Pisma ?w. Franciszka z Asy?u (Cz???2)
Historia Koscio?a - ?wi?ci Pa?scy - sylwetki ?wi?tych

 

  [Rozdzia? 2]O tych, którzy nie czyni? pokuty

 1Wszyscy za? oni i one, którzy nie trwaj? w pokucie 2i nie przyjmuj? Cia?a i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, 3i dopuszczaj? si? wyst?pków i grzechów, i którzy ulegaj? z?ej po??dliwo?ci i z?ym pragnieniom swego cia?a, 4i nie zachowuj? tego, co przyrzekli Panu, 5i s?u?? ciele?nie ?wiatu cielesnymi pragnieniami i zabiegami ?wiata, i troskami tego ?ycia: 6opanowani przez szatana, którego s? synami i spe?niaj? jego uczynki (por. J 8, 41), 7s? ?lepi, poniewa? nie widz? prawdziwego ?wiat?a, Pana naszego Jezusa Chrystusa. 8Nie maj? m?dro?ci duchowej, poniewa? nie maj? Syna Bo?ego, który jest prawdziw? M?dro?ci? Ojca; 9o nich jest powiedziane: M?dro?? ich zosta?a poch?oni?ta (por. Ps 106, 27); i: Przekl?ci, którzy odst?puj? od przykaza? twoich (Ps 118, 21). 10Widz? i poznaj?, wiedz? i post?puj? ?le, i sami ?wiadomie gubi? dusze. 11Patrzcie, ?lepcy, zwiedzeni przez waszych nieprzyjació?: przez cia?o, ?wiat i szatana; bo cia?u s?odko jest grzeszy?, a gorzko jest s?u?y? Bogu; 12poniewa? wszystkie wyst?pki i grzechy z serca ludzkiego wychodz? i pochodz? (por. Mk 7, 21. 23), jak mówi Pan w Ewangelii. 13I niczego nie macie w tym ?wiecie ani w przysz?ym. 14I uwa?acie, ?e d?ugo b?dziecie posiada? marno?ci tego ?wiata, lecz ?udzicie si?, bo przyjdzie dzie? i godzina, o których nie my?licie, nie wiecie i których nie znacie; cia?o choruje, ?mier? si? zbli?a i tak umiera gorzk? ?mierci?. 15I gdziekolwiek, kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób umiera cz?owiek w ?miertelnym grzechu bez pokuty i zado??uczynienia, je?li mo?e zado??uczyni?, a nie zado??czyni, szatan porywa jego dusz? z jego cia?a z takim uciskiem i m?k?, o jakich nikt wiedzie? nie mo?e, o ile tego nie doznaje. 16I wszystkie bogactwa i w?adza, i wiedza, i m?dro?? (por. 2Krn 1, 12), o których s?dzili, ?e maj?, zosta?y im odj?te (por. ?k 8, 18; Mk 4, 25). 17I pozosta?y dla krewnych i przyjació?, a oni zabrali i podzielili jego maj?tek, a potem powiedzieli: ?Niech b?dzie przekl?ta jego dusza, bo móg? wi?cej nam da? i zgromadzi? ni? zgromadzi??. 18Cia?o jedz? robaki i tak zgubili cia?o i dusz? w tym krótkim ?yciu i pójd? do piek?a, gdzie b?d? cierpie? m?ki bez ko?ca.

19Tych wszystkich, do których dojdzie ten list, prosimy przez mi?o??, któr? jest Bóg (por. 1 J 4, 16), aby te wy?ej wspomniane wonne s?owa Pana naszego Jezusa Chrystusa z mi?o?ci ku Bogu ?yczliwie przyj?li. 20A ci, którzy nie umiej? czyta?, niech staraj? si?, aby im cz?sto czytano. 21I niech je zachowuj?, post?puj?c ?wi?cie a? do ko?ca, bo s? duchem i ?yciem (J 6, 64). 22A ci, którzy tego nie uczyni?, b?d? musieli zda? rachunek w dzie? s?du (por. Mt 12, 36) przed trybuna?em Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. Rz 14, 10).

  

List do wiernych

(redakcja Druga)  

W imi? Pa?skie ? Ojca i Syna, i Ducha ?wi?tego. Amen.

1Wszystkim chrze?cijanom ? ?yj?cym w zakonie, duchownym i ?wieckim, m??czyznom i kobietom, wszystkim, którzy mieszkaj? na ca?ym ?wiecie, brat Franciszek, s?uga ich i poddany, sk?ada wyrazy czci i uszanowania oraz ?yczy prawdziwego pokoju z nieba i szczerej mi?o?ci w Panu. 2B?d?c s?ug? wszystkich, mam obowi?zek s?u?y? wszystkim i udziela? wonnych s?ów mojego Pana. 3Zwa?ywszy zatem, ?e z powodu choroby i s?abo?ci mego cia?a nie mog? ka?dego z osobna odwiedzi? osobi?cie, postanowi?em w tym li?cie i or?dziu przekaza? wam s?owa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest S?owem Ojca, i s?owa Ducha ?wi?tego, które s? duchem i ?yciem (J 6, 64). 4To S?owo Ojca tak godne, tak ?wi?te i chwalebne zwiastowa? najwy?szy Ojciec z nieba przez ?w. Gabriela, swego anio?a, maj?ce zst?pi? do ?ona ?wi?tej i chwalebnej Dziewicy Maryi, z której to ?ona przyj??o prawdziwe cia?o naszego cz?owiecze?stwa i naszej u?omno?ci. 5Które, b?d?c bogate (2 Kor 8, 9) ponad wszystko, zechcia?o wybra? na ?wiecie ubóstwo wraz z Naj?wi?tsz? Dziewic?, Matk? swoj?. 6Bliski m?ki ?wi?ci? [Jezus} pasch? ze swymi uczniami i wzi?wszy chleb, dzi?ki czyni? i b?ogos?awi?, i ?ama? mówi?c: bierzcie i jedzcie, to jest cia?o moje (por. Mt 26, 26). 7A wzi?wszy kielich (por. Mt 26, 27) powiedzia?: To jest krew moja Nowego Przymierza, która za was i za wielu b?dzie wylana na odpuszczenie grzechów (por. Mt 26, 28). 8Potem modli? si? do Ojca mówi?c: Ojcze, je?li to by? mo?e, niech odejdzie ode mnie ten kielich (por. Mt 26, 39). 9I sta? si? pot Jego jak krople krwi, sp?ywaj?cej na ziemi? (?k 22, 44). 10Podda? jednak sw? wol? woli Ojca mówi?c: Ojcze, niech si? dzieje wola Twoja (por. Mt 26, 42), nie jak Ja chc?, ale jak Ty (Mt 26, 39). 11Wola za? Ojca by?a taka, aby Syn Jego b?ogos?awiony i chwalebny, którego nam da? i który narodzi? si? dla nas, ofiarowa? siebie samego przez w?asn? krew jako ofiara i ?ertwa na o?tarzu krzy?a 12nie za siebie, przez którego sta?o si? wszystko (por. J 1, 3), ale za nasze grzechy, 13zostawiaj?c nam przyk?ad, aby?my wst?powali w Jego ?lady (por. 1 P 2, 21). 14I chc?, aby?my wszyscy zostali przez Niego zbawieni i przyjmowali Go czystym sercem i czystym cia?em. 15Lecz niewielu jest takich, którzy pragn? Go przyjmowa? i dost?pi? przez Niego zbawienia, chocia? jarzmo Jego jest s?odkie, a brzemi? Jego lekkie (por. Mt 11, 30).

16Przekl?ci s? ci, którzy nie chc? skosztowa? jak s?odki jest Pan (por. Ps 33, 9) i bardziej mi?uj? ciemno?ci ni? ?wiat?o?? (por. J 3, 19), i nie chc? wype?nia? przykaza? Bo?ych. 17O nich to mówi prorok: Przekl?ci, którzy odst?puj? od Twoich przykaza? (Ps 118, 21). 18Lecz jak szcz??liwi i b?ogos?awieni s? ci, którzy mi?uj? Boga i czyni? tak, jak sam Pan mówi w Ewangelii: B?dziesz mi?owa? Pana Boga twego z ca?ego serca i ca?ym umys?em, a bli?niego twego jak samego siebie (por. Mt 22, 37. 39).

19Mi?ujmy wi?c Boga i uwielbiajmy Go czystym sercem i czystym umys?em, bo On, tego ponad wszystko pragn?c, powiedzia?: Prawdziwi czciciele b?d? czci? Ojca w duchu i prawdzie (J 4, 23). 20Wszyscy bowiem, którzy cze?? Mu oddaj?, powinni Go czci? w duchu prawdy (por. J 4, 24). 21I wychwalajmy Go, i módlmy si? w dzie? i w nocy (Ps 31, 4) mówi?c: Ojcze nasz, który jeste? w niebie (Mt 6, 9), bo zawsze powinni?my si? modli? i nie ustawa? (por. ?k 18, 1). 22Powinni?my spowiada? si? przed kap?anem ze wszystkich grzechów naszych i przyjmowa? od niego Cia?o i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. 23Kto nie spo?ywa Jego Cia?a i nie pije Jego Krwi (por. J 6, 55. 57), nie mo?e wej?? do Królestwa Bo?ego (J 3, 5). 24Niech jednak spo?ywa i pije godnie, poniewa? kto niegodnie przyjmuje, s?d sobie spo?ywa i pije, nie rozpoznaj?c Cia?a Pa?skiego (por. 1 Kor 11, 29), tj. nie odró?nia [od innych pokarmów]. 25Wydawajmy równie? godne owoce pokuty (?k 3, 8). 26I kochajmy bli?nich jak siebie samych (por. Mt 22, 39). 27A je?li kto nie chce kocha? ich tak jak siebie, niech im przynajmniej nie wyrz?dza z?a, lecz niech im czyni dobrze. 28Ci za?, którzy otrzymali w?adz? s?dziowsk?, niech s?dz? z mi?osierdziem, tak jak sami pragn? otrzyma? mi?osierdzie od Pana. 29S?d bowiem bez mi?osierdzia b?dzie nad tymi, którzy mi?osierdzia nie oka?? (por. Jk 2, 13). 30Miejmy wi?c mi?o?? i pokor?; i dawajmy ja?mu?n?, bo ona oczyszcza dusze z brudów grzechowych (por. Tb 4, 11; 12, 9). 31Ludzie bowiem trac? wszystko, co zostawiaj? na tym ?wiecie, zabieraj? jednak ze sob? wynagrodzenie za mi?o?? i ja?mu?ny, jakich udzielali; otrzymaj? za nie od Pana nagrod? i odpowiedni? zap?at?. 32Powinni?my równie? po?ci? i powstrzymywa? si? od na?ogów i grzechów (por. Syr 3, 32), i od nadu?ywania pokarmów i napoju, i by? katolikami. 33Powinni?my równie? nawiedza? cz?sto ko?cio?y oraz szanowa? i czci? duchownych, nie tyle dla nich samych, bo mog? by? grzesznikami, ile dla ich urz?du i pos?ugi wobec Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa, które oni konsekruj? na o?tarzu, sami przyjmuj? i innym udzielaj?. 34I b?d?my wszyscy mocno przekonani, ?e nikt nie mo?e inaczej si? zbawi?, jak tylko przez ?wi?te s?owa i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które duchowni g?osz?, przekazuj? i udzielaj?. 35I tylko oni powinni to wype?nia?, a nikt inny. 36Zw?aszcza za? zakonnicy, którzy wyrzekli si? ?wiata, maj? obowi?zek czyni? to, co wi?ksze i lepsze, ale i tamtych nie zaniedbywa? (por. ?k 11, 42).37Powinni?my mie? w nienawi?ci cia?a nasze z wadami i grzechami, bo Pan mówi w Ewangelii: wszelkie z?o, wyst?pki i grzechy z serca pochodz? (por. Mt 15, 18-19; Mk 7, 23). 38Powinni?my mi?owa? naszych nieprzyjació? i dobrze czyni? tym, którzy, nas maj? w nienawi?ci (por. Mt 5, 44; ?k 6, 27). 39Powinni?my zachowywa? przykazania i rady Pana naszego Jezusa Chrystusa. 40Powinni?my równie? wyrzec si? siebie samych (por. Mt 16, 24) i podda? nasze cia?a pod jarzmo s?u?by i ?wi?tego pos?usze?stwa, jak to ka?dy przyrzek? Panu. 41I ?aden cz?owiek nie mo?e by? zobowi?zany na mocy pos?usze?stwa s?ucha? kogokolwiek w tym, co jest wykroczeniem lub grzechem.

42Ten za?, który ma czuwa? nad pos?usze?stwem i który uchodzi za wi?kszego, niech b?dzie jako mniejszy (?k 22, 26) i s?uga innych braci. 43A w stosunku do poszczególnych braci swoich niech okazuje mi?osierdzie i niech je zachowa, tak, jakby sobie ?yczy? w podobnym wypadku. 44 I niech si? nie gniewa na brata z powodu jego wyst?pku, lecz nich go ?agodnie upomina i znosi z wszelk? cierpliwo?ci? i pokor?.

