Biografie
 • Polscy m?czennicy

  M?czennicy - okre?lenie osb ktre ponios?y ?mier?, wyznaj?c w heroiczny sposb swoj? wiar?. Za pierwszego polskiego m?czennika uznawany jest ?wi?ty Szczepan, ktry oko?o roku 35 zosta? ukamienowany wyznaj?c wiar? w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza.
  ?w. Wojciech (ur. 956 - zm. 23 kwietnia 997), biskup i m?czennik, ktrego Ko?ci? w Polsce uznaje za jednego ze swoich g?wnych patronw, pochodzi? z ksi???cego rodu czeskich S?awnikowicw, spokrewnionego przez D?brwk? z dynasti? Piastw.
  M?cze?ska ?mier? Wojciecha nast?pi?a w ?wi?tym Gaju, nieopodal Dzierzgonia i Pas??ka. Cia?o misjonarza wykupi? Boles?aw Chrobry na wag? z?ota i z wielk? czci? umie?ci? w Trzemesznie, a nast?pnie w Gnie?nie, w ko?ciele wzniesionym jeszcze przez Mieszka I. ?mier? Wojciecha wyrwa?a olbrzymie wra?enie w ?wiecie zachodniego chrze?cija?stwa.

 • Stefan Wyszy?ski - Prymas Tysi?clecia

  Stefan Wyszy?ski, (Prymas Tysi?clecia)urodzi? si?3 VIII 1901, w Zuzeli (Podlasie), zmar? 28 V 1981, w Warszawie. Kardyna?, arcybiskup, metropolita gnie?nie?ski i warszawski. Prymas Polski, i m?? stanu. W latach 1920-24 odby? studia w Wy?szym Seminarium Duchownym we W?oc?awku. W 1924 przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie (W?oc?awek); pracowa? m.in. w redakcji dziennika "S?owo Kujawskie" W 1925-29 studiowa? na KUL prawo (doktorat), ekonomi? i nauki spo?eczne. Dzia?a? w Stowarzyszeniu Katolickiej M?odzie?y Akademickiej "Odrodzenie" i w Bratniej Pomocy. W latach 1931-39 prof. prawa kanonicznego, socjologii i nauki spo?ecznej Ko?cio?a w Wy?szym Seminarium Duchownym we W?oc?awku. W latach 1932-39 red. naczelny Ateneum Kap?a?skiego, pracownik s?du biskupiego, dzia?acz Chrze?cija?skich Zwi?zkw Zawodowych, oraz Akcji Katolickiej. Wyk?adowca Chrze?cija?skiego Uniwersytetu Robotniczego, publicysta (m.in.: G?wne typy Akcji Katolickiej za granic? 1931, Przemiany moralno-religijne pod wp?ywem bezrobocia 1937, Katolicki program walki z komunizmem 1937, pseudonim Dr. Zuzelski, Kultura bolszewizmu a inteligencja polska 1938); Od 1937 cz?onek Rady Spo?ecznej przy Prymasie Polski.

 • Jan Pawe? II - papie?

  Jan Pawe? II, Karol Jzef Wojty?a, urodzi? si? 18 V 1920 w Wadowicach. Zmar? 02 IV 2005 w Rzymie. Zosta? wybrany papie?em na konklawe w dn. 16.10.1978 Teolog, filozof, etyk. Po maturze w Wadowicach studiowa? w latach 1938-39 filologie polsk? na Uniw. Jagiello?skim. By? aktorem (Studio 39, Teatr Rapsodyczny) Podczas okupacji 1940-44 pracowa? fizycznie w kamienio?omach Zak?adw Chemicznych Solvay w Krakowie. W latach 1942-45 uczestniczy? w tajnych kompletach Wydzia?u Teologicznego UJ, W roku 1946 uko?czy? teologie i otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie. Studia teologiczne kontynuowa? na Angelicum w Rzymie pod kierunkiem R Garrigou-Lagrange'a.(doktorat Zagadnienie wiary w dzie?ach ?w. Jana od Krzy?a 1948) Po powrocie do kraju w latach 1948-51 pracowa? jako wikariusz w Niegowici k. Bochni, oraz w Krakowie (duszpasterz akademicki w Krakowie) W 1953 habilitowa? si? na UJ (Ocena mo?liwo?ci zbudowania etyki chrze?cija?skiej przy za?o?eniach systemu Maxa Schelera, wyd. wraz z innymi tekstami w 1959) Od 1954 prowadzi? wyk?ady z teologii moralnej i historii doktryn etycznych na KUL.


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości