Msza Trydencka, (ryt rzymski)
Modlitwy i rozwa?ania - Wiara i modlitwa


msza trydencka  Od 14 wrze?nia 2008r. decyzj? Benedykta XVI ka?dy ksi?dz mo?e teraz sprawowa? tzw. Msze trydenck? (czyli po ?acinie, twarz? do o?tarza) bez specjalnego zezwolenia biskupa. Przedstawiamy omówienie tego sposobu odprawiania Mszy wprowadzonego w XVI wieku przez Sobór Trydencki, zast?pionego w XX wieku przez Sobór Watyka?ski II znan? wszystkim Msza w j?zyku narodowym, twarz? do wiernych.

Sobór Trydencki (1545-63) powierzy? papie?owi Piusowi V "obowi?zek zrewidowania i ponownego wydania ?wi?tych ksi?g, a mianowicie Katechizmu, Msza?u i Brewiarza". Zadania tego podj?? si? ?w. Pius V (1566-72). 14 lipca 1570 og?osi? on bulle "Quo primum tempore", ustanawiaj?c? "Wieczny Kanon Mszy ?w..", która odt?d zyska?a miano trydenckiej. Papie? nie tworzy? czego? zupe?nie nowego, ale uporz?dkowa? i poprawi? to, co w liturgii katolickiej odbieg?o od pierwowzoru. W swym dokumencie stwierdza?, ?e zlecone mu przez Sobór zadanie przekaza? "wybranemu komitetowi uczonych, a oni, porównuj?c na ka?dym etapie swojej pracy i z najwy?sz? uwag? staro?ytne kodeksy z Naszej Biblioteki Watyka?skiej oraz odpowiednie (oryginalne lub poprawione) kodeksy z innych ?róde?, konsultuj?c to ponadto z pismami uznanych autorów staro?ytnych (...), odtworzyli w ten sposób sam Msza? w pierwotnej formie i rycie ?wi?tych Ojców". Ojciec ?wi?ty poleci? wydrukowa? i wyd?? w Rzymie wyniki ustale? komitetu, "aby ksi??a wiedzieli, jakich modlitw u?ywa? i jakich odt?d, przy odprawianiu Mszy ?w.., rytów i ceremonii przestrzega?". W dalszej cz??ci bulli jej autor nakazywa? jak najszybsze wdro?enie w ?ycie tych postanowie?, nad czym mieli czuwa? rz?dcy diecezji. Nowe przepisy obowi?zywa?y odt?d w ca?ym Ko?ciele zachodnim, nawet tam, gdzie dotychczas odprawiano Msze wed?ug innych ksi?g, te? zatwierdzonych przez Stolice Apostolsk?. Wyj?tkami by?y jedynie te - nieliczne zreszt? - wspólnoty zakonne, które mog?y si? wykaza? zgod? na sprawowanie odmiennej liturgii od co najmniej 200 lat. Ale tam tak?e, gdyby miejscowi ksi??a i wierni sobie tego ?yczyli, nie mo?na stwarza? przeszkód we wprowadzaniu nowego Ordo Missae (porz?dku Mszy ?w.). Na zako?czenie papie? stwierdza?, ?e gdyby ktokolwiek o?mieli? si? sprzeciwi? postanowieniom tego dokumentu, "niech wie, ?e nara?a si? na gniew Boga Wszechmog?cego oraz b?ogos?awionych Aposto?ów Piotra i Paw?a". Msza trydencka, jakie by?y g?ówne cechy tej Mszy? Przede wszystkim wiec by?a ona sprawowana po ?acinie - powszechnym j?zyku Ko?cio?a katolickiego; poza tym ty?em do ludu, to znaczy ?e wierni w czasie Mszy widzieli tylko plecy celebransa, zwróconego twarz? do o?tarza, czyli - jak mówi? zwolennicy liturgii "trydenckiej" - wprost ku Bogu. Ponadto sama liturgia mia?a nieco inny przebieg, cho? ró?nice w sumie nie s? zbyt du?e. Najwi?ksz? z nich by? brak bezpo?redniego dialogu kap?ana z wiernymi. Wyr?cza? ich w tym ministrant. Na to, co si? dzia?o przy o?tarzu, reagowali oni g?ównie na podstawie dzwonków ministranta. Kl?kali na Podniesienie lub Komunie, a poza tym najcz??ciej odmawiali ró?aniec lub inne modlitwy. Msza rozpoczyna?a si? ministrantur? u stóp o?tarza, dialogiem kap?ana z ministrantem. By? on prowadzony w ca?o?ci po ?acinie, a teksty by?y zaczerpni?te g?ównie z Psalmów i g?osi?y rado?? z uczestnictwa we Mszy, przeprasza?y Boga za pope?nione grzechy i wyra?a?y gotowo?? poprawy. Innym zewn?trznym wyró?nieniem tamtej liturgii by?o du?o kl?czenia ministranta i przykl?kni?? przez kap?ana, a tak?e cz?stsze ni? obecnie u?ywanie dzwonków. Tamte Msze ?w. by?y odprawiane tak?e przy o?tarzach bocznych, których w ko?cio?ach "przedsoborowych" by?o sporo. Zdarza?o si? nieraz, zw?aszcza w godzinach porannych, w dni powszednie, tam, gdzie by?o wielu ksi??y, ?e w tym samym czasie sprawowano kilka Mszy przy ró?nych o?tarzach. Najcz??ciej by?y to tzw. Msze ciche, a wiec bez organów. Je?li w celebrze towarzyszy?y organy - by?a to tzw. Msza "grana" - to organista zazwyczaj gra? jakie? pie?ni dla wiernych lub po prostu improwizowa? na instrumencie, bez bezpo?redniego zwi?zku z liturgi?. By? jeszcze trzeci rodzaj: Msza ?piewana. Najcz??ciej by?a to suma w niedziele i ?wi?ta, cho? zdarza?y si? bardziej uroczyste celebracje w dni powszednie. Niektóre cz??ci Mszy by?y wówczas przeplatane ?piewanym dialogiem kap?ana z organist? lub chórem; zwykle by?y to: Kyrie eleison (Panie, zmi?uj si?), Gloria (Chwa?a Bogu na wysoko?ciach), Credo (Wierze), Sanctus (?wi?ty, ?wi?ty, ?wi?ty), Pater noster (Ojcze nasz) i Agnus Dei (Baranku Bo?y). Celebrans ?piewa? równie? niektóre modlitwy, np. poprzedzaj?ce Ewangelie i po Komunii. W ten sposób, cho? nie wprost, bo za po?rednictwem organisty lub chóru, w liturgii bra? udzia? lud Bo?y, a przynajmniej lepiej ni? w czasie Mszy cichej orientowa? si?, jaka jej cz??? jest w danej chwili sprawowana. Udzia? wiernych we Mszy "trydenckiej" by? wiec bardziej bierny ni? czynny, tak jak to dzieje si? obecnie. Wierni na ca?ym ?wiecie musieli si? te? przystosowa? do ?aciny panuj?cej w Ko?ciele. Dotyczy?o to nawet tak odleg?ych od naszej zachodniej cywilizacji, jak afryka?ska czy azjatycka. Dzi? mo?na zad?? sobie pytanie, czy w tej sytuacji wierni rzeczywi?cie uczestniczyli w pe?ni w liturgii mszalnej, sprawowanej w obcym dla nich j?zyku. Po soborze Vaticanum II, w po?owie XX wieku coraz cz??ciej rozlega?y si? g?osy o potrzebie zast?pienia ?aciny j?zykami narodowymi. Tematyk? te podj?? Sobór Watyka?ski II i w nakaza? przeprowadzenie reformy liturgicznej. Dokona? jej Pawe? VI, og?aszaj?c 3 kwietnia 1969 konstytucje apostolsk? "Missale Romanum", która wprowadzi?a stosowany obecnie rytua? Mszy ?w. Jednym z najwa?niejszych wspó?pracowników papie?a w tym dziele, który mia? najwi?kszy wp?yw na zmiany we Mszy by? w?oski kap?an o. Annibale Bugnini (1912-82) ze Zgromadzenia Misji ?w. Wincentego a Paulo (CM), pó?niejszy sekretarz Kongregacji Kultu Bo?ego. Wiele si? obecnie mówi i mia? om za?y?e kontakty z masoneri?, cho? kto wie czy on sam nie nale?a? do tej tajnej organizacji.  Ze wzgl?du na wk?ad, jaki wniós? do nowego Ordo Missae, nazywany by? "ojcem Mszy posoborowej". Zmiany, które proponowa? i które uda?o mu si? wprowadzi? do liturgii, mia?y na celu z jednej strony przybli?enie jej do ludu Bo?ego, m.in. przez szerokie wprowadzenie j?zyków narodowych, z drugiej za?, otwarcie si? na ekumenizm. Stad te? Bugnini "odwróci?" kap?ana ku ludowi tak, jak to jest w niektórych Ko?cio?ach protestanckich. Wprowadzi? te? dwa czytania przed Ewangelia w niedziele i ?wi?ta: zwykle ze Starego i Nowego Testamentu - jak to si? dzieje u prawos?awnych. Poza tym z "nowej" Mszy znik?a niemal ca?a ministrantura, a jedynym ?ladem po niej pozosta?a spowied? powszechna, odmawiana przez celebransa i wszystkich wiernych. Ciekawe, ?e przy ca?ym ukierunkowaniu na ekumenizm z tekstu Mszy usuni?to grecka wersje wezwa?: Kyrie eleison i Christe eleison, które przetrwa?y ca?e wieki, stanowi?c bardzo skromny ?lad dawnej wspólnoty w wierze chrze?cijan Wschodu i Zachodu. Bardzo istotn? zmian? by? zakaz odprawiania Mszy przy bocznych o?tarzach - liturgia, nawet najskromniejsza, np. o 6 rano w dniu powszednim, winna by? sprawowana przy o?tarzu g?ównym, który dzi? jest ju? jedynym w nowych ko?cio?ach. Mo?na najwy?ej odprawia? Msze w kaplicy, je?li takowa istnieje w danym ko?ciele. Pojawi?o si? ca?kiem nowe zjawisko w Ko?ciele zachodnim - koncelebra, a wiec odprawianie jednej Mszy przez kilku ksi??y, dzi?ki czemu rozwi?zano problem sprawowania liturgii, gdy jest wi?cej kap?anów. Gdy przed Soborem zastanawiano si? nad ewentualnym wprowadzeniem j?zyków narodowych, spodziewano si? powszechnie, ?e Kanon - a wiec najwa?niejsza cze?? Mszy ?w.., podczas której dokonuje si? przemiana chleba i wina w Cia?o i Krew Chrystusa - pozostanie po ?acinie dla zachowania w?a?nie owego podnios?ego charakteru tej cz??ci liturgii i tajemnicy-misterium, jaka jej towarzyszy. Tymczasem, tak jak ca?a liturgia zosta? przet?umaczony na j?zyki narodowe, co zdaniem zwolenników Mszy trydenckiej spowodowa?o zanik poczucia tajemniczo?ci i pewnej niezwyk?o?ci tego, co si? dzieje na o?tarzu. W wielu ?rodowiskach katolickich zrodzi?a si? t?sknota za "Msza wszechczasów" i coraz cz??ciej czynione by?y starania o jej odprawianie. Niewielu jednak jest ju? kap?anów i ?wieckich, pami?taj?cych tamt? liturgie. Dokument Benedykta XVI mo?e zmieni? ten stan rzeczy, w ka?dym razie mo?e przywróci? sprawowanie Mszy "trydenckiej" w jej pierwotnym kszta?cie. KAI

 {youtube}r_xUYHh4duA{/youtube}

Dalszy ci?g Mszy Trydenckiej >>>

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 75 goĹ›ci