45Nie powinni?my by? m?drymi i roztropnymi wed?ug cia?a (por. 1 Kor 1, 26), lecz raczej b?d?my prostymi, pokornymi i czystymi. 46I miejmy w pogardzie i poni?eniu nasze cia?a, bo wszyscy z w?asnej winy jeste?my n?dzni i zepsuci, cuchn?cy i robaki, jak mówi Pan przez proroka: Ja jestem robak, a nie cz?owiek, po?miewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa (Ps 21, 7). 47Nie pragnijmy nigdy górowa? nad innymi, lecz b?d?my raczej s?ugami i poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze wzgl?du na Boga (1 P 2, 13). 48A na tych wszystkich i te wszystkie, które b?d? to czyni? i wytrwaj? a? do ko?ca, spocznie Duch Pa?ski (por. Iz 11, 2) i uczyni w nich mieszkanie i miejsce pobytu (por. J 14, 23). 49I b?d? synami Ojca niebieskiego (por. Mt 5, 45), którego dzie?a czyni?. 50I s? oblubie?cami, bra?mi i matkami Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. Mt 12, 50). 51Jeste?my oblubie?cami, gdy dusza wierna ??czy si? w Duchu ?wi?tym z Jezusem Chrystusem. 52Jeste?my prawdziwie bra?mi gdy spe?niamy wol? Jego Ojca, który jest w niebie (por. Mt 12, 50). 53Jeste?my matkami, gdy nosimy Go w sercu i w ciele naszym (por. 1 Kor 6, 20) przez mi?o?? i czyste i szczere sumienie, rodzimy go przez ?wi?te uczynki, które powinny przy?wieca? innym jako wzór (por. Mt 5, 16).

54O, jak?e chwalebna i ?wi?ta, i wielka to rzecz: mie? w niebie Ojca! 55O, jak ?wi?t? jest rzecz? mie? pocieszyciela, tak pi?knego i podziwu godnego oblubie?ca! 56O, jak ?wi?t? i cenn? jest rzecz? mie? tak mi?ego, pokornego, darz?cego pokojem, s?odkiego i godnego mi?o?ci, i ponad wszystko upragnionego brata i syna, który ?ycie swoje odda? za owce swoje (por. J 10, 15) i modli? si? za nami do Ojca mówi?c: Ojcze ?wi?ty, zachowaj w imi? Twoje tych, których Mi da?e? (J 17, 11). 57Ojcze wszyscy, których Mi da?e? na ?wiecie, Twoimi byli, i da?e? Mi ich (por. J 17, 6). 58I s?owa, które Mi da?e?, da?em im: a oni przyj?li i prawdziwie poznali, ?e od Ciebie wyszed?em i uwierzyli, ?e Ty Mnie pos?a?e? (J 17, 8). Prosz? za nimi, a nie za ?wiatem (por. J 17, 17). 59I za nich samego siebie po?wi?cam w ofierze, aby zostali u?wi?ceni w (J 17, 19) jedno, jak i my (J 17, 11) jeste?my. 60I chc? Ojcze, aby i oni byli ze Mn? tam, gdzie Ja jestem, ?eby ogl?dali chwa?? moj? (J 17, 24) w królestwie Twoim (Mt 20, 21).

61Temu za?, który tyle wycierpia? za nas, wy?wiadczy? nam tyle dobra i wy?wiadczy w przysz?o?ci, niech wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, w morzu i przepa?ciach, oddaje jako Bogu s?aw?, chwa??, cze?? i b?ogos?awie?stwo (por. Ap 5, 13), 62poniewa? On jest nasz? moc? i si??, On sam jest dobry, sam najwy?szy, sam wszechmocny, godny podziwu, sam przes?awny i ?wi?ty, godny chwa?y i b?ogos?awiony przez niesko?czone wieki wieków. Amen.

63Ci wszyscy za?, którzy nie trwaj? w pokucie i nie przyjmuj? cia?a i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, 64dopuszczaj? si? wyst?pków i grzechów, i ulegaj? z?ej po??dliwo?ci i z?ym pragnieniom, i nie zachowuj? tego co przyrzekli, 65i s?u?? ciele?nie ?wiatu cielesnymi pragnieniami i zabiegami ?wiata, i troskami tego ?ycia, 66oszukani przez szatana, którego s? synami i jego uczynki pe?ni? (por J 8, 41), s? ?lepi, poniewa? nie widz? prawdziwego ?wiat?a, Pana naszego Jezusa Chrystusa. 67Ci nie maj? m?dro?ci duchowej, poniewa? nie maj? Syna Bo?ego, który jest prawdziw? M?dro?ci? Ojca; O nich jest powiedziane: M?dro?? ich zosta?a poch?oni?ta (por. Ps 106, 27). 68Widz? poznaj?, wiedz? i post?puj? ?le, i ?wiadomie gubi? dusze. 69Patrzcie, ?lepcy, zwiedzeni przez waszych nieprzyjació?, to jest: przez cia?o, ?wiat i szatana, bo cia?u s?odko jest grzeszy?, a gorzko s?u?y? Bogu, poniewa? wszelkie z?o, wyst?pki i grzechy z serca ludzkiego wychodz? i pochodz? (por. Mk 7, 21. 23), jak mówi Pan w Ewangelii. 70I niczego dobrego nie macie w tym ?wiecie, ani w przysz?ym. 71 Uwa?acie, ?e d?ugo b?dziecie posiada? marno?ci tego ?wiata, lecz ?udzicie si?, bo przyjdzie dzie? i godzina, o których nie my?licie, nie wiecie, i których nie znacie.

72Cia?o choruje, ?mier? si? zbli?a, przychodz? krewni i przyjaciele mówi?c: ?Rozrz?d? tym, co twoje?. 73A ?ona i dzieci jego, i krewni, i przyjaciele udaj?, ?e p?acz?. 74I patrz?c na nich, i widz?c, jak p?acz?, ulega z?emu wzruszeniu, zastanawia si? i mówi: Oto dusz? i cia?o moje, i wszystko, co mam, sk?adam w wasze r?ce. 75Przekl?ty jest naprawd? ten cz?owiek, który powierza i oddaje w takie r?ce swoj? dusz? i cia?o, i ca?y swój maj?tek. 76Dlatego Pan mówi przez proroka: Przekl?ty cz?owiek, który pok?ada nadziej? w cz?owieku (Jr 17, 5). 77I sprowadzaj? zaraz kap?ana; kap?an mówi do niego: ?Czy chcesz pokutowa? za wszystkie swoje grzechy?? 78Odpowiada: ?Chc??. ?Czy chcesz zado??uczyni? za pope?nione grzechy i wed?ug mo?no?ci ze swego maj?tku naprawi? krzywdy, jakie wyrz?dzi?e? ludziom?? 79Odpowiada: ?Nie?. A kap?an pyta: ?Dlaczego nie?? 80?Bo odda?em wszystko w r?ce krewnych i przyjació??. 81I zaczyna traci? mow?, i tak umiera ten nieszcz??liwy. 82Lecz niech wiedz? wszyscy, ?e gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób umar?by cz?owiek w grzechu ?miertelnym bez zado??uczynienia, i mo?e zado??uczyni?, a nie zado??uczyni?, szatan porywa jego dusz? z jego cia?a z takim uciskiem i m?k?, o jakich nikt wiedzie? nie mo?e, o ile tego nie dozna?. 83Iwszystkie bogactwa i w?adza, i wiedza, o których s?dzi?, ?e je posiada, zostan? mu odj?te (por. Mk 4, 25; ?k 8, 18). 84I pozostawia krewnym i przyjacio?om, a ci zabior? i podziel? jego maj?tno??, a nast?pnie powiedz?: ?Niech b?dzie przekl?ta jego dusza, bo móg? wi?cej nam da? i zgromadzi?, ni? zgromadzi??. 85Cia?o jedz? robaki; i tak gubi cia?o i dusz? w tym krótkim ?yciu i pójdzie do piek?a, gdzie b?dzie cierpia? m?ki bez ko?ca.

86W imi? Ojca i Syna, i Ducha ?wi?tego. Amen. 87Ja, brat Franciszek, s?uga wasz najmniejszy, prosz? was i zaklinam w mi?o?ci, któr? jest Bóg (por. 1 J 4, 16) i z ch?ci? uca?owania waszych stóp, aby?cie te oraz inne s?owa Pana naszego Jezusa Chrystusa przyj?li z pokor? i mi?o?ci? i spe?niali je, i zachowywali. 88A tych wszystkich i te wszystkie, którzy je ?yczliwie przyjm?, zrozumiej? i odpis ich po?l? innym, i je?li wytrwaj? w tym a? do ko?ca (por. Mt 10, 22; 24, 13), niech b?ogos?awi Ojciec i Syn, i Duch ?wi?ty. Amen.

  

List do Rz?dców narodów

 1Wszystkim zwierzchnikom i radnym s?dziom i rz?dcom na ca?ym ?wiecie, i wszystkim innym, do których dojdzie ten list, brat Franciszek, s?uga wasz w Panu Bogu najmniejszy i godny pogardy, przesy?a wam wszystkim pozdrowienie i ?yczy pokoju. 2Zastanówcie si? i zobaczcie, poniewa? zbli?a si? dzie? ?mierci. 3Prosz? wi?c was z uszanowaniem, na jakie mnie sta?, aby?cie z powodu k?opotów i trosk tego ?wiata, jakie macie, nie zapominali o Panu i nie odst?powali od Jego przykaza?, bo ci wszyscy, którzy o Nim zapominaj? i odst?puj? od Jego przykaza? s? przekl?ci (por. Ps 118, 21) i Pan o nich zapomni (por Ez 33, 13). 4A gdy nadejdzie dzie? ?mierci, zabior? im wszystko, o czym s?dzili, ?e maj? (por. ?k 8, 18). 5I o ile m?drzejsi i mo?niejsi byli na tym ?wiecie, o tyle wi?ksze m?ki b?d? cierpieli w piekle (por Mdr 6, 7). 6St?d usilnie radz? wam, moim panom, aby?cie odsun?li od siebie wszystkie troski i zabiegi i przyjmowali z uni?eniem Naj?wi?tsze Cia?o i Naj?wi?tsz? Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego ?wi?tej pami?tce. 7I tak wielk? cze?? dla Pana rozszerzajcie w?ród ludu wam powierzonego, aby ka?dego wieczoru na g?os herolda lub inny znak ca?y lud oddawa? chwa?? i dzi?kczynienie Panu Bogu wszechmog?cemu. 8A je?li tego nie b?dziecie czyni?, wiedzcie, ?e w dniu s?du b?dziecie musieli zda? rachunek przed Panem Bogiem waszym, Jezusem Chrystusem (por. Mt 12, 36).

9Ci, którzy to pismo b?d? mie? przy sobie i b?d? je zachowywa?, niech wiedz?, ?e Pan Bóg b?dzie im b?ogos?awi?.

  

List do Duchownych

(redakcja pierwsza)  1Zwró?my uwag?, wszyscy duchowni, na wielki grzech i nie?wiadomo?? niektórych wzgl?dem Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz wzgl?dem naj?wi?tszych imion i s?ów Jego napisanych, które u?wi?caj? cia?o. 2Wiemy, ?e Jego Cia?o nie mo?e by? obecne, je?li nie odby?a si? przedtem konsekracja przez s?owo. 3Niczego bowiem na tym ?wiecie nie mamy i nie widzimy ciele?nie z Najwy?szego, jedynie Cia?o i Krew, imiona i s?owa, przez które zostali?my stworzeni i odkupieni ze ?mierci do ?ycia (1 J 3, 14). 4Niech wi?c wszyscy szafarze tych naj?wi?tszych tajemnic, zw?aszcza ci, którzy to czyni? bez szacunku, zastanowi? si?, jak liche s? kielichy, korpora?y i obrusy, które s?u?? do ofiary Cia?a i Krwi Jego. 5I wielu przechowuje [Cia?o] i pozostawia w miejscach niew?a?ciwych, nosi w sposób godny op?akania i przyjmuje niegodnie, i udziela innym nieodpowiedzialnie. 6Tak?e imiona i s?owa Jego napisane bywaj? deptane stopami, 7bo cz?owiek cielesny nie pojmuje tego co jest Bo?e (por. 1 Kor 2, 14). 8Czy to wszystko nie przejmuje nas mi?o?ci?, skoro sam Pan w swojej ?askawo?ci daje siebie w nasze r?ce i codziennie Go dotykamy naszymi ustami? 9Czy? nie wiemy, ?e musimy znale?? si? w Jego r?kach?

10Poprawmy si? wi?c bez zwlekania i zdecydowanie z tych wszystkich oraz innych b??dów. 11I gdziekolwiek Naj?wi?tsze Cia?o Pana naszego Jezusa Chrystusa by?oby niegodnie umieszczone i zostawione, nale?y je z takiego miejsca zabra? i z?o?y? w miejscu godnym, i zabezpieczy?. 12Podobnie gdyby imiona i s?owa Pa?skie napisane znalaz?y si? gdziekolwiek w miejscu nieodpowiednim, nale?y je zebra? i z?o?y? w stosownym miejscu. 13To wszystko a? do ko?ca obowi?zani s? wszyscy duchowni ponad wszystko zachowywa?. 14A kto tego nie uczyniliby, niech wiedz?, ?e b?d? musieli wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa zda? rachunek w dzie? s?du (por. Mt 12, 36). 15Ci, którzy b?d? starali si? o przepisywanie tego pisma, aby by?o lepiej zachowywane, niech wiedz?, ?e Pan b?dzie im b?ogos?awi?.

