DOBRO? W POS?ANIU SYNA BO?EGO
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1745.

+NIESKO?CZONA DOBRO? BO?A W ZES?ANIU NAM JEDNORODZONEGO SYNA SWEGO

Bo?e, który? nie zatraci? cz?owieka po upadku; ale w mi?osierdziu Swoim przebaczy?e? mu, przebaczy?e? Bo?e mu, to jest, ?e nie tylko mu odpu?ci?e? win?, ale obdarzy?e? go wszelk? ?ask?, mi?osierdzie Ci? pobudzi?o, ?e? Sam raczy? zst?pi? do nas i wyd?wign?? nas z n?dzy naszej. Bóg zst?pi na ziemi?, Pan nad pany zni?y si? nie?miertelny. Ale gdzie zst?pisz, Panie, czy do ?wi?tyni salomonowej? - czy ka?esz zbudowa? Sobie nowy przybytek, gdzie zst?pi? zamierzasz? -O Panie, jaki Ci przybytek zgotujemy, gdy? ziemia ca?a jest Ci podnó?kiem? - Sam zgotowa?e? Sobie przybytek ?wi?t? dziewic?. jej niepokalane wn?trzno?ci s? ci mieszaniem i staje si? niepoj?ty cud mi?osierdzia Twego o Panie. S?owo staje si? Cia?em - Bóg zamieszka? z nami, S?owo Bo?e - mi?osierdzie Wcielone. Podnios?e? nas do Swego Bóstwa przez swe uni?enie; jest to zbytek Twej mi?o?ci, jest to przepa?? Twego mi?osierdzia, zdumiewaj? si? niebiosa nad tym zbytkiem mi?o?ci Twojej, teraz nikt si? zbli?y? do Ciebie nie l?ka. Jeste? Bogiem mi?osierdzia, masz lito?? dla n?dzy, jeste? nam Bogiem, a my Twym ludem. Jeste? nam Ojcem, a my Twe dzieci z ?aski, niech si? s?awi mi?osierdzie Twoje, ?e? raczy? zst?pi? do nas.(Dz 1745)

1746.

UWIELBIENIE MI?OSIERDZIA BO?EGO W TAJEMNICY WCIELENIA

B?d? uwielbiony mi?osierny Bo?e, .

?e? si? zni?y? raczy? z niebios na t? ziemi?,

Wielbimy Ci? w wielkiej pokorze,

?e? raczy? wywy?szy? ca?e ludzkie plemi?.

W mi?osierdziu Swym niezg??biony, niepoj?ty,

Z mi?o?ci ku nam bierzesz Sobie Cia?o,

Z Dziewicy Niepokalanej, nigdy grzechem nietkni?tej,

Bo tak Ci si? od wieków upodoba?o,

Dziewica ?wi?ta, ta ?nie?na Lilija,

Pierwsza wielbi wszechmoc Twego mi?osierdzia,

Jej czyste Serce na przyj?cie S?owa - z mi?o?ci? si? rozchyla,

Wierzy s?owom Pos?a?ca Bo?ego i w ufno?ci si? utwierdza,

Zdziwi?o si? niebo, ?e Bóg si? sta? cz?owiekiem,

?e jest na ziemi serce godne Boga samego,

Czemu? nie z Serafinem ??czysz si? Panie, lecz z grzesznikiem,

O, bo to jest tajemnica mi?osierdzia Twego,

O Tajemnico mi?osierdzia Bo?ego, o Bo?e lito?ci,

?e? raczy? opu?ci? tron nieba,

A zni?y? si? do n?dzy naszej, do ludzkiej s?abo?ci,

Bo nie Anio?om, lecz cz?owiekowi mi?osierdzia trzeba.

Aby godnie wys?owi? mi?osierdzie Pana,

??czymy si? z Matk? Tw? Niepokalan?,

Bo wtenczas hymn nasz milszym Ci si? stanie ?

Bo Ona jest spo?ród Anio?ów i ludzi wybrana.

Przez Ni?, jak przez czysty kryszta?,

Przesz?o do nas mi?osierdzie Twoje,

Przez Ni?, mi?y Bogu cz?owiek si? sta?,

Przez Ni?, nam sp?ywaj? wszelkich ?ask zdroje.(Dz 1746)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 30 goĹ›ci