Modlitwy i rozwa?ania - Wiara i modlitwa

 


RÓ?ANIEC NAJ?WI?TSZEJ MARYI PANNY

WST?P
     W Fatimie Matka Bo?a powiedzia?a do dzieci: "Jestem Naj?wi?tsz? Pann? Ró?a?cow?. Przysz?am upomnie? ludzko??, aby zmieni?a swoje ?ycie i Boga nie obra?a?a tak ci??ko, aby odmawia?a t ró?aniec i czyni?a pokut? za swoje grzechy". Zatem przez modlitw? ró?a?cow? i pokut? mo?emy ocali? ludzko??.
     Papie? Pawe? VI ró?aniec nazwa? streszczeniem Ewangelii, za? w pa?dzierniku 2002 r. Jan Pawe? II doda? czwart? cz??? rozwa?a?: tajemnice ?wiat?a. Porz?dek odmawiania jest nast?puj?cy: tajemnice radosne w poniedzia?ki i soboty, tajemnice ?wiat?a w czwartki, tajemnice bolesne we wtorki i pi?tki, tajemnice chwalebne w ?rody i niedziele.
 

 

Tajemnice radosne:
1. Zwiastowanie Pa?skie, 
2. Nawiedzenie ?w. El?biety, 
3. Narodzenie P. Jezusa,
4. Ofiarowanie P. Jezusa, 
5. Znalezienie Jezusa.

Tajemnice ?wiat?a:
1. Chrzest Jezusa w Jordanie, 
2. Pierwszy cud w Kanie, 
3. Nauczanie Pana Jezusa, 
4. Przemienienie Pa?skie, 
5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne:
1. Modlitwa w Ogrójcu, 
2. Biczowanie P. Jezusa, 
3. Cierniem ukoronowanie, 
4. D?wiganie krzy?a, 
5. Ukrzy?owanie.

Tajemnice chwalebne: 
1. Zmartwychwstanie, 
2. Wniebowst?pienie, 
3. Zes?anie Ducha ?wi?tego, 
4. Wniebowzi?cie NMP, 
5. Ukoronowanie NMP.

Ró?aniec

TAJEMNICE RADOSNE

Przyk?adowy obrazZwiastowanie

Zwiastowanie to pocz?tek dzie?a odkupienia. "Bóg pos?a? anio?a Gabriela do Dziewicy i rzek?: ?Nie bój si?, Maryjo, znalaz?a? bowiem ?ask? u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imi? Jezus?" (?k 1, 26). Syn Bo?y przyj?? cia?o z Maryi i sta? si? cz?owiekiem. Trzeba pe?ni? wol? Bo??, jak Ona.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...Wybrany obrazNawiedzenie El?biety

Anio? powiedzia? Maryi: "Oto równie? krewna Twoja, El?bieta, pocz??a w swej staro?ci syna" (?k 1,36). Maryja posz?a, aby jej pomaga?. El?bieta powita?a j?: "A sk?d?e mi to ?e matka mojego Pana przychodzi do mnie?" Panie, pomnó? w nas ducha po?wiecenia i ofiary dla bli?nich.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...Wybrany obrazNarodzenie Pana Jezusa

"W owym czasie... uda? si? Józef do Betlejem..." Tam Maryja porodzi?a "swego pierworodnego Syna, owin??a Go w pieluszki i po?o?y?a w ??obie" (?k 1, 1-7). Ka?de ochrzczone dziecko jest ??óbkiem dla Jezusa, który daje nadziej? ?ycia wiecznego.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...
Wybrany obrazOfiarowanie Pana Jezusa

Rodzice "przynie?li Dzieci? do Jerozolimy, aby je ofiarowa? Panu" (?k 2,22). Równie? nas Duch ?wi?ty kieruje do ?wi?tyni aby z rado?ci? spotyka? Zbawiciela w Jego s?owie i sakramentach, aby wzrasta? w m?dro?ci oraz w ?asce u Boga i u ludzi.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...
Wybrany obrazZnalezienie Pana Jezusa

Gdy Jezus mia? dwana?cie lat podczas ?wi?t Paschy zagin?? rodzicom. "Po trzech dniach odnale?li Go w ?wi?tyni, gdzie siedzia? mi?dzy nauczycielami, przys?uchiwa? si? im i zadawa? pytania. Wszyscy za? którzy Go s?uchali byli zdumieni bystro?ci? Jego umys?u i odpowiedziami" (?k 2,46). Podobnie i my poszukujemy Jezusa i znajdujemy go w ?wi?tyni

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...

 

TAJEMNICE ?WIAT?A

 

Wybrany obrazChrzest Jezusa w Jordanie

"Jezus przyj?? od Jana chrzest w Jordanie. Gdy wychodzi? z wody, ujrza? rozwieraj?ce si? niebo i Ducha jak go??bic? zst?puj?cego na Niego. A z nieba odezwa? si? g?os: ?Ty jeste? mój Syn najmilszy, w Tobie mam upodobanie?" (Mk 1,9) Przez chrzest stajemy si? dzie?mi ?wiat?o?ci, umi?owanymi przez Boga.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...

Wybrany obrazPierwszy cud w Kanie

Na weselu w Kanie Galilejskiej skuteczn? okaza?a si? pro?ba Maryi: "Nie maj? wina" (J 2,3)- Jezus zamieni? wod? w wino, przez co "objawi? chwa?? swoj? i uwierzyli w Niego Jego uczniowie" (J 2,11). Cud w Kanie równie? dla nas jest ?wiat?em wiary.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...


Wybrany obrazNauczanie Pana Jezusa

Jezus "w?drowa? przez miasta i wsie nauczaj?c i g?osz?c Ewangeli? o królestwie Bo?ym" (?k 8,1) Jego nauczanie i wzywanie do nawrócenia zmierza do tego aby?my ja?nieli podobie?stwem do Niego

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...

Wybrany obrazPrzemienienie Pa?skie

Jezus wzi?? z sob? Piotra, Jana i Jakuba i wyszed? na gor?, a gdy si? modli?, wygl?d Jego twarzy si? odmieni? i Jego odzienie sta?o si? l?ni?co bia?e. A z ob?oku odezwa? si? g?os: "To jest Syn mój wybrany, Jego s?uchajcie" (?k 9,35). Chwilowe prze?ycie Boskiej chwa?y Chrystusa tak uczniów uszcz??liwia?o, ?e pragn?li tam pozosta?.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...


 Wybrany obrazUstanowienie Eucharystii

Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowi? eucharystyczn? Ofiar?: "Sakrament mi?osierdzia, znak jedno?ci, w?ze? mi?o?ci, uczt? paschaln?, w której po?ywamy Chrystusa, dusza nape?nia si? ?ask?, otrzymujemy zadatek przysz?ej chwa?y" (KL 47).

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...

 

 

 

TAJEMNICE BOLESNE

Wybrany obrazModlitwa w Ogrójcu
Po Ostatniej Wieczerzy Jezus "uda? si? na Gór? Oliwn?; towarzyszyli Mu tak?e uczniowie... rzek? do nich ?Módlcie si?, aby?cie nie ulegli pokusie?". Nast?pnie modli? si?: "Ojcze, je?li chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja, lecz Twoja wola niech si? stanie" (?k 22, 43). Jezus odkupi? ?wiat. I nasze cierpienia maj? moc zbawcza dla nas bli?nich.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...

 


Wybrany obrazBiczowanie

"Pi?at kaza? Jezusa 1 ubiczowa?" (J 19,1). "On obarczy? si? naszym cierpieniem, d?wiga? nasze bole?ci, a my?my uznali Go za skaza?ca" (Iz53,4). Jezus cierpia? biczowanie za nasze grzechy cielesne.
Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...


Wybrany obrazUkoronowanie cierniem

'Uplót?szy wieniec z ciernia w?o?yli Mu na g?ow?, a do prawej r?ki dali Mu trzcin?. Potem przykl?kali przed Nim i szydzili z Niego, mówi?c: ?Witaj, królu ?ydowski?" (Mt27, 28). Dzisiaj koron? s? zw?aszcza nasze grzechy. Przebacz, Panie, nasz? pych?.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...

