Sanktuarium Maryjne w Licheniu
Kult Maryjny - Sanktuaria

 

Przyk?adowy obrazS?yn?cy z cudów wizerunek Matki Bo?ej Liche?skiej znajduje si? w g?ównym o?tarzu bazyliki mniejszej w Licheniu Starym. Jest to olejna kopia obrazu Matki Bo?ej z Rokitna Wielkopolskiego. Namalowany zosta? w drugiej po?owie XVIII w. Nieznany z imienia i nazwiska artysta na cienkiej, modrzewiowej desce przedstawi? pe?n? smutku Naj?wi?tsz? Maryj? Pann?. Przymkni?te oczy nadaj? m?odej i delikatnej twarzy, o per?owo-ró?owej karnacji, wyraz melancholijnego zamy?lenia. Maryja spogl?da na rozpostartego na Jej piersiach or?a bia?ego w koronie. G?owa jej okryta jest, sp?ywaj?c? na ramiona, z?ot? szat? bogato zdobion? ornamentami ro?linno-kwiatowymi i wysadzan? rozetami z ozdobnych kamieni. Brzegi szaty przyozdobione zosta?y symbolami m?ki Pa?skiej. Nad g?ow? Maryi dwie postaci anielskie unosz? koron?.

Obraz kilka razy by? odnawiany, jednak?e twarz Matki Bo?ej pozosta?a nienaruszona. Ostatnim, najbardziej gruntownym, pracom konserwatorskim poddano go w listopadzie 1965 r. przed uroczyst? koronacj?. W?a?ciwy blat obrazu o wymiarach 9,5 x 15,5 cm zosta? wpuszczony w otwór wy??obiony w wi?kszej desce, posiadaj?cej wymiary 16 x 25 cm, przez co powi?kszono jego pierwotna wielko??.

15 sierpnia 1967 roku przedstawiciele Episkopatu Polski, na czele z Prymasem Tysi?clecia ks. kardyna?em Stefanem Wyszy?skim, uroczy?cie koronowali obraz koronami papieskimi. Fakt ten uwa?a si? za po?rednie uznanie objawie? przez w?adz? ko?cieln?.

Historia wizerunku Matki Bo?ej Liche?skiej si?ga czasów napoleo?skich. Polskiemu ?o?nierzowi - Tomaszowi K?ossowskiemu, rannemu w bitwie narodów pod Lipskiem w 1813 roku, ukaza?a si? Maryja. Uratowa?a go od niechybnej ?mierci i poleci?a odszuka? taki wizerunek, który dok?adnie j? odzwierciedla. Po powrocie na ojczyst? ziemi? K?ossowski znalaz? taki obraz i zawiesi? go w lesie gr?bli?skim. Wed?ug przekazów ustnych modl?cemu si? przy nim pasterzowi Miko?ajowi Sikatce w 1850 roku kilka razy ukaza?a si? Matka Bo?a. Wzywa?a do pokuty i prosi?a o modlitw?. Przepowiedzia?a wojny oraz epidemi? cholery, ale da?a te? nadziej?:

"Gdy nadejd? ci??kie dni ci, którzy przyjd? do tego obrazu, b?d? si? modli? i pokutowa?, nie zgin?. B?d? uzdrawia? chore dusze i cia?a. Ile razy ten Naród b?dzie si? do mnie ucieka?, nigdy go nie opuszcz?, ale obroni? i do swego Serca przygarn? jak tego Or?a Bia?ego. Obraz ten niech b?dzie przeniesiony w godniejsze miejsce i niech odbiera publiczn? cze??. Przychodzi? b?d? do niego pielgrzymi z ca?ej Polski i znajd? pocieszenie w swych strapieniach. Ja b?d? królowa?a memu narodowi na wieki. Na tym miejscu wybudowany zostanie wspania?y ko?ció? ku mej czci. Je?li nie zbuduj? go ludzie, przy?l? anio?ów i oni go wybuduj?".

Obietnice Maryi szybko si? sprawdzi?y. Podczas zarazy cholery w 1852 roku obrazek zas?yn?? z cudów. 29 wrze?nia 1852 roku przeniesiono go do ko?cio?a parafialnego w Licheniu. Spe?niaj?c ?yczenie Matki Naj?wi?tszej, wypowiedziane w puszczy gr?bli?skiej, rozpocz??a si? w 1994 roku budowa ?wi?tyni, b?d?ca zarazem wotum Jubileuszowym Ko?cio?a Katolickiego w Polsce. 12 czerwca 2004 roku, podczas uroczystej Mszy ?w. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego abpa Józefa Kowalczyka, przy udziale kilkudziesi?ciu tysi?cy wiernych biskupi polscy po?wi?cili ?wi?tyni?. 2 lipca 2006 roku do bazyliki wprowadzono Cudowny Obraz Matki Bo?ej Liche?skiej.

Przyk?adowy obraz

 

Komentarze   

 
0 #108 Maria 2016-04-03 11:27
Matko Boska Lichenska dzieki Ci skladam za laske uzdrowienia z choroby nowotworowej za tyle przezytych lat w zdrowiu i opieke nad rodzina Matko Boska Ty wiesz jak bardzo pragne Cie kochac.
Cytować
 
 
0 #107 JOLA 2016-03-16 22:39
Cytować
 
 
0 #106 Ewa 2016-03-14 09:26
Maryjo prosz? ci? o zdrowie i znalezienie pracy normalnej i wszelkie potrzebne ?aski.
Cytować
 
 
0 #105 Ewa 2016-03-07 09:22
Maryjo Liche?ska prosz? ci? o zdrowie i znalezienie pracy lepszej od poprzedniej i wszelkie potrzebne ?aski.
Cytować
 
 
0 #104 Gabrysia 2016-03-02 13:55
Cytować
 
 
0 #103 Emilia 2016-02-21 21:46
Matko kochana Liche?ska b?agam o pomoc w jutrzejszej sprawie. B?agam
Cytować
 
 
0 #102 Emilia 2016-02-21 21:45
Cytować
 
 
0 #101 Dorota 2016-02-19 16:35
Cytować
 
 
0 #100 Bozena 2016-02-15 21:03
Cytować
 
 
0 #99 Córka 2016-02-08 09:53
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 61 goĹ›ci