Dokumenty Ko?cio?a

 • Kodeks Prawa Kanonicznego - wsplna nazwa aktw prawnych zawieraj?cych zasadniczy zr?b prawa kanonicznego Ko?cio?a katolickiego. Przez bardzo d?ugi okres katolickie prawo kanoniczne nie by?o skodyfikowane. Sk?ada?y si? na? kanony soborw powszechnych, dekrety synodalne, akty prawne pochodz?ce od papie?y i normy zawarte w tradycji ko?cio?a. Te ostatnie, oczywi?cie, nie by?y nawet spisane. Do celw jurysdykcyjnych pos?ugiwano si? prywatnymi zbiorami norm. Ostatecznie przybra?y one form? Corpus Iuris Canonici.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego
  Kodeks Prawa Kanonicznego - wsplna nazwa aktw prawnych zawieraj?cych zasadniczy zr?b prawa kanonicznego Ko?cio?a katolickiego. Przez bardzo d?ugi okres katolickie prawo kanoniczne nie by?o skodyfikowane. Sk?ada?y si? na? kanony soborw powszechnych, dekrety synodalne, akty prawne pochodz?ce od papie?y i normy zawarte w tradycji ko?cio?a. Te ostatnie, oczywi?cie, nie by?y nawet spisane. Do celw jurysdykcyjnych pos?ugiwano si? prywatnymi zbiorami norm. Ostatecznie przybra?y one form? Corpus Iuris Canonici.
 • Ksi?ga II LUD BO?Y
  Kodeks Prawa Kanonicznego - wsplna nazwa aktw prawnych zawieraj?cych zasadniczy zr?b prawa kanonicznego Ko?cio?a katolickiego. Przez bardzo d?ugi okres katolickie prawo kanoniczne nie by?o skodyfikowane. Sk?ada?y si? na? kanony soborw powszechnych, dekrety synodalne, akty prawne pochodz?ce od papie?y i normy zawarte w tradycji ko?cio?a. Te ostatnie, oczywi?cie, nie by?y nawet spisane. Do celw jurysdykcyjnych pos?ugiwano si? prywatnymi zbiorami norm. Ostatecznie przybra?y one form? Corpus Iuris Canonici.
 • Ksi?ga III NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KO?CIO?A
  Kodeks Prawa Kanonicznego - wsplna nazwa aktw prawnych zawieraj?cych zasadniczy zr?b prawa kanonicznego Ko?cio?a katolickiego. Przez bardzo d?ugi okres katolickie prawo kanoniczne nie by?o skodyfikowane. Sk?ada?y si? na? kanony soborw powszechnych, dekrety synodalne, akty prawne pochodz?ce od papie?y i normy zawarte w tradycji ko?cio?a. Te ostatnie, oczywi?cie, nie by?y nawet spisane. Do celw jurysdykcyjnych pos?ugiwano si? prywatnymi zbiorami norm. Ostatecznie przybra?y one form? Corpus Iuris Canonici.
 • Ksi?ga IV U?WI?CAJ?CE ZADANIE KO?CIO?A
  Kodeks Prawa Kanonicznego - wsplna nazwa aktw prawnych zawieraj?cych zasadniczy zr?b prawa kanonicznego Ko?cio?a katolickiego. Przez bardzo d?ugi okres katolickie prawo kanoniczne nie by?o skodyfikowane. Sk?ada?y si? na? kanony soborw powszechnych, dekrety synodalne, akty prawne pochodz?ce od papie?y i normy zawarte w tradycji ko?cio?a. Te ostatnie, oczywi?cie, nie by?y nawet spisane. Do celw jurysdykcyjnych pos?ugiwano si? prywatnymi zbiorami norm. Ostatecznie przybra?y one form? Corpus Iuris Canonici.
 • Ksi?ga V DOBRA DOCZESNE KO?CIO?
  Kodeks Prawa Kanonicznego - wsplna nazwa aktw prawnych zawieraj?cych zasadniczy zr?b prawa kanonicznego Ko?cio?a katolickiego. Przez bardzo d?ugi okres katolickie prawo kanoniczne nie by?o skodyfikowane. Sk?ada?y si? na? kanony soborw powszechnych, dekrety synodalne, akty prawne pochodz?ce od papie?y i normy zawarte w tradycji ko?cio?a. Te ostatnie, oczywi?cie, nie by?y nawet spisane. Do celw jurysdykcyjnych pos?ugiwano si? prywatnymi zbiorami norm. Ostatecznie przybra?y one form? Corpus Iuris Canonici.
 • Ksi?ga VI SANKCJE W KO?CIELE
  Kodeks Prawa Kanonicznego - wsplna nazwa aktw prawnych zawieraj?cych zasadniczy zr?b prawa kanonicznego Ko?cio?a katolickiego. Przez bardzo d?ugi okres katolickie prawo kanoniczne nie by?o skodyfikowane. Sk?ada?y si? na? kanony soborw powszechnych, dekrety synodalne, akty prawne pochodz?ce od papie?y i normy zawarte w tradycji ko?cio?a. Te ostatnie, oczywi?cie, nie by?y nawet spisane. Do celw jurysdykcyjnych pos?ugiwano si? prywatnymi zbiorami norm. Ostatecznie przybra?y one form? Corpus Iuris Canonici.
 • Ksi?ga VII PROCES
  Kodeks Prawa Kanonicznego - wsplna nazwa aktw prawnych zawieraj?cych zasadniczy zr?b prawa kanonicznego Ko?cio?a katolickiego. Przez bardzo d?ugi okres katolickie prawo kanoniczne nie by?o skodyfikowane. Sk?ada?y si? na? kanony soborw powszechnych, dekrety synodalne, akty prawne pochodz?ce od papie?y i normy zawarte w tradycji ko?cio?a. Te ostatnie, oczywi?cie, nie by?y nawet spisane. Do celw jurysdykcyjnych pos?ugiwano si? prywatnymi zbiorami norm. Ostatecznie przybra?y one form? Corpus Iuris Canonici.
 • Encykliki - Jan Pawe? II
  Encyklika ? or?dzie, pismo napisane przez papie?a, patriarchw prawos?awnych lub biskupw anglika?skich, skierowane do biskupw i do wiernych. Tematy poruszane w encyklikach odnosz? si? do spraw doktrynalnych i organizacyjnych o charakterze oglnoko?cielnym. Za pierwsz? encyklik?, w nowo?ytnym rozumieniu, nale?y uzna? Ubi primum Benedykta XIV z 3 grudnia 1740 roku.
 • Spis tere?ci (katechizm)

