Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1008-1054)
Dokumenty Ko?cio?a - Ksi?ga IV U?WI?CAJ?CE ZADANIE KO?CIO?A

 

Tytu? VI

 ?WI?CENIA

   

            Kan. 1008 - Na mocy ustanowienia Bo?ego, przez sakrament kap?a?stwa niektórzy spo?ród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, s? ustanawiani ?wi?tymi szafarzami; s? oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni a?eby - ka?dy odpowiednio do swojego stopnia, wype?niaj?c w osobie Chrystusa-G?owy zadania nauczania, u?wi?cania i kierowania - byli pasterzami Ludu Bo?ego.

            Kan. 1009 - § 1. ?wi?ceniami s?: biskupstwo, prezbiterat i diakonat.

            § 2. S? one udzielane przez na?o?enie r?k i modlitw? konsekracyjn?, przepisan? dla poszczególnych stopni w ksi?gach liturgicznych.

   

Rozdzia? I

UDZIELANIE I SZAFARZ ?WI?CE?

   

            Kan. 1010 - ?wi?ce? nale?y udziela? podczas Mszy ?wi?tej, w niedziel? lub ?wi?to nakazane, lecz z racji duszpasterskich mo?na ich udziela? tak?e w inne dni, nie wy??czaj?c powszednich.

            Kan. 1011 - § 1. ?wi?ce? nale?y udziela? z regu?y w ko?ciele katedralnym. Jednak?e z racji duszpasterskich wolno ich udziela? w innym ko?ciele lub kaplicy.

            § 2. Na ?wi?cenia powinni by? zapraszani duchowni oraz inni wierni, a?eby jak najliczniej uczestniczyli w ich udzielaniu.

            Kan. 1012 - Szafarzem ?wi?ce? jest biskup konsekrowany.

            Kan. 1013 - ?aden biskup nie mo?e konsekrowa? na biskupa, je?li wpierw nie upewni si? o papieskim zleceniu.

            Kan. 1014 - Je?li Stolica Apostolska nie udzieli?a dyspensy, biskup, g?ówny konsekrator, musi do konsekracji biskupiej dobra? sobie przynajmniej dwóch biskupów konsekruj?cych. Jest za? bardzo stosowne, a?eby razem z nimi konsekrowali elekta wszyscy obecni biskupi.

            Kan. 1015 - § 1. Ka?dy kandydat do prezbiteratu i diakonatu powinien by? wy?wi?cony przez w?asnego biskupa albo na podstawie dymisoriów udzielonych przez niego zgodnie z prawem.

            § 2. W?asny biskup, je?li nie zachodzi uzasadniona przeszkoda, powinien osobi?cie wy?wi?ca? swoich podw?adnych. Jednak?e nale??cego do obrz?dku wschodniego nie mo?e godziwie wy?wi?ci? bez apostolskiego indultu.

            § 3. Kto mo?e wystawi? dymisorie do przyj?cia ?wi?ce?, mo?e równie? sam osobi?cie ?wi?ce? udzieli?, je?li ma sakr? biskupi?.

            Kan. 1016 - Gdy idzie o ?wi?cenia diakonatu tych, którzy pragn? by? w??czeni do kleru diecezjalnego, biskupem w?asnym jest biskup diecezji, w której kandydat ma sta?e zamieszkanie, albo diecezji, której postanowi? si? po?wi?ci?. Gdy idzie o ?wi?cenia prezbiteratu duchownych diecezjalnych, biskupem w?asnym jest biskup diecezji, do której kandydat zosta? inkardynowany przez diakonat.

            Kan. 1017 - Poza w?asnym terytorium biskup mo?e udziela? ?wi?ce? tylko za zezwoleniem biskupa diecezjalnego

            Kan. 1018 - § 1. Dla kandydatów do kleru diecezjalnego dymisorie mo?e wystawia?:

            1 biskup w?asny, o którym w kan. 1016

            2 administrator apostolski oraz - za zgod? kolegium konsultorów - administrator diecezji, prowikariusz i proprefekt apostolski, za zgod? rady, o której mowa w kan. 495, § 2.

            § 2. Administrator diecezji, prowikariusz i proprefekt apostolski nie powinni dawa? dymisoriów osobom, którym odmówi? ?wi?ce? biskup diecezjalny, wikariusz lub prefekt apostolski.

