?wi?ty Ogie?
Modlitwy i rozwa?ania - Wiara i modlitwa


Cud ?wi?tego Ognia
- nazywany jest "najwi?kszym ze wszystkich cudów chrze?cija?skich". Ogie? pojawiaj?cy si? w cudowny sposób we wn?trzu Bazyliki Grobu ?wi?tego  w Jerozolimie

Jedna z najbardziej s?awnych ceremonii w Ko?ciele Prawos?awnym.

Cud ?wi?tego OgniaCud odbywa si? co roku w dniu w którym Ko?ció? Prawos?awny obchodzi Wielk? Sobot?. Do prawos?awia  nale?? wyznawcy obrz?dków syryjskiego, arme?skiego, rosyjskiego, greckiego, a tak?e koptyjskiego. Data Wielkanocy w ko?ciele prawos?awnym ustalana jest zgodnie z kalendarzem julia?skim, a nie wed?ug kalendarza gregoria?skiego obowi?zuj?cego w zachodniej Europie. Oznacza to, ?e Wielkanoc przypada zwykle w innym dniu ni? w ko?ciele protestanckim i katolickim. jest reprezentowanych siedem wspólnot wschodnio- chrze?cija?skich. W po?owie IV w. Cesarz Konstantyn Wielki wybudowa? w sercu Jerozolimy "budowl? godn? Boga", czyli Bazylik? Grobu ?wi?tego, ?wi?tynia ta jednak wiele razy by?a niszczona. W czasach wypraw krzy?owych Bazylika uzyska?a obecny kszta?t. Wokó? Grobu Jezusa wzniesiono ma?? kaplic? z dwoma pomieszczeniami, jednym - w którym znajduje si? kamie? i do którego mo?e wej?? najwy?ej 5 osób. Kaplica ta znajduje si? w centrum cudownych wydarze?. Uczestnictwo w obrz?dach tego dnia w pe?ni uzasadnia u?ycie terminu "cudowne wydarzenie", gdy? w ?adnym innym dniu w roku ko?ció? ten nie jest tak obl??ony jak w prawos?awn? Wielk? Sobot?. Aby dosta? si? tego dnia do ?rodka Kaplicy trzeba liczy? si? z nawet sze?ciogodzinnym oczekiwaniem w kolejce. Pielgrzymi przybywaj? z ca?ego ?wiata, wi?kszo?? z Grecji, ale w ostatnich latach wzros?a ilo?? przyje?d?aj?cych z Rosji i krajów by?ego bloku wschodniego. Aby by? jak najbli?ej Grobu pielgrzymi koczuj? wokó?, ju? od popo?udnia Wielkiego Pi?tku oczekuj?c na cud Wielkiej Soboty. Cud ma miejsce o godzinie 14:00, ale ju? od po?udnia w Bazylice wierni odczuwaj? ekscytacje maj?cym nadej?? cudownym zjawiskiem. Od oko?o 11.00 do 13.00 arabscy chrze?cijanie g?o?no ?piewaj? tradycyjne pie?ni. Pochodz? one z czasów okupacji tureckiej w XIII wieku, gdy chrze?cijanie mogli ?piewa? pie?ni tylko w ko?cio?ach. "Jeste?my chrze?cijanami, jeste?my nimi od wieków i b?dziemy ju? na wieki. Amen!" - ?piewaj? najg?o?niej jak potrafi? przy akompaniamencie b?bnów. B?bniarze siedz? na ramionach ludzi, którzy rado?nie ta?cz? wokó? Kaplicy. Ale oko?o 13.00 pie?ni milkn? i powoli zapada cisza, napi?ta i naelektryzowana oczekiwaniem na wielki przejaw Bo?ego Znaku, któreego wszyscy b?d? ?wiadkami. O godzinie 13.00 przez zgromadzony t?um ludzi przeciska si? delegacja lokalnych w?adz. Nawet je?li przedstawiciele w?adz nie s? chrze?cijanami, zawsze uczestnicz? w ceremonii. W czasie tureckiej okupacji Palestyny, byli to tureccy muzu?manie, dzisiaj s? to Izraelici. Od wieków obecno?? przedstawicieli w?adzy jest nieod??czn? cz??ci? ceremonii. Maj? oni okre?lon? funkcj?: reprezentuj? Rzymian z czasów Jezusa. Ewangelia mówi o Rzymianach, którzy przybyli do Grobu Jezusa i opiecz?towali go tak, aby uczniowie Jezusa nie mogli wykra?? Jego Cia?a i rozg?asza?, ?e zmartwychwsta?. W ten sam sposób w?adze izraelskie przychodz? i piecz?tuj? Grób woskiem. Jednak zanim to zrobi?, zgodnie ze zwyczajem wchodz? do ?rodka i sprawdzaj?, czy nie ma tam jakichkolwiek ukrytych ?róde? ognia, które mog?yby podwa?y? to cudowne zjawisko, a tym samym sk?oni? niedowiarków do podejrze? o oszustwo. Tak jak niegdy? Rzymianie mieli za?wiadczy?, ?e nie by?o ?adnej manipulacji po ?mierci Jezusa, podobnie i w 1998 roku lokalne w?adze izraelskie mia?y za?wiadczy?, ?e nie b?dzie ?adnego oszustwa.

