Bazylika Naj?wi?tszej Marii Panny
Kult Maryjny - Sanktuaria

Matka Boska Piekarska

Matka Boska PiekarskaZnana z XII-wiecznych dokumentów historycznych osada Piekary, od 1303 roku posiada? niewielki drewniany ko?ció?ek pod wezwaniem ?w. Bart?omieja Aposto?a, w stylu roma?skim. W bocznym o?tarzu mie?ci? si? wizerunek Maryi Panny nieznanego autora i fundatora. Geneza cudowno?ci wzi??a pocz?tek w XVII wieku. Lud coraz cz??ciej zacz?? gromadzi? si? przed obrazem, by oddawa? cze?? Matce Bo?ej. Wed?ug relacji ks. proboszcza Jakuba Roczkowskiego po przeniesieniu obrazu w 1659 roku do o?tarza g?ównego nast?pi?y liczne wypadki cudownych uzdrowie?.

W 1676 roku w Tarnowskich Górach wybuch?a zaraza, wtedy to pielgrzymi z miasta modl? si? przed obrazem Matki Bo?ej, a gdy wracaj? zaraza zaczyna ust?powa?. By?a to pierwsza tzw. pielgrzymka "?lubowana", kiedy to ca?a wioska podejmowa?a zobowi?zanie, ?e co roku w okre?lonym dniu odb?dzie pielgrzymk? jako podzi?kowanie za otrzymane ?aski. W 1680 roku wybuch?a zaraza w Pradze, wtedy cesarz austriacki Leopold I Habsburg zwróci? si? z pro?b? o przywiezienie obrazu. 15 marca 1680 roku w uroczystej procesji przeniesiono obraz ulicami Pragi. Zaraz ust?pi?a, a arcybiskup praski Jan Fryderyk Waldstein potwierdzi? urz?dowo cudowno?? obrazu. W drodze powrotnej obraz zatrzyma? si? w miejscowo?ci Hradec Kralowe, gdzie ludzie równie? cierpieli na skutek zarazy. W rok pó?niej miasto jako dowód wdzi?czno?ci ofiarowa?o Piekarom obraz wotywny.

20 sierpnia 1683 roku król Jan III Sobieski, zmierzaj?c pod Wiede?, gdzie stoczy? zwyci?sk? bitw? z wojskami wezyra Kary Mustafy pragn?? pomodli? si? w piekarskim ko?ciele, gdzie wys?ucha? mszy i przed obrazem Matki Bo?ej prosi? o zwyci?stwo.

W 1702 roku ze wzgl?du na bezpiecze?stwo, które zagro?one by?o walkami religijnymi obraz Matki Bo?ej wywieziono do ko?cio?a ?w. Krzy?a w Opolu, gdzie znajduje si? do dzi?. Tam ikona przez d?ugi czas nie wyró?nia? si? szczególn? czci? i nie przyci?ga?a pielgrzymek. Natomiast do Piekar, mimo i? w ko?ciele znajdowa?a si? tylko replika obrazu przybywa?y pielgrzymki, co jeden z ówczesnych ksi??y skwitowa? s?owami: Nie p?dzel tu mocen, ni praca cz?owieka, ni drzewo, ni p?ótno, jeno Duch Bo?y, który sobie to miejsce i ten lud upodoba?.

Rosn?cy kult maryjny poci?ga? za sob? takie o?ywienie ruchu p?tniczego w XIX wieku, ?e drewniany ko?ció?ek okaza? si? zbyt ciasny. W 1826 roku proboszczem zosta? ks. Jan Alojzy Ficek, który postanowi? wybudowa? now?, wi?ksz?, murowan? ?wi?tyni?. Budowali j? miejscowi ludzie, którzy tak?e zbierali pieni?dze na ten cel. Konsekracji nowego, neoroma?skiego ko?cio?a dokona? biskup wroc?awski Melchior von Diepenbrock 22 sierpnia 1849 roku. Wokó? ?wi?tyni wed?ug projektu Daniela Groetschla znajduj? si? cztery kaplice oraz Rajski Plac z pi?t? kaplic? ?w. Rafa?a, w której znajduje si? o?tarz z pierwotnego ko?cio?a ?w. Bart?omieja. Wzd?u? muru ko?cielnego, na kamiennych coko?ach umieszczono wykute w kamieniu figury 12 Aposto?ów.

1 grudnia 1962 roku papie? Jan XXIII nada? ko?cio?owi piekarskiemu tytu? Bazyliki Mniejszej. W 1999 roku rozpocz?? si? gruntowny remont ko?cio?a.

Obraz

Matka Boska PiekarskaW o?tarzu znajduje si? obraz Matki Boskiej Piekarskiej. W?a?ciwy obraz znajduje si? jednak w Opolu. Obecny obraz ma wymiary 99x77 cm, uk?ad ma taki sam jak orygina?, tzn. Maryja trzyma Dzieci?tko na lewej r?ce, w prawej trzyma jab?ko, jednak znik?a widoczna w pierwowzorze bizantyjska surowo?? formy. Niewiele pozosta?o te? z cech gotyckich: d?onie i palce zosta?y skrócone, fa?dy szat nabra?y p?ynno?ci, przekszta?cono rysy twarzy i stonowano kolory. Namalowany pod koniec XVII wieku obraz pocz?tkowo pe?ni? rol? kopii, po wywiezieniu orygina?u, sam zaj?? z czasem jego miejsce i zas?yn?? licznymi ?askami. 15 sierpnia 1925 roku obraz Madonny Piekarskiej zosta? koronowany przez nuncjusza papieskiego Wawrzy?ca Lauri, a korony podarowa? i po?wi?ci? papie? Pius XI. Podczas II wojny ?wiatowej, w nocy z 7/8 grudnia 1940 roku nieznani sprawcy ukradli z obrazu papieskie korony. Do dzi? nie wiadomo czy by?a to prowokacja ze strony w?adz niemieckich, czy po prostu zwyk?y rabunek. Pierwszej rekoronacji dokonano w 1965 roku. Kolejna profanacja mia?a miejsce w nocy z dnia 29 lutego/1 marca 1984 roku. W ko?ciele trwa?y wtedy prace konserwatorskie, m.in. polegaj?ce na wymianie witra?y. Okoliczno?ci te u?atwi?y rabunek. Dnia 15 sierpnia 1985 roku biskup Herbert Bednorz dokona? drugiej rekoronacji cudownego obrazu, za? biskup Damian Zimo? odmówi? akt zawierzenia diecezji katowickiej Pani Piekarskiej. Od tej pory Matka Boska Piekarska jest g?ówn? patronk? archidiecezji katowickiej.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 32 goĹ›ci