            Kan. 1019 - § 1. Wy?szy prze?o?ony kleryckiego instytutu zakonnego na prawie papieskim albo kleryckiego stowarzyszenia ?ycia apostolskiego na prawie papieskim, ma prawo wystawia? dymisorie do diakonatu i prezbiteratu swoim podw?adnym, którzy zgodnie z konstytucjami s? wieczy?cie lub definitywnie z??czeni z instytutem lub stowarzyszeniem.

            § 2. ?wi?cenia wszystkich pozosta?ych alumnów jakiegokolwiek instytutu lub stowarzyszenia s? regulowane prawem obowi?zuj?cym duchownych diecezjalnych. Odwo?uje si? jakikolwiek indult udzielony prze?o?onym.

            Kan. 1020 - Nie nale?y udziela? dymisoriów, dopóki nie ma wszystkich ?wiadectw i dokumentów, wymaganych przez prawo zgodnie z kan. 1050 i 1051.

            Kan. 1021 - Dymisorie mo?na przes?a? ka?demu biskupowi utrzymuj?cemu ??czno?? ze Stolic? Apostolsk?, z wyj?tkiem biskupa innego obrz?dku ni? kandydat do ?wi?ce?, je?li nie ma indultu apostolskiego.

            Kan. 1022 - Biskup, otrzymawszy wymagane prawem dymisorie, nie powinien przyst?powa? do ?wi?ce?, dopóki si? ca?kowicie nie upewni o ich autentyczno?ci.

            Kan. 1023 - Dymisorie mog? by? przez udzielaj?cego lub jego nast?pc? czym? uwarunkowane lub odwo?ane. Raz jednak udzielone nie trac? wa?no?ci w wypadku wyga?ni?cia w?adzy tego, kto je wystawi?.

   

Rozdzia? II

KANDYDACI DO ?WI?CE?

   

            Kan. 1024 - ?wi?cenia wa?nie przyjmuje tylko m??czyzna ochrzczony.

            Kan. 1025 - § 1. Do godziwego udzielenia ?wi?ce? prezbiteratu lub diakonatu wymaga si?, aby kandydat: po odbyciu zgodnie z prawem próby, posiada? - wed?ug oceny w?asnego biskupa lub kompetentnego prze?o?onego wy?szego - wymagane przymioty; nie by? zwi?zany ?adn? nieprawid?owo?ci? lub przeszkod?, a tak?e wype?ni? wymagania kan. 1033-1039. Ponadto niezb?dne s? dokumenty, o których w kan. 1050, jak równie? powinien by? przeprowadzony egzamin, o jakim w kan. 1051.

            § 2. Wymaga si? ponadto, a?eby wed?ug oceny tego uprawnionego prze?o?onego, kandydat do ?wi?ce? by? potrzebny dla pos?ugi Ko?cio?a.

            § 3. Biskup udzielaj?cy ?wi?ce? w?asnemu podw?adnemu, który jest przeznaczony dla innej diecezji, musi mie? pewno??, ?e b?dzie on przyj?ty do tej diecezji.

   

Art. 1

WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM DO ?WI?CE?

   

            Kan. 1026 - Wy?wi?ci? mo?na tylko tego, kto cieszy si? nale?yt? wolno?ci?. Nie wolno zmusza? do przyj?cia ?wi?ce? w jakikolwiek sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny, ani kanonicznie odpowiedniego odwodzi? od ich przyj?cia.

            Kan. 1027 - Kandydaci do diakonatu i prezbiteratu musz? by? uformowani przez dok?adne przygotowanie, zgodnie z prawem.

            Kan. 1028 - Biskup diecezjalny lub kompetentny prze?o?ony ma si? troszczy?, by kandydaci, zanim zostan? dopuszczeni do okre?lonego ?wi?cenia, zostali nale?ycie pouczeni o samym ?wi?ceniu oraz o zwi?zanych z nim obowi?zkach.

            Kan. 1029 - Do ?wi?ce? nale?y dopuszcza? jedynie tych, którzy - wed?ug roztropnej oceny w?asnego biskupa albo kompetentnego prze?o?onego wy?szego - po rozwa?eniu wszystkich okoliczno?ci, maj? nieska?on? wiar?, kieruj? si? prawid?ow? intencj?, posiadaj? wymagan? wiedz?, ciesz? si? dobr? opini?, maj? nienaganne obyczaje, wypróbowane cnoty, jak równie? inne przymioty fizyczne i psychiczne, odpowiadaj?ce przyjmowanemu ?wi?ceniu.