  

List do Duchownych

(redakcja druga)  1Zwró?my uwag?, wszyscy duchowni, na wielki grzech i nie?wiadomo?? niektórych wzgl?dem Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz wzgl?dem naj?wi?tszych imion i s?ów Jego napisanych, które u?wi?caj? Cia?o. 2Wiemy, ?e Jego Cia?o nie mo?e by? obecne, je?li nie odby?a si? przedtem konsekracja przez s?owo. 3Niczego bowiem na tym ?wiecie nie mamy i nie widzimy ciele?nie z Najwy?szego, jedynie Cia?o i Krew, imiona i s?owa, przez które zostali?my stworzeni, i odkupieni ze ?mierci do ?ycia (1 J 3, 14). 4Niech wi?c wszyscy szafarze tych naj?wi?tszych pos?ug, zw?aszcza ci, którzy to czyni? nieodpowiedzialnie, zastanowi? si?, jak liche s? kielichy, korpora?y i obrusy, które s?u?? do ofiary Cia?a i Krwi Pana naszego. 5I wielu pozostawia [Cia?o] w miejscach niew?a?ciwych, nosi w sposób godny op?akania i przyjmuje niegodnie, i udziela innym nieodpowiedzialnie. 6Tak?e imiona i s?owa Jego napisane bywaj? deptane stopami, 7bo cz?owiek cielesny nie pojmuje tego co jest Bo?e (por. 1 Kor 2, 14). 8Czy to wszystko nie przejmuje nas mi?o?ci?, skoro sam Pan w swojej ?askawo?ci daje Siebie w nasze r?ce i codziennie Go dotykamy i przyjmujemy naszymi ustami? 9Czy? nie wiemy, ?e musimy znale?? si? w Jego r?kach?

10Poprawmy si? wi?c bez zwlekania i zdecydowanie z tych wszystkich oraz innych b??dów. 11I gdziekolwiek Naj?wi?tsze Cia?o Pana naszego Jezusa Chrystusa by?oby niegodnie umieszczone i zostawione, nale?y je z takiego miejsca zabra? i z?o?y? w miejscu godnym, i zabezpieczy?. 12 Podobnie, gdyby imiona i s?owa Pa?skie napisane znalaz?y si? gdziekolwiek w miejscach nieodpowiednich, nale?y je zebra? i z?o?y? w stosownym miejscu. 13I wiemy, ?e to wszystko mamy obowi?zek zachowywa? ponad wszystko wed?ug przykaza? Pa?skich i przepisów ?wi?tej matki Ko?cio?a. 14A kto tego nie uczyni, niech wie, ?e wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa zda rachunek w dzie? s?du (por. Mt 12, 36). 15Ci, którzy b?d? starali si? o przepisywanie tego pisma, aby by?o lepiej zachowywane, niech wiedz?, ?e Pan b?dzie im b?ogos?awi?.

  List skierowany do ca?ego zakonu wraz z modlitw? ?wszechmog?cy, wiekuisty...? 1W Imi? Najwy?szej Trójcy i ?wi?tej Jedno?ci, Ojca i Syna, i Ducha ?wi?tego. Amen! 2Wszystkim czcigodnym i umi?owanym braciom, bratu A., ministrowi generalnemu zakonu braci mniejszych, memu panu i innym ministrom generalnym, którzy b?d? po nim i wszystkim ministrom i kustoszom, i kap?anom tego braterstwa, pokornym w Chrystusie i wszystkim braciom prostym i pos?usznym, pierwszym i ostatnim: 3Brat Franciszek, cz?owiek n?dzny i s?aby s?uga wasz najmniejszy, przesy?a pozdrowienie w Tym, który odkupi? i obmy? nas we Krwi swojej najdro?szej (por. Ap 1, 5), 4którego imi? gdy us?yszycie, oddawajcie Mu pok?on z l?kiem i szacunkiem, pochyleni do ziemi (por. 2 Ezd 8, 6), imi? Jego ? Pan, Jezus Chrystus, Syn Najwy?szego (por. ?k 1, 32), który jest b?ogos?awiony na wieki (Rz 1, 25). 5S?uchajcie, panowie synowie i bracia moi, i pos?uchajcie s?ów moich (Dz 2, 14). 6Nak?o?cie ucha (Ps 77, 1, Iz 55, 3) serca waszego i b?d?cie pos?uszni g?osowi Syna Bo?ego. 7Zachowujcie przykazania Jego ca?ym sercem i wype?niajcie doskonale Jego rady. 8Wys?awiajcie Go, bo dobry (por. Ps 135, 1) i wywy?szajcie Go w uczynkach waszych (por. Tb 13, 6), 9bo po to pos??? was (por. Tb 13, 4) na ca?y ?wiat, aby?cie s?owem i czynem dawali ?wiadectwo Jego g?osowi i przywiedli wszystkich do poznania, ?e oprócz Niego nie ma Wszechmocnego (por. Tb 13, 4). 10Trwajcie w karno?ci i w ?wi?tym pos?usze?stwie (por. Hbr 12, 7) i wype?niajcie to, co przyrzekli?cie Mu dobrym i mocnym postanowieniem. 11Pan Bóg odnosi si? do nas jak do synów (Hbr 12, 7). 12Ca?uj?c wam stopy, b?agam was wszystkich, bracia, z tak? mi?o?ci? na jak? mnie sta?, aby?cie tak jak tylko mo?ecie, okazywali wszelkie uszanowanie i wszelk? cze?? Naj?wi?tszemu Cia?u i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, 13w którym to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi, zosta?o obdarzone pokojem i pojednane z Wszechmog?cym Bogiem (por. Kol 1, 20). 14Prosz? równie? w Panu wszystkich moich braci kap?anów, którzy s? i b?d?, i pragn? zosta? kap?anami Najwy?szego, ilekro? zechc? odprawi? Msz?, aby sami b?d?c nieskazitelni, w sposób nieskazitelny sk?adali prawdziw? ofiar? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, z ?wi?t? i czyst? intencj?, nie dla [uzyskania] jakiej? ziemskiej rzeczy ani z obawy przed jakim? cz?owiekiem lub z mi?o?ci ku niemu, jakoby dla przypodobania si? ludziom (por. Ef 6, 6; Kol 3, 22); 15lecz ca?a wola, o ile wspomo?e ?aska, niech si? kieruje ku Bogu, st?d niech pragnie podoba? si? jedynie samemu najwy?szemu Panu, bo On sam jeden dzia?a w tej tajemnicy, jak Mu si? podoba. 16Poniewa?, jak On sam mówi: To czy?cie na moj? pami?tk? (?k 22, 19, 1 Kor 11, 24). Kto za? inaczej czyni?by, ten staje si? zdrajc? Judaszem i winnym Cia?a i Krwi Pa?skiej (por. 1 Kor 11, 27). 17Przypomnijcie sobie, moi bracia kap?ani, co jest napisane w Prawie Moj?eszowym: jak wykraczaj?cy nawet w rzeczach zewn?trznych z wyroku Pana umiera? bez ?adnego mi?osierdzia (por. Hbr 10, 28). 18O ile? bardziej zas?uguje na wi?ksze i gorsze kary ten, kto by Syna Bo?ego podepta? i zbezcze?ci? Krew Przymierza, przez któr? zosta? u?wi?cony i Ducha ?aski zel?y? (por. Hbr 10, 29). 19Cz?owiek bowiem gardzi, bezcze?ci i depcze Baranka Bo?ego, gdy, jak mówi Aposto?, nie rozró?niaj?c (1 Kor 11, 29) i nie odró?niaj?c ?wi?tego Chleba Chrystusowego od innych pokarmów lub rzeczy albo spo?ywa niegodny, albo tak?e, chocia? by?by godny, spo?ywa na pró?no i niegodnie, poniewa? Pan mówi przez proroka: Przekl?ty cz?owiek, który spe?nia dzie?o Bo?e zdradliwie (por. Jr 48, 10). 20A kap?anów, którzy nie chc? wzi?? sobie tego naprawd? do serca, pot?pia mówi?c: Przeklina? b?d? wasze b?ogos?awie?stwa (Ml 2,2). 21Pos?uchajcie moi bracia: Je?li b?ogos?awiona Dziewica odbiera, i s?usznie, tak? cze??, poniewa? nosi?a Go w naj?wi?tszym ?onie; je?li ?w. Jan Chrzciciel zadr?a? i nie ?mia? dotkn?? ?wi?tej g?owy Boga; je?li szanujemy grób, w którym przez pewien czas spoczywa?o [Cia?o Chrystusa], 22jak?e? ?wi?ty, sprawiedliwy i godny powinien by? ten, który r?kami dotyka, sercem i ustami przyjmuje i innym do spo?ywania podaje [Pana], który ju? nie podlega ?mierci, lecz ?yje w wiecznej chwale, na którego pragn? patrze? anio?owie (1 P 1, 12). 23Patrzcie na swoj? godno??, bracia (por. 1 Kor 1, 26) kap?ani, i b?d?cie ?wi?tymi, bo On jest ?wi?ty (por. Kp? 11, 44; 19, 2). 24I jak Pan Bóg ze wzgl?du na t? pos?ug? uczci? was ponad wszystkich ludzi, tak i wy wi?cej od innych kochajcie Go, szanujcie i czcijcie. 25Wielkie to nieszcz??cie i po?a?owania godna s?abo??, ?e gdy macie Go w?ród siebie obecnego, wy zajmujecie si? czym? innym na ?wiecie. 26Niech zatrwo?y si? ca?y cz?owiek, niech zadr?y ca?y ?wiat i niech rozraduje si? niebo, gdy na o?tarzu w r?kach kap?ana jest Chrystus, Syn Boga ?ywego (Mt 16, 16; J 11, 27)! 27O przedziwna wielko?ci i zdumiewaj?ca ?askawo?ci! O wznios?a pokoro! O pokorna wznios?o?ci, bo Pan wszech?wiata Bóg i Syn Bo?y, tak si? uni?a, ?e dla naszego zbawienia ukrywa si? pod niepozorn? postaci? chleba! 28Patrzcie, bracia, na pokor? Boga i wylewajcie przed nim serca wasze (Ps 61, 9), uni?ajcie si? i wy, aby?cie zostali wywy?szeni przez Niego (por. 1 P 5, 6; Jk 4, 10). 29Nie zatrzymujcie wi?c niczego z siebie dla siebie, aby was ca?ych przyj?? Ten, który ca?y wam si? oddaje. 30Dlatego upominam i zach?cam w Panu, aby w miejscach, gdzie przebywaj? bracia, by?a odprawiana w ci?gu dnia tylko jedna Msza ?w. wed?ug przepisów Ko?cio?a ?wi?tego. 31Je?li za? jest na miejscu wi?cej kap?anów, niech jeden zadowoli si? z mi?o?ci uczestnictwem [we Mszy] odprawianej przez drugiego kap?ana; 32bo Pan Jezus Chrystus nape?nia obecnych i nieobecnych, którzy s? tego godni. 33Chocia? Go wida? w wielu miejscach, pozostaje jednak niepodzielny i nie doznaje ?adnego uszczerbku, lecz jeden dzia?a wsz?dzie, jak Mu si? podoba, z Panem Bogiem Ojcem i z Duchem ?wi?tym Pocieszycielem na wieki wieków. Amen. 34A poniewa? kto z Boga jest, s?ucha s?ów Bo?ych (J 8, 47), my, którzy jeste?my specjalnie przeznaczeni do s?u?by Bo?ej, powinni?my nie tylko s?ucha? i czyni? to, co mówi Bóg, lecz tak?e strzec naczy? [liturgicznych] oraz wszystkich ksi?g, które zawieraj? ?wi?te s?owa Bo?e po to, aby opanowa?o nas [poczucie] wznios?o?ci naszego Stwórcy i naszego podda?stwa wobec Niego. 35Dlatego upominam wszystkich moich braci i zach?cam w Chrystusie, aby gdziekolwiek znajd? s?owa Bo?e napisane, uszanowali je, jak tylko mog?, 36i je?li nie s? nale?ycie przechowywane lub le?? bez szacunku w jakim? miejscu rozrzucone, o ile tylko od nich to zale?y, niech je zbior? i z?o??, czcz?c w tych s?owach Pana, który je wypowiedzia? (3 Krl 2, 4). 37Wiele rzeczy po?wi?ca si? bowiem przez s?owa Bo?e (por. 1 Tm 4, 5) i moc? s?ów Chrystusowych dokonuje si? Sakrament O?tarza. 38Dlatego spowiadam si? ze wszystkich moich grzechów Panu Bogu Ojcu i Synowi, I Duchowi ?wi?temu, B?ogos?awionej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkim ?wi?tym w niebie i na ziemi, bratu H., ministrowi naszego zakonu jako mojemu czcigodnemu panu, i kap?anom naszego zakonu, i wszystkim innym moim braciom umi?owanym. 39W wielu rzeczach ci??ko zgrzeszy?em, szczególnie, ?e nie zachowa?em regu?y, któr? Panu ?lubowa?em, i nie odmawia?em oficjum, jak regu?a przepisuje, czy z niedbalstwa, czy z powodu choroby, czy dlatego, ?e jestem cz?owiekiem nie maj?cym wiedzy i niewykszta?conym. 40Prosz? wi?c na wszystko, jak tylko mog?, brata H., ministra generalnego, mego pana, aby dok?ada? wszelkich stara?, by regu?? wszyscy w ca?o?ci zachowywali; 41i by klerycy odmawiali oficjum z pobo?no?ci? wobec Boga, nie tyle zwa?aj?c na melodyjno?? g?osów, co na harmoni? ducha, aby g?os zgadza? si? z duchem, a duch z Bogiem, 42?eby mogli przez czysto?? serca przejedna? Boga, a nie mi?kko?ci? g?osów pie?ci? uszy ludzkie. 43Ja za? przyrzekam stanowczo to wszystko zachowywa?, na ile Bóg udzieli mi ?aski, i chc?, aby bracia, którzy s? ze mn?, zachowywali to co do oficjum i co do innych przepisów regu?y. 44Tych za? braci, którzy nie zechc? tego zachowywa?, nie uwa?am za katolików ani za moich braci. Nie chc? ich widzie? ani rozmawia?, dopóki nie b?d? czynili pokuty. 45To tak?e mówi? o wszystkich innych, którzy w?ócz? si? po ?wiecie, lekcewa??c karno?? nakazan? przez regu??; 46poniewa? Pan nasz Jezus Chrystus odda? ?ycie swoje, aby nie uchyli? si? od pos?usze?stwa wobec swego Naj?wi?tszego Ojca (por. Flp 2, 8). 47Ja, brat Franciszek, cz?owiek nieu?yteczny i niegodne stworzenie Pana Boga, mówi? przez Pana naszego Jezusa Chrystusa bratu H., ministrowi ca?ego naszego zakonu i wszystkim ministrom generalnym, którzy b?d? po nim, i pozosta?ym kustoszom i gwardianom braci, obecnym i przysz?ym, aby to pismo mieli przy sobie, post?powali wed?ug niego i starannie je przechowywali. 48I b?agam ich, aby przestrzegali troskliwie i dok?adali stara?, aby to, co jest w nim napisane, by?o zachowywane wed?ug upodobania wszechmog?cego Boga, teraz i zawsze, dopóki ten ?wiat b?dzie istnia?.

