Różaniec
Modlitwy i rozważania - Wiara i modlitwa

 


RÓŻANIEC NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

WSTĘP
     W Fatimie Matka Boża powiedziała do dzieci: "Jestem Najświętszą Panną Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie i Boga nie obrażała tak ciężko, aby odmawiała t różaniec i czyniła pokutą za swoje grzechy". Zatem przez modlitwą różańcową i pokutę możemy ocalić ludzkość.
     Papież Paweł VI różaniec nazwał streszczeniem Ewangelii, zaś w październiku 2002 r. Jan Paweł II dodał czwartą część rozważań: tajemnice Światła. Porządek odmawiania jest następujący: tajemnice radosne w poniedziałki i soboty, tajemnice światła w czwartki, tajemnice bolesne we wtorki i piątki, tajemnice chwalebne w środy i niedziele.
 

 

Tajemnice radosne:
1. Zwiastowanie Pańskie, 
2. Nawiedzenie św. Elżbiety, 
3. Narodzenie P. Jezusa,
4. Ofiarowanie P. Jezusa, 
5. Znalezienie Jezusa.

Tajemnice światła:
1. Chrzest Jezusa w Jordanie, 
2. Pierwszy cud w Kanie, 
3. Nauczanie Pana Jezusa, 
4. Przemienienie Pańskie, 
5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne:
1. Modlitwa w Ogrójcu, 
2. Biczowanie P. Jezusa, 
3. Cierniem ukoronowanie, 
4. Dźwiganie krzyża, 
5. Ukrzyżowanie.

Tajemnice chwalebne: 
1. Zmartwychwstanie, 
2. Wniebowstąpienie, 
3. Zesłanie Ducha Świętego, 
4. Wniebowzięcie NMP, 
5. Ukoronowanie NMP.

Różaniec

TAJEMNICE RADOSNE

Przykładowy obrazZwiastowanie

Zwiastowanie to początek dzieła odkupienia. "Bóg posłał anioła Gabriela do Dziewicy i rzekł: ?Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus?" (Łk 1, 26). Syn Boży przyjął ciało z Maryi i stał się człowiekiem. Trzeba pełnić wolę Bożą, jak Ona.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...Wybrany obrazNawiedzenie Elżbiety

Anioł powiedział Maryi: "Oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna" (Łk 1,36). Maryja poszła, aby jej pomagać. Elżbieta powitała ją: "A skądże mi to że matka mojego Pana przychodzi do mnie?" Panie, pomnóż w nas ducha poświecenia i ofiary dla bliźnich.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...Wybrany obrazNarodzenie Pana Jezusa

"W owym czasie... udał się Józef do Betlejem..." Tam Maryja porodziła "swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie" (Łk 1, 1-7). Każde ochrzczone dziecko jest żłóbkiem dla Jezusa, który daje nadzieję życia wiecznego.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...
Wybrany obrazOfiarowanie Pana Jezusa

Rodzice "przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby je ofiarować Panu" (Łk 2,22). Również nas Duch Święty kieruje do świątyni aby z radością spotykać Zbawiciela w Jego słowie i sakramentach, aby wzrastać w mądrości oraz w łasce u Boga i u ludzi.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...
Wybrany obrazZnalezienie Pana Jezusa

Gdy Jezus miał dwanaście lat podczas Świąt Paschy zaginął rodzicom. "Po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś którzy Go słuchali byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami" (Łk 2,46). Podobnie i my poszukujemy Jezusa i znajdujemy go w świątyni

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

Wybrany obrazChrzest Jezusa w Jordanie

"Jezus przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: ?Ty jesteś mój Syn najmilszy, w Tobie mam upodobanie?" (Mk 1,9) Przez chrzest stajemy się dziećmi światłości, umiłowanymi przez Boga.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

Wybrany obrazPierwszy cud w Kanie

Na weselu w Kanie Galilejskiej skuteczną okazała się prośba Maryi: "Nie mają wina" (J 2,3)- Jezus zamienił wodę w wino, przez co "objawił chwałę swoją i uwierzyli w Niego Jego uczniowie" (J 2,11). Cud w Kanie również dla nas jest światłem wiary.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...


Wybrany obrazNauczanie Pana Jezusa

Jezus "wędrował przez miasta i wsie nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym" (Łk 8,1) Jego nauczanie i wzywanie do nawrócenia zmierza do tego abyśmy jaśnieli podobieństwem do Niego

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

Wybrany obrazPrzemienienie Pańskie

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na gorę, a gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił i Jego odzienie stało się lśniąco białe. A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,35). Chwilowe przeżycie Boskiej chwały Chrystusa tak uczniów uszczęśliwiało, że pragnęli tam pozostać.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...


 Wybrany obrazUstanowienie Eucharystii

Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił eucharystyczną Ofiarę: "Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, dusza napełnia się łaską, otrzymujemy zadatek przyszłej chwały" (KL 47).

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 

 

 

TAJEMNICE BOLESNE

Wybrany obrazModlitwa w Ogrójcu
Po Ostatniej Wieczerzy Jezus "udał się na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie... rzekł do nich ?Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie?". Następnie modlił się: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie" (Łk 22, 43). Jezus odkupił świat. I nasze cierpienia mają moc zbawcza dla nas bliźnich.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 


Wybrany obrazBiczowanie

"Piłat kazał Jezusa 1 ubiczować" (J 19,1). "On obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści, a myśmy uznali Go za skazańca" (Iz53,4). Jezus cierpiał biczowanie za nasze grzechy cielesne.
Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...


Wybrany obrazUkoronowanie cierniem

'Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: ?Witaj, królu żydowski?" (Mt27, 28). Dzisiaj koroną są zwłaszcza nasze grzechy. Przebacz, Panie, naszą pychę.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 


Wybrany obrazNiesienie krzyża

"Piłat wydał Jezusa, aby Go ukrzyżowano" (J 19,16). W czasie drogi krzyżowej współcierpiała z Nim Jego Matka. Jezus do nas mówi: "Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,23) Panie, daj nam siłę do dźwigania krzyża naszych obowiązków.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 


Wybrany obrazUkrzyżowanie

"Była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowano" (Mk 15,25). "Wykonało się!" (J 19,30). Przez posłuszeństwo Ojcu, Jezus zadośćuczynił za nieposłuszeństwo Adama i jego potomków. Przez mękę i śmierć na  krzyżu wybawił nas od grzechu i śmierci wiecznej. Naszą troski jest życie w Chrystusie i podążanie z Nim do Ojca w niebie. 

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

Wybrany obrazZmartwychwstanie

"Anioł przemówił do niewiast: ?Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał?" (Mt 28,5-6). Jego zmartwychwstanie daje pewność, że i my zmartwychwstaniemy.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...
Wybrany obrazWniebowstąpienie Pańskie

Jezus "wyprowadził uczniów ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. Kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba" (Łk 24, 50). Aniołowie rzekli: "Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1, 10). Jezu wstępujący do nieba, daj nam łaskę tęsknoty za Tobą.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...Wybrany obrazZesłanie Ducha Świętego

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem... Nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom... Ukazały się im też języki jakby z ognia i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,1). Duchu Święty w nasze serca wlej miłość, rozumowi daj światło, woli siłę do wytrwania.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...... Wybrany obrazWniebowzięcie NMP

Maryja tak ściśle złączona była z Synem, że godziło się, aby z Nim była w niebie z ciałem i duszą. Prawda ta mówi nam, że "Niepokalana Bogarodzica, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu ziemskiego życia została wzięta z duszą i ciałem do chwały niebieskiej". Maryjo - pomagaj nam z nieba nieustannie.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...
Wybrany obrazUkoronowanie NMP

"Wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1). "Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana" (Prz 8,36). Najświętsza Panno, bądź naszą Matką i Królową, bądź także naszą Orędowniczką, Pośredniczką i Pocieszycielką. Pragniemy być tylko małymi gwiazdkami upiększającymi Twoja koronę

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 

Jak widać powyżej, mamy w sumie 20 Tajemnic Różańca podzielonych na 4 Części. Zazwyczaj różne części odmawia się w różne dni tygodnia:

Część Radosna (odmawiana w poniedziałki i soboty)
Część Światła (odmawiana w czwartki)
Część Bolesna (odmawiana we wtorki i piątki)
Część Chwalebna (odmawiana w środy i niedziele)

 

Komentarze   

 
-1 #57 Kristofer 2016-01-25 17:25
Why not use those coupons for purchasing your preferred
healthy products. Internal motivation is linked to neurological circuitry
inside left prefrontal lobe; the emotions of accomplishment, desire for
work, excitement inside our day all url to the left prefrontal cortex.
It can also be feasible that as an alternative to losing you
gain a little rapid weight loss and
menopause: http://www.ieesford.edu.sv/index.php/component/k2/itemlist/user/52801.
Cytować
 
 
+4 #56 KRZYSZTOF 2015-11-11 15:46
proszę Cię MATKO ŚWIĘTA o zdrowie dla mojego brata.
Cytować
 
 
0 #55 KRZYSZTOF 2015-11-11 15:42
DZIĘKUJE CI MATKO ŚWIĘTA ZA WSZYSTKIE ŁASKI KTÓRE OD CIEBIE OTRZYMAŁEM A O TYM NIE MIAŁEM POJĘCIA.
Cytować
 
 
0 #54 Barbara 2015-11-09 18:48
Matko Boża Różańcowa proszę Cię żebyśmy wrócili do siebie z moim byłym chłopakiem po tylu trudnych latach dla Nas żebyśmy już w końcu mogli być razem.Proszę o porozumienie między Nami i zgodę.Amen
Cytować
 
 
0 #53 Barbara, mama, corka 2015-06-01 08:30
Święta Panno nad pannami,Królowo wszystkich Świętych,Prosze o Modlitwe za Janusza Zrebca Madejowskiego zmarlego 12.marca 2015 Prosze niech Dusza zmarlego dostanie sie do Nieba.I wszystkie dusze w czysciu cierpiace niech doznaja Twojej laski.
Cytować
 
 
+3 #52 Jola 2015-03-28 20:28
Kocham Cie Mamo
Dziekuje za wszystko
Cytować
 
 
0 #51 tadeusz 2015-02-28 06:48
Moja krótka refleksja nt. różańca http://www.tajemnicerozanca.pl/ucze-sie-rozanca/
Cytować
 
 
+1 #50 MALGORZATA 2015-02-07 16:57
MATKO BOZA ROZNCOWA-PROSZE CIE W POKORZE O LASKE NAWROCENIA I OPIEKE DLA CIEZKO CHOREGO MOJEGO TATUSIA I DLA MEZCZYZNY KTOREGO TAK BARDZO KOCHAM I SYNA MEGO KTORY TOPI SIE W NALOGACH.PROSZE CIE O PANI UKOCHANA ZA WSTAWIENNICTWO U TWEGO SYNA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA.BADZ POZDROWIONA MATKO NAJCZYSTSZA.AME N
Cytować
 
 
+1 #49 JA 2015-02-03 00:25
Nie wiem jak długo można odmawiać różaniec nie otrzymując żadnej pomocy? Kilka NP, poza tym 3 części różańca dziennie i tak przez 2,5 roku. A łask nie widać. Owszem, były, jak człowiek się tyle nie modlił. A teraz zero, właściwie jest coraz gorzej. Nie ma modlitw nie do odparcia. Będzie i tak co Pan Bóg postanowi i żadna modlitwa tego nie zmieni. Jeśli Pan Bóg nie chce obdarzyć np. pracą to człowiek wpadnie w długi i skończy na ulicy pomimo odmawiania różańca, bo widocznie taka jest wola Boża. Ktoś napisał, że odmawia różaniec od 10 lat prosząc o pomoc w spłacie długów a jej nie otrzymuje. Ja także nie otrzymuję a długi rosną z dnia na dzień. Szkoda słów.
Cytować
 
 
+3 #48 Piotr 2014-10-01 18:59
MATKO BOŻA PROSZĘ CIĘ O DOSTANIE SIĘ DO NIEBA MOJEGO OJCA EDWARDA ORAZ DZIĘKUJĘ CI ZA WSZYSTKIE ŁASKI AMEN.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości