Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1587-1618)
Dokumenty Ko?cio?a - Ksi?ga VII PROCES

 

Tytu? V

SPRAWY WPADKOWE

   

            Kan. 1587 - Sprawa wpadkowa ma miejsce, ilekro? po rozpocz?ciu procesu przez wezwanie, zostaje przedstawiona kwestia, która chocia? nie jest wyra?nie zawarta w skardze powodowej wprowadzaj?cej spór, niemniej tak nale?y do sprawy, ?e najcz??ciej musi by? rozstrzygni?ta przed spraw? g?ówn?.

            Kan. 1588 - Spraw? wpadkow? przedstawia si? wobec s?dziego w?a?ciwego do rozstrzygni?cia sprawy g?ównej, na pi?mie lub ustnie, ze wskazaniem zwi?zku, jaki zachodzi mi?dzy ni? a spraw? g?ówn?.

            Kan. 1589 - § 1. S?dzia, po przyj?ciu pro?by i po wys?uchaniu stron, powinien jak najszybciej rozstrzygn??, czy przedstawiona sprawa wpadkowa wydaje si? mie? podstaw? i zwi?zek ze spraw? g?ówn?, czy te? powinna by? na wst?pie odrzucona; a je?li j? dopuszcza, czy jest tak wa?na, ?e powinna by? rozstrzygni?ta wyrokiem przedstanowczym czy dekretem.

            § 2. Je?li uzna, ?e sprawa wpadkowa nie musi by? rozstrzygni?ta przed wyrokiem ostatecznym, winien zadecydowa?, czy nale?y j? uwzgl?dni?, gdy b?dzie rozstrzygana sprawa g?ówna.

            Kan. 1590 - § 1. Je?li sprawa wpadkowa winna by? rozstrzygni?ta wyrokiem, nale?y zachowa? przepisy ustnego procesu spornego, chyba ?e s?dzia, bior?c pod uwag? wa?no?? sprawy, s?dzi inaczej.

            § 2. Je?eli natomiast powinna by? rozstrzygni?ta dekretem, trybuna? mo?e spraw? zleci? audytorowi lub przewodnicz?cemu.

            Kan. 1591 - Zanim zostanie zako?czona sprawa g?ówna, s?dzia lub trybuna? mo?e uchyli? albo poprawi? dekret lub wyrok przedstanowczy, dla s?usznej przyczyny, czy to na pro?b? strony czy z urz?du, po wys?uchaniu stron.

   

Rozdzia? I

NIESTAWIENNICTWO STRON

   

            Kan. 1592 - § 1. Je?li strona pozwana nie stawi si? na wezwanie ani nie przedstawi wystarczaj?cego usprawiedliwienia nieobecno?ci albo nie odpowie zgodnie z przepisem kan. 1507, § 1, s?dzia winien orzec jej nieobecno?? w s?dzie oraz zarz?dzi?, by sprawa, przy zachowaniu tego, co nale?y zachowa?, by?a prowadzona a? do wydania ostatecznego wyroku i do jego wykonania.

            § 2 Zanim zostanie wydany dekret, o którym w § 1, nale?y stwierdzi?, w razie potrzeby nawet przez nowe je?li to konieczne, ?e wezwanie dokonane zgodnie z przepisami prawa, dotar?o w u?ytecznym czasie do strony pozwanej.

            Kan. 1593 - § 1. Je?li strona pozwana stawi si? pó?niej w s?dzie albo nade?le odpowied? przed rozstrzygni?ciem sprawy, mo?e przedstawi? wnioski i dowody, z zachowaniem przepisu kan. 1600; s?dzia powinien si? strzec, by to celowo nie przeci?ga?o sprawy w d?ug? i niekonieczn? zw?ok?.

            § 2. Je?liby nawet nie stawi?a si? albo nie da?a odpowiedzi przed rozstrzygni?ciem sprawy, mo?e korzysta? z ?rodków prawnych przeciw wyrokowi; je?liby udowodni?a, ?e zatrzyma?a j? zgodna z prawem przeszkoda, której bez w?asnej winy nie mog?a przedtem wykaza?, mo?e wnie?? skarg? o niewa?no?? wyroku.

