Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1641-1655)
Dokumenty Ko?cio?a - Ksi?ga VII PROCES

 

Tytu? IX

STAN RZECZY OS?DZONEJ I PRZYWRÓCENIE DO STANU POPRZEDNIEGO

Rozdzia? I

STAN RZECZY OS?DZONEJ

   

            Kan. 1641 - Zachowuj?c przepis kan. 1643, rzecz os?dzona ma miejsce:

            1 je?li zapad?y dwa zgodne wyroki mi?dzy tymi samymi stronami, co do tego samego ??dania i z tego samego tytu?u roszczenia

            2 je?li apelacja przeciwko wyrokowi nie zosta?a wniesiona w u?ytecznym czasie;

            3 je?li na stopniu apelacyjnym nast?pi?o umorzenie instancji lub zrzeczenie si?;

            4 je?li zosta? wydany wyrok ostateczny, od którego nie przys?uguje apelacja, wed?ug przepisu kan. 1629.

            Kan. 1642 - § 1. Rzecz os?dzona cieszy si? prawomocno?ci? i nie mo?e by? bezpo?rednio podwa?ana, chyba ?e zgodnie z przepisem kan. 1645, § 1.

            § 2. Tworzy ona prawo mi?dzy stronami i uprawnia do skargi rzeczy os?dzonej oraz do zarzutu rzeczy os?dzonej, któr? s?dzia mo?e orzec tak?e z urz?du, by przeszkodzi? nowemu wprowadzeniu tej samej sprawy.

            Kan. 1643 - Nigdy nie przechodz? w stan rzeczy os?dzonej sprawy dotycz?ce stanu osób, nie wykluczaj?c spraw o separacj? ma??onków.

            Kan. 1644 - § 1. Je?eli w sprawie dotycz?cej stanu osób zosta?y wydane dwa zgodne wyroki, w ka?dym czasie mo?na si? odwo?a? do trybuna?u apelacyjnego, przedstawiaj?c w zawitym terminie trzydziestu dni od wniesienia zaskar?enia nowe i powa?ne dowody lub argumenty. Trybuna? za? apelacyjny, w ci?gu miesi?ca od przedstawienia nowych dowodów i argumentów, ma ustali? dekretem, czy nowe wniesienie sprawy nale?y dopu?ci? czy nie.

            § 2. Odwo?anie si? do nowego trybuna?u, aby otrzyma? nowe wniesienie sprawy, nie zawiesza wykonania wyroku, chyba ?e albo ustawa zastrzega inaczej, albo trybuna? apelacyjny, wed?ug przepisu kan. 1650, § 3, naka?e zawieszenie.

   

Rozdzia? II

PRZYWRÓCENIE DO STANU POPRZEDNIEGO

   

            Kan. 1645 - § 1. Przeciwko wyrokowi, który przeszed? w stan rzeczy os?dzonej, je?eli o jego niesprawiedliwo?ci wyra?nie wiadomo, przys?uguje pro?ba o przywrócenie do stanu poprzedniego.

            § 2. Nie nale?y s?dzi?, ?e wiadomo o wyra?nej niesprawiedliwo?ci wyroku, chyba ?e:

            1 wyrok opiera si? w taki sposób na dowodach, które pó?niej okaza?y si? fa?szywe, ?e bez tych dowodów cz??? rozstrzygaj?ca wyroku jest nie do utrzymania;

            2 zosta?y pó?niej odkryte dokumenty, które stwierdzaj? bez w?tpliwo?ci nowe fakty, domagaj?ce si? przeciwnej decyzji;

            3 wyrok zosta? wydany na skutek podst?pu jednej strony, na szkod? drugiej;

            4 zaniedbany zosta? w sposób oczywisty przepis ustawy, dotycz?cy nie samej tylko procedury;

            5 wyrok przeciwny jest poprzedniej decyzji, która przesz?a w stan rzeczy os?dzonej.

            Kan. 1646 - § 1. O przywrócenie do stanu poprzedniego z powodu motywów, o których w kan. 1645, § 2, nn. 1-3, nale?y prosi? s?dziego, który wyda? wyrok, w ci?gu trzech miesi?cy, licz?c od dnia poznania tych?e motywów.

            § 2. 0 przywrócenie do stanu poprzedniego z powodu motywów, o których w kan. 1645, § 2, nn. 4-5, nale?y prosi? trybuna? apelacyjny w ci?gu trzech miesi?cy od otrzymania wiadomo?ci o og?oszeniu wyroku; ale je?eli w wypadku, o którym w kan. 1645, § 2, n. 5, wiadomo?? o poprzedniej decyzji pó?niej dotar?a, czas up?ywa od tej wiadomo?ci.

            § 3. Terminy, o których wy?ej, nie biegn?, jak d?ugo pokrzywdzony jest ma?oletni.

            Kan. 1647 - § 1. Pro?ba o przywrócenie do stanu poprzedniego zawiesza nie rozpocz?te jeszcze wykonanie wyroku.

            § 2. Je?eli jednak na podstawie prawdopodobnych poszlak istnia?o podejrzenie, ?e pro?b? z?o?ono celem spowodowania zw?oki w wykonaniu wyroku, s?dzia mo?e zarz?dzi?, by wyrok zosta? wykonany, po przyznaniu jednak prosz?cemu o przywrócenie odpowiedniej kaucji, by - je?li otrzyma przywrócenie do stanu poprzedniego - nie by? poszkodowany.

            Kan. 1648 - Po przyznaniu przywrócenia do stanu poprzedniego, s?dzia powinien orzec o meritum sprawy.

   

Tytu? X

KOSZTA S?DOWE I BEZP?ATNA POMOC

   

            Kan. 1649 - § 1. Biskup, do którego nale?y prawo kierowania trybuna?em, powinien ustanowi? przepisy dotycz?ce:

            1 zas?dzenia stron na zap?acenie lub zwrot kosztów s?dowych;

            2 wynagrodzenia pe?nomocników, adwokatów, bieg?ych i t?umaczy, a tak?e zawrotu kosztów ?wiadkom;

            3 przyznawania bezp?atnej pomocy lub obni?ki kosztów;

            4 odszkodowania, jakie winien wyp?aci? ten, kto nie tylko przegra? w s?dzie, lecz lekkomy?lnie wszcz?? spór;

            5 depozytu pieni??nego lub kaucji, któr? nale?y z?o?y? w zwi?zku z wydatkami, które trzeba b?dzie pokry?, i szkodami do wynagrodzenia.

            § 2. Od orzeczenia w sprawie kosztów, wyp?acenia honorariów i szkód nie przys?uguje oddzielna apelacja, ale strona mo?e si? odwo?a? w ci?gu pi?tnastu dni do tego samego s?dziego, który mo?e zmieni? ustalon? kwot?.

   

Tytu? XI

WYKONANIE WYROKU

   

            Kan. 1650 - § 1. Wyrok, który przeszed? w stan rzeczy os?dzonej, mo?e by? przekazany do wykonania, z zachowaniem przepisu kan. 1647.

            § 2. S?dzia, który wyda? wyrok, w wypadku z?o?enia apelacji, tak?e s?dzia apelacyjny, mog? z urz?du lub na pro?b? stron, nakaza? tymczasowe wykonanie wyroku, który jeszcze nie przeszed? w stan rzeczy os?dzonej, po z?o?eniu, w razie potrzeby, odpowiednich kaucji, je?eli chodzi o wyp?aty, czyli ?wiadczenia, przeznaczone na konieczne utrzymanie lub nagli inna s?uszna przyczyna.

            § 3. Je?li jednak wyrok, o którym w § 2, jest zaskar?ony, s?dzia, zobowi?zany do rozpoznania zaskar?enia, widz?c, ?e prawdopodobnie jest ono uzasadnione i ?e z wykonania wyroku mo?e powsta? szkoda nie do naprawienia, mo?e albo zawiesi? samo wykonanie wyroku, albo zabezpieczy? je kaucj?.

            Kan. 1651 - Nie mo?e mie? miejsca wykonanie wyroku, zanim nie b?dzie s?dziowskiego dekretu wykonawczego, który zarz?dza, ?e wyrok powinien by? przekazany do wykonania; dekret ten, w zale?no?ci od natury spraw, albo w??cza si? do tre?ci samego wyroku, albo wydaje osobno.

            Kan. 1652 - Je?eli wykonanie wyroku wymaga uprzedniego rozliczenia rachunkowego, ma miejsce sprawa wpadkowa, któr? powinien rozstrzygn?? ten s?dzia, który wyda? wyrok maj?cy by? przekazany do wykonania.

            Kan. 1653 - § 1. Je?li ustawa partykularna inaczej nie stanowi, wykonanie wyroku powinien nakaza? osobi?cie albo przez kogo? innego biskup diecezji, w której zapad? wyrok pierwszego stopnia.

            § 2. Je?liby on nie chcia? lub zaniedba?, na ??danie zainteresowanej strony albo tak?e z urz?du wykonanie nale?y do w?adzy, której zgodnie z postanowieniem kan. 1439, § 3, podlega trybuna? apelacyjny.

            § 3. Wykonanie wyroku mi?dzy zakonnikami nale?y do prze?o?onego, który wyda? wyrok przekazywany do wykonania lub delegowa? s?dziego.

            Kan. 1654 - § 1. Wykonawca, chyba ?e w samej tre?ci wyroku zosta?o co? pozostawione jego uznaniu, sam powinien wykona? wyrok, zgodnie z oczywistym sensem jego s?ów.

            § 2. Wolno mu rozpatrywa? zarzuty dotycz?ce sposobu i mocy wykonania, nie za? meritum sprawy; je?eliby jednak sk?din?d mia? pewno??, ?e wyrok jest niewa?ny lub wyra?nie niesprawiedliwy wed?ug przepisu kanonów 1620, 1622, 1645, powinien wstrzyma? si? od wykonania i spraw? przes?a? do trybuna?u, który wyda? wyrok, powiadamiaj?c o tym strony.

            Kan. 1655 - § 1. Co dotyczy skarg rzeczowych, ilekro? jaka? rzecz zosta?a przys?dzona powodowi, zaraz gdy ma miejsce stan rzeczy os?dzonej, nale?y j? powodowi odda?.

            § 2. W tym za?, co dotyczy skarg osobowych, to, gdy pozwany zosta? skazany na oddanie rzeczy ruchomej lub na zap?acenie pieni?dzy, lub ?eby co? odda? albo uczyni?, s?dzia w samej tre?ci wyroku albo wykonawca wed?ug swego uznania i roztropno?ci, powinien okre?li? termin wykonania zobowi?zania, który jednak nie powinien by? skrócony poni?ej pi?tnastu dni ani nie powinien przekracza? sze?ciu miesi?cy.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 37 goĹ›ci