  Katechizm zawiera wyk?adni? najwa?niejszych zasad wiary, moralno?ci i kultu, do ktrych przestrzegania zobowi?zani s? wierni Ko?cio?a katolickiego.
  Oryginalny tekst katechizmu jest napisany po ?acinie. Jest on sporz?dzany przez specjaln? katechetyczn? komisj? przy papieskiej Kongregacji Nauki Wiary i ostatecznie zatwierdzany przez papie?a.

 • Cz??? pierwsza (26-1065) WYZNANIE WIARY

  Gdy wyznajemy nasz? wiar?, zaczynamy od s?w: "Wierz?" lub "Wierzymy". Dlatego wyk?ad wiary Ko?cio?a wyznawanej w Credo, celebrowanej w liturgii oraz prze?ywanej w praktykowaniu przykaza? i w modlitwie, zaczynamy od pytania, co to znaczy "wierzy?". Wiara jest odpowiedzi? cz?owieka dan? Bogu, ktry mu si? objawia i udziela, przynosz?c rwnocze?nie obfite ?wiat?o cz?owiekowi poszukuj?cemu ostatecznego sensu swego ?ycia. Rozwa?ymy wi?c najpierw to poszukiwanie Boga przez cz?owieka (rozdzia? pierwszy), nast?pnie Objawienie Bo?e, przez ktre Bg wychodzi naprzeciw cz?owiekowi (rozdzia? drugi), wreszcie odpowied? wiary (rozdzia? trzeci).