            Kan. 1594 - Je?li powód, w dniu i godzinie wyznaczonych na zawi?zanie sporu, ani si? nie stawi, ani nie przedstawi w?a?ciwego usprawiedliwienia:

            1 s?dzia powinien go ponownie wezwa?;

            2 je?li powód nie stawi si? na nowe wezwanie, domniemywa si?, ?e zrzek? si? instancji wed?ug przepisów kan. 1524-1525;

            3 je?eliby potem chcia? wzi?? udzia? w procesie, nale?y zachowa? kan. 1593.

            Kan. 1595 - § 1. Strona nieobecna w s?dzie, czy to powód, czy strona pozwana, która nie udowodni?a s?usznej przeszkody, obowi?zana jest pokry? zarówno wydatki s?dowe, dokonane z powodu jej nieobecno?ci, jak i w razie potrzeby, wyp?aci? odszkodowanie drugiej stronie.

            § 2. Je?eli tak powód, jak strona pozwana by?y nieobecne w s?dzie, obowi?zane s? solidarnie do zap?acenia kosztów procesu.

   

Rozdzia? II

UDZIA? TRZECIEJ OSOBY W SPRAWIE

   

            Kan. 1596 - § 1. Ten, kto jest zainteresowany, mo?e by? dopuszczony do udzia?u w sprawie, w ka?dej instancji sporu, czy to jako strona, która broni w?asnego prawa, czy te? dodatkowo, aby wspomaga? kogo? z procesuj?cych si?.

            § 2. By jednak móg? by? dopuszczony, powinien przed zamkni?ciem post?powania dowodowego przed?o?y? s?dziemu skarg? powodow?, w której krótko uzasadnia swoje prawo do interwencji.

            § 3. Kto interweniuje w sporze, winien by? dopuszczony do udzia?u w tym stadium sprawy, w jakim si? ona znajduje, z wyznaczonym krótkim terminem zawitym dla przed?o?enia swoich dowodów, je?eli sprawa dosz?a do stadium dowodowego.

            Kan. 1597 - S?dzia, po wys?uchaniu stron, winien wezwa? przed s?d osob? trzeci?, której interwencja wydaje si? konieczna.

 

Tytu? VI

OG?OSZENIE AKT, ZAMKNI?CIE POST?POWANIA DOWODOWEGO,

DYSKUSJA SPRAWY

   

            Kan. 1598 - § 1. Po zebraniu dowodów, s?dzia, pod sankcj? niewa?no?ci, musi dekretem zezwoli? stronom i ich adwokatom, aby w kancelarii trybuna?u przejrzeli akta, które nie s? im jeszcze znane; co wi?cej, równie? adwokatom, którzy o to prosz?, mo?na da? odpis akt; w sprawach jednak dotycz?cych dobra publicznego, s?dzia, dla unikni?cia bardzo powa?nych niebezpiecze?stw mo?e zadecydowa?, ?e jakiego? aktu nie nale?y nikomu ujawnia?, z tym zastrze?eniem, ?e prawo obrony zostanie zawsze nienaruszone.

            § 2. Celem uzupe?nienia, strony mog? zg?osi? s?dziemu inne dowody; po ich zebraniu, je?eli s?dzia uzna to za konieczne, ponownie mo?e mie? miejsce dekret, o którym w § 1.

            Kan. 1599 - § 1. Po wype?nieniu wszystkiego, co nale?y do zebrania dowodów, nast?puje zamkni?cie post?powania dowodowego.

            § 2. To zamkni?cie nast?puje, ilekro? albo strony o?wiadcz?, ?e nie maj? nic wi?cej do zg?oszenia, albo gdy up?yn?? czas u?yteczny, wyznaczony przez s?dziego dla przed?o?enia dowodów, albo je?li s?dzia orzeknie, ?e uwa?a spraw? za wystarczaj?co wyja?nion?.