49B?ogos?awieni b?d?cie od Pana wy, (Ps 113, 15) którzy to zachowacie, i Pan na wieki niech b?dzie z wami. Amen.

 [Modlitwa] 

50Wszechmog?cy, wiekuisty, sprawiedliwy i mi?osierny Bo?e, daj nam n?dznym czyni? dla Ciebie to, o czym wiemy, ?e tego chcesz i chcie? zawsze tego, co si? Tobie podoba, 51aby?my wewn?trznie oczyszczeni, wewn?trznie o?wieceni i rozpaleni ogniem Ducha ?wi?tego, mogli i?? ?ladami umi?owanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa 52i doj?? do Ciebie, Najwy?szy, jedynie dzi?ki Twej ?asce, który ?yjesz i królujesz, i odbierasz ho?d w doskona?ej Trójcy i prostej Jedno?ci, Bóg wszechmog?cy przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  List do Ministra 

1Do brata N., ministra. Niech Pan ci? b?ogos?awi (por. Lb 6, 24a). 2Tak, jak umiem, mówi? ci o sprawach twej duszy, ?e to wszystko, co przeszkadza ci kocha? Pana Boga i jakikolwiek [cz?owiek] czyni?by ci przeszkody albo bracia lub inni, tak?e gdyby ci? bili, to wszystko powiniene? uwa?a? za ?ask?. 3I tego w?a?nie pragnij, a nie czego innego. 4I to przez prawdziwe pos?usze?stwo wobec Pana Boga i wobec mnie, bo wiem na pewno, ?e to jest prawdziwe pos?usze?stwo. 5I kochaj tych, którzy sprawiaj? ci te trudno?ci. 6I nie ??daj od nich czego innego tylko tego, co Bóg ci da. 7I kochaj ich za to; i nie pragnij, aby byli lepszymi chrze?cijanami. 8I nich to ma dla ciebie wi?ksz? warto?? ni? ?ycie w pustelni. 9I po tym chc? pozna?, czy mi?ujesz Pana i mnie, s?ug? Jego i twego: je?eli b?dziesz tak post?powa?, aby nie by?o takiego brata na ?wiecie, który, gdyby zgrzeszy? najci??ej, a potem stan?? przed tob?, ?eby odszed? bez twego mi?osierdzia, je?li szuka? mi?osierdzia. 10A gdyby nie szuka? mi?osierdzia, to ty go zapytaj, czy nie pragnie przebaczenia. 11I cho?by tysi?c razy potem zgrzeszy? na twoich oczach, kochaj go bardziej ni? mnie, aby? go poci?gn?? do Pana; i zawsze b?d? mi?osierny dla takich. 12I oznajmij to gwardianom, gdy b?dziesz móg?, ?e postanowi?e? osobi?cie tak post?powa?.

13Ze wszystkich za? rozdzia?ów regu?y, które mówi? o grzechach ?miertelnych, zrobimy na kapitule Zielonych ?wi?t z pomoc? Bo?? i za rad? braci taki rozdzia?: 14je?li który? z braci za podszeptem nieprzyjaciela zgrzeszy ?miertelnie, obowi?zany jest na mocy pos?usze?stwa zwróci? si? do swego gwardiana. 15Wszyscy bracia, którzy wiedz? o jego grzechu, niech go nie zawstydzaj? i nie znies?awiaj?, lecz niech okazuj? mu wielkie mi?osierdzie i zachowuj? grzech brata swego w ca?kowitej tajemnicy; bo nie zdrowi, lecz chorzy potrzebuj? lekarza (Mt 9, 12). 16Podobnie na mocy pos?usze?stwa obowi?zani s? wys?a? go z towarzyszem do swego kustosza. 17A kustosz odniesie si? do niego z mi?osierdziem, tak jak by sam sobie ?yczy?, by go potraktowano w podobnym po?o?eniu. 18A je?li w innym wypadku pope?ni?by grzech powszedni, niech wyzna go wspó?bratu swemu kap?anowi. 19A je?li nie b?dzie tam kap?ana, niech go wyzna bratu swemu, dopóki nie znajdzie kap?ana, który rozgrzeszy?by go kanonicznie, jak ju? by?a o tym mowa. 20I ci [bracia] niech nie maj? w?adzy nak?adania innej pokuty oprócz tej: Id? i wi?cej nie grzesz (J 8, 11).

21Aby to pismo lepiej zachowywano, miej je przy sobie a? do Zielonych ?wi?t; b?dziesz tam [na kapitule] z twoimi bra?mi. 22I t? spraw? i wszystkie inne, nie do?? wyczerpuj?co uj?te w regule, postarajcie si? z pomoc? Pana Boga uzupe?ni?.

  Pierwszy List do Kustoszów 

1Wszystkim kustoszom braci mniejszych, do których dojdzie ten list, brat Franciszek, s?uga wasz najmniejszy w Panu Bogu, ?le pozdrowienie z nowymi znakami nieba i ziemi, które s? wielkie i najwa?niejsze u Boga, a przez wielu zakonników i innych ludzi uwa?ane za najmniejsze.

2Prosz? was bardziej ni? gdyby chodzi?o o mnie samego, o ile to jest stosowne i uwa?aliby?cie za po?yteczne, b?agajcie pokornie duchownych, aby ponad wszystko czcili Naj?wi?tsze Cia?o i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz ?wi?te imiona i s?owa Jego napisane, które konsekruj? Cia?o. 3Kielichy, korpora?y, ozdoby o?tarza i wszystko, co s?u?y do Ofiary, niech b?d? kosztowne.

4I je?li w jakim? miejscu Naj?wi?tsze Cia?o Pana b?dzie umieszczone za ubogo, niech b?dzie wed?ug przepisów Ko?cio?a umieszczone przez nich w miejscu godnym i zabezpieczone i niech je nosz? z wielk? czci? i roztropnie udzielaj? innym. 5Tak?e imiona i s?owa Pa?skie napisane, gdziekolwiek znajd? w miejscach nieodpowiednich, niech podejmuj? i sk?adaj? w godnym miejscu. 6I w ka?dym kazaniu, które g?osicie, nak?aniajcie lud do pokuty i [przypominajcie], ?e nikt nie mo?e zbawi? si?, je?li nie przyjmuje Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Pa?skiej (por. J 6, 54); 7a gdy kap?an je konsekruje na o?tarzu i na inne miejsce przenosi, niech wszyscy ludzie na kl?czkach oddaj? chwa??, uwielbienie i cze?? Panu Bogu ?ywemu i prawdziwemu. 8I Jego chwa?? tak g?o?cie i opowiadajcie wszystkim narodom, aby o ka?dej godzinie i na g?os dzwonu wszystek lud na ca?ej ziemi zawsze oddawa? chwa?? i sk?ada? dzi?ki Bogu Wszechmog?cemu.

9I do którychkolwiek braci moich kustoszów dojdzie to pismo i przepisz?, i b?d? mie? u siebie, i przepisz? dla braci, którzy maj? obowi?zek g?oszenia kaza? i opiek? nad bra?mi, i wszystko, co zawiera si? w tym pi?mie, b?d? g?osi? a? do ko?ca, niech wiedz?, ?e maj? b?ogos?awie?stwo Pana Boga i moje. 10I niech tak b?dzie na mocy prawdziwego i ?wi?tego pos?usze?stwa. Amen.

  Drugi List do Kustoszów 

1Wszystkim kustoszom braci mniejszych, do których dojdzie ten list, brat Franciszek, najmniejszy ze s?ug Bo?ych przesy?a pozdrowienie i ?yczy ?wi?tego pokoju w Panu.

2Wiedzcie, ?e w obliczu Boga s? pewne rzeczy bardzo g??bokie i wznios?e, które w?ród ludzi uwa?ane s? niekiedy za liche i godne odrzucenia; 3a inne [rzeczy] s? dla ludzi drogie i godne uwagi, które w obliczu Boga uchodz? za najlichsze i godne odrzucenia. 4Prosz? was, jak mog? wobec Pana Boga naszego, aby?cie ten list, który dotyczy Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Pana naszego, rozdali biskupom i innym duchownym 5i pami?tali o tym co wam polecili?my. 6Z innego listu, który wam posy?am, aby?cie dali zwierzchnikom, radnym i rz?dcom, a w którym jest mowa, aby ludy publicznie oddawa?y chwa?? Bogu na ulicach, uczy?cie jak najpr?dzej wiele odpisów 7i dor?czajcie je z wielk? pilno?ci? tym, którym powinny by? oddane.

  List do brata Leona 

1Bracie Leonie, twój brat Franciszek ?le pozdrowienie i ?yczy pokoju. 2Tak mówi? do ciebie, synu mój, jak matka: bo co do tego wszystkiego, o czym rozmawiali?my w drodze, pokrótce tym s?owem postanawiam i radz?, i je?li b?dziesz kiedy? potrzebowa? przyj?? do mnie po rad?, zaprawd? tak ci radz?: 3jakikolwiek sposób wydaje ci si? lepszy, aby podoba? si? Panu Bogu i i?? Jego ?ladami, i za Jego ubóstwem, post?puj tak z b?ogos?awie?stwem Pana Boga i moim pozwoleniem. 4I je?li odczuwasz potrzeb? ze wzgl?du na twoj? dusz? lub dla innej pociechy twojej i chcesz, Leonie, przyj?? do mnie, przyjd?.

  List do ?w. Antoniego 

1Bratu Antoniemu, biskupowi memu, brat Franciszek [przesy?a] pozdrowienie. 2Uwa?am to za dobre, ?e wyk?adasz ?wi?t? teologi? barciom, byle by? tylko podczas tego studium nie gasi? ducha modlitwy i pobo?no?ci, jak mówi regu?a.

  streszczenia listów ?w. Franciszka 

 B?ogos?awie?stwo dla ?w. Klary i jej sióstr wys?ane na pi?mie

 1...aby j? [Klar?] pocieszy?, [Franciszek] napisa? jej w li?cie swoje b?ogos?awie?stwo, 2a tak?e rozgrzeszy? j? od jakiegokolwiek niedoci?gni?cia, o ile je pope?ni?a, w stosunku do jego polece? i woli oraz polece? i woli Syna Bo?ego.  

 List do ?w. Klary o Po?cie

 1W sprawie, któr? ju? poleci?a? mi sobie wyja?ni?, któr? s? ?wi?ta, z pewno?ci?, jak mniemam, cenione przez ciebie a? dot?d, a co do których najchwalebniejszy Ojciec nasz ?wi?ty Franciszek specjalnie nas upomina?, aby?my je u?wietnia?y urozmaiceniem potraw, uzna?am, ?e powinnam odpowiedzie? twojej mi?o?ci: 2Niech si? dowie zatem twoja roztropno??, ?e z wyj?tkiem u?omnych i chorych, które z jego polecenia i rozkazu mamy, o ile mo?no?ci, wyró?nia? pod wzgl?dem po?ywienia, ?adna z nas zdrowych i mocnych nie powinna jada? innych potraw, tylko postne, zarówno w dni zwyk?e, jak w ?wi?teczne, co dzie? mamy po?ci? z wyj?tkiem niedziel i Bo?ego Narodzenia, w których wolno nam posila? si? dwa razy. 

 List do pani jakobiny 

(...Okazuje si?, ?e ?wi?ta kobieta przynios?a wszystko na pogrzeb Ojca, o czym by?a mowa w napisanym wcze?niej li?cie): dostarczy?a bowiem sukna koloru popielatego na okrycie cia?a zmar?ego, równie? wiele ?wiec, p?ótna na twarz, poduszk? pod g?ow? i pewn? potraw?, któr? ?wi?ty lubi?.

  List wys?any do braci we francji 

1... ?wi?ty Franciszek napisa? w?asnor?cznie list ... do ministra i braci we Francji, 2aby na widok listu uradowali si? i oddali chwa?? Bogu w Trójcy mówi?c: 3B?ogos?awmy Ojca i Syna z Duchem ?wi?tym.

  List napisany do mieszka?ców Bolonii 

Opowiada? tak?e [brat Marcin z Barton], ?e pewien brat modli? si? w dzie? Bo?ego Narodzenia w Brescii podczas trz?sienia ziemi, które przepowiedzia? ?wi?ty Franciszek i w li?cie napisanym b??dn? ?acin? poleci? braciom o tym g?osi? we wszystkich szko?ach Bolonii; i ko?ció? zawali? si?, a pod gruzami znaleziono [brata] nietkni?tego.

  Pozdrowienie B?ogos?awionej Maryi Dziewicy 

1B?d? pozdrowiona, Pani, ?wi?ta Królowo,

?wi?ta Bo?a Rodzicielko, Maryjo,

która jeste? Dziewic?, uczynion? Ko?cio?em

2i wybran? przez naj?wi?tszego Ojca z nieba,

Ciebie On u?wi?ci? z naj?wi?tszym, umi?owanym

Synem swoim

i Duchem ?wi?tym, Pocieszycielem,

3w Tobie by?a i jest

wszelka pe?nia ?aski i wszelkie dobro.

 

4B?d? pozdrowiona, Pa?acu Jego,

B?d? pozdrowiona, Przybytku Jego,

B?d? pozdrowiona, Domu Jego.

 

5 B?d? pozdrowiona, Szato Jego,

B?d? pozdrowiona, S?u?ebnico Jego,

B?d? pozdrowiona, Matko Jego.

 

6I wy wszystkie ?wi?te cnoty,

które Duch ?wi?ty

sw? ?ask? i o?wieceniem

wlewa w serca wiernych,

aby?cie z niewiernych

uczyni?y wiernych Bogu.

  

Pozdrowienie cnót

 

 1B?d? pozdrowiona, Królowo M?dro?ci, Pan niech ci? strze?e z tw? siostr?, ?wi?t?, czyst? Prostot?.

2Pani ?wi?te Ubóstwo, Pan niech ci? strze?e z tw? siostr?, ?wi?t? Pokor?.

3Pani ?wi?ta Mi?o?ci, Pan niech ci? strze?e z tw? siostr?, ?wi?tym Pos?usze?stwem.

4Wszystkie naj?wi?tsze cnoty, niech was strze?e Pan, od którego si? wywodzicie i pochodzicie.

5Nie ma w ogóle na ca?ym ?wiecie ?adnego cz?owieka, który móg?by jedn? z was posiada?, je?li wcze?niej nie umar?by.

6Kto jedn? posiada, a innym nie uchybia, posiada wszystkie.7I kto jednej uchybia, ?adnej nie posiada i wszystkim uchybia (por. Jk 2, 10).

8I ka?da zawstydza wady i grzechy.

9?wi?ta M?dro?? zawstydza szatana i ca?? jego przewrotno??.

10Czysta i ?wi?ta Prostota zawstydza ca?? m?dro?? tego ?wiata (por. 1Kor 2, 6) i m?dro?? cia?a.

11?wi?te Ubóstwo zawstydza pych? i sk?pstwo, i troski tego ?wiata.

12?wi?ta Pokora zawstydza pych? i wszystkich ludzi, którzy s? ze ?wiata, podobnie i wszystko co jest ze ?wiata.

13?wi?ta Mi?o?? zawstydza wszystkie pokusy diabelskie i cielesne, i wszelk? boja?? cielesn?.

14?wi?te Pos?usze?stwo zawstydza wszelkie ludzkie i cielesne po??dania, 15i utrzymuje cia?o w umartwieniu, aby by?o pos?uszne duchowi i aby s?ucha?o swego brata, 16i czyni cz?owieka poddanym i uleg?ym wszystkim ludziom, 17i nie tylko samym ludziom, lecz tak?e dzikim i okrutnym zwierz?tom, 18aby mog?y z nim czyni?, co zechc?, na ile im Pan z wysoka pozwoli (por. J 19, 11).

  

kartka podarowana bratu leonowi

  Uwielbienie Boga Najwy?szego 

1Ty jeste? ?wi?ty Pan Bóg jedyny,

który czynisz cuda (por. Ps 76, 15).

Ty jeste? wielki (por. Ps 85, 10),

2Ty jeste? mocny,

Ty jeste? wielki (por. Ps 85, 10),

Ty jeste? najwy?szy,

Ty jeste? Królem wszechmog?cym,

Ojcze ?wi?ty (J 17, 11),

Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25).

3Ty jeste? w Trójcy jedyny

Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2),

Ty jeste? dobro, wszelkie dobro, najwy?sze dobro,

Pan Bóg ?ywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9).

4Ty jeste? mi?o?ci?, kochaniem;

Ty jeste? m?dro?ci?,

Ty jeste? pokor?,

Ty jeste? cierpliwo?ci? (Ps 70, 5),

Ty jeste? pi?kno?ci?,

Ty jeste? ?askawo?ci?;

Ty jeste? bezpiecze?stwem,

Ty jeste? ukojeniem,

Ty jeste? rado?ci?,

Ty jeste? nadziej? nasz? i weselem,

Ty jeste? sprawiedliwo?ci?,

Ty jeste? ?agodno?ci?,

Ty jeste? w pe?ni wszelkim bogactwem naszym.

5Ty jeste? pi?kno?ci?,

Ty jeste? ?askawo?ci?,

Ty jeste? opiekunem (Ps 30, 5),

Ty jeste? stró?em i obro?com naszym;

Ty jeste? moc? (por. Ps 42, 2),

Ty jeste? orze?wieniem.

6Ty jeste? nadziej? nasz?,

Ty jeste? wiar? nasz?,

Ty jeste? mi?o?ci? nasz?,

Ty jeste? ca?? s?odycz? nasz?,

Ty jeste? wiecznym ?yciem naszym:

Wielkim i przedziwnym Panem,

Bogiem wszechmog?cym, mi?osiernym Zbawicielem.

  B?ogos?awie?stwo dla brata Leona 

1Niech ci Pan b?ogos?awi i niech ci? strze?e;

niech ci uka?e oblicze swoje i zmi?uje si? nad tob?.

2Niech zwróci oblicze swoje ku tobie

i niech ci? obdarzy pokojem (por. Lb 6, 24-26).

3Pan niech ci? b?ogos?awi, bracie Leonie (por. Lb 6, 27b).

  

Pie?? s?oneczna albo pochwa?y stworze?

 

1Najwy?szy, wszechmog?cy, dobry Panie,

Twoja jest s?awa,

chwa?a i cze??,

i wszelkie b?ogos?awie?stwo (por. Ap 4, 9. 11).

2Tobie jednemu, Najwy?szy, one przystoj?

i ?aden cz?owiek nie jest godny

wymówi? Twego Imienia

3Pochwalony b?d?, Panie mój,

ze wszystkimi Twymi stworzeniami (por. Tb 8, 7),

szczególnie z panem bratem s?o?cem,

przez które staje si? dzie? i nas przez nie o?wiecasz.

4I ono jest pi?kne i ?wiec?ce wielkim blaskiem:

Twoim, Najwy?szy jest wyobra?eniem.

5Pochwalony b?d?, Panie mój,

przez brata ksi??yc i gwiazdy (por. Ps 148, 3),

ukszta?towa?e? je na niebie jasne

i cenne, i pi?kne.

6Pochwalony b?d?, Panie mój,

przez brata wiatr i przez powietrze,

i chmury, i pogod?, i ka?dy czas,

przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

7Pochwalony b?d?, Panie mój,

przez siostr? wod? (por. Ps 148, 4-5),

która jest bardzo po?yteczna i pokorna,

i cenna, i czysta.

8Pochwalony b?d?, Panie mój,

przez brata ogie? (por. Dn 3, 66),

którym roz?wietlasz noc:

i jest on pi?kny, i radosny,

i krzepki, i mocny.

9 Pochwalony b?d?, Panie mój,

przez siostr? nasz? matk? ziemi?,

która nas ?ywi i chowa,

wydaje ró?ne owoce

z barwnymi kwiatami i trawami (por. Ps 103, 13-14).

10Pochwalony b?d?, Panie mój,

przez tych, którzy przebaczaj? dla Twej mi?o?ci

i znosz? s?abo?ci i prze?ladowania.

11B?ogos?awieni ci,

którzy je znios? w pokoju (por. Mt 5, 10),

poniewa? przez Ciebie, Najwy?szy,

b?d? uwie?czeni.

12Pochwalony b?d?, Panie mój,

przez nasz? siostr? ?mier? cielesn?,

której ?aden cz?owiek ?ywy unikn?? nie mo?e.

13Biada tym,

którzy umieraj? w grzechach ?miertelnych;

B?ogos?awieni ci,

których [?mier?] zastanie w Twej naj?wi?tszej woli,

albowiem ?mier? druga

nie wyrz?dzi im krzywdy (por. Ap 2, 11; 20, 6).

14Chwalcie i b?ogos?awcie mojego Pana (por. Dn 3, 85),

i dzi?kujcie Mu, i s?u?cie

z wielk? pokor?.

  

Wyk?ad Modlitwy Ojcze nasz

 

1O Naj?wi?tszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.

2Który jeste? w niebie: w anio?ach i w ?wi?tych. O?wiecasz ich, aby Ci? poznali, bo Ty, Panie jeste? ?wiat?o?ci?. Rozpalasz ich, aby Ci? kochali, bo Ty, Panie, jeste? mi?o?ci?. Zamieszkujesz w nich i nape?niasz, aby ich uszcz??liwi?, bo Ty, Panie, jeste? dobrem najwy?szym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma ?adnego dobra.

3?wi?? si? Imi? Twoje: niech zaja?nieje w nas poznanie Ciebie, aby?my poznali, jaka jest szeroko?? Twoich dobrodziejstw, d?ugo?? Twoich obietnic, wysoko?? majestatu i g??boko?? s?dów (Ef 3, 18).

4Przyjd? królestwo Twoje: aby? Ty królowa? w nas przez ?ask? i doprowadzi? nas do Twego królestwa, gdzie b?dziemy ogl?da? Ci? bez zas?on, mi?owa? doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszy? si? Tob? na wieki.

5B?d? wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: aby?my Ci? kochali z ca?ego serca (por. ?k 10, 27), zawsze o Tobie my?l?c; z ca?ej duszy, zawsze za Tob? t?skni?c; ca?ym umys?em, ku Tobie kieruj?c wszystkie nasze intencje, szukaj?c we wszystkim Twojej chwa?y i ze wszystkich naszych si?, obracaj?c wszystkie nasze si?y i w?adze duszy i cia?a na s?u?b? Twej mi?o?ci, a nie na co innego; i bli?nich naszych kochajmy jak samych siebie (por. Mt 22, 37. 39), wszystkich poci?gaj?c wed?ug si? do Twojej mi?o?ci, ciesz?c si? z dobra innych jak z w?asnego i wspó?czuj?c w nieszcz??ciu, i nikomu nie daj?c ?adnego zgorszenia (por. 2 Kor 6, 3).

6Chleba naszego powszedniego: umi?owanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pami?tk? i dla zrozumienia, i uczczenia mi?o?ci, któr? nas darzy?, oraz tego, co dla nas powiedzia?, uczyni? i wycierpia?.

7I odpu?? nam nasze winy: przez Twoje niewys?owione mi?osierdzie, przez moc m?ki umi?owanego Syna Twego i przez zas?ugi, i wstawiennictwo Naj?wi?tszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.

8Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pe?ni, Ty, Panie, naucz nas w pe?ni odpuszcza?, aby?my dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjació? i modlili si? za nich pobo?nie do Ciebie, nikomu z?em za z?e nie oddaj?c (Rz 12, 17), i aby?my starali si? w Tobie wszystkim s?u?y? pomoc?.

9I nie wód? nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nag?e czy uporczywe.

10Ale nas zbaw ode z?ego: przesz?ego, obecnego i przysz?ego.

Chwa?a Ojcu itd.

  

Modlitwy pochwalne odmawiane przy wszystkich Godzinach

 Zaczynaj? si? modlitwy pochwalne, które zebra? ?wi?ty Ojciec nasz Franciszek i odmawia? je przy wszystkich godzinach [kanonicznych] dnia i nocy i przed oficjum B?ogos?awionej Maryi Dziewicy, tak zaczynaj?c Naj?wi?tszy Ojcze nasz, który jeste? w niebie itd. oraz Chwa?a. Nast?pnie nale?y odmawia? modlitwy pochwalne: 

1?wi?ty, ?wi?ty, ?wi?ty, Pan Bóg wszechmog?cy, który jest i który by?, i który ma przyj?? (por. Ap 4, 8):

I chwalmy, i wywy?szajmy Go na wieki (por. Dn 3, 57).

2Godzien jeste?, Panie, Bo?e nasz otrzyma? s?aw?, chwa?? i cze??, i b?ogos?awie?stwo (por. Ap 4, 11):

 I chwalmy, i wywy?szajmy Go na wieki.

3Godzien jest Baranek, który by? zabity, otrzyma? moc i bóstwo, i m?dro??, i si??, i cze??, i chwa??, i b?ogos?awie?stwo (Ap 5, 12):

I chwalmy, i wywy?szajmy Go na wieki.

4B?ogos?awmy Ojca i Syna z Duchem ?wi?tym:

I chwalmy, i wywy?szajmy Go na wieki.

5B?ogos?awcie, wszystkie dzie?a Pa?skie, Panu (Dn 3, 57):

I chwalmy, i wywy?szajmy Go na wieki.

6Dajcie chwa?? Bogu naszemu wszyscy s?udzy Jego i którzy si? Boga boicie, mali i wielcy (por. Ap 19, 5):

I chwalmy, i wywy?szajmy Go na wieki.

7Niech Go pe?nego chwa?y chwal? niebo i ziemia (por. Ps 68, 35):

I chwalmy, i wywy?szajmy Go na wieki.

8I wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i które jest pod ziemi? i morze, i co jest w nim (por. Ap 5, 13):

I chwalmy, i wywy?szajmy Go na wieki.

9Chwa?a Ojcu i Synowi, i Duchowi ?wi?temu:

I chwalmy, i wywy?szajmy Go na wieki.

10Jak by?a na pocz?tku i teraz, i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.

I chwalmy, i wywy?szajmy Go na wieki.

  [Modlitwa] 

11Wszechmog?cy, naj?wi?tszy, najwy?szy i najwi?kszy Bo?e, wszelkie dobro, najwi?ksze dobro, ca?e dobro, który sam jeste? dobry (por. ?k 18, 19), Tobie pragniemy oddawa? wszelk? s?aw?, wszelk? chwa??, wszelk? wdzi?czno??, wszelk? cze??, wszelkie b?ogos?awie?stwo i wszelkie dobra. Niech si? stanie. Niech si? stanie.

Amen.

  

Zach?ta do uwielbienia Boga

 

1Bójcie si? Pana i cze?? Mu oddajcie (Ap 14, 7).

2Godzien jest Pan otrzyma? s?aw? i cze?? (por. Ap 4, 11).

3Wszyscy, którzy boicie si? Pana, chwalcie Go (por. Ps 21, 24).

4B?d? pozdrowiona, Maryjo, ?aski pe?na, Pan z Tob? (por. ?k 1, 28).

5Chwalcie Go niebo i ziemia (por. Ps 68, 35).

6Chwalcie, wszystkie rzeki, Pana (por. Dn 3, 78)

7B?ogos?awcie, synowie Bo?y, Pana (por. Dn 3, 82).

8Oto dzie?, który Pan uczyni?; radujmy si? w nim i weselmy (por. Ps 117, 24). Alleluja, alleluja, alleluja! Król Izraela (J 12, 13)!

9Wszelki duch niech chwali Pana (Ps 150, 6).

10Chwalcie Pana, bo jest dobry (por. Ps 146, 1); wszyscy, którzy to czytacie, b?ogos?awcie Pana (Ps 102, 21).

11Wszystkie stworzenia, b?ogos?awcie Pana (por. Ps 102,22).

12Wszystkie ptaki powietrzne chwalcie Pana (por. Ps 148, 7. 10; Dn 3, 80).

13Wszyscy s?udzy, chwalcie Pana (por. Ps 112, 1).

14M?odzie?cy i panny, chwalcie Pana (por. Ps 148, 12).

15Godzien jest Baranek, który zosta? zabity, odebra? s?aw?, chwa?? i cze?? (por. Ap 5, 12).

16B?ogos?awiona niech b?dzie ?wi?ta Trójca i nierozdzielna Jedno??[24].

17Swi?ty Michale Archaniele, bro? nas w walce[25].

  

Oficjum o M?ce Pa?skiej

 Zaczynaj? si? psalmy, które zebra? ?wi?ty Ojciec nasz Franciszek dla uczczenia i upami?tnienia, i uwielbienia M?ki Pana. Odmawia si? je przy wszystkich godzinach dnia i nocy. Zaczynaj? si? od komplety Wielkiego Pi?tku, poniewa? tej nocy Pan nasz Jezus Chrystus zosta? pojmany i uwi?ziony.I wiadomo, ?e ?w. Franciszek odmawia? w ten sposób to oficjum: najpierw odmawia? modlitw?, której nas nauczy? Pan i Mistrz: Naj?wi?tszy Ojcze nasz itd. z modlitwami pochwalnymi, tzn. ?wi?ty, ?wi?ty, ?wi?ty, jak si? wy?ej zawiera. Po modlitwach pochwalnych z oracj? zaczyna? t? antyfon?: ?wi?ta Maryjo. Najpierw odmawia? psalmy o ?wi?tej Maryi, potem inne wybrane przez siebie psalmy, a na zako?czenie wszystkich psalmów mówi? psalmy o M?ce Pa?skiej. Po zako?czeniu psalmu odmawia? t? antyfon?: ?wi?ta Maryjo Dziewico; odmówieniem antyfony ko?czy?o si? oficjum.  [Cz??? I: Na ?wi?te triduum Wielkiego Tygodniai na dni w ci?gu roku] 

 KOMPLETA 

Antyfona.

1?wi?ta Maryjo, Dziewico, w?ród niewiast na ?wiecie nie urodzi?a si? podobna Tobie, 2Córko i S?u?ebnico najwy?szego Króla, Ojca niebieskiego, Matko naj?wi?tszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha ?wi?tego: módl si? za nami wraz ze ?w. Micha?em Archanio?em i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi ?wi?tymi do Twego naj?wi?tszego, umi?owanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwa?a Ojcu. Jak by?o...

 

Psalm [I]

 

1Bo?e, objawi?em Tobie moje ?ycie * ?zy moje po?o?y?e? przed Twoim obliczem (Ps 55, 9).

2Wszyscy nieprzyjaciele moi z?o przeciw mnie obmy?lali (Ps 40, 8 ? R) * i wspólnie odbyli narad? (Ps 70, 10b ? G)[26].

3Odp?acili mi z?em za was * i nienawi?ci? za moj? mi?o?? (por. Ps 108, 5).

4Zamiast mnie mi?owa?, uw?aczali mi * ja za? modli?em si? (Ps 108, 4).

5Mój Ojcze ?wi?ty (J 17, 11), Królu nieba i ziemi, nie odst?puj ode mnie * bo zagra?a ucisk i nie ma nikogo, kto by udzieli? pomocy (Ps 21, 12 ? R).

6Nieprzyjaciele moi zawróc? (R) wstecz * w jakimkolwiek dniu wezw? Ciebie: oto wiem, ?e jeste? moim Bogiem (Ps 55, 10 ? por. R).

7Przyjaciele moi i moi bliscy przybli?yli si? i stan?li naprzeciw mnie * moi bliscy z daleka stan?li (por Ps 37, 12 ? R).

8Oddali?e? ode mnie moich znajomych * uznali mnie za wstr?tnego dla siebie, jestem jak wi?zie? i wyj?? nie mog? (Ps 87, 9 ? por. R).

9Ojcze ?wi?ty (J 17, 11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy (Ps 21, 20) * Bo?e mój, pami?taj o pomocy dla mnie (por. Ps 70, 12).

10Przyjd? mi z pomoc? * Panie, Bo?e zbawienia mego (Ps 37, 23).

Chwa?a Ojcu i Synowi, i Duchowi ?wi?temu.

Jak by?a na pocz?tku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Antyfona.

1?wi?ta Maryjo, Dziewico, w?ród niewiast na ?wiecie nie urodzi?a si? podobna Tobie, 2Córko i S?u?ebnico najwy?szego Króla, Ojca niebieskiego, Matko naj?wi?tszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha ?wi?tego: módl si? za nami wraz ze ?w. Micha?em Archanio?em i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi ?wi?tymi do Twego naj?wi?tszego, umi?owanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwa?a Ojcu. Jak by?o...

 Wiadomo, ?e t? antyfon? wy?ej przytoczon? odmawia si? we wszystkich godzinach. Zast?puje ona antyfon?, kapitulum, hymn, werset i oracj?, zarówno w jutrzni, jak i w innych Godzinach. Ka?da Godzina sk?ada?a si? tylko z tej antyfony i z odpowiednich psalmów. Na zako?czenie oficjum ?w. Franciszek zawsze odmawia?: 

B?ogos?awmy Panu Bogu ?ywemu i prawdziwemu (1 Tes 1, 9); oddawajmy Mu zawsze s?aw?, chwa??, cze??, b?ogos?awie?stwo (por. Ap 4, 9) i wszelkie dobra. Amen. Amen. Niech si? stanie. Niech si? stanie.

  JUTRZNIA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [II]

 

1Panie, Bo?e zbawienia mego * wo?a?em we dnie i w nocy przed Tob?.

2Niech dojdzie moja modlitwa przed Twoje oblicze * nak?o? ucha Twego na moj? pro?b? (Ps 87, 2-3).

3Spój? na moj? dusz? i uwolnij j? * ze wzgl?du na mych nieprzyjació? wybaw mnie (Ps 68, 19).

4Poniewa? ty od??czy?e? (R) mnie od ?ona, nadziejo moja od piersi mej matki * Tobie jestem oddany od urodzenia.

5Od ?ona matki mojej Ty jeste? moim Bogiem * nie odst?puj ode mnie (Ps 21, 10-12a).

6Ty znasz moj? ha?b? i moje zawstydzenie * i nies?aw? moj?.

7Wszyscy, którzy mnie prze?laduj?, s? przed Twoim obliczem * me serce oczekiwa?o ha?by i n?dzy.

8I czeka?em na kogo?, kto by si? ze mn? smuci? i nie by?o nikogo * na kogo?, kto by pocieszy? i nie znalaz?em (Ps 68, 20-21).

9Bo?e, niegodziwcy powstali przeciw (R) mnie * i zgromadzenie mo?nych czyha?o na me ?ycie i nie zwa?ali na Ciebie (Ps 85, 14).

10Zaliczono mnie mi?dzy schodz?cych do grobu * sta?em si? jak cz?owiek bez pomocy, wolny w?ród umar?ych (Ps 87, 5-6a).

11Ty jeste? naj?wi?tszym Ojcem moim * Królu mój i Bo?e mój (Ps 5, 3b; 43, 5a).

12Po?piesz mi z pomoc? * Panie, Bo?e zbawienia mego (Ps 37, 23).

  PRYMA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [III]

 

1Zmi?uj si? nade mn?, Bo?e, zmi?uj si? nade mn? * bo w Tobie ufa dusza moja.

2I w cieniu Twoich skrzyde? b?d? mia? nadziej? * dopóki nie przeminie nieprawo??.

3B?d? wo?a? do mego naj?wi?tszego Ojca najwy?szego * Pana (R), który dobrze mi czyni.

4Pos?a? z nieba i uwolni? mnie * tych, którzy mnie depcz?, wyda? na poha?bienie.

5Zes?a? Bóg mi?osierdzie swoje i prawd? swoj? * dusz? moj? wyrwa? (Ps 56, 1-5a) od bardzo mocnych nieprzyjació? moich i od tych, którzy mnie nienawidz?, poniewa? umocnili si? nade mn? (por. Ps 17, 18).

6Sid?a zastawili na moje nogi * i ugi?li moj? dusz?.

7Wykopali dó? przede mn? * i wpadli do niego.

8Gotowe serce moje, Bo?e, gotowe serce moje * za?piewam i psalm odmówi?.

9Zbud? si?, chwa?o moja, zbud? harfo i cytro * ja obudz? si? o ?wicie.

10B?d? Ci? chwali? w?ród ludów, Panie * i b?d? Ci mówi? psalm wobec narodów.

11Bo mi?osierdzie Twoje a? do niebios zosta?o wywy?szone * i a? pod chmury prawda Twoja.

12Wznie? si? ponad niebiosa, Bo?e * a chwa?a Twoja ponad ca?? ziemi? (Ps 56, 7-12).

 Wiadomo, ?e wy?ej przytoczony psalm zawsze odmawia si? w prymie. 

 TERCJA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [IV]

 

1Zmi?uj si? nade mn?, Bo?e, bo podepta? mnie cz?owiek * ca?y dzie? zwalcza? mnie i uciska?.

2Moi nieprzyjaciele przez ca?y dzie? mnie deptali * poniewa? wielu przeciwko mnie walczy?o (Ps 55, 2-3).

3Wszyscy nieprzyjaciele moi z?o przeciw mnie obmy?lali * niegodziwe zamiary przeciwko mnie powzi?li (Ps 40, 8b-9a ? por. R).

4Ci, którzy strzegli mojej duszy * wspólnie odbyli narad? (Ps 70, 10).

5Wyszli na zewn?trz * i rozmawiali (R) razem (G) (por. Ps 40, 7-8).

6Wszyscy, którzy mnie widzieli, wy?miewali si? ze mnie * mówili ustami i kiwali g?ow? (Ps 21, 8).

7Ja za? jestem robak, a nie cz?owiek * po?miewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa (Ps 21, 7).

8Ze wzgl?du na nieprzyjació? sta?em si? wielkim po?miewiskiem dla moich bliskich * i postrachem dla moich znajomych (Ps 30, 12).

9Ojcze ?wi?ty (J 17, 11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy * wejrzyj ku mojej obronie (por. Ps 21, 20).

10Po?piesz mi z pomoc? * Panie Bo?e zbawienia mego (Ps 37, 23).

  SEKSTA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [V]

 

1G?osem moim wo?a?em do Pana * g?osem moim b?aga?em Pana.

2 Wylewam przed Jego obliczem moj? modlitw? * i moje utrapienie Jemu wyznaj?.

3Gdy duch mój ze mnie uchodzi? * Ty zna?e? ?cie?ki moje.

4Na drodze, któr? chodzi?em * pyszni ukryli na mnie sid?o (por. R).

5Rozgl?da?em si? w praw? stron? i widzia?em * i nie by?o nikogo, kto by mnie pozna?.

6Straci?em mo?no?? ucieczki * i nie ma nikogo, kto ratowa?by moje ?ycie (Ps 141, 2 5).

7Bo dla Ciebie znosi?em ha?b? * zawstydzenie okry?o moj? twarz.

8Sta?em si? obcy dla moich braci * i cudzoziemcem dla synów mej matki.

9Ojcze ?wi?ty (J 17, 11), ?arliwo?? o dom Twój po?era mnie * i zniewagi ur?gaj?cych Tobie spad?y na mnie (por. Ps 68, 8-10).

10Z rado?ci? przeciw mnie zbiegli si? * nagromadzili na mnie kary, a ja nie wiedzia?em (Ps 34, 15).

11Liczniejsi s? nad w?osy mej g?owy ci * którzy nienawidz? mnie bez powodu.

12Umocnili si? nieprzyjaciele moi, którzy mnie niesprawiedliwie prze?ladowali * oddawa?em to, czego nie zrabowa?em (Ps 68, 5).

13Powstali niegodziwi ?wiadkowie * pytali mnie o to, czego nie wiedzieli (Ps 34, 11).

14Oddawali mi z?em za dobro (Ps 34, 12) i uw?aczali mi * poniewa? post?powa?em dobrze (Ps 37, 21).

15Ty jeste? naj?wi?tszym Ojcem moim * Królu mój i Bo?e mój (Ps 5, 3b; 43, 5a).

16Po?piesz mi z pomoc? * Panie Bo?e zbawienia mego (Ps 37, 23).

  NONA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [VI]

 

1O, wy wszyscy, którzy przechodzicie drog? * zwró?cie uwag? i zobaczcie, czy jest bole??, jak bole?? moja (Lm 1, 12).

2Bo otoczy?a mnie sfora psów * obleg?a mnie gromada z?oczy?ców (Ps 21, 17).

3Oni za? zastanawiali si? i przygl?dali mi si? * podzielili mi?dzy siebie moje szaty i rzucili los o moj? sukni? (Ps 21, 18b-19).

4Przebili moje r?ce i moje stopy * policzyli wszystkie moje ko?ci (Ps 21, 17c-18a ?R).

5Otworzyli na mnie swoje usta * jak lew, który porywa i ryczy (Ps 21, 14).

6Zosta?em jak woda wylany * i rozsypa?y si? wszystkie moje ko?ci (Ps 21, 15a-b).

7I serce moje sta?o si? podobne do wosku topniej?cego * we wn?trzu moim (Ps 21, 15c ? R)

8Moc moja wysch?a jak skorupa * a j?zyk mój przywar? do podniebienia mego (Ps 21, 16a-b).

9I dali mi ?ó?? na pokarm * i w moim pragnieniu napoili mnie octem (Ps 68, 22).

10I w proch ?mierci mnie str?cili (por. Ps 21, 16c) * i nad miar? powi?kszyli ból ran moich (Ps 68, 27b).

11Zasn??em i powsta?em (Ps 3, 6 ? R) * i Ojciec mój naj?wi?tszy przyj?? mnie z chwa?? (por. Ps 72, 24c).

12Ojcze ?wi?ty (J 17, 11), uj??e? moj? praw? r?k? i wed?ug Twej woli wyprowadzi?e? mnie * przyj??e? mnie z chwa?? (Ps 72, 24 ? R).

13Có? bowiem mam w niebie * i czego chcia?em od Ciebie na ziemi? (por. Ps 72, 25).

14Zobaczcie, zobaczcie, ?e ja jestem Bogiem, mówi Pan * wywy?sz? si? w?ród narodów i wywy?sz? si? na ziemi (por. Ps 45, 11).

15B?ogos?awiony Pan Bóg Izraela (Ps 71, 18a; ?k 1, 68a), który odkupi? dusze swoich s?ug swoj? w?asn? krwi? naj?wi?tsz? * i nie opu?ci nikogo, kto w Nim ufno?? pok?ada (por. Ps 33, 23 ? R).

16I wiemy, ?e przyszed? * ?e przyjdzie s?dzi? sprawiedliwo?? (por. Ps 95, 13a-b ? R).

  NIESZPORY 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [VII]

 

1Wszystkie narody klaszczcie w d?onie * chwalcie Boga radosnym g?osem.

2Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad ca?? ziemi? (Ps 46, 2-3).

3Bo naj?wi?tszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami * pos?a? z wysoka swego umi?owanego Syna i dokona? zbawienia na ziemi (por. Ps 73, 12).

4Niech wesel? si? niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy si? morze i to, co je nape?nia * b?d? cieszy? si? pola i wszystko, co na nich si? znajduje (Ps 95, 11-12a).

5?piewajcie Mu pie?? now? * ?piewaj Panu, ca?a ziemio (Ps 95,1).

6Bo Pan jest wielki i godzien wielkiej chwa?y * straszliwy ponad wszystkich bogów (Ps 95, 4).

7Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwa?? i cze?? * oddajcie Panu chwa?? Jego imienia (Ps 95, 7-8a)..

8Sk?adajcie cia?a wasze w ofierze i d?wigajcie Jego ?wi?ty krzy? * i zachowujcie a? do ko?ca Jego naj?wi?tsze przykazania (por. ?k 14, 27; 1 P 2, 21).

9Niech ca?? ziemia zadr?y przed Jego obliczem * powiedzcie w?ród narodów, ?e Pan zakrólowa? z drzewa (por. Ps 95, 9b-10a ? G/R)

 Dot?d odmawia si? codziennie od Wielkiego Pi?tku do ?wi?ta Wniebowst?pienia. W ?wi?to za? Wniebowst?pienia dodaje si? nast?puj?ce wersety: 

10I wst?pi? do nieba, i siedzi po prawicy naj?wi?tszego Ojca w niebie (por. Sk?ad Apostolski); b?d? wywy?szony, Bo?e, ponad niebiosa * a chwa?a Twoja ponad ca?? ziemi? (Ps 56, 6).

11I wiemy, ?e przyszed?, ?e przyjdzie s?dzi? sprawiedliwo?? (por. Ps 95, 13a-b ? R).

 Wiadomo, ?e od Wniebowst?pienia do Adwentu w taki sam sposób odmawia si? codziennie ten psalm, mianowicie: Wszystkie narody ze wspomnianymi wy?ej wersetami, mówi?c Chwa?a Ojcu, tam gdzie ko?czy si? psalm, mianowicie: ?e przyjdzie s?dzi? sprawiedliwo??. Wiadomo, ?e wymienione wy?ej psalmy odmawia si? od Wielkiego Pi?tku do Niedzieli Zmartwychwstania. Odmawia si? je równie? w ten sposób od oktawy Zes?ania Ducha ?wi?tego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pa?skiego do Niedzieli Zmartwychwstania z wyj?tkiem niedziel i g?ównych ?wi?t, w które si? nie odmawia; w inne za? dni odmawia si? codziennie. 

 [Cz??? II: W okresie Wielkanocnym] 

 Kompleta W Wielk? Sobot? Wieczorem 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [VIII]

 

1Bo?e, wejrzyj ku wspomo?eniu memu * Panie, pospiesz mi na pomoc.

2Niech si? zawstydz? i zmieszaj? ci * którzy czyhaj? na moje ?ycie.

3Niech zawróc? wstecz i zarumieni? si? ze wstydu * którzy mi ?le ?ycz?.

4Niech natychmiast zawróc? zawstydzeni ci * którzy mi mówi?: ?dobrze ci tak, dobrze ci tak?.

5Niech si? raduj? i ciesz? w Tobie wszyscy, którzy Ci? szukaj? * i ci, którzy kochaj? Twoje zbawienie, niech mówi? zawsze: Pan niech b?dzie uwielbiony.

6Ja za? jestem biedny i ubogi * Bo?e wspomó? mnie.

7Ty jeste? wspomo?ycielem moim i wybawc? moim * Panie, nie zwlekaj (Ps 69, 2-6).

  JUTRZNIANiedzieli Zmartwychwstania 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [IX]

 

1?piewajcie Panu pie?? now? * bo cuda uczyni?.

2Po?wi?ci? swego umi?owanego Syna prawic? swoj? * i ?wi?tym swoim ramieniem.

3Pan oznajmi? swoje zbawienie * swoj? sprawiedliwo?? objawi? w obliczu narodów (por. Ps 97, 1-2).

4W owym dniu zes?a? Pan mi?osierdzie swoje * a noc? pie?? jego (por. Ps 41, 9a-b).

5Oto jest dzie?, który Pan uczyni? * radujmy si? w nim i weselmy (Ps 117, 24).

6B?ogos?awiony, który przychodzi w imi? Pana * Bóg jest Panem i zaja?nia? nam (Ps 117, 26a-27a).

7Niech wesel? si? niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy si? morze i to, co je nape?nia * b?d? cieszy? si? pola i wszystko, co na nich si? znajduje (Ps 95, 11-12a).

8Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwa?? i cze?? * oddajcie Panu chwa?? Jego imienia (Ps 95, 7-8a).

 Dot?d odmawia si? od niedzieli Zmartwychwstania do ?wi?ta Wniebowst?pienia codziennie, we wszystkich godzinach z wyj?tkiem nieszporów, komplety i prymy. W nocy Wniebowst?pienia dodaje si? nast?puj?ce wersety: 

9Królestwa ziemskie, ?piewajcie Bogu * grajcie na cytrze Panu.

10Grajcie na cytrze Bogu, który wst?puje na niebiosa * ku wschodowi.

11Oto nada g?osowi swemu mocne brzmienie, dajcie chwa?? Bogu, który jest nad Izraelem * wspania?o?? Jego i moc w?ród ob?oków.

12Przedziwny Bóg w ?wi?tych swoich * Bóg Izraela sam da moc i pot?g? swemu ludowi, b?ogos?awiony Bóg (Ps 67, 33-36). Chwa?? Ojcu.

 I wiadomo, ?e ten psalm z podanymi wy?ej wersetami odmawia si? co dzie? od Wniebowst?pienia do oktawy Zes?ania Ducha ?wi?tego: na jutrzni?, tercj?, sekst? i non?. Chwa?a Ojcu dodaje si? po b?ogos?awiony Bóg, a nie w innym miejscu. Tak?e wiadomo, ?e w ten sposób odmawia si? tylko jutrzni? w niedziel? i g?ówne ?wi?ta od oktawy Zes?ania Ducha ?wi?tego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pa?skiego do Czwartku Wieczerzy Pa?skiej, bo tego dnia Pan spo?ywa? Pasch? ze swymi uczniami; mo?na te? na jutrzni? lub na nieszpory odmawia? inny psalm, mianowicie: B?d? wys?awia? Ci?, Panie, itd. (Ps 29) jak jest w psa?terzu; i to od niedzieli Zmartwychwstania do ?wi?ta Wniebowst?pienia, a nie pó?niej.  PRYMA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Zmi?uj si? nade mn?, Bo?e, zmi?uj si? nade mn? - jak wy?ej [Ps III]

  TERCJA, SEKSTA I NONA 

Psalm: ?piewajcie ? jak wy?ej [Ps IX].

  NIESZPORY 

Psalm: Wszystkie narody ? jak wy?ej [Ps VII].

  [Cz??? III: Na niedziele i g?ówne ?wi?ta] 

Zaczynaj? si? inne psalmy, które zebra? równie? ?w. Ojciec nasz Franciszek. Odmawia si? je zamiast poprzednich psalmów o M?ce Pa?skiej w niedziele i g?ówne ?wi?ta od oktawy Zes?ania Ducha ?wi?tego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pa?skiego do Czwartku Wieczerzy Pa?skiej; nale?y uwa?a?, aby odmawia? je w tym dniu, poniewa? jest to Pascha Pa?ska. 

 KOMPLETA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Bo?e, wejrzyj ? jak by?o w psa?terzu [Ps VIII].

  JUTRZNIA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: ?piewajcie ? jak wy?ej [Ps IX]

  PRYMA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Zmi?uj si? nade mn?, Bo?e, zmi?uj si? nade mn? ? jak wy?ej [Ps III].

  TERCJA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [X]

 

1Rado?nie wykrzykuj Bogu ca?a ziemio, mówcie psalm imieniu Jego * dajcie cze?? Jego chwale.

2Mówcie Bogu: jak przejmuj?ce groz? s? dzie?a twoje, Panie * nieprzyjaciele Twoi b?d? Ci schlebia? ze wzgl?du na wielk? moc Twoj?.

3Niech wielbi Ci? ca?a ziemia i gra Ci na cytrze * psalm niech mówi Twemu imieniu (Ps 65, 1-4).

4Wszyscy, którzy boicie si? Boga, przyjd?cie, s?uchajcie, a opowiem * jak wielkie rzeczy uczyni? mej duszy.

5Do Niego wo?a?em moimi ustami * i z rado?ci? wys?awia?em moim j?zykiem (Ps 65, 16-17 ? R).

6I wys?ucha? g?osu mego ze swego ?wi?tego przybytku * a moje wo?anie przed Jego obliczem (Ps 17, 7c-d).

7B?ogos?awcie narody Pana naszego * i rozg?aszajcie Jego chwa?? (Ps 65, 8).

8 I b?d? b?ogos?awione w Nim wszystkie pokolenia ziemi * wszystkie narody b?d? Go wys?awia?.

9 B?ogos?awiony Pan Bóg Izraela * który sam dzia?a wielkie cuda (R).

10 I na wieki b?ogos?awione imi? Jego majestatu * i ca?? ziemi? nape?ni Jego majestat; niech si? stanie, niech si? stanie (Ps 71, 17c-19).  SEKSTA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [XI]

 

1Niech wys?ucha ci? Pan w dniu utrapienia * imi? Boga Jakuba niech ci? otoczy opiek?.

2Niech ze?le ci pomoc ze ?wi?tego [miejsca] * i ze Syjonu niech ci? strze?e.

3Niech pami?ta o wszystkich twych ofiarach * a twoja ofiara ca?opalenia niech b?dzie t?usta.

4Niech ci udzieli wed?ug twego serca * i ka?dy twój zamiar utwierdzi.

5B?dziemy si? cieszy? z twego ocalenia * i doznamy wywy?szenia w imieniu Pana Boga naszego (Ps 19, 6 ? R).

6Niech Pan spe?ni wszystkie twoje pro?by, * teraz pozna?em, ?e (Ps 19, 2-7) Pan pos?a? Jezusa Chrystusa swego Syna * i b?dzie s?dzi? ludy w sprawiedliwo?ci (Ps 9, 9b).

7I sta? si? Pan ucieczk? dla ubogich, wspomo?ycielem w odpowiednim czasie, w utrapieniu * i niech maj? w Tobie nadziej? ci, którzy poznali Twe imi? (Ps 9, 10-11a ? R).

8B?ogos?awiony Pan, Bóg mój (Ps 143, 1b), bo sta? si? obro?c? moim i ucieczk? moj? * w dniu mego utrapienia.

9B?d? Ci gra? na cytrze, Wspomo?ycielu mój, bo Bóg moim obro?c? * Bogiem moim, mi?osierdziem moim (por. Ps 58, 17c-18).

  NONA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [XII]

 

1W Tobie, Panie, po?o?y?em nadziej?, nie b?d? zawstydzony na wieki * w sprawiedliwo?ci Twojej uwolnij mnie i wyrwij mnie.

2Nak?o? ku mnie Twego ucha * i zbaw mnie.

3B?d? dla mnie Bogiem obro?c? i miejscem warownym * aby? mnie zbawi? (Ps 70, 1b-3b).

4Poniewa? Ty jeste? otuch? moj?, Panie * Panie, nadziejo moja od m?odo?ci mojej.

5W tobie zosta?em utwierdzony od pocz?cia, od ?ona matki mojej Ty jeste? moim obro?c? * w Tobie zawsze ?piewam (Ps 70, 5-6).

6Niech usta moje nape?ni? si? czci?, abym ?piewa? chwa?? Twoj? * przez ca?y dzie? wielko?? Twoj? (Ps 70, 8).

7Wys?uchaj mnie, Panie, bo ?askawe jest Twoje mi?osierdzie * spójrz na mnie poprzez wielko?? zmi?owa? Twoich.

8I nie odwracaj Twego oblicza od s?ugi Twojego * bo jestem w utrapieniu, wys?uchaj mnie szybko (Ps 68, 17-18).

9B?ogos?awiony Pan, mój Bóg (Ps 143, 1b), bo sta? si? obro?com moim i ucieczk? moj? * w dniu mego utrapienia.

10B?d? Ci gra? na cytrze, Wspomo?ycielu mój, bo Bóg moim obro?c? * Bogiem moim, mi?osierdziem moim (por. Ps 58 17c-18).

  NIESZPORY 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Wszystkie narody ? jak wy?ej [Ps VII].

  [Cz??? IV: W czasie Adwentu]

 Zaczynaj? si? inne psalmy, zebrane równie? przez ?w. Ojca naszego Franciszka. Odmawia si? je zamiast poprzednich psalmów o M?ce Pa?skiej od Adwentu do wigilii Bo?ego Narodzenia, a nie pó?niej.  

KOMPLETA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [XIII]

 

1Dok?d?e, Panie, b?dziesz o mnie zapomina?? * Dok?d?e b?dziesz odwraca? oblicze Twoje ode mnie?

2Jak d?ugo b?d? chowa? zamiary w mej duszy * bole?? w sercu moim przez dzie??

3Dok?d?e mój nieprzyjaciel b?dzie wynosi? si? nade mnie? * Spójrz i wys?uchaj mnie, Panie, Bo?e mój.

4O?wie? moje oczy, bym kiedy nie zasn?? w ?mierci * by nieprzyjaciel mój kiedy nie powiedzia?: Przemog?em go.

5Ci, którzy mnie uciskaj?, b?d? si? radowa?, je?li si? zachwiej? * lecz ja zaufa?em Twemu mi?osierdziu.

6Moje serce rozraduje si? w Twoim zbawieniu; b?d? ?piewa? Panu, który mnie dobrem obdarzy? * i b?d? gra? na cytrze imienia Najwy?szego Pana (Ps 12, 1-6).

  JUTRZNIA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [XIV]

 

1B?d? Ci? wys?awia?, Panie, Ojcze naj?wi?tszy, Królu nieba i ziemi * poniewa? mnie pocieszy?e?.

2Ty jeste? Bogiem, Zbawicielem moim * b?d? dzia?a? z ufno?ci? i nie ul?kn? si? (por. Iz 12, 1-2b).

3Pan moj? moc? i chwa?? moj? 8 i sta? si? moim zbawieniem (Wj 15, 2a-b; Iz 12, 2c-d).

4Prawica twoja, Panie, ws?awi?a si? moc?, prawica Twoja, Panie, porazi?a nieprzyjaciela * i pot?g? twojej chwa?y powali?e? przeciwników moich (por. Wj 15, 6-7a).

5Niech zobacz? ubodzy i niech si? raduj? * szukajcie Boga, a b?dzie ?y?a wasza dusza (Ps 68, 33).

6Niech Go s?awi? niebo i ziemia * morze i wszystko, co w nich si? porusza.

7Bo Bóg zbawi Syjon * i zostan? odbudowane miasta Judy (R).

8I zamieszkaj? tam * i wezm? je w dziedzictwo.

9I posi?dzie je potomstwo s?ug Jego * i mi?uj?cy Jego imi? w nich zamieszkaj? (Ps 68, 35-37).

  PRYMA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Zmi?uj si? nade mn?, Bo?e, zmi?uj si? nade mn? ? jak wy?ej [Ps III].

  TERCJA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Rado?nie wykrzykuj Bogu ? jak wy?ej [Ps X].

  SEKSTA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Niech wys?ucha ci? ? jak wy?ej [Ps XI].

  NONA 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: W Tobie, Panie, po?o?y?em nadziej? ? jak wy?ej [Ps XII].

  NIESZPORY 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm: Wszystkie narody ? jak wy?ej [Ps VII].

 Wiadomo tak?e, ?e nie odmawia si? ca?ego psalmu, lecz tylko do wersetu: Niech ca?a ziemia zadr?y przed Jego obliczem. Nale?y pami?ta?, by odmówi? ca?y werset: Sk?adajcie cia?a wasze. Po tym wersecie mówi si?: Chwa?a Ojcu i w ten sposób odmawia si? nieszpory codziennie od Adwentu do wigilii Bo?ego Narodzenia.  

[Cz??? V: W okresie Bo?ego Narodzenia do oktawy Objawienia Pa?skiego] 

 NIESZPORYna Bo?e Narodzenie 

Antyfona. ?wi?ta Maryjo, Dziewico.

 

Psalm [XV]

 

1Wys?awiajcie Boga, wspomo?yciela naszego (Ps 80, 2a) * wykrzykujcie radosnym g?osem Panu Bogu ?ywemu i prawdziwemu (por. Ps 46, 2b).

2Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad ca?? ziemi? (Ps 46, 3).

3Bo naj?wi?tszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami (Ps 73, 12a) pos?a? z wysoka swego umi?owanego Syna * który narodzi? si? z b?ogos?awionej Dziewicy, ?wi?tej Maryi.

4On zwróci? si? do mnie: ?Ty jeste? moim Ojcem? * a ja go uznam za pierworodnego, wywy?szonego ponad królów ziemi (por. Ps 88, 27a. 28).

5W owym dniu zes?a? pan mi?osierdzie swoje * a noc? pie?? Jego (por. Ps 41, 9a-b).

6Oto dzie?, który Pan uczyni? * radujmy si? w nim i weselmy (Ps 117, 24).

7Poniewa? naj?wi?tsze, umi?owane Dzieci? zosta?o nam dane i narodzi?o si? dla nas (por. Iz 9, 6) w drodze i po?o?one zosta?o w ??obie * bo nie mia?o miejsca w gospodzie (por. ?k 2, 7).

8Chwa?a na wysoko?ciach Panu Bogu * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (por. ?k 2, 14).

9Niech wesel? si? niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy si? morze i to, co je nape?nia * b?d? cieszy? si? pola i wszystko, co na nich si? znajduje (Ps 95, 11-12a).

10?piewajcie Mu pie?? now? * ?piewaj Panu, ziemio ca?a (Ps 95, 1).

11Bo Pan jest wielki i godny wielkiej chwa?y * straszliwy ponad wszystkich bogów (Ps 95, 4).

12Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwa?? i cze?? * oddajcie Panu chwa?? Jego imienia (Ps 95, 7-8a).

13Sk?adajcie cia?a wasze w ofierze i d?wigajcie Jego ?wi?ty krzy? * i zachowujcie a? do ko?ca Jego naj?wi?tsze przykazania (por. ?k 14, 27; 1 P 2, 21).

 Wiadomo, ?e ten psalm odmawia si? we wszystkich Godzinach od Bo?ego Narodzenia do oktawy Objawienia Pa?skiego. Je?li kto? chcia?by odmawia? to Oficjum ?w. Franciszka, odmawia si? je w ten sposób: na pocz?tku mówi si? Ojcze nasz z modlitwami pochwalnymi: ?wi?ty, ?wi?ty, ?wi?ty. Po sko?czeniu modlitw pochwalnych z oracj? zaczyna si? antyfon?, jak wy?ej: ?wi?ta Maryjo z psalmem przeznaczonym dla ka?dej Godziny dnia i nocy. I nale?y je odmawia? z wielkim uszanowaniem.  

Modlitwa odmówiona przed krucyfiksem

 

Najwy?szy, chwalebny Bo?e, rozja?nij ciemno?ci mego serca i daj mi, Panie, prawdziw? wiar?, niezachwian? nadziej? i doskona?? mi?o??, zrozumienie i poznanie, abym wype?nia? Twoje ?wi?te i prawdziwe pos?annictwo.

 [1] ?Incipit? wed?ug kodeksu As.

[2] Aluzja do zdrajcy Judasza (por. J 12, 6).

[3] W wi?kszo?ci r?kopisów po s?owach: Diligite inimicos vestros jest etc. Esser poda? dalszy ci?g tekstu w klamrach, co przyjmujemy i w naszym przek?adzie.

[4] Por. BLegMj VI, 1.

[5] ?Incipit? wed?ug kodeksu An.

[6] Kaparon - wielki kaptur u?ywany przez wie?niaków dla ochrony od deszczu. Kaparon wk?adany by? na okrycie g?owy.

[7] Papie? Honoriusz III bull? Cum secundum consilium z dnia 22.09.1220 roku wprowadzi? nowicjat i zakaza? lekkomy?lnego opuszczania zakonu.

[8] W tek?cie Mateusza (20, 26b) zamiast niech b?dzie (...) s?ug? (?ac. minister) przet?umaczono: niech b?dzie (...) ministrem, poniewa? ?w. Franciszek doda? et servus = i s?ug?. U?ywa? on bowiem ??cznie obu okre?le? minister et servus jako nazwy prze?o?onego (por. 1Reg 4, 2.6; 5, 3. 4. 6. 7).

[9] Dos?ownie: prace owoców twoich po?ywa? b?dziesz (Labores fructum tuorum manducabis). Esser podaje t? wersj? jako pochodz?c? z Psalterium Romanum. Wulgata ma: Labores manuum tuarum quia manducabis(...).

[10] ?w. Grzegorz, Hom. XIII na Ev., PL 76, 1123.

[11] ?w. Hieronim, List 125, PL 22, 1078.

[12] ?w. Benedykt, Regu?a XLVIII, 1.

[13] Decretum Gratiani, p. II. C. qu. 1 glossa ante c. 40.

[14] Por. S. Augustinus, Ep. classis II, Ep. 40, IV, 4; PL 35, 155.

[15] Antyfony przed Magnificat w II Nieszporach z niedzieli drugiej po Wielkanocy; por. J 10, 11. 14a. 15b.

[16] ?w. Franciszek przepisa? swoim braciom porz?dek odmawiania godzin kanonicznych z brewiarza (skrócone officium divinum) opracowanego ok. 1215 roku dla dworu papieskiego. W brewiarzu tym zamiast psa?terza ?w. Hieronima (rzymskiego), dotychczas u?ywanego, wprowadzono do?? ju? znany psa?terz galika?ski. Braciom, którzy prowadzili w?drowny tryb ?ycia, Franciszek chcia? przez to nie tylko u?atwi? odmawianie oficjum, ale te? zwi?za? ich z papie?em i Ko?cio?em rzymskim.

[17] Brak wyrazu: hora.

[18] Prawdopodobnie opuszczony wyraz: postulent; zob.: frRegHD 22: Rogo omnes fratres meos, ut in infirmitatibus non irascantur (...) nec multum sollicite postulent medicinam...; por 1Reg 10, 4.

[19] Fragmenty Regu?y z kodeksu WO (mniej lub wi?cej ró?ni?ce si?) odpowiadaj? poszczególnym urywkom Regu?y niezatwierdzonej:

 

wiersze w frRegWo:odpowiadaj?ce im wiersze w 1Reg:

1-5

22, 1-7

6-28

22, 9-55

30

11, 6

31-32

12, 1-5

33

14, 1

34-35

14, 4-6

36

16, 5

37-38

16, 6-7

39-40

16, 10-11

41-56

17, 3-19

57

19, 3

58-66

21, 1-9

67-70

7, 13-16

71-72

10, 3-4

73-81

9, 1-9

 [20] Komentator zwraca uwag? na przestawienie wyrazu: fratres.

[21] Fragmenty Regu?y z Wyk?adu Regu?y Hugona de Digne odpowiadaj? poszczególnym urywkom Regu?y niezatwierdzonej:

 

wiersze w frRegHDodpowiadaj?ce im wiersze w 1Reg:

1

2, 5

2

2, 15

3

3, 12

4

4, 6

5

5, 7-8

6

5, 10

7

5, 14-15

8

6, 1-2

9

6, 1

10

7, 1-2

11

7, 3

12

7, 6

13-14

7, 12-13

15

7, 15-16

16

8, 6

17

8, 10-11

18

9, 3

19-20

9, 3-10

21-22

10, 3-4

23

11, 4

24

14, 4-6

25

16, 5-7

26

16, 10-11; 17, 14

27

17, 3

28

19, 3

29

24, 1-3

 

[22] Fragmenty Regu?y z ?yciorysu drugiego Tomasza z Celano odpowiadaj? poszczególnym urywkom Regu?y niezatwierdzonej:

 

wiersze w frRegCodpowiadaj?ce im wiersze w 1Reg:

1 (2C 143)

4, 6

2 (2C 128)

7, 16

3 (2C 66)

8, 6

4 (2C 175)

10, 3-4

 

[23] Chodzi o kardyna?a Hugolina, pó?niejszego papie?a Grzegorza IX., który w tym czasie by? kardyna?em-protektorem Zakonu.

[24] Ze Mszy ?w. o Trójcy ?wi?tej.

[25] Ze Mszy ?w. o ?w. Michale Archaniele.

[26] Litera R oznacza Psa?terz rzymski; G ? Psa?terz galika?ski.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 39 goĹ›ci