            Kan. 1030 - Jedynie na skutek kanonicznej przyczyny, chocia? tajnej, w?asny biskup lub kompetentny prze?o?ony wy?szy mo?e zabroni? przyst?pienia do prezbiteratu w?asnym diakonom, przeznaczonym do kap?a?stwa, z zachowaniem mo?no?ci wniesienia rekursu, zgodnie z prawem.

            Kan. 1031 - § 1. Prezbiteratu mo?na udziela? tylko tym, którzy uko?czyli dwudziesty pi?ty rok ?ycia i posiadaj? wystarczaj?c? dojrza?o??, z zachowaniem ponadto sze?ciomiesi?cznego odst?pu czasu mi?dzy diakonatem i prezbiteratem. Tych, którzy s? przeznaczeni do prezbiteratu, mo?na dopu?ci? do diakonatu dopiero po uko?czeniu dwudziestego trzeciego roku ?ycia.

            § 2. Kandydat do sta?ego diakonatu, nie?onaty, mo?e by? dopuszczony do tych ?wi?ce? dopiero po uko?czeniu przynajmniej dwudziestego pi?tego roku ?ycia; zwi?zany za? ma??e?stwem nie wcze?niej, jak po uko?czeniu przynajmniej trzydziestego pi?tego roku ?ycia, i za zgod? ?ony.

            § 3. Konferencje Episkopatu maj? prawo wyda? zarz?dzenie, na mocy którego jest wymagany wy?szy wiek do prezbiteratu i diakonatu sta?ego.

            § 4. Dyspensa ponad rok od wieku, wymaganego zgodnie z przepisami §§ 1 i 2, jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej.

            Kan. 1032 - § 1. Kandydaci do prezbiteratu mog? by? dopuszczeni do diakonatu dopiero po uko?czeniu pi?tego roku studiów filozoficzno-teologicznych.

            § 2. Po zako?czeniu okresu studiów, diakon powinien przez odpowiedni czas, okre?lony przez biskupa lub wy?szego prze?o?onego, pracowa? w duszpasterstwie, wykonuj?c ?wi?cenie diako?skie, zanim zostanie dopuszczony do prezbiteratu.

            § 3. Kandydat do diakonatu sta?ego mo?e by? dopuszczony do tego ?wi?cenia dopiero po zako?czeniu okresu formacji.

   

Art. 2

WST?PNE WYMAGANIA DO ?WI?CE?

   

            Kan. 1033 - Tylko ten jest godziwie dopuszczony do ?wi?ce?, kto przyj?? sakrament bierzmowania.

            Kan. 1034 - § 1. Kandydat do diakonatu lub prezbiteratu nie powinien by? ?wi?cony, je?li wcze?niej, przez obrz?d liturgiczny dopuszczenia, nie zosta? w??czony do grona kandydatów przez w?adz?, o której w kan. 1016 i 1019; po przed?o?eniu wcze?niej w?asnor?cznie napisanej i podpisanej pro?by oraz po jej zaakceptowaniu na pi?mie przez w?adz?.

            § 2. Do otrzymania takiego dopuszczenia nie jest obowi?zany ten, kto przez ?luby zosta? w??czony do kleryckiego instytutu.

            Kan. 1035 - § 1. Zanim kto? zostanie dopuszczony do diakonatu, czy to sta?ego czy przej?ciowego, powinien przyj?? i przez odpowiedni czas wykonywa? pos?ugi lektora i akolity.

            § 2. Mi?dzy udzieleniem akolitatu i diakonatu nale?y zachowa? odst?p przynajmniej sze?ciu miesi?cy.

            Kan. 1036 - Kandydat do diakonatu lub prezbiteratu powinien przed dopuszczeniem przedstawi? w?asnemu biskupowi albo kompetentnemu prze?o?onemu wy?szemu w?asnor?cznie sporz?dzone i podpisane o?wiadczenie stwierdzaj?ce, ?e z w?asnej woli i dobrowolnie przyjmie ?wi?cenia oraz ?e zawsze b?dzie wykonywa? ko?cieln? pos?ug?; jednocze?nie prosz?c o dopuszczenie do ?wi?ce?.

            Kan. 1037 - Nie?onaty kandydat do sta?ego diakonatu, jak równie? kandydaci do prezbiteratu, nie powinni by? dopuszczeni do diakonatu, zanim w przepisanym obrz?dzie nie o?wiadcz? publicznie wobec Boga i Ko?cio?a, ?e podj?li obowi?zek celibatu, albo zanim nie z?o?? ?lubów wieczystych w instytucie zakonnym.

            Kan. 1038 - Diakon, który odmawia przyj?cia prezbiteratu, nie mo?e otrzyma? zakazu wykonywania przyj?tego ?wi?cenia, chyba ?e jest zwi?zany przeszkod? kanoniczn? albo - wed?ug os?du biskupa diecezjalnego lub kompetentnego prze?o?onego wy?szego - istnieje jaka? inna powa?na przyczyna.

            Kan. 1039 - Wszyscy kandydaci do jakichkolwiek ?wi?ce? obowi?zani s? odprawi? przynajmniej pi?ciodniowe rekolekcje, w miejscu i w sposób okre?lony przez ordynariusza. Zanim biskup przyst?pi do udzielania ?wi?ce?, winien si? upewni?, ?e kandydaci odprawili te rekolekcje.

   

Art. 3

NIEPRAWID?OWO?CI ORAZ INNE PRZESZKODY

   

            Kan. 1040 - Zabrania si? przyj?cia ?wi?ce? tym, którzy s? zwi?zani jak?kolwiek przeszkod?, czy to sta??, która nazywa si? nieprawid?owo?ci?, czy te? zwyk??. Mo?na podlega? jedynie tym przeszkodom, które s? wymienione w ni?ej podanych kanonach.

            Kan. 1041 - Do przyj?cia ?wi?ce? nieprawid?owymi s?:

            1 kto podlega jakiejkolwiek formie amencji lub innej chorobie psychicznej, na skutek której - po zasi?gni?ciu opinii bieg?ych - jest uwa?any za niezdolnego do w?a?ciwego wykonywania pos?ugi;

            2 kto pope?ni? przest?pstwo apostazji, herezji lub schizmy;

            3 kto usi?owa? zawrze? ma??e?stwo, nawet tylko cywilne, b?d? sam zwi?zany w?z?em ma??e?skim albo ?wi?ceniami lub wieczystym publicznym ?lubem czysto?ci, b?d? te? z kobiet? zwi?zan? wa?nym ma??e?stwem lub takim samym ?lubem;

            4 kto pope?ni? dobrowolne zabójstwo albo spowodowa? sp?dzenie p?odu, gdy skutek nast?pi?, oraz wszyscy pozytywnie wspó?dzia?aj?cy;

            5 kto powa?nie i z rozmys?em zrani? siebie lub innego albo usi?owa? odebra? sobie ?ycie;

            6 kto wykona? akt ?wi?ce? zarezerwowany maj?cym ?wi?cenia biskupie lub prezbiteratu, albo nie maj?c tych ?wi?ce?, albo nie mog?c go wykona? na skutek zakazu wynikaj?cego z jakiej? kary kanonicznej deklarowanej lub wymierzonej.

            Kan. 1042 - Zwyk?? przeszkod?, nie pozwalaj?c? przyj?? ?wi?ce?, s? zwi?zani:

            1 m??czyzna ?onaty, chyba ?e jest zgodnie z prawem przeznaczony do sta?ego diakonatu;

            2 kto sprawuje urz?d lub zarz?d zakazany duchownym na mocy kan. 285 i 286, zwi?zany z obowi?zkiem rozliczenia si?, dopóki nie uwolni? si? na skutek z?o?enia urz?du lub zarz?du i zwi?zanych z nim rozlicze?;

            3 neofita, dopóki wed?ug oceny ordynariusza nie zosta? dostatecznie utwierdzony.

            Kan. 1043 - Przed ?wi?ceniami wierni maj? obowi?zek powiadomi? ordynariusza lub proboszcza o znanych im przeszkodach do ?wi?ce?.

            Kan. 1044 - § 1. Do wykonywania przyj?tych ?wi?ce? s? nieprawid?owymi:

            1 kto, b?d?c zwi?zany nieprawid?owo?ci? do przyj?cia ?wi?ce?, nieprawnie przyj?? ?wi?cenia;

            2 kto dopu?ci? si? przest?pstwa, o którym w kan. 1041, n. 2, je?li jest ono publiczne;

            3 kto pope?ni? jedno z przest?pstw, o jakich w kan. 1041, nn. 3, 4, 5, 6.

            § 2. Podlega przeszkodzie nie pozwalaj?cej wykonywa? ?wi?ce?:

            1 kto, b?d?c zwi?zany przeszkod? do przyj?cia ?wi?ce?, nieprawnie przyj?? ?wi?cenia;

            2 kto popad? w amencj? lub inn? chorob? psychiczn?, o której w kan. 1041, n. 1, dopóki ordynariusz - po zasi?gni?ciu opinii bieg?ego - nie zezwoli? na wykonywanie ?wi?cenia.

            Kan. 1045 - Nieznajomo?? nieprawid?owo?ci oraz przeszkód nie uwalnia od nich.

            Kan. 1046 - Nieprawid?owo?ci i przeszkody zwielokrotniaj? si? z ró?nych ich przyczyn, nie za? na skutek powtarzania tej samej przyczyny, chyba ?e chodzi o nieprawid?owo?? pochodz?c? z dobrowolnego, zabójstwa lub skutecznego przerwania ci??y.

            Kan. 1047 - § 1. Jedynie Stolica Apostolska mo?e dyspensowa? od wszystkich nieprawid?owo?ci, je?li fakt, na którym si? opieraj?, zosta? wprowadzony na forum s?dowe.

            § 2. Jej równie? jest zarezerwowane dyspensowanie od nast?puj?cych nieprawid?owo?ci i przeszkód do przyj?cia ?wi?ce?:

            1 od nieprawid?owo?ci, wyp?ywaj?cych z publicznych przest?pstw, o których w kan. 1041, nn. 2 i 3;

            2 od nieprawid?owo?ci z przest?pstwa, czy to publicznego, czy tajnego, o którym w kan. 1041, n. 4;

            3 od przeszkody, o której w kan. 1042, n. 1.

            § 3. Stolicy Apostolskiej jest równie? zarezerwowane dyspensowanie od nieprawid?owo?ci do wykonywania przyj?tego ?wi?cenia, o których w kan. 1041, n. 3, tylko w wypadkach publicznych, oraz w tym?e kanonie, n. 4, tak?e w wypadkach tajnych.

            § 4. Od nieprawid?owo?ci i przeszkód nie zarezerwowanych Stolicy ?wi?tej mo?e dyspensowa? ordynariusz.

            Kan. 1048 - W nagl?cych przypadkach tajnych, gdy nie mo?na si? uda? do ordynariusza, albo gdy chodzi o nieprawid?owo?ci, o których w kan. 1041, nn. 3 i 4, do Penitencjarii Apostolskiej, a zagra?a niebezpiecze?stwo powa?nej szkody lub znies?awienia, zwi?zany nieprawid?owo?ci? nie pozwalaj?c? wykonywa? ?wi?ce?, mo?e je wykonywa?. Pozostaje jednak obowi?zek zwrócenia si? jak najszybciej do ordynariusza lub Penitencjarii, za po?rednictwem spowiednika, bez podawanie nazwiska.

            Kan. 1049 - § 1. W pro?bie o dyspens? od nieprawid?owo?ci i przeszkód nale?y wyszczególni? wszystkie nieprawid?owo?ci i przeszkody. Jednak dyspensa ogólna jest wa?na równie? w odniesieniu do pomini?tych w dobrej wierze, z wyj?tkiem nieprawid?owo?ci, o których w kan. 1041, n. 4, oraz innych, wniesionych ju? na drog? s?dow?. Nie obejmuje natomiast pomini?tych w z?ej wierze.

            § 2. W wypadku nieprawid?owo?ci z dobrowolnego zabójstwa lub przerwania ci??y, do wa?no?ci dyspensy trzeba poda? tak?e liczb? przest?pstw.

            § 3. Dyspensa ogólna od nieprawid?owo?ci i przeszkód, udzielona do przyj?cia ?wi?ce?, jest wa?na w odniesieniu do wszystkich ?wi?ce?.

   

Art. 4

WYMAGANE DOKUMENTY I BADANIE

   

            Kan. 1050 - Do dopuszczenia do ?wi?ce? wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:

            1 za?wiadczenie o nale?ycie odbytych studiach, zgodnie z kan. 1032;

            2 je?li chodzi o przyst?puj?cych do prezbiteratu, za?wiadczenie o przyj?ciu diakonatu;

            3 je?li chodzi o przyst?puj?cych do diakonatu: ?wiadectwo chrztu i bierzmowania oraz przyj?cia pos?ug, o których w kan. 1035; ponadto za?wiadczenia o z?o?eniu o?wiadczenia, o którym w kan. 1036; je?li przyst?puj?cy do diakonatu sta?ego jest ?onaty, potrzebne s? ?wiadectwa ?lubu i zgody ?ony.

            Kan. 1051 - Gdy chodzi o zbadanie przymiotów wymaganych od kandydata do ?wi?ce?, nale?y zachowa? nast?puj?ce przepisy:

            1 konieczne jest za?wiadczenie rektora seminarium lub domu formacji na temat przymiotów wymaganych do przyj?cia ?wi?ce?, mianowicie o nieska?onej doktrynie kandydata, autentycznej pobo?no?ci, dobrych obyczajach i zdatno?ci do wykonywania pos?ugi; ponadto, po przeprowadzeniu odpowiedniego badania, za?wiadczenie o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego kandydata;

            2 biskup diecezjalny lub wy?szy prze?o?ony dla nale?ytego przeprowadzenia badania mog? zastosowa? tak?e inne ?rodki, które uznaj? za po?yteczne, stosownie do okoliczno?ci czasu i miejsca, jak ?wiadectwa kwalifikacyjne, zapowiedzi lub inne informacje.

            Kan. 1052 - § 1. Aby biskup, udzielaj?cy ?wi?ce? na podstawie w?asnego prawa, móg? do nich przyst?pi?, powinien najpierw upewni? si?, ?e s? dokumenty, o których w kan. 1050, oraz ?e w przeprowadzonym zgodnie z prawem badaniu zdatno?? kandydata zosta?a stwierdzona pozytywnymi argumentami.

            § 2. Aby biskup móg? przyst?pi? do udzielenia ?wi?ce? obcemu kandydatowi, wystarcza, ?e dymisorie informuj?, i? zebrano te dokumenty, przeprowadzono badanie zgodnie z przepisem prawa i ustalono zdatno?? kandydata. Je?li kandydat jest cz?onkiem instytutu zakonnego lub stowarzyszenia ?ycia apostolskiego, dymisorie powinny ponadto za?wiadcza?, ?e kandydat zosta? definitywnie w??czony do instytutu lub stowarzyszenia i jest podw?adnym prze?o?onego wystawiaj?cego dymisorie.

            § 3. Je?li mimo to na podstawie pewnych racji, biskup ma w?tpliwo??, czy kandydat jest zdatny do przyj?cia ?wi?ce?, nie powinien mu ich udziela?.

   

Rozdzia? III

ZAPISANIE I ?WIADECTWO ?WI?CE?

   

            Kan. 1053 - § 1. Po udzieleniu ?wi?ce?, nale?y w specjalnej ksi?dze, przechowywanej pilnie w kurii miejsca ?wi?ce?, zapisa? nazwiska poszczególnych wy?wi?conych, nazwisko szafarza, a tak?e miejsce i dat? udzielenia ?wi?ce?. Ponadto nale?y starannie przechowywa? wszystkie dokumenty, dotycz?ce poszczególnych ?wi?ce?.

            § 2. Biskup udzielaj?cy ?wi?ce? powinien ka?demu wy?wi?conemu wyda? autentyczne ?wiadectwo otrzymanych ?wi?ce?. Ci, którzy zostali wy?wi?ceni przez obcego biskupa na podstawie dymisorii, powinni wspomniane ?wiadectwo przedstawi? w?asnemu ordynariuszowi w celu zapisania ?wi?ce? w specjalnej ksi?dze przechowywanej w archiwum.

            Kan. 1054 - Ordynariusz miejsca, gdy idzie o duchownych diecezjalnych, albo kompetentny prze?o?ony wy?szy, gdy chodzi o jego podw?adnych, powinni o ka?dym udzielonym ?wi?ceniu powiadamia? proboszcza miejsca chrztu, który jest obowi?zany dokona? adnotacji w swojej ksi?dze ochrzczonych, zgodnie z kan. 535, § 2.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 45 goĹ›ci