?wiadectwo Patriarchy

Kiedy Grób jest ju? sprawdzony i opiecz?towany wszyscy intonuj? pie?? Kyrie Elejson. Ok. 13.45 przybywa Patriarcha. Pod??aj?c za du?? procesj? obchodzi Grób trzy razy, po czym zdejmuje szaty liturgiczne zostaj?c tylko w bia?ej albie. Czyni to na znak pokory przed wielk? Moc? Boga, której b?dzie g?ównym ?wiadkiem. Wszystkie lampy oliwne pozostaj? wygaszone od poprzedniego wieczora, a wszystkie ?ród?a sztucznego ?wiat?a gaszone s? teraz, tak ?e prawie ca?a Bazylika pogr??a si? w ciemno?ci. Maj?c ze sob? dwie du?e ?wiece Patriarcha wchodzi do Kaplicy, najpierw do ma?ego pomieszczenia przed Grobem, a potem ju? do samego Grobu. Nie mo?na obserwowa? wydarze? dziej?cych si? w ?rodku Grobu, tylko kap?ani wiedz? co si? tam odbywa. Oto zapis rozmowy z greko-prawos?awnym Patriarch? Jerozolimy Diodorusem: -" Wasza B?ogos?awiono??, co dzieje si? po wej?ciu do Kaplicy? - Wchodz? do Grobu, pobo?nie i z boja?ni? kl?kam przed miejscem, gdzie Chrystus zosta? z?o?ony po ?mierci i gdzie pó?niej zmartwychwsta?. Modlitwa w tym wyj?tkowym miejscu to dla mnie zawsze ?wi?ta chwila. To w?a?nie w tym miejscu Pan powsta? zmartwych w wielkiej chwale i st?d rozesz?o si? Jego ?wiat?o na ca?y ?wiat. Aposto? Jan napisa? w pierwszym rozdziale Ewangelii, ?e Jezus jest ?wiat?o?ci? ?wiata... Kl?czenie w miejscu, w którym Chrystus zmartwychwsta? daje nam poczucie blisko?ci Jego cudownego zmartwychwstania. Katolicy i Protestanci nazywaj? ten ko?ció? "Ko?cio?em Grobu ?wi?tego". My nazywamy go "Ko?cio?em Zmartwychwstania". Zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas Prawos?awnych centrum naszej wiary. Poprzez Zmartwychwstanie Chrystus ostatecznie zwyci??y? ?mier?, nie tylko w?asn?, ale ?mier? wszystkich tych, którzy w Niego wierz?. Wierz?, ?e nie jest to przypadek, ?e ?wi?ty Ogie? pojawia si? w?a?nie w tym miejscu. W Ewangelii wed?ug ?w. Mateusza (28,3) jest napisane, ?e kiedy Chrystus zmartwychwsta?, "anio? Pa?ski zst?pi? z nieba... a posta? jego ja?nia?a jak b?yskawica, a szaty jego bia?e jak ?nieg." Wierz?, ?e to zachwycaj?co pi?kne ?wiat?o, które otoczy?o anio?a, gdy Chrystus zmartwychwsta?, jest tym samym ?wiat?em, które cudownie pojawia si? w Wielk? Sobot?. Chrystus pragnie nam przypomnie?, ?e Jego Zmartwychwstanie jest prawdziwe, nie jest tylko mitem. On naprawd? przyszed? na ?wiat, aby poprzez Sw? ?mier? z?o?y? potrzebn? ofiar? i zmartwychwsta?, aby ka?dy cz?owiek po ?mierci móg? ponownie zjednoczy? si? ze swoim Stwórc?.

Niebieskie ?wiat?o

?wi?ty Ogie?Co dzieje si? potem?" Znajduj?c drog? w ciemno?ci wchodz? do Kaplicy i kl?kam na kolana. Modl? si? s?owami, które by?y nam przekazywane przez wieki. Czekam. Czasami czekam kilka minut, ale najcz??ciej cud pojawia si? zaraz po modlitwie. Z wn?trza kamienia, na którym spoczywa? Jezus wylewa si? ?wiat?o, które zazwyczaj ma niebieskawy odcie?, ale mo?e tak?e przybiera? wiele ró?nych barw, lecz ludzkimi s?owami nie mo?na tego opisa?. ?wiat?o wyp?ywa z kamienia, tak jak mg?a unosi si? znad jeziora. Wygl?da to tak, jakby kamie? pokryty by? wilgotn? chmur?, ale to jest ?wiat?o. Ka?dego roku to ?wiat?o zachowuje si? inaczej. Czasami tylko okrywa kamie?, a czasami rozja?nia ca?y Grób, tak ?e ludzie, stoj?cy na zewn?trz widz? go wype?niony ?wiat?em. ?wiat?o nie p?onie. Nigdy podczas tych 16 lat piastowania stanowiska Patriarchy i otrzymywania ?wi?tego Ognia, nie przypali?o mi brody. ?wiat?o ma inn? konsystencj? ni? zwyk?y ogie?, który p?onie w lampkach oliwnych. Po pewnym czasie ?wiat?o unosi si? i tworzy kolumn?, w której Ogie? przybiera inn? form?, tak?, ?e mog? zapali? od niego moje ?wiece. Po zapaleniu ?wiec wychodz? z Kaplicy i przekazuj? ogie? najpierw Patriarsze Arme?skiemu, a potem Koptyjskiemu. Nast?pnie przekazuj? ogie? wszystkim zgromadzonym."

Zgodnie z relacj? ?wiadków cudu, jego specyfika polega równie? na fakcie, i? ?wi?ty Ogie? przez pewien okres czasu po zapaleniu zupe?nie nie parzy, a zgromadzeni pielgrzymi mog? nim "omywa?" twarz i r?ce nie nara?aj?c si? przy tym na jakiekolwiek obra?enia.

Zobacz krótki filmik avi

{youtube}fUFeFYw4aMg{/youtube}

{youtube}JUFhfCPc_Uc{/youtube}

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 39 goĹ›ci