Sanktuarium Naj?wi?tszej Maryi Panny w Cz?stochowie
Kult Maryjny - Sanktuaria


Wybrany obrazSanktuarium Naj?wi?tszej Maryi Panny Cz?stochowskiej. Kaplica Naj?wi?tszej Maryi Panny, Jasna Góra, Cz?stochowa (archidiecezja cz?stochowska).Obraz wykonano technik? temperow? na desce lipowej. Data powstania i autor malowid?a nie s? znane. Wed?ug legendy wizerunek namalowa? ?w. ?ukasz Ewangelista na desce, pochodz?cej ze sto?u nazareta?skiego ?wi?tej Rodziny. Najstarszy opis obrazu podaje Jan D?ugosz w dziele ?Liber Beneficiorum". Tam równie? znajduje si? informacja, ?e 30 sierpnia 1384 r. ksi??? W?adys?aw Opolczyk ofiarowa? wizeainek paulinom do klasztoru na lasnej Górze. W 1430 r. banda rabusiów napad?a na klasztor i powa?nie uszkodzi?a malowid?o. Obraz odnowiono z polecenia króla W?adys?awa Jagie??y Do dzisiaj ci?cia na twarzy Maryi przypominaj? o profanacji ?wi?tego wizerunku. Podczas restauracji usuni?to na?o?one na obraz wtórne malowid?o i wystylizowano nowe na wzór poprzedniego, o cechach bizantyjskich typu Hodegetrii (ikonograficzny typ Madonny tronuj?cej z Dzieci?tkiem Jezus na lewym ramieniu). Cudowny obraz Matki Bo?ej Cz?stochowskiej zawsze otaczano ogromnym kultem. Czci?y go dynastie królewskie, szlachta, rycerstwo i polski lud. Obrona lasnej Góry przed potopem szwedzkim upewni?a naród, ?e Matka Bo?a jasnogórska czuwa nad losami Polski. Król ?an Kazimierz w 1656 r. obra? Maryj? lasnogórsk? za patronk? swojego królestwa. W 1717 r. wizerunek ukoronowano koronami papie?a Klemensa XI. Nowe formy kultu maryjnego - Wielk? Nowenn? przed Tysi?cleciem Chrztu Polski, Akt Oddania Narodu w Niewol? Maryi za wolno?? Ko?cio?a oraz nawiedzanie wszystkich polskich parafii przez kopi? obrazu - zainicjowa? prymas Polski Stefan kardyna? Wyszy?ski, lasna Góra to najwa?niejsze sanktuarium maryjne w Polsce. Zespó? klasztomo--ko?cielny, sk?adaj?cy si? z bazylikowego ko?cio?a, wie?y z XVII w., przylegaj?cej do ko?cio?a gotyckiej kaplicy Naj?wi?tszej Maryi Panny oraz wczesnobarokowego klasztoru z Sal? Rycersk? i bibliotek?, jest uj?ty w czworobok murów obronnych, tzw. Fortalicium Marianum. Ca?o?? to jedyny w swoim rodzaju zak?tek tego regionu Europy, od wieków cel t?umnych pielgrzymek, miejsce zjazdów, konferencji, rekolekcyjnych dni skupienia. Obraz Matki Bo?ej Cz?stochowskiej jest równie? czczony poza granicami Polski: kopie wizerunku, po?wi?cone mu o?tarze i ko?cio?y znajduj? si? w ró?nych miejscach na ?wiecie. W 1931 r. papie? Pius XI ustanowi? dzie? 26 sierpnia ?wi?tem Matki Bo?ej Cz?stochowskiej. Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II w ci?gu 25 lat pontyfikatu nawiedzi? Sanktuarium Jasnogórskie sze?ciokrotnie i przekaza? mu kilkadziesi?t pami?tek. Do najcenniejszych nale??, wisz?ce tu? przy Cudownym Obrazie, z?ota ró?a, z?ote serce i ró?aniec. Inne to mi?dzy innymi papieska sutanna, oryginalne listy apostolskie, z?oty pektora?, pami?tki z podró?y do Afryki. W Kaplicy Cudownego Obrazu mo?na tak?e ogl?da?, od 4 czerwca 2004 r. (dok?adnie po 25 latach od pierwszej pielgrzymki Ojca ?wi?tego do Polski), przestrzelony pas, który Ojciec ?wi?ty mia? na sobie podczas zamachu 13 maja 1981 r. Pas znajduje si? na Jasnej Górze od 18 czerwca 1983 r? ale a? do tej pory by? zamkni?ty w sejfie i nie mogli go ogl?da? nawet zakonnicy. Dopiero po namowach przeora lasnej Góry, ojca Mariana Lubelskiego, Stolica Apostolska zgodzi?a si? na pokazanie tej relikwii wiernym.


Przyk?adowy obraz

Wybrany obraz

Wybrany obraz

 

Komentarze   

 
0 #69 krystyna 2016-01-30 10:07
Cytować
 
 
0 #68 krystyna 2016-01-30 10:06
Cytować
 
 
0 #67 Danuta z Wielkopolsk 2016-01-07 15:47
Cytować
 
 
0 #66 Mirka 2016-01-02 18:31
Cytować
 
 
0 #65 Antoni 2015-12-19 19:55
SW PIEKNA MADONNO Z JASNEJ GORY BLAGAM WYPROS POTRZEBNE LASKI SAM JUZ NIE MOGE POKONAC TYCH KLOPOTOW W TOBIE NADZIEJA DAR I CUD WYPROSZONY U JEZUSKA --PAMIETAM CZUWAM ----AMEN
Cytować
 
 
0 #64 matka 2015-11-30 21:23
Cytować
 
 
0 #63 agata 2015-11-15 20:18
Najpiekniejsze miejsce na swiecie szla bym na kolanach I prosilam o litosc gdybym tam byla
Cytować
 
 
0 #62 agata 2015-11-15 20:13
Matki pomoz przetrwac mojemu synowi I pomodz aby sie nawrocil. Mieszkam daleko ale sercem jestem przy Tobie
Cytować
 
 
0 #61 Lidka 2015-09-01 19:00
Matko nie umie si? modli? nie wiem jak to robi? ale teraz jeste? mi tak bardzo potrzebna miej w opiece moje dzieci
Cytować
 
 
0 #60 Krzysiek 2015-08-30 13:58
b?d? Pani Przy mnie zawsze i mojej rodzinie Tobie ufam Tobie wierze
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 203 goĹ›ci