10 Przykaza? Bo?ych
Modlitwy i rozwa?ania - Wiara i modlitwa
 


PRZYKAZANIA BO?E

WRAZ Z KOMENTARZEM KATECHIZMU KO?CIO?A KATOLICKIEGO

2072: Dziesi?? przykaza?, b?d?c wyrazem podstawowych powinno?ci cz?owieka wzgl?dem Boga i wzgl?dem bli?niego, objawia w swojej istotnej tre?ci powa?ne zobowi?zania. S? one ze swojej natury niezmienne i obowi?zuj? zawsze i wsz?dzie. Nikt nie mo?e od nich dyspensowa?. Dziesi?? przykaza? wyry? Bóg w sercu cz?owieka.

1. NIE B?DZIESZ MIA? BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MN?

2086: Pierwsze z przykaza? obejmuje wiar?, nadziej? i mi?o??. Kto mówi o Bogu, mówi w istocie o Kim? wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym. Wynika st?d, ?e powinni?my bezwzgl?dnie przyjmowa? Jego s?owa, ca?kowicie Mu wierzy? i ufa?. Jest On wszechmocny, ?askawy i czyni?cy dobro. Któ? móg?by nie pok?ada? w Nim ca?ej swojej nadziei? Któ? móg?by nie mi?owa? Go, rozwa?aj?c skarby dobroci i mi?o?ci, których nam udzieli?? St?d te? wyra?enie, jakiego u?ywa Bóg w Pi?mie ?wi?tym na pocz?tku lub na ko?cu swoich przykaza?: ?Ja jestem Pan".

2. NIE B?DZIESZ BRA? IMIENIA PANA, BOGA SWEGO, NADAREMNIE.

2142: Drugie przykazanie nakazuje szanowa? imi? Pa?skie. Podobnie jak pierwsze, uwypukla cnot? religijno?ci i okre?la bardziej szczegó?owo nasze pos?ugiwanie si? s?owem w sprawach ?wi?tych.

3. PAMI?TAJ, ABY? DZIE? ?WI?TY ?WI?CI?.

2185: W niedziel? oraz w inne dni ?wi?teczne nakazane wierni powinni powstrzyma? si? od wykonywania prac lub zaj??, które przeszkadzaj? oddawaniu czci nale?nej Bogu, prze?ywaniu rado?ci w?a?ciwej dniowi Pa?skiemu, pe?nieniu uczynków mi?osierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Obowi?zki rodzinne lub wa?ne zadania spo?eczne stanowi? s?uszne usprawiedliwienie niewype?nienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwa?, by uzasadnione powody nie doprowadzi?y do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, ?ycia rodzinnego oraz zdrowia.

4.CZCIJ OJCA SWEGO I MATK? SWOJ?.

2197: Czwarte przykazanie rozpoczyna drug? tablic? Dekalogu. Ukazuje porz?dek mi?o?ci. Bóg chcia?, aby?my po Nim czcili naszych rodziców, którym zawdzi?czamy ?ycie i którzy przekazali nam wiedz? o Bogu. Jeste?my zobowi?zani czci? i szanowa? tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra udzieli? swojej w?adzy.

2198: Przykazanie to jest sformu?owane w sposób pozytywny. Okre?la obowi?zki, jakie nale?y wype?ni?. Jest wprowadzeniem do nast?pnych przykaza?, które dotycz? szczególnego poszanowania ?ycia, ma??e?stwa, dóbr ziemskich, s?owa. Stanowi jedn? z podstaw nauki spo?ecznej Ko?cio?a.

5. NIE ZABIJAJ.

2258: ?ycie ludzkie jest ?wi?te, poniewa? od samego pocz?tku domaga si? ?stwórczego dzia?ania Boga" i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem ?ycia, od jego pocz?tku a? do ko?ca. Nikt, w ?adnej sytuacji, nie mo?e ro?ci? sobie prawa do bezpo?redniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej.

2262: W Kazaniu na Górze Pan przypomina przykazanie: Nie zabijali (Mt 5,21) i dodaje do niego zakaz gniewu, nienawi?ci i odwetu. Co wi?cej, Chrystus ??da od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka, mi?owania nieprzyjació?. On sam nie broni? si? i kaza? Piotrowi schowa? miecz do pochwy.

6. NIE CUDZO?Ó?

2335: Ka?da z dwu p?ci z tak? sam? godno?ci?, chocia? w ró?ny sposób, jest obrazem mocy i czu?ej mi?o?ci Boga. Jedno?? m??czyzny i kobiety w ma??e?stwie jest sposobem na?ladowania w ciele wspania?omy?lno?ci i p?odno?ci Stwórcy: ?M??czyzna opuszcza ojca swego i matk? swoj? i ??czy si? ze sw? ?on? tak ?ci?le, ?e staj? si? jednym cia?em" (Rdz 2, 24). Z tej jedno?ci wywodz? si? wszystkie pokolenia ludzkie.

2400: Cudzo?óstwo i rozwód, poligamia i wolny zwi?zek s? powa?nymi wykroczeniami przeciw godno?ci ma??e?stwa.

7. NIE KRADNIJ.

2401: Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania nies?usznie dobra bli?niego i wyrz?dzania bli?niemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotycz?cej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwo?? i mi?o?? w zarz?dzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do w?asno?ci prywatnej. ?ycie chrze?cija?skie stara si? dobra tego ?wiata ukierunkowa? na Boga i mi?o?? bratersk?.

8. NIE MÓW FA?SZYWEGO ?WIADECTWA PRZECIW BLI?NIEMU SWEMU.

2464: Ósme przykazanie zabrania fa?szowania prawdy w relacjach z drugim cz?owiekiem. Ten przepis moralny wyp?ywa z powo?ania ludu ?wi?tego, by by? ?wiadkiem swojego Boga, który jest prawd? i chce prawdy. Wykroczenia przeciw prawdzie - przez s?owa lub czyny - wyra?aj? odmow? zobowi?zania si? do prawo?ci moralnej; s? powa?n? niewierno?ci? Bogu i w tym sensie podwa?aj? podstawy Przymierza. I

9. NIE PO??DAJ ?ONY BLI?NIEGO SWEGO.

2514: ?wi?ty Jan rozró?nia trzy rodzaje po??dania, czyli po??dliwo?ci: po??dliwo?? cia?a, po??dliwo?? oczu i pych? ?ycia. Zgodnie z katolick? tradycj? katechizmow? dziewi?te przykazanie zakazuje po??dania cielesnego [...].

10. ANI ?ADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST.

2534: Dziesi?te przykazanie stanowi dalszy ci?g i uzupe?nienie przykazania dziewi?tego, które odnosi si? do po??dliwo?ci cia?a. Zabrania ono po??dania dóbr drugiego cz?owieka, które jest ?ród?em kradzie?y, grabie?y i oszustwa, zakazanych przez siódme przykazanie. ?Po??dliwo?? oczu" prowadzi do przemocy i niesprawiedliwo?ci zakazanych przez pi?te przykazanie. Zach?anno?? ma swe ?ród?o - podobnie jak nierz?d -w ba?wochwalstwie zakazanym w trzech pierwszych przepisach Prawa. Dziesi?te przykazanie zwraca uwag? na intencj? serca; wraz z dziewi?tym przykazaniem streszcza ono wszystkie przykazania Prawa.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 59 goĹ›ci