Sanktuarium Naj?wi?tszej Maryi Panny w Cz?stochowie
Kult Maryjny - Sanktuaria


Wybrany obrazSanktuarium Naj?wi?tszej Maryi Panny Cz?stochowskiej. Kaplica Naj?wi?tszej Maryi Panny, Jasna Góra, Cz?stochowa (archidiecezja cz?stochowska).Obraz wykonano technik? temperow? na desce lipowej. Data powstania i autor malowid?a nie s? znane. Wed?ug legendy wizerunek namalowa? ?w. ?ukasz Ewangelista na desce, pochodz?cej ze sto?u nazareta?skiego ?wi?tej Rodziny. Najstarszy opis obrazu podaje Jan D?ugosz w dziele ?Liber Beneficiorum". Tam równie? znajduje si? informacja, ?e 30 sierpnia 1384 r. ksi??? W?adys?aw Opolczyk ofiarowa? wizeainek paulinom do klasztoru na lasnej Górze. W 1430 r. banda rabusiów napad?a na klasztor i powa?nie uszkodzi?a malowid?o. Obraz odnowiono z polecenia króla W?adys?awa Jagie??y Do dzisiaj ci?cia na twarzy Maryi przypominaj? o profanacji ?wi?tego wizerunku. Podczas restauracji usuni?to na?o?one na obraz wtórne malowid?o i wystylizowano nowe na wzór poprzedniego, o cechach bizantyjskich typu Hodegetrii (ikonograficzny typ Madonny tronuj?cej z Dzieci?tkiem Jezus na lewym ramieniu). Cudowny obraz Matki Bo?ej Cz?stochowskiej zawsze otaczano ogromnym kultem. Czci?y go dynastie królewskie, szlachta, rycerstwo i polski lud. Obrona lasnej Góry przed potopem szwedzkim upewni?a naród, ?e Matka Bo?a jasnogórska czuwa nad losami Polski. Król ?an Kazimierz w 1656 r. obra? Maryj? lasnogórsk? za patronk? swojego królestwa. W 1717 r. wizerunek ukoronowano koronami papie?a Klemensa XI. Nowe formy kultu maryjnego - Wielk? Nowenn? przed Tysi?cleciem Chrztu Polski, Akt Oddania Narodu w Niewol? Maryi za wolno?? Ko?cio?a oraz nawiedzanie wszystkich polskich parafii przez kopi? obrazu - zainicjowa? prymas Polski Stefan kardyna? Wyszy?ski, lasna Góra to najwa?niejsze sanktuarium maryjne w Polsce. Zespó? klasztomo--ko?cielny, sk?adaj?cy si? z bazylikowego ko?cio?a, wie?y z XVII w., przylegaj?cej do ko?cio?a gotyckiej kaplicy Naj?wi?tszej Maryi Panny oraz wczesnobarokowego klasztoru z Sal? Rycersk? i bibliotek?, jest uj?ty w czworobok murów obronnych, tzw. Fortalicium Marianum. Ca?o?? to jedyny w swoim rodzaju zak?tek tego regionu Europy, od wieków cel t?umnych pielgrzymek, miejsce zjazdów, konferencji, rekolekcyjnych dni skupienia. Obraz Matki Bo?ej Cz?stochowskiej jest równie? czczony poza granicami Polski: kopie wizerunku, po?wi?cone mu o?tarze i ko?cio?y znajduj? si? w ró?nych miejscach na ?wiecie. W 1931 r. papie? Pius XI ustanowi? dzie? 26 sierpnia ?wi?tem Matki Bo?ej Cz?stochowskiej. Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II w ci?gu 25 lat pontyfikatu nawiedzi? Sanktuarium Jasnogórskie sze?ciokrotnie i przekaza? mu kilkadziesi?t pami?tek. Do najcenniejszych nale??, wisz?ce tu? przy Cudownym Obrazie, z?ota ró?a, z?ote serce i ró?aniec. Inne to mi?dzy innymi papieska sutanna, oryginalne listy apostolskie, z?oty pektora?, pami?tki z podró?y do Afryki. W Kaplicy Cudownego Obrazu mo?na tak?e ogl?da?, od 4 czerwca 2004 r. (dok?adnie po 25 latach od pierwszej pielgrzymki Ojca ?wi?tego do Polski), przestrzelony pas, który Ojciec ?wi?ty mia? na sobie podczas zamachu 13 maja 1981 r. Pas znajduje si? na Jasnej Górze od 18 czerwca 1983 r? ale a? do tej pory by? zamkni?ty w sejfie i nie mogli go ogl?da? nawet zakonnicy. Dopiero po namowach przeora lasnej Góry, ojca Mariana Lubelskiego, Stolica Apostolska zgodzi?a si? na pokazanie tej relikwii wiernym.


Przyk?adowy obraz

Wybrany obraz

Wybrany obraz

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 52 goĹ›ci