            § 3. O zamkni?ciu post?powania dowodowego w sprawie, jakimkolwiek sposobem ono nast?pi?o, s?dzia wydaje dekret.

            Kan. 1600 - § 1. Po zamkni?ciu post?powania dowodowego, s?dzia mo?e jeszcze raz wezwa? tych samych lub innych ?wiadków albo dopu?ci? inne dowody, o które przedtem nie proszono, tylko:

            1 w sprawach, w których chodzi tylko o prywatne dobro stron, je?eli wszystkie strony wyra?aj? zgod?;

            2 w pozosta?ych sprawach, po wys?uchaniu stron, je?eli istnieje powa?na przyczyna, a wszelkie niebezpiecze?stwo podst?pu i potajemnego podjudzania zostanie usuni?te;

            3 we wszystkich sprawach, ilekro? jest prawdopodobne, ?e bez dopuszczenia nowego dowodu zostanie wydany niesprawiedliwy wyrok, z powodu racji, o których w kan. 1645, § 2, nn. 1-3.

            § 2. Mo?e natomiast s?dzia nakaza? lub dopu?ci? przedstawienie dokumentu, który ewentualnie przedtem bez winy osoby zainteresowanej nie móg? by? przedstawiony.

            § 3. Nowe dowody nale?y opublikowa?, z zachowaniem kan. 1598, § 1.

            Kan. 1601 - Po zamkni?ciu post?powania dowodowego s?dzia powinien wyznaczy? odpowiedni okres czasu na przedstawienie obron lub uwag.

            Kan. 1602 - § 1. Obrony i uwagi winny by? na pi?mie, chyba ?e s?dzia, za zgod? stron, uzna za wystarczaj?c? ustn? dyskusj? wobec zasiadaj?cego trybuna?u.

            § 2. Je?eli obrony wraz z wa?niejszymi dokumentami maj? by? wydane drukiem, wymagana jest uprzednia zgoda s?dziego, z zachowaniem obowi?zku tajemnicy, je?eli jaka? istnieje.

            § 3. Co do obszerno?ci pism obro?czych, liczby egzemplarzy, i tym podobnych szczegó?ów, nale?y zachowa? zarz?dzenie trybuna?u.

            Kan. 1603 - § 1. Po wzajemnym przekazaniu sobie pism obro?czych i uwag, ka?dej ze stron wolno przed?o?y? odpowiedzi, w ci?gu krótkiego czasu wyznaczonego przez s?dziego.

            § 2. Prawo to przys?uguje stronom tylko jeden raz, chyba ?e s?dzia, z powa?nej przyczyny, uzna, i? nale?y je przyzna? ponownie; wtedy za? zezwolenie udzielone jednej stronie, nale?y uzna? za dane i drugiej.

            § 3. Rzecznik sprawiedliwo?ci i obro?ca w?z?a maj? prawo ponownej repliki na odpowiedzi stron.

            Kan. 1604 - § 1. Ca?kowicie zabrania si? stronom, adwokatom lub tak?e innym, przekazywa? s?dziemu informacje, które pozostaj? poza aktami sprawy.

            § 2. Je?li dyskusja sprawy zosta?a dokonana na pi?mie, s?dzia mo?e zarz?dzi?, by odby?a si? umiarkowana dyskusja ustna wobec zasiadaj?cego trybuna?u, dla wyja?nienia niektórych kwestii.

            Kan. 1605 - Przy ustnej dyskusji, o której w kan. 1602, § 1 i 1604, § 2, powinien by? obecny notariusz, by, je?eli s?dzia naka?e lub strona za??da a s?dzia si? zgodzi, móg? spisa? od razu to, o czym dyskutowano, i wnioski.

            Kan. 1606 - Je?li strony zaniedba?y przygotowanie obrony w wyznaczonym u?ytecznym czasie albo zdaj? si? na wiedz? i sumienie s?dziego, s?dzia, je?li z akt i dowodów uzna spraw? za ca?kowicie wyja?nion?, mo?e natychmiast og?osi? wyrok, po za??daniu jednak uwag rze?nika sprawiedliwo?ci i obro?cy w?z?a, je?eli wyst?puj? w sprawie.

   

Tytu? VII

ORZECZENIA S?DZIEGO

   

            Kan. 1607 - Sprawa rozpatrzona na drodze s?dowej, je?eli jest spraw? g?ówn?, rozstrzygana jest przez s?dziego wyrokiem ostatecznym, je?eli jest wpadkow?, wyrokiem przedstanowczym, z zachowaniem przepisu kan. 1589, § 1.

            Kan. 1608 - § 1. Do wydania jakiegokolwiek wyroku wymaga si? u s?dziego wewn?trznej moralnej pewno?ci co do sprawy, która ma by? rozstrzygni?ta wyrokiem.

            § 2. T? pewno?? s?dzia winien czerpa? z faktów i dowodów.

            § 3. Dowody za? s?dzia powinien ocenia? w swoim sumieniu, z zachowaniem przepisów ustawy o skuteczno?ci niektórych dowodów.

            § 4. S?dzia, który nie mo?e osi?gn?? takiej pewno?ci, powinien orzec, ?e nie udowodniono uprawnienia powoda, a pozwanego uwolnionego odes?a?, chyba ?e chodzi o spraw? ciesz?c? si? przywilejem prawa, w którym to wypadku nale?y wyda? wyrok na jej korzy??.

            Kan. 1609 - § 1. W trybunale kolegialnym, przewodnicz?cy kolegium okre?la dzie? i godzin?, w których s?dziowie maj? si? zebra? na narad?, i je?li jaka? szczególna racja nie doradza inaczej, zebranie powinno si? odby? w samej siedzibie trybuna?u.

            § 2. W wyznaczonym na zebraniu dniu, poszczególni s?dziowie przynosz? swoje pisemne wnioski co do meritum sprawy i uzasadnienia zarówno prawne, jak i faktyczne, na podstawie których doszli do swoich wniosków; wnioski te do??cza si? do akt sprawy, zachowuj?c je w tajemnicy.

            § 3. Po wezwaniu Imienia Bo?ego, przedstawieniu w kolejno?ci wniosków ka?dego wed?ug pierwsze?stwa, tak jednak by zaczyna? ponens sprawy, czyli relator, ma miejsce dyskusja pod kierunkiem przewodnicz?cego trybuna?u, przede wszystkim po to, by ustali?, co nale?y postanowi? w rozstrzygaj?cej cz??ci wyroku.

            § 4. W dyskusji za? ka?demu s?dziemu wolno odst?pi? od swego pierwotnego wniosku. S?dzia jednak, który nie chcia? si? do??czy? do decyzji innych, mo?e wymaga?, by w razie apelacji jego wnioski zosta?y przes?ane do wy?szego trybuna?u.

            § 5. Je?eliby s?dziowie w pierwszej dyskusji nie chcieli lub nie mogli ustali? wyroku decyzja mo?e by? od?o?ona do nowego zebrania, nie d?u?ej jednak ni? tydzie?, chyba ?e wed?ug przepisu kan. 1600 nale?a?oby uzupe?ni? instrukcj? sprawy.

            Kan. 1610 - § 1. Je?eli s?dzia jest jednoosobowy, sam sporz?dza wyrok.

            § 2. W trybunale kolegialnym ponens, czyli relator, ma obowi?zek sporz?dzenia wyroku, czerpi?c uzasadnienie z tego, co poszczególni s?dziowie przedstawili w dyskusji, chyba ?e przez wi?kszo?? s?dziów zosta?y wskazane uzasadnienia, którym nale?y da? pierwsze?stwo; nast?pnie wyrok musi by? przedstawiony ka?demu z s?dziów do zatwierdzenia.

            § 3. Wyrok powinien by? wydany nie pó?niej ni? w ci?gu miesi?ca od dnia, gdy sprawa zosta?a rozstrzygni?ta, chyba ?e w trybunale kolegialnym s?dziowie dla wa?nej przyczyny wyznaczyli d?u?szy okres czasu.

            Kan. 1611 - Wyrok powinien:

            1 rozstrzyga? spór tocz?cy si? przed trybuna?em, daj?c w?a?ciw? odpowied? na poszczególne w?tpliwo?ci;

            2 okre?la?, jakie s? obowi?zki stron wynikaj?ce z procesu i w jaki sposób nale?y je wype?ni?;

            3 przedstawi? racje, czyli uzasadnienia, zarówno prawne, jak i faktyczne, na których opiera si? rozstrzygaj?ca cz??? wyroku;

            4 ustali? koszta procesu.

            Kan. 1612 - § 1. Wyrok, po wezwaniu Imienia Bo?ego, musi wyszczególni? z zachowaniem porz?dku, jaki by? s?dzia lub trybuna?; kto by? powodem, stron? pozwan?, pe?nomocnikiem, z poprawnym wskazaniem nazwisk i sta?ego zamieszkania, kto by? rzecznikiem sprawiedliwo?ci i obro?c? w?z?a, je?li wyst?powali w sprawie.

            § 2. Nast?pnie powinien krótko przedstawi? opis faktów z wnioskami stron i sformu?owanymi w?tpliwo?ciami.

            § 3. Nast?puje potem rozstrzygaj?ca cz??? wyroku, poprzedzona motywami, na których si? opiera.

            § 4. Ko?czy si? wskazaniem dnia i miejsca, w którym zosta? wydany wyrok, z podpisem s?dziego lub, je?eli chodzi o trybuna? kolegialny, wszystkich s?dziów i notariusza.

            Kan. 1613 - Podane wy?ej zasady, dotycz?ce ostatecznego wyroku, nale?y dostosowa? tak?e do wyroku przedstanowczego.

            Kan. 1614 - Wyrok powinien by? jak najszybciej og?oszony, ze wskazaniem ?rodków, przy pomocy których mo?na go podwa?y?; nie posiada on ?adnej mocy prawnej przed og?oszeniem, chocia?by cz??? rozstrzygaj?ca zosta?a, za zezwoleniem s?dziego, podana do wiadomo?ci stron.

            Kan. 1615 - Og?oszenie, czyli zawiadomienie o wyroku, mo?e by? dokonane albo przez wr?czenie stronom lub ich pe?nomocnikom egzemplarza wyroku, albo przez przes?anie im tego? egzemplarza, wed?ug przepisów kan. 1509.

            Kan. 1616 - § 1. Je?eli w tekst wyroku albo wkrad? si? b??d w rozliczeniach, albo pope?niono b??d materialny przy przepisywaniu cz??ci rozstrzygaj?cej, albo w przytaczaniu faktów lub ??da? stron, albo pomini?to to, czego wymaga kan. 1612, § 4, wyrok powinien by? poprawiony lub uzupe?niony przez sam trybuna?, który go wyda?, b?d? na ??danie strony, b?d? z urz?du, zawsze jednak po wys?uchaniu stron i dekretem umieszczonym na ko?cu wyroku.

            § 2. Je?li która? ze stron wyra?a sprzeciw, sprawa wpadkowa winna by? rozstrzygni?ta dekretem.

            Kan. 1617 - Pozosta?e orzeczenia s?dziego, poza wyrokiem, to dekrety, które je?li nie maj? charakteru zwyk?ego zarz?dzenia, nie maj? mocy, je?eli przynajmniej sumarycznie nie przytaczaj? motywów lub nie odsy?aj? do motywów podanych w innym akcie.

            Kan. 1618 - Wyrok przedstanowczy lub dekret posiadaj? moc ostatecznego wyroku, je?li uniemo?liwiaj? proces albo samemu procesowi lub jakiemu? jego stopniowi k?ad? kres, przynajmniej w stosunku do jednej ze stron w sprawie.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci