Czytelnia
 • Publikacje religijne
  Postrzeganie wiary jako duchowej substancji udzielonej do wn?trza serca cz?owieka, ktra nast?pnie powoduje osobiste do?wiadczenie dog??bnego przekonania o czym? czego nie postrzegaj? zmys?y jest cz?sto przyjmowane w teologii ewangelickiej. Wsp?czesny katechizm Ko?cio?a katolickiego k?adzie nacisk na jeszcze inny, rwnie? nadprzyrodzony charakter wiary, okre?laj?c j? jako relacj? z Bogiem: ?Wiara jest osobowym przylgni?ciem cz?owieka do Boga: rwnocze?nie i w sposb nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem ca?ej prawdy, ktr? Bg objawi?? (KKK 176).
 • DZIEJE DUSZY - ?w - ?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus

  Teresa od Dzieci?tka Jezus jest najm?odsza po?rd doktorw Ko?cio?a, ale jej ?arliwe ?ycie duchowe jest ?wiadectwem tak wielkiej dojrza?o?ci a intuicje wiary zawarte w jej pismach s? tak rozleg?e i g??bokie, ?e pozwalaj? jej zaj?? miejsce po?rd wielkich mistrzw duchowo?ci. [.. ] Teresa nie tylko poj??a i opisa?a g??boka prawd? o Mi?o?ci jako centrum i sercu Ko?cio?a, ale ni? ?y?a. [...] W obliczu pustki wielu s?w ?w. Teresa proponuje inne rozwi?zanie: jedyne S?owo zbawienia, ktre - je?li zostanie zrozumiane i prze?yte w milczeniu - staje si? ?rd?em nowego ?ycia. Racjonalistycznej kulturze, opanowanej cz?sto przez praktyczny materializm, przeciwstawia swoj? ?ma?? drog??. ktra prowadzi do odkrycia sekretu wszelkiego istnienia: Mi?o?ci Bo?ej, ktra ogarnia i przenika ca?e ludzkie do?wiadczenie. Jan Pawe? II

 • Objawienia ?wi?tej Brygidy szwedzkiej

  Nie zapomnij wydrukowa? kopii tych objawie? tak, by? zawsze mia? je pod r?k? je?li przyjd? wielkie kataklizmy o ktorych ostrzega Biblia i nie b?dzie mozna polega? na zawsze dost?pnej elektrzyczno?ci.
  Ksi??ka ta jest jak zwierciad?o w ktorym dusza moze widzie? plamy na sobie i uczy? si? co jest mi?e Bogu a co mu si? nie podoba. Czytaj t? ksi??ke wielokrotnie, a nauczysz si? jak masz kocha? Boga i swego bli?niego, odrzuca? to co ziemskie i przemijaj?ce, d??y? do tego co wieczne i niebieskie, znosi? dla Chrystusa przeciwno?ci tego ?wiata, odrzuca? jego dobrobyt i pokusy, dzi?kowa? Bogu w chorobie, nie pyszni? si? b?d?c w dobrym zdrowiu, nie by? zarozumia?ym w dobrobycie ani przygn?biony w czasie prby.

 • Ma??e?stwo i rodzina
  Cz?owiek nie ?yje po to, ?eby umrze?, lecz by osi?gn?? ?wi?to??, a wraz z ni? szcz??liwe ?ycie wieczne. Aby to by?o mo?liwe musi najpierw w nie uwierzy?, potem go zapragn??, zat?skni? do w?asnego zbawienia, a nast?pnie podj?? trud kroczenia do osobistej ?wi?to?ci, do wzrastania poprzez samowychowanie.
 • bl. Anna Katarzyna Emmerich

  ?ywot i bolesna M?ka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Naj?wi?tszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
  Autor: Anna Katarzyna Emmerich, Clemens Maria Brentano


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości