Sanktuarium Matki Bo?ej Le?niowskiej, Patronki Rodzin
Kult Maryjny - Sanktuaria


Dzieje sanktuarium

Informacje ogólne

Przyk?adowy obrazSanktuarium Matki Bo?ej Le?niowskiej, Patronki Rodzin, jest cz??ci? zespo?u klasztornego OO. Paulinów, po?o?onego w Le?niowie ? przedmie?ciu ?arek, w województwie ?l?skim. Jest ono wa?nym o?rodkiem pielgrzymkowym na trasie z Krakowa oraz ze ?l?ska na Jasn? Gór?. Po?o?enie Sanktuarium na Wy?ynie Krakowsko-Cz?stochowskiej ? regionie o wybitnych walorach ?rodowiska przyrodniczego, w obr?bie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, przy szlaku turystycznym o tej samej nazwie sprawia, ?e jest to szczególne miejsce modlitwy i spotkania z Matk? Bo??.

Zespó? klasztorny i Sanktuarium

Zespó? klasztorny OO. Paulinów po?o?ony jest w parku ko?o ?ród?a Le?niówki. Sk?ada si? z ko?cio?a p.w. Nawiedzenia NMP, o?tarza polowego, kaplicy nad ?ród?em, klasztoru, dzwonnicy, domu pielgrzyma. Jednonawowy ko?ció?, z w??szym, pó?kolistym prezbiterium by? wielokrotnie przebudowywany.

Najstarsza cz???, z 1559 r. ma charakter gotycko-renesansowy. W 1762 r. dobudowano murowan? krucht?, a w 1791 przed?u?ono naw?. W 1798 wybudowano wie?yczk? na sygnaturk?.

Po pó?nocnej stronie Sanktuarium znajduje si? pó?no-barokowy klasztor (budow? rozpocz?to w 1755 r.), bez wyra?nych cech stylowych, sk?adaj?cy si? z czterech skrzyde? z kwadratowym wirydarzem w ?rodku. Na poziomie pierwszego pi?tra chórem po??czony jest z ko?cio?em. W 1963 ? 1967 przeprowadzono gruntown? modernizacj? ko?cio?a, ostatni za? remont ? na 600-lecie Sanktuarium ? w 1988 r. Wtedy te? wykonano now? polichromi?. W latach 1984 ? 1986 ustawiono w parku 15 kapliczek ró?a?cowych. W 1994 r. wybudowano wolnostoj?c? dzwonnic?. W ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrze?cija?stwa wybudowano o?tarz polowy, kaplic? nad ?ród?em potoku oraz wzd?u? muru przyklasztornego wybudowano 14 stacji Drogi Krzy?owej.

Pó?nobarokowy g?ówny o?tarz oraz o?tarze boczne pochodz? z pierwszej po?owy XVIII w. O?tarz g?ówny, z cudown? figurk? MB Le?niowskiej, pochodz?cej z XIV w. by? przerobiony w 1856 r. i odnowiony w 1956 r. Drewniany, rokokowy portal w fasadzie zachodniej pochodz? z drugiej po?owy XVIII w., pó?no rokokowe  stalle, balustrady oraz konfesjona?y z 1782 r.

Kult Matki Bo?ej i historia Sanktuarium

Wed?ug bardzo dawnej tradycji kult Matki Bo?ej Le?niowskiej zwi?zany jest ?ci?le z kultem Matki Bo?ej Jasnogórskiej. Wracaj?cy z Rusi w roku 1382 ?l?ski ksi??? W?adys?aw Opolczyk, bezskutecznie poszukuj?cy wody w okolicy dzisiejszego Le?niowa, zwróci? si? w pokornej modlitwie do Matki Bo?ej i uzyska? niezwyk?? ?ask?, bo nagle wytrysn??o obfite ?ród?o, daj?ce pocz?tek istnieniu do dzi? potokowi Le?niówka. W dowód wdzi?czno?ci pozostawi? w kaplicy p ?ródle drewnian? figurk? Matki Bo?ej, któr? wióz? razem z Cudownym Obrazem ?Czarnej Madonny?. Gotycka statua, 70 cm wysoka, znajduje si? dzisiaj w g?ównym o?tarzu Sanktuarium i jest przedmiotem bardzo ?ywego kultu.

