by? sprawiedliwie ukarany:

            1 kto poza wypadkiem, o którym w kan. 1364, § 1, g?osi nauk? pot?pion? przez Biskupa Rzymskiego lub przez sobór powszechny, b?d? z uporem odrzuca nauk?, o której w kan. 752, i nie odwo?uje tego mimo upomnienia ze strony Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza;

            2 kto w inny sposób okazuje niepos?usze?stwo Stolicy Apostolskiej, ordynariuszowi lub prze?o?onemu, którzy zgodnie z prawem co? nakazuj? lub czego? zakazuj?, i po upomnieniu trwa w niepos?usze?stwie.

            Kan. 1372 - Kto od aktu Biskupa Rzymskiego odwo?uje si? do soboru powszechnego lub do Kolegium Biskupów, winien by? ukarany cenzur?.

            Kan. 1373 - Kto publicznie wzbudza niech?? lub nienawi?? podw?adnych wzgl?dem Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza z powodu jakiego? aktu w?adzy lub pos?ugi ko?cielnej albo prowokuje podw?adnych do niepos?usze?stwa wobec nich, winien by? ukarany interdyktem lub innymi sprawiedliwymi karami.

            Kan. 1374 - Kto zapisuje si? do stowarzyszenia dzia?aj?cego w jakikolwiek sposób przeciw Ko?cio?owi, powinien by? ukarany sprawiedliw? kar?; kto za? popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien by? ukarany interdyktem.

            Kan. 1375 - Ci, którzy przeszkadzaj? w swobodnym wype?nianiu pos?ugi, wyboru lub w?adzy ko?cielnej albo w zgodnym z prawem korzystaniu z dóbr sakralnych lub innych dóbr ko?cielnych, albo wywieraj? nacisk na wyborc? lub wybranego b?d? tego, kto wykona? akt w?adzy lub pos?ug? ko?cieln?, mo?e by? ukarany sprawiedliw? kar?.

            Kan. 1376 - Kto profanuje rzecz ?wi?t?, ruchom? czy nieruchom?, powinien by? ukarany sprawiedliw? kar?.

            Kan. 1377 - Kto alienuje dobra ko?cielne bez przepisanego prawem zezwolenia, powinien by? ukarany sprawiedliw? kar?.

   

Tytu? III

UZURPACJA KO?CIELNYCH ZADA? ORAZ PRZEST?PSTWA W ICH WYKONYWANIU

   

            Kan. 1378 - § 1. Kap?an, który dzia?a wbrew przepisowi kan. 977, podlega ekskomunice wi???cej moc? samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.

            § 2. Podlega wi???cej moc? samego prawa karze interdyktu lub, je?li jest duchownym, suspensy:

            1 kto nie maj?c ?wi?ce? kap?a?skich usi?uje sprawowa? liturgiczn? czynno?? Ofiary eucharystycznej;

            2 kto oprócz wypadku, o jakim w § 1, nie mog?c da? wa?nie absolucji sakramentalnej, usi?uje jej udzieli? albo s?ucha sakramentalnej spowiedzi.

            § 3. W wypadkach, o których w            § 2, mo?na odpowiednio do ci??ko?ci przest?pstwa do??czy? inne kary, nie wy??czaj?c ekskomuniki.

            Kan. 1379 - Kto oprócz wypadków, o których w kan. 1378, symuluje udzielanie sakramentu, powinien by? ukarany sprawiedliw? kar?.

            Kan. 1380 - Kto stosuj?c symoni? sprawuje lub przyjmuje sakrament, powinien by? ukarany interdyktem lub suspens?.

            Kan. 1381 - § 1. Ktokolwiek uzurpuje sobie urz?d ko?cielny, powinien by? ukarany sprawiedliw? kar?.

            § 2. Uzurpacji równa si? niezgodne z prawem zatrzymanie urz?du po jego pozbawieniu lub ustaniu.

            Kan. 1382 - Biskup, który bez papieskiego mandatu konsekruje kogo? na biskupa, a tak?e ten, kto od niego konsekracj? przyjmuje, podlegaj? ekskomunice wi???cej moc? samego prawa, zastrze?onej Stolicy Apostolskiej.

            Kan. 1383 - Biskup, który wbrew przepisowi kan. 1015 wy?wi?ci? obcego podw?adnego bez zgodnych z prawem dymisoriów, podlega przez rok zakazowi udzielania ?wi?ce?. Kto za? przyj?? ?wi?cenia, jest moc? samego faktu suspendowany od przyj?tego ?wi?cenia.

            Kan. 1384 - Kto oprócz wypadków, o których w kan. 1378-1389, niezgodnie z prawem sprawuje zadanie kap?a?skie lub inn? ?wi?t? pos?ug?, mo?e by? ukarany sprawiedliw? kar?.

            Kan. 1385 - Kto niezgodnie z prawem czerpie zysk z ofiar mszalnych, powinien by? ukarany cenzur? lub inn? sprawiedliw? kar?.

            Kan. 1386 - Kto cokolwiek daruje lub przyrzeka, aby kto? wype?niaj?c zadanie w Ko?ciele co? niezgodnie z prawem uczyni? lub opu?ci?, ma by? ukarany sprawiedliw? kar?; równie? ten, kto te dary lub przyrzeczenia przyjmuje.

            Kan. 1387 - Kap?an, który w akcie spowiedzi albo z okazji lub pod jej pretekstem nak?ania penitenta do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, powinien by? stosownie do ci??ko?ci przest?pstwa ukarany suspens?, zakazami lub pozbawieniami, a w przypadkach powa?niejszych wydalony ze stanu duchownego.

            Kan. 1388 - § 1. Spowiednik, który narusza bezpo?rednio tajemnic? sakramentaln?, podlega ekskomunice wi???cej moc? samego prawa, zastrze?onej Stolicy Apostolskiej. Gdy za? narusza j? tylko po?rednio, powinien by? ukarany stosownie do ci??ko?ci przest?pstwa.

            § 2. T?umacz i inni, o których w kan. 983, § 2, którzy naruszaj? tajemnic?, powinni by? ukarani sprawiedliw? kar?, nie wy??czaj?c ekskomuniki.

            Kan. 1389 - § 1. Kto nadu?ywa w?adzy lub zadania, powinien by? ukarany stosownie do wielko?ci czynu lub zaniedbania, nie wy??czaj?c pozbawienia urz?du, chyba ?e za to nadu?ycie jest ju? ustanowiona kara ustaw? lub nakazem.

            § 2. Kto za? wskutek zawinionego zaniedbania podejmuje lub pomija bezprawnie z czyj?? szkod? akt w?adzy ko?cielnej, pos?ugi albo zadania, powinien by? sprawiedliwie ukarany.

   

Tytu? IV

PRZEST?PSTWO FA?SZU

   

            Kan. 1390 - § 1. Kto fa?szywie donosi prze?o?onemu ko?cielnemu na spowiednika o przest?pstwie, o którym w kan. 1387, podlega interdyktowi wi???cemu moc? samego prawa, a je?li jest duchownym, tak?e suspensie.

            § 2. Kto sk?ada prze?o?onemu ko?cielnemu inne oszczercze doniesienie o przest?pstwie lub w inny sposób narusza czyje? dobre imi?, mo?e by? ukarany sprawiedliw? kar?, nie wy??czaj?c cenzury.

            § 3. Oszczerca mo?e by? tak?e zmuszony do dokonania odpowiedniego zado??uczynienia.

            Kan. 1391 - Stosownie do ci??ko?ci przest?pstwa, mo?e by? ukarany sprawiedliw? kar?:

            1 kto sporz?dza fa?szywy dokument ko?cielny lub prawdziwy zmienia, niszczy, ukrywa, albo pos?uguje si? fa?szywym lub zmienionym;

            2 kto w sprawie ko?cielnej pos?uguje si? innym fa?szywym lub zmienionym dokumentem;

            3 kto w publicznym dokumencie ko?cielnym potwierdza fa?sz.

   

Tytu? V

PRZEST?PSTWA PRZECIWKO SPECJALNYM OBOWI?ZKOM

   

            Kan. 1392 - Duchowni lub zakonnicy uprawiaj?cy handel lub transakcje wbrew przepisom kanonów, powinni by? ukarani stosownie do ci??ko?ci przest?pstwa.

            Kan. 1393 - Kto narusza obowi?zki na?o?one mu kar?, mo?e by? ukarany sprawiedliw? kar?.

            Kan. 1394 - § 1. Przy zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 3, duchowny usi?uj?cy zawrze? ma??e?stwo, cho?by tylko cywilne, podlega suspensie wi???cej moc? samego prawa. Gdy po upomnieniu nie poprawia si? i nadal daje zgorszenie, mo?e by? karany stopniowo pozbawieniami lub tak?e wydaleniem ze stanu duchownego.

            § 2. Zakonnik ?lubów wieczystych, który nie jest duchownym, usi?uj?c zawrze? ma??e?stwo cho?by tylko cywilne, podlega interdyktowi wi???cemu moc? samego prawa, z zachowaniem przepisu kan. 694.

            Kan. 1395 - § 1. Duchowny konkubinariusz poza wypadkiem, o którym w kan. 1394, oraz duchowny trwaj?cy w innym grzechu zewn?trznym przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, wywo?uj?cym zgorszenie, winien by? ukarany suspens?, do której, gdy mimo upomnienia trwa w przest?pstwie, mo?na stopniowo dodawa? inne kary, a? do wydalenia ze stanu duchownego.

            § 2. Duchowny, który w inny sposób wykroczy? przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, je?li jest to po??czone z u?yciem przymusu lub gró?b, albo publicznie lub z osob? ma?oletni? poni?ej lat szesnastu, powinien by? ukarany sprawiedliwymi karami, nie wy??czaj?c w razie potrzeby wydalenia ze stanu duchownego.

            Kan. 1396 - Kto powa?nie narusza obowi?zek rezydencji, do której jest obowi?zany z racji urz?du ko?cielnego, winien by? ukarany sprawiedliw? kar?, nie wy??czaj?c, po upomnieniu, pozbawienia urz?du.

   

Tytu? VI

PRZEST?PSTWA PRZECIWKO ?YCIU I WOLNO?CI CZ?OWIEKA

   

            Kan. 1397 - Kto pope?nia zabójstwo albo si?? lub podst?pem porywa lub zatrzymuje cz?owieka, b?d? go okalecza czy powa?nie rani, powinien by? ukarany stosownie do ci??ko?ci przest?pstwa pozbawieniami i zakazami, o których w kan. 1336. Zabójstwo za? osób, o których w kan. 1370, jest karane tam ustanowionymi karami.

            Kan. 1398 - Kto powoduje przerwanie ci??y, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wi???cej moc? samego prawa.

   

Tytu? VII

ZASADA OGÓLNA

   

            Kan. 1399 - Poza wypadkami przewidzianymi w tej lub w innych ustawach, zewn?trzne naruszenie prawa Bo?ego lub kanonicznego, tylko wtedy mo?e by? ukarane sprawiedliwa kar?, gdy domaga si? tego szczególna ci??ko?? przekroczenia i przynagla konieczno?? zapobie?enia zgorszeniom lub ich naprawienia.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 21 goĹ›ci