Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1341-1363)
Dokumenty Ko?cio?a - Ksi?ga VI SANKCJE W KO?CIELE

 

Tytu? V

WYMIERZANIE KAR

   

            Kan. 1341 - Ordynariusz dopiero wtedy powinien wszcz?? post?powanie s?dowe lub administracyjne celem wymierzenia lub deklaracji kary, gdy uzna?, ?e ani braterskim upomnieniem, ani nagan?, ani te? innymi ?rodkami pasterskiej troski nie mo?na w sposób wystarczaj?cy naprawi? zgorszenia, wyrówna? naruszonej sprawiedliwo?ci i doprowadzi? do poprawy winnego.

            Kan. 1342 - § 1. Ilekro? uzasadnione przyczyny przeszkadzaj? w przeprowadzeniu procesu s?dowego, kar? mo?na wymierzy? lub deklarowa? dekretem pozas?dowym. Natomiast ?rodki karne i pokuty mog? by? w ka?dym wypadku nak?adane dekretem.

            § 2. Dekretem nie mo?na wymierza? lub deklarowa? kar wi???cych na sta?e, jak równie? tych kar, których zabrania wymierza? dekretem ustanawiaj?ca je ustawa lub nakaz.

            § 3. Co ustawa lub nakaz mówi? odno?nie do s?dziego, gdy chodzi o wymierzanie lub deklarowanie kar w s?dzie, nale?y stosowa? tak?e do prze?o?onego, który dekretem pozas?dowym wymierza lub deklaruje kar?, je?li nie wiadomo czego innego i nie chodzi a przepisy dotycz?ce jedynie procedury.

            Kan. 1343 - Je?li ustawa lub nakaz daje s?dziemu w?adz? wymierzenia lub niewymierzenia kary, s?dzia mo?e tak?e zgodnie ze swoim sumieniem i roztropno?ci? z?agodzi? kar? lub zamiast niej na?o?y? pokut?.

            Kan. 1344 - Chocia? ustawa u?ywa s?ów nakazuj?cych, s?dzia

zgodnie z w?asnym sumieniem i roztropno?ci? mo?e:

            1 od?o?y? wymierzenie kary na czas bardziej odpowiedni, je?li przewiduje si?, ?e z po?piesznego ukarania winnego wyp?ynie wi?ksze z?o;

            2 powstrzyma? si? od wymierzenia kary lub wymierzy? kar? mniejsz? albo zastosowa? pokut?, je?li winny si? poprawi? i naprawi? zgorszenie albo je?li zosta? ju? przez w?adz? ?wieck? wystarczaj?co ukarany lub przewiduje si?, ?e b?dzie ukarany;

            3 je?li winny dopu?ci? si? przest?pstwa po raz pierwszy po latach nienagannie prze?ytych, a nie zachodzi konieczno?? naprawienia zgorszenia, zawiesi? obowi?zek przestrzegania kary ekspiacyjnej, tak jednak, ?e gdyby winny w okresie oznaczonym przez s?dziego ponownie dopu?ci? si? przest?pstwa, poniesie kar? za obydwa przest?pstwa, chyba ?e ju? up?yn?? czas przedawnienia skargi karnej z racji pierwszego przest?pstwa.

            Kan. 1345 - Ilekro? przest?pca mia? jedynie niepe?ne u?ywanie rozumu albo dopu?ci? si? przest?pstwa pod wp?ywem boja?ni, konieczno?ci, wzburzenia uczuciowego lub w stanie nietrze?wym b?d? w innym podobnym wzburzeniu umys?u, s?dzia mo?e si? tak?e powstrzyma? od wymierzenia jakiejkolwiek kary, je?li uwa?a, ?e w inny sposób mo?na lepiej osi?gn?? jego popraw?.

            Kan. 1346 - Ilekro? winny pope?ni? wiele przest?pstw i zbyt wielka by?aby suma kar, które nale?a?oby mu wymierzy?, pozostawia si? roztropnemu uznaniu s?dziego z?agodzenie kar w s?usznych granicach.

            Kan. 1347 - § 1. Cenzury nie mo?na wa?nie wymierzy? bez wcze?niejszego jednego przynajmniej upomnienia, by winny zaniecha? uporu i bez dania mu odpowiedniego czasu na popraw?.

            § 2. Nale?y uwa?a?, ?e od uporu odst?pi? winny, który rzeczywi?cie ?a?owa? pope?nienia przest?pstwa, a ponadto odpowiednio naprawi? szkody i zgorszenie lub przynajmniej powa?nie to przyrzek?.

            Kan. 1348 - Gdy winny zostaje uwolniony od oskar?enia albo nie wymierza mu si? ?adnej kary, ordynariusz mo?e odpowiednimi upomnieniami lub innymi ?rodkami pasterskiej troski, albo nawet - gdy to jest wskazane - ?rodkami karnymi zaradzi? jego po?ytkowi oraz dobru publicznemu.

            Kan. 1349 - Je?li kara jest nie okre?lona, a ustawa czego innego nie zastrzega, s?dzia nie powinien wymierza? ci??szych kar, zw?aszcza cenzur, chyba ?e domaga si? tego bezwzgl?dnie ci??ko?? przypadku; kar za? wi???cych na sta?e nie mo?e wymierza?.

            Kan. 1350 - § 1. Przy wymierzaniu kar duchownym zawsze trzeba uwa?a?, ?eby nie pozbawi? ich tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania, chyba ?e chodzi o wydalenie ze stanu duchownego.

            § 2. Wydalonemu za? ze stanu duchownego, który z powodu kary znalaz? si? rzeczywi?cie w niedostatku, ordynariusz powinien przyj?? z pomoc? w mo?liwie najlepszy sposób.

            Kan. 1351 - Kara wi??e winnego wsz?dzie, tak?e po ustaniu w?adzy tego, kto kar? ustanowi? lub wymierzy?, chyba ?e co innego wyra?nie zastrze?ono.

            Kan. 1352 - § 1. Je?li kara zabrania przyjmowania sakramentów lub sakramentaliów, zakaz ulega zawieszeniu, jak d?ugo winny znajduje si? w niebezpiecze?stwie ?mierci.

            § 2. Obowi?zek zachowywania kary wi???cej moc? samego prawa, która ani nie zosta?a deklarowana, ani te? nie jest notoryczna w miejscu przebywania przest?pcy, o tyle zostaje zawieszony w ca?o?ci lub w cz??ci, o ile winny nie mo?e jej zachowa? bez niebezpiecze?stwa powa?nego zgorszenia lub znies?awienia.

            Kan. 1353 - Apelacja lub rekurs od wyroków s?dowych lub dekretów wymierzaj?cych lub deklaruj?cych jak?kolwiek kar? maj? skutek zawieszaj?cy.

   

Tytu? VI

USTANIE KAR

   

            Kan. 1354 - § 1. Oprócz wymienionych w kan. 1355-1356, mog? tak?e zwalnia? z kary wszyscy posiadaj?cy w?adz? dyspensowania od ustawy obwarowanej kar? lub od nakazu gro??cego kar?.

            § 2. Ponadto ustawa lub nakaz ustanawiaj?ce kar? mog? równie? innym udzieli? w?adzy zwalniania.

            § 3. Je?li Stolica Apostolska zarezerwowa?a sobie lub innym zwolnienie z kary, zarezerwowanie podlega ?cis?ej interpretacji.

            Kan. 1355 - § 1. Z kary ustanowionej ustaw?, je?li jest wymierzona lub deklarowan?, o ile nie jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej, mog? zwolni?:

            1 ordynariusz, który upowa?ni? trybuna? do wymierzenia lub deklarowania kary, b?d? j? dekretem osobi?cie lub przez innego wymierzy? lub deklarowa?;

            2 ordynariusz miejsca, na którym przebywa przest?pca, w porozumieniu jednak - chyba ?e by?oby to niemo?liwe z racji nadzwyczajnych okoliczno?ci - z ordynariuszem, o którym w n. 1.

            § 2. Z kary wi???cej moc? samego prawa, jeszcze nie deklarowanej, ustanowionej ustaw?, je?li nie jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej, mo?e zwolni? ordynariusz w?asnych podw?adnych oraz tych, którzy przebywaj? na jego terytorium lub na nim dopu?cili si? przest?pstwa, a tak?e ka?dy biskup w akcie sakramentalnej spowiedzi.

            Kan. 1356 - § 1. Z kary wymierzanej lub wi???cej moc? samego prawa, ustanowionej nakazem, który nie zosta? wydany przez Stolic? Apostolsk?, mo?e zwolni?:

            1 ordynariusz miejsca, na którym przebywa przest?pca;

            2 je?li kara jest wymierzona lub deklarowana, równie? ordynariusz, który upowa?ni? trybuna? do wymierzenia lub deklarowania kary, b?d? j? dekretem osobi?cie lub przez innego wymierzy? lub deklarowa?.