 


Wybrany obrazNiesienie krzy?a

"Pi?at wyda? Jezusa, aby Go ukrzy?owano" (J 19,16). W czasie drogi krzy?owej wspó?cierpia?a z Nim Jego Matka. Jezus do nas mówi: "Kto chce i?? za Mn?, niech si? zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzy? i niech Mnie na?laduje" (?k 9,23) Panie, daj nam si?? do d?wigania krzy?a naszych obowi?zków.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...

 


Wybrany obrazUkrzy?owanie

"By?a godzina trzecia, gdy Go ukrzy?owano" (Mk 15,25). "Wykona?o si?!" (J 19,30). Przez pos?usze?stwo Ojcu, Jezus zado??uczyni? za niepos?usze?stwo Adama i jego potomków. Przez m?k? i ?mier? na  krzy?u wybawi? nas od grzechu i ?mierci wiecznej. Nasz? troski jest ?ycie w Chrystusie i pod??anie z Nim do Ojca w niebie. 

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

Wybrany obrazZmartwychwstanie

"Anio? przemówi? do niewiast: ?Wy si? nie bójcie! Gdy? wiem, ?e szukacie Jezusa ukrzy?owanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwsta?, jak powiedzia?. Chod?cie, zobaczcie miejsce, gdzie le?a??" (Mt 28,5-6). Jego zmartwychwstanie daje pewno??, ?e i my zmartwychwstaniemy.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...
Wybrany obrazWniebowst?pienie Pa?skie

Jezus "wyprowadzi? uczniów ku Betanii i podniós?szy r?ce b?ogos?awi? ich. Kiedy ich b?ogos?awi?, rozsta? si? z nimi i zosta? uniesiony do nieba" (?k 24, 50). Anio?owie rzekli: "Dlaczego stoicie i wpatrujecie si? w niebo? Ten Jezus, wzi?ty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieli?cie Go wst?puj?cego do nieba" (Dz 1, 10). Jezu wst?puj?cy do nieba, daj nam ?ask? t?sknoty za Tob?.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...Wybrany obrazZes?anie Ducha ?wi?tego

"Kiedy nadszed? dzie? Pi??dziesi?tnicy, znajdowali si? wszyscy razem... Nagle da? si? s?ysze? z nieba szum jakby uderzenie gwa?townego wiatru, i nape?ni? ca?y dom... Ukaza?y si? im te? j?zyki jakby z ognia i na ka?dym z nich spocz?? jeden. I wszyscy zostali nape?nieni Duchem ?wi?tym" (Dz 2,1). Duchu ?wi?ty w nasze serca wlej mi?o??, rozumowi daj ?wiat?o, woli si?? do wytrwania.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...... Wybrany obrazWniebowzi?cie NMP

Maryja tak ?ci?le z??czona by?a z Synem, ?e godzi?o si?, aby z Nim by?a w niebie z cia?em i dusz?. Prawda ta mówi nam, ?e "Niepokalana Bogarodzica, zawsze Dziewica Maryja, po zako?czeniu ziemskiego ?ycia zosta?a wzi?ta z dusz? i cia?em do chwa?y niebieskiej". Maryjo - pomagaj nam z nieba nieustannie.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...
Wybrany obrazUkoronowanie NMP

"Wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w s?o?ce i ksi??yc pod jej stopami, a na jej g?owie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1). "Kto mnie znajdzie, ten znajdzie ?ycie i uzyska ?ask? u Pana" (Prz 8,36). Naj?wi?tsza Panno, b?d? nasz? Matk? i Królow?, b?d? tak?e nasz? Or?downiczk?, Po?redniczk? i Pocieszycielk?. Pragniemy by? tylko ma?ymi gwiazdkami upi?kszaj?cymi Twoja koron?

Ojcze nasz.., 10 Zdrowa?.., Chwa?a Ojcu...

 

Jak wida? powy?ej, mamy w sumie 20 Tajemnic Ró?a?ca podzielonych na 4 Cz??ci. Zazwyczaj ró?ne cz??ci odmawia si? w ró?ne dni tygodnia:

Cz??? Radosna (odmawiana w poniedzia?ki i soboty)
Cz??? ?wiat?a (odmawiana w czwartki)
Cz??? Bolesna (odmawiana we wtorki i pi?tki)
Cz??? Chwalebna (odmawiana w ?rody i niedziele)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 41 goĹ›ci