Wyznanie wiary ?w. Atanazego
Dokumenty Ko?cio?a - Inne

 

       Ktokolwiek pragnie by? zbawiony, przede wszystkim winien si? trzyma? katolickiej wiary. Je?eli jej w ca?o?ci i bez skazy nie zachowa, z pewno?ci? na wieki zginie. Otó? wiara katolicka wymaga, by?my czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójc? w jedno?ci. Ani osób pomi?dzy sob? nie mieszaj?c, ani te? nie rozdzielaj?c istoty. Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha ?wi?tego; Lecz Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego jedno jest bóstwo, równa chwa?a i wspó?wieczny majestat. Jaki Ojciec, taki jest i Syn, taki te? Duch ?wi?ty. Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch ?wi?ty. Niezmierny Ojciec, niezmierny Syn, niezmierny Duch ?wi?ty. Wieczny Ojciec, wieczny Syn, wieczny jest Duch ?wi?ty. A przecie? nie ma trzech wiecznych, ale jeden wieczny. Jak równie? nie ma trzech niestworzonych, ani trzech niezmiernych, lecz jeden niestworzony i jeden niezmierny. Podobnie wszechmocny Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny Duch ?wi?ty. A przecie? nie ma trzech wszechmocnych, lecz jeden wszechmocny. Tak te? Bogiem jest Ojciec, Bogiem jest Syn, Bogiem i Duch ?wi?ty. A przecie? nie ma trzech Bogów, lecz jeden jest Bóg. Tak te? Panem jest Ojciec, Panem jest Syn, Panem i Duch ?wi?ty. A przecie? nie ma trzech Panów, lecz jeden jest Pan, Jak bowiem ka?d? osob? oddzielnie prawda katolicka Bogiem i Panem nazywa? nam ka?e. Tak znowu trzech Bogów, albo Panów religia katolicka wyznawa? zabrania. Ojciec przez nikogo nie jest uczyniony, ani stworzony, ani te? zrodzony. Syn jest przez samego Ojca nie uczyniony, ani stworzony, ale zrodzony. Duch ?wi?ty jest od Ojca i Syna nie uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodz?cy. Wi?c jeden Ojciec, nie trzech Ojców j jeden Syn, nie trzech Synów; jeden jest Duch ?wi?ty, nie trzech Duchów ?wi?tych. I nic w owej Trójcy nie jest wcze?niejsze, albo pó?niejsze, nic wi?ksze lub mniejsze, ale wszystkie trzy osoby s? sobie wspó?wieczne i ca?kiem równe. Tak, i? ostatecznie, jak ju? powiedziano, czci? powinni?my i jedno?? w Trójcy, i Trójc? w jedno?ci. Kto zatem pragnie by? zbawiony, takie o Trójcy ?wi?tej niech ma przekonanie. Lecz równie? niezb?dne jest do wiecznego zbawienia, by tak?e we wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa wierzy? nale?ycie. Otó? wiara prawdziwa od nas si? domaga, by?my wierzyli i wyznawali, ?e Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Bo?y, jest Bogiem i cz?owiekiem. Jest Bogiem z istoty Ojca przed wiekiem zrodzonym, jest cz?owiekiem z istoty matki narodzonym w czasie. Prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz?owiekiem, z?o?onym z duszy rozumnej i z ludzkiego cia?a. Równy Ojcu pod wzgl?dem bóstwa, mniejszy od Ojca wedle cz?owiecze?stwa. Cho? On atoli jest Bogiem i cz?owiekiem, nie dwu jest Chrystusów, ale jeden Chrystus. Jeden za? nie dlatego, jakoby si? bóstwo zmieni?o w cz?owieka, ale dlatego, ?e ludzk? natur? Bóg przybra? na siebie. Jeden ca?kowicie, nie przez zlanie si? natur, ale przez jedno?? osoby. Albowiem jako dusza rozumna i cia?o jednego tworz? cz?owieka, tak Bóg i cz?owiek jednym jest Chrystusem. On poniós? m?k? za nasze zbawienie; zst?pi? do otch?ani; trzeciego dnia zmartwychwsta?. Wst?pi? na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmocnego; stamt?d przyjdzie s?dzi? ?ywych i umar?ych. A na Jego przyj?cie wszyscy ludzie w swoich cia?ach maj? z martwych powsta?, by zda? rachunek z w?asnych uczynków. Ci, co dobrze czynili, wnijd? do ?ywota wiecznego, a którzy ?le czynili, pójd? w ogie? wieczny. Takie s? dogmaty katolickiej religii; a kto by w nie ?ci?le i mocno nie wierzy?, zbawi? si? nie mo?e.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 101 goĹ›ci