            § 2. Przed zwolnieniem z kary nale?y si? porozumie? z tym, kto wyda? nakaz, chyba ?e to jest niemo?liwe z racji nadzwyczajnych okoliczno?ci.

            Kan. 1357 - § 1. Z zachowaniem przepisów kan. 508 i 976 z cenzury ekskomuniki lub interdyktu, wi???cej moc? samego prawa, jeszcze niedeklarowanej, mo?e w zakresie wewn?trznym sakramentalnym zwolni? spowiednik, je?li penitentowi jest trudno pozostawa? w grzechu ci??kim przez czas konieczny do tego, aby zaradzi? kompetentny prze?o?ony.

            § 2. Udzielaj?c zwolnienia spowiednik powinien na?o?y? na penitenta obowi?zek odniesienia si? w ci?gu miesi?ca, pod gro?b? ponownego popadni?cia w kar?, do kompetentnego prze?o?onego, b?d? do kap?ana posiadaj?cego odpowiednie uprawnienia oraz zastosowania si? do otrzymanych polece?. Tymczasem spowiednik powinien na?o?y? odpowiedni? pokut? i w razie potrzeby nakaza? naprawienie zgorszenia i wyrównanie wyrz?dzonej szkody. Odniesienia mo?e dokona? tak?e spowiednik bez podania nazwiska.

            § 3. Taki sam obowi?zek odniesienia si? z chwil? wyzdrowienia maj? ci, którzy zgodnie z kan. 976 zostali zwolnieni z cenzury wymierzonej lub deklarowanej albo zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.

            Kan. 1358 - § 1. Zwolnienia z cenzury nie mo?na udzieli?, je?li przest?pca nie odst?pi? od uporu, zgodnie z kan. 1347, § 2; odst?puj?cemu za? od uporu nie mo?na odmówi? zwolnienia.

            § 2. Kto zwalnia z cenzury, mo?e post?pi? zgodnie z kan. 1348 lub tak?e na?o?y? pokut?.

            Kan. 1359 - Je?li kto? jest zwi?zany wieloma karami, zwolnienie obejmuje tylko te, które s? w nim wymienione; natomiast zwolnienie ogólne obejmuje wszystkie kary, z wyj?tkiem pomini?tych w pro?bie przez winnego w z?ej wierze.

            Kan. 1360 - Zwolnienie z kary wymuszone ci??k? boja?ni? jest niewa?ne.

            Kan. 1361 - § 1. Zwolnienia z kary mo?na udzieli? równie? nieobecnemu lub pod warunkiem.

            § 2. Zwolnienie w zakresie zewn?trznym winno by? udzielone na pi?mie, chyba ?e co innego zaleca powa?na przyczyna.

            § 3. Nale?y si? wystrzega?, by pro?ba o zwolnienie lub samo zwolnienie nie by?y rozg?aszane, chyba ?e i o ile jest to potrzebne dla ochrony dobrego imienia winnego lub konieczne do naprawienia zgorszenia.

            Kan. 1362 - § 1. Skarga karna wygasa na skutek przedawnienia po up?ywie trzech lat, chyba ?e chodzi:

            1 o przest?pstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary;

            2 o skarg? z tytu?u przest?pstw, o których w kan. 1394, 1395, 1397, 1398, która przedawnia si? po up?ywie pi?ciolecia;

            3 o przest?pstwa, które nie s? karane prawem powszechnym, je?li prawo partykularne ustanowi?o inny termin przedawnienia.

            § 2. Przedawnienie liczy si? od dnia pope?nienia przest?pstwa, lub, je?li przest?pstwo jest permanentne b?d? habitualne, od dnia jego ustania.

            Kan. 1363 - § 1. Je?li w terminach podanych w kan. 1362, od dnia, w którym wyrok skazuj?cy przeszed? w stan rzeczy os?dzonej, oskar?ony nie zosta? powiadomiony o dekrecie wykonawczym s?dziego, o czym w kan. 1651, przedawnieniu ulega skarga o wykonanie kary.

            § 2. To samo obowi?zuje odpowiednio, je?li kara zosta?a wymierzona przez dekret pozas?dowy.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 48 goĹ›ci