         W roku 1559 kasztelan o?wi?cimski Jan Koryci?ski w dowód wdzi?czno?ci za liczne ?aski umie?ci? cudown? figur? w specjalnie dla? wybudowanym ko?ciele. Na pocz?tku XVIII w. nowy w?a?ciciel Le?niowa ? Józef M?ci?ski, przebudowa? istniej?cy ko?ció?. W 1706 roku aktem fundacyjnym przekaza? go paulinom, których pos?uga w tym Sanktuarium trwa?a do roku 1864, kiedy to na rozkaz cara Aleksandra II nast?pi?a kasata Zakonu. Paulini powrócili do Le?niowa dopiero  w 1936 roku. W 1937 r. do Le?niowa zostaje przeniesiony z Le?nej Podlaskiej zakonny nowicjat. Dnia 13 sierpnia 1967 roku odby?a si? uroczysto?? koronacji figury Matki Bo?ej, dokonanej przez Prymasa Polski ? kard. Stefana Wyszy?skiego, kard. Karola Wojty??, bpa Stefana Bare?? oraz Genera?a Zakonu Paulinów ? o. Jerzego Tomzi?skiego. Od pocz?tku obecno?ci figury w Le?niowie rozwija si? kult Matki Bo?ej, czczonej szczególnie jako Patronki Rodzin. Maj? tu miejsce liczne ?aski uzdrowie? fizycznych i duchowych. Nie by?y one systematycznie rejestrowane. Katalog ?ask, prowadzony przez OO. Paulinów od 1706 r., wymienia ich kilkaset. Sanktuarium sta?o si? regionalnym o?rodkiem pielgrzymkowym oraz odwiedzanym przez pielgrzymki zmierzaj?ce na Jasn? Gór?. Trasa ok. 40 pielgrzymek pieszych na Jasn? Gór? prowadzi przez Le?niów. W latach 1999 ? 2000 Sanktuarium odwiedzi?o ponad 900 grup pielgrzymkowych. Z kultem Matki Bo?ej, zgodnie z tradycj?, zwi?zane jest te? specjalnie obudowane wywierzysko krasowe, zwane ?ród?em Naj?wi?tszej Maryji Panny.

Nowicjat Zakonu Paulinów

         Nowicjat zakonny przeniesiony zosta? do Le?niowa z Le?nej Podlaskiej w 1937 r. Mog? by? do niego przyj?ci kandydaci, którzy uko?czyli 17 lat. Nowicjat jest szko?? ?ycia zakonnego i prób? powo?ania. Trwa 1 rok dla Kandydatów do kap?a?stwa i dwa lata dla braci zakonnych.

Zakon Pauli?ski, czyli Zakon ?wi?tego Paw?a Pierwszego Pustelnika (OSPPE), za?o?ony zosta? na W?grzech w XIII w. przez b?. Euzebiusza. Ma on na celu kontemplowanie Boga w samotno?ci, kultywowanie modlitwy liturgicznej i realizowanie ducha pokuty, krzewienie kultu Bogarodzicy, dzia?alno?? apostolsk? w sprawie Ko?cio?a i bli?nich, g?oszenie s?owa Bo?ego, sprawowanie sakramentów, zw?aszcza sakramentu pokuty. Naj?wi?tsza Maryja Panna, Królowa Pustelników, jest Matk? i szczególn? Opiekunk? Zakonu.

oprac. O. Piotr Polek

Przyk?adowy obraz

Przyk?adowy obraz

Przyk?adowy obraz

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci