Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1619-1640)
Dokumenty Ko?cio?a - Ksi?ga VII PROCES

 

Tytu? VIII

ZASKAR?ENIE WYROKU

Rozdzia? I

SKARGA O NIEWA?NO?? WYROKU

   

            Kan. 1619 - Zachowuj?c kan. 1622 i 1623, niewa?no?? aktów ustanowiona prawem pozytywnym, która, chocia? by?a znana stronie wnosz?cej skarg? o niewa?no?? wyroku, nie zosta?a zg?oszona s?dziemu przed wyrokiem, jest przez sam wyrok sanowania, ilekro? chodzi o spraw? dotycz?c? dobra osób prywatnych.

            Kan. 1620 - Wyrok jest dotkni?ty wad? niewa?no?ci nieusuwalnej, je?eli:

            1 zosta? wydany przez s?dziego bezwzgl?dnie niew?a?ciwego;

            2 zosta? wydany przez tego, kto nie posiada w?adzy s?dzenia w trybunale, w którym sprawa zosta?a rozstrzygni?ta;

            3 s?dzia wyda? wyrok pod wp?ywem przemocy lub ci??kiej boja?ni;

            4 proces by? przeprowadzony bez skargi s?dowej o której w kan. 1501, albo nie by? wszcz?ty przeciwko jakiej? stronie pozwanej;

            5 by? wydany dla stron, z których przynajmniej jedna nie mia?a prawa wyst?powania w s?dzie;

            6 kto? dzia?a? w imieniu drugiego, bez zlecenia zgodnego z przepisami prawa;

            7 jednej albo drugiej stronie odmówiono prawa do obrony;

            8 spór nawet cz??ciowo nie zosta? rozstrzygni?ty.

            Kan. 1621 - Skarga o niewa?no??, o której w kan. 1620, mo?e by? zg?aszana w formie zarzutu zawsze, natomiast w formie skargi - wobec s?dziego, który wyda? wyrok - w ci?gu dziesi?ciu lat od dnia og?oszenia wyroku.

            Kan. 1622 - Wyrok jest dotkni?ty wad? niewa?no?ci usuwalnej tylko wtedy, je?eli:

            1 zosta? wydany przez liczb? s?dziów niezgodn? z ustaw?, wbrew przepisowi kan. 1425, § 1;

            2 nie zawiera motywów, czyli racji decyzji;

            3 brak przepisanych prawem podpisów;

            4 nie podaje wskazania roku, miesi?ca, dnia i miejsca, w którym zosta? wydany;

            5 opiera si? na niewa?nym akcie s?dowym, którego niewa?no?? nie zosta?a sanowana wed?ug przepisów kan. 1619;

            6 zosta? wydany przeciwko stronie nieobecnej zgodnie z przepisami prawa, wed?ug kan. 1593, § 2.

            Kan. 1623 - Skarga o niewa?no?? w wypadkach, o których w kan. 1622, mo?e by? przedstawiona w ci?gu trzech miesi?cy od wiadomo?ci o og?oszeniu wyroku.

            Kan. 1624 - Skarg? o niewa?no?? wyroku rozpatruje ten sam s?dzia, który wyda? wyrok; je?li jednak strona obawia si?, ?e s?dzia, który wyda? wyrok zaskar?ony z powodu niewa?no?ci, b?dzie uprzedzony i dlatego uwa?a go za podejrzanego, mo?e wymaga?, by w jego miejsce dano innego s?dziego, wed?ug przepisu kan. 1450.

            Kan. 1625 - Skarga o niewa?no?? mo?e by? wniesiona razem z apelacj?, w terminie ustalonym na apelacj?.

            Kan. 1626 - § 1. Skarg? o niewa?no?? mog? wnie?? nie tylko strony, które si? czuj? pokrzywdzone, lecz tak?e rzecznik sprawiedliwo?ci lub obro?ca w?z?a, ilekro? maj? prawo do interwencji.

            § 2. Sam s?dzia mo?e z urz?du odwo?a? lub poprawi? wydany przez siebie wyrok w terminie ustalonym do dzia?ania w kan. 1623, chyba ?e w mi?dzyczasie zg?oszono apelacj? razem ze skarg? o niewa?no?? albo nast?pi?a sanacja niewa?no?ci przez up?yw czasu, o którym w kan. 1623.

            Kan. 1627 - Sprawy o niewa?no?? mog? by? za?atwione wed?ug przepisów odnosz?cych si? do ustnego procesu spornego.

   

Rozdzia? II

APELACJA

   

            Kan. 1628 - Strona, która si? czuje pokrzywdzona jakim? wyrokiem, a tak?e rzecznik sprawiedliwo?ci i obro?ca w?z?a w sprawach, w których wymagana jest ich obecno??, maj? prawo apelowa? od wyroku do wy?szego s?dziego, z zachowaniem przepisu kan. 1629.

            Kan. 1629 - Nie ma miejsca na apelacj?:

            1 od wyroku samego Papie?a lub Sygnatury Apostolskiej;

            2 od wyroku dotkni?tego wad? niewa?no?ci, chyba ?e jest z??czona ze skarg? o niewa?no?? wed?ug przepisu kan. 1625;

            3 od wyroku, który przeszed? w stan rzeczy os?dzonej;

            4 od dekretu s?dziego lub wyroku przedstanowczego, które nie maj? mocy ostatecznego wyroku, chyba ?e jest z??czona z apelacj? od ostatecznego wyroku;

            5 od wyroku lub dekretu w sprawie, w stosunku do której prawo zastrzega, ?e rzecz powinna by? jak najszybciej rozstrzygni?ta.

            Kan. 1630 - § 1. Apelacj? nale?y zg?osi? s?dziemu, który wyda? wyrok, w zawitym terminie pi?tnastu dni u?ytecznych od wiadomo?ci o og?oszeniu wyroku.

            § 2. Je?li jest ustna, notariusz winien j? zredagowa? na pi?mie wobec samego apeluj?cego.

            Kan. 1631 - Je?eli powstaje kwestia co do prawa apelacji, winien j? rozpatrzy? jak najszybciej trybuna? apelacyjny, wed?ug przepisów ustnego procesu spornego.

            Kan. 1632 - § 1. Je?li w apelacji nie wskazano, do jakiego trybuna?u zosta?a ona skierowana, domniemywa si?, ?e dokonano jej do trybuna?u, o którym w kan. 1438 i 1439.

            § 2. Je?li druga strona odwo?a?a si? do innego trybuna?u apelacyjnego, spraw? rozpatruje trybuna?, który jest wy?szego stopnia, z zachowaniem kan. 1415.

            Kan. 1633 - Apelacj? nale?y poprze? u s?dziego, do którego jest kierowana, w ci?gu miesi?ca od jej zg?oszenia, chyba ?e s?dzia, od którego si? apeluje, udzieli? stronie d?u?szego terminu do jej poparcia.

            Kan. 1634 - § 1. Do poparcia apelacji wymaga si? i wystarczy, aby strona prosi?a s?dziego wy?szego o zmian? zaskar?onego wyroku, do??czaj?c odpis tego wyroku i podaj?c racje apelacji.

            § 2. Je?eli strona nie mo?e uzyska? w czasie u?ytecznym zaskar?onego wyroku, od trybuna?u, który go wyda?, nie biegn? w mi?dzyczasie terminy, a strona powinna zawiadomi? o przeszkodzie s?dziego apelacyjnego. Zobowi??e on nakazem s?dziego, który wyda? wyrok, do wype?nienia jak najszybciej swego obowi?zku.

            § 3. W mi?dzyczasie s?dzia, który wyda? wyrok, powinien przes?a? akta, wed?ug przepisów kan. 1474, do s?dziego apelacyjnego.

            Kan. 1635 - Po bezu?ytecznym up?ywie apelacyjnych terminów zawitych, czy wobec s?dziego, który wyda? wyrok, czy wobec s?dziego apelacyjnego, apelacj? uwa?a si? za zaniechan?.

            Kan. 1636 - § 1. Apeluj?cy mo?e si? zrzec apelacji wraz ze skutkami, o których w kan. 1525.

            § 2. Je?eli apelacj? wnosi obro?ca w?z?a lub rzecznik sprawiedliwo?ci, zrzeczenie si? apelacji mo?e nast?pi? - chyba ?e ustawa zastrzega inaczej - ze strony obro?cy w?z?a lub rzecznika sprawiedliwo?ci trybuna?u apelacyjnego.

            Kan. 1637 - § 1. Apelacja z?o?ona przez powoda s?u?y równie? pozwanemu i na odwrót.

            § 2. Je?eli jest kilku pozwanych lub powodów, a wyrok jest zaskar?ony tylko przez jednego albo przeciw jednemu z nich, uwa?a si?, ?e zaskar?enie wyroku jest dokonywane przez wszystkich i przeciw wszystkim, ilekro? rzecz, której si? ??da jest niepodzielna albo obowi?zek solidarny.

            § 3. Je?eli apelacja zosta?a wniesiona przez jedn? ze stron tylko co do pewnej cz??ci wyroku, strona przeciwna nawet po up?ywie apelacyjnych terminów zawitych, mo?e wpadkowo apelowa? w stosunku do innych, w zawitym terminie pi?tnastu dni od dnia, w którym zosta?a zawiadomiona o g?ównej apelacji.

            § 4. Je?eli nie stwierdza si? czego? innego, nale?y domniemywa?, ?e apelacja zosta?a wniesiona przeciwko wszystkim cz??ciom wyroku.

            Kan. 1638 - Apelacja zawiesza wykonanie wyroku.

            Kan. 1639 - § 1. Zachowuj?c przepis kan. 1683, na stopniu apelacyjnym nie mo?na dopu?ci? nowego tytu?u roszczenia, nawet w formie u?ytecznej kumulacji; dlatego te? zawi?zanie sporu mo?e odnosi? si? tylko do tego, czy poprzedni wyrok, czy to w ca?o?ci czy cz??ciowo, zatwierdzi? lub odrzuci?.

            § 2. Nowe za? dowody dopuszczalne s? tylko wed?ug przepisu kan. 1600.

            Kan 1640 - Na stopniu apelacyjnym nale?y post?powa? w ten sam sposób jak w pierwszej instancji, zachowuj?c odpowiednie proporcje, lecz zaraz po zawi?zaniu sporu, wed?ug przepisu kan. 1513, § 1 i 1639, § 1 nale?y przyst?pi? do dyskusji sprawy i do wyroku, chyba ?e ewentualnie nale?a?oby uzupe?ni? dowody.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 163 goĹ›ci