 • Konstytucja o liturgii ?wi?tej "SACROSANCTUM CONCILIUM"
  Konstytucja dogmatyczna o Ko?ciele "LUMEN GENTIUM"
  Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo?ym "DEI VERBUM"
  Konstytucja duszpasterska o Ko?ciele w ?wiecie wsp?czesnym "GAUDIUM ET SPES"
  Dekret o ?rodkach spo?ecznego przekazywania my?li "INTER MIRIFICA"
  Dekret o ko?cio?ach wschodnich katolickich "ORIENTALIUM ECCLESIARUM"
  Dekret o ekumenizmie "UNITATIS REDINTEGRATIO"
  Dekret o pasterskich zadaniach biskupw w Ko?ciele "CHRISTUS DOMINUS"
  Dekret o przystosowanej odnowie ?ycia zakonnego "PERFECTAE CARITATIS"
  Dekret o formacji kap?a?skiej "OPTATAM TOTIUS"
  Dekret o apostolstwie ?wieckich "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"
  Dekret o dzia?alno?ci misyjnej Ko?cio?a "AD GENTES DIVINITUS"
  Dekret o pos?udze i ?yciu kap?anw "PRESBYTERORUM ORDINIS"
  Deklaracja o wychowaniu chrze?cija?skim "GRAVISSIMUM EDUCATIONIS"
  Deklaracja o stosunku Ko?cio?a do religii niechrze?cija?skich "NOSTRA AETATE"
  Deklaracja o wolno?ci religijnej "DIGNITATIS HUMANAE"

 • Cz??? druga (1066-1690) CELEBRACJA MISTERIUM

  W Symbolu wiar Ko?ci? wyznaje misteriurn Trjcy ?wi?tej i Jej "zamys? ?yczliwo?ci"1Por. Ef 1, 9. dotycz?cy ca?ego stworzenia: Ojciec wype?nia "tajemnic? 50 swojej woli", daj?c swojego umi?owanego Syna i Ducha ?wi?tego dla zbawienia ?wiata oraz dla chwa?y swojego Imienia. Takie jest misterium Chrystusa2Por. Ef 3, 4. objawione i urzeczywistnione w historii wed?ug planu, podj?tego z m?dro?ci? "postanowienia", ktre ?w. Pawe? nazywa "tajemniczym planem"3Por. Ef 3, 9., a tradycja 236 patrystyczna "ekonomi? S?owa Wcielonego" lub "ekonomi? zbawienia".

 • Inne

  Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzaj?, ?e Pa?stwo i Ko?ci? katolicki s? - ka?de w swej dziedzinie - niezale?ne i autonomiczne oraz zobowi?zuj? si? do pe?nego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we wsp?dzia?aniu dla rozwoju cz?owieka i dobra wsplnego.

 • Cz??? trzecia (1691-2557) ?YCIE W CHRYSTUSIE

  Godno?? osoby ludzkiej ma podstaw? w stworzeniu jej na obraz i podobie?stwo Bo?e (artyku? pierwszy); wype?nia si? ona w powo?aniu jej do 356 Boskiego szcz??cia (artyku? drugi). Jest w?a?ciwe istocie ludzkiej, ?e w sposb dobrowolny d??y do tego wype?nienia (artyku? trzeci). Osoba ludzka przez swoje ?wiadome czyny (artyku? czwarty) dostosowuje si? lub nie do dobra obiecanego przez Boga i potwierdzonego przez sumienie moralne (artyku? pi?ty). Ludzie kszta?tuj? samych siebie i wzrastaj? wewn?trznie; ca?e swoje ?ycie zmys?owe i duchowe czyni? przedmiotem swojego wzrostu (artyku? szsty). Z pomoc? ?aski wzrastaj? w cnocie (artyku? sidmy), unikaj? grzechu, a je?li 1439 go pope?nili, jak syn marnotrawnylPor. ?k I 5,11-31. powierzaj? si? mi?osierdziu naszego Ojca niebieskiego (artyku? smy). W ten sposb osi?gaj? doskona?o?? mi?o?ci.

 • Cz??? czwarta (2558-2865) MODLITWA CHRZE?CIJA?SKA

  "Oto wielka tajemnica wiary". Ko?ci? wyznaje j? w Symbolu Apostolskim (cz??? pierwsza) i celebruje w liturgii sakramentalnej (cz??? druga), aby ?ycie wiernych upodobni?o si? do Chrystusa w Duchu ?wi?tym na chwa?? Boga Ojca (cz??? trzecia). Tajemnica ta wymaga zatem, aby wierni w ni? wierzyli, celebrowali j? i ?yli ni? w ?ywym i osobistym zwi?zku z Bogiem ?ywym i prawdziwym. Tym zwi?zkiem jest modlitwa.


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości