?yciorys Siostry Faustyny
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Siostry Faustyny

Siostra Faustyna

25. III 1905 r. - Urodzi?a si? we wsi G?ogowiec, pow. Turek (pó?niej pow. ??czyca),
woj. ?ód?, Polska./Par. ?winice, Ks. urodzin/

27 VIII 1905 r. - Ochrzczona w parafii ?w. Kazimierza w ?winicach Warckich, pow. Turek, przez proboszcza ks. Józefa Chody?skiego./Akta par. ?winice/
 1912 r. - Ma?a Helenka pierwszy raz s?yszy w duszy g?os wzywaj?cy j? do ?ycia doskonalszego. /Dz. I. s. 3/
 1914 r. - Pierwsza Komunia ?w. Heleny Kowalskiej, udzielona jej przez proboszcza parafii ?winice - ks. Paw?ow skiego./Akta par. ?winice/
 
 IX 1917 r. - Helenka Kowalska zacz??a ucz?szcza? do szko?y podstawowej w ?winicach. /Protokó? Zbiorczej Szko?y Gminnej w ?winicach Warckich z dn. 6 IV 1976 r: L. dz. 53/76/1.  

1921 r. - Helenka posz?a do pracy do znajomych Goryszewskich w Aleksandrowie pod ?odzj?, by pomóc rodzicom. /Wspom. matki - Marianny Kowalskiej, r?kopis s. 2 - mia?a 16 lat/  

1922 r. - Po roku pracy u Goryszewskich w Aleksandrowie Helena wróci?a do domu rodzinnego i o?wiadczy?a, ?e chce wst?pi? do klasztoru. Rodzice stanowczo sprzeciwili si? temu./Wspom. matki; Dz. I. s. 4/ 

W jesieni 1922 r. - Helena Kowalska wyjecha?a do ?odzi, by szuka? i pracy i w ten sposób pomóc rodzicom. Znalaz?a prac? u trzech tercjarek. /Wspom. matki s. 5; wspom. St. Rapackiej/.  

2 II 1923 r. - Zg?osi?a si? do pracy do w?a?cicielki sklepu Marcjanny Sadowskiej, zam. w ?odzi, ul. Abramowskiego 29. Przysz?a do Sadowskiej z Biura Po?rednictwa Pracy dnia 2 II 1923 r. i pozosta?a u niej do l VII 1924 r. /Wspom. Sadowskiej s. 2/ 

VII 1924 r. - Wyjecha?a do Warszawy, by tam wst?pi? do klasztoru. /Wspom. Prze?o?. Gen. Zgrom. M.Michaeli Moraczewskiej r?kopis, s. l; Dz. I. s. 4/

VII 1924 r. - Zg?osi?a si? do Zgromadzenia Matki Bo?ej Mi?osierdzia. Prze?o?ona widz?c kandydatk?, jak j? okre?lono: "nic szczególnego", podda?a j? próbie i kaza?a i?? do pracy, zapracowa? sobie na skromn? wypraw?. /Wspom. M. Michaeli s. l; wspornn. Siostry Borgii s. 1/  

lato 1924 r. - Helena Kowalska zg?osi?a si? do Aldony Lipszycowej, zam. w Ostrówku, gm. Klembów k. Warszawy jako pomoc domowa. /Wspomn. A. Lipszycowej s. 1/  

1 VIII 1925 r. - Helena Kowalska ponownie zg?osi?a si? do Zgromadzenia Matki Bo?ej Mi?osierdzia w Warszawie, ul. ?ytnia 3/9 i tym razem by?a przyj?ta. /Wspomn. M. Mich. s. 2; S. Borgii s. 1; Dz. I. s. 6/  

Oko?o 22 VIII 1925 r.  Helena Kowalska chce opu?ci? Zgromadzenie, by wst?pi? do bardziej ?cis?ego zakonu. Uwa?a, ?e w Zgromadzeniu MBM. jest za ma?o czasu na modlitw?. /Wspom. M. Mich. s. 2; Dz. I. s. 6/   

VIII 1925 r. - Prze?o?ona wysy?a Helen? do Skolimowa (dom letniskowy Zgromadzenia) pod Warszaw?, by wzmocni? jej si?y. /Wspom. M. Mich. s. 2/  

23 I 1926 r. - Helena wyjecha?a do domu Nowicjackiego w Krakowie, -by doko?czy? postulat, odby? rekolekcje i przyst?pi? do ob?óczyn zakonnych. /Wspomn. S. Borgii s. 1; Dz. I. s. 7/  

30 IV 1926 r. - Po odprawieniu o?miodniowych rekolekcji He1ena Kowalska przyst?pi?a do ob?óczyn zakonnych, w czasie których kandydatka otrzymuje habit i imi? zakonne. Od tej chwili Helena Kowalska b?dzie nosi?a imi? - Siostra Maria Faustyna. /Kron. cz. III. s. 177; wspornn. s. Klemensy/  

20 VI 1926 r. ? Nast?pi?a zmiana na urz?dzie s. Mistrzyni Nowicjatu, co równie? mia?o wp?yw na duchow? stron? s. M. Faustyny. /Kron. Kraków cz. III. s. 179/

III-IV 1927 r. - S.M. Faustyna przechodzi ciemno?ci duchowe. Próba ta trwa prawie do ko?ca Nowicjatu. S. Mistrzyni - Maria Józefa Brzoza, dodaje jej otuchy, zwalnia z ?wicze? i zach?ca do wielkiej wierno?ci .Bogu. /Dz. I. s. 8/

 16 IV 1928 r. - W Wielki Pi?tek zbola?? nowicjuszk? ogarnia ?ar mi?o?ci Bo?ej. Zapomina o przebytych cierpieniach, ja?niej poznaje jak wiele cierpia? dla niej Chrystus. /Dz. I. s. 10/

20 IV 1928 r. - Wieczorem s. Faustyna wraz z innymi siostrami rozpoczyna rekolekcje przed z?o?eniem ?lubów czasowych. /Kron. III. s. 203; Wspomn. M. Mich. s. 3;  Dz. I. s. 11/

30 I V 1928 r. - Siostra Faustyna sk?ada pierwsze ?luby czasowe, które b?dzie ka?dego roku przez pi?? lat ponawia?a, a? do chwili z?o?enia ?lubów wieczystych. /Kron. Krak. cz. III. s. 203; Wspomn. M. Mich. s. 3/

6-10 X 1928 r. - W Zgromadzeniu MBM odbywa si? Kapitu?a Generalna. Na Prze?o?on? Generaln? wybrana zosta?a Matka Michaela Moraczewska. /Kron. Krak. cz. nI 8:210/.

M. Michaela b?dzie przez ca?e ?ycie s. Faustyny jej prze?o?on?. W chwilach trudnych b?dzie jej pomoc? i pociech?. Na jej r?ce s. Faustyna z?o?y ?luby wieczyste. Przed ?mierci? na jej r?ce prze?le akt przeproszenia Zgromadzenia za wszystkie uchybienia pope?nione w ci?gu ca?ego ?ycia zakonnego. /Wspomn. M. Mich. s. 5, 11, 121

31  X 1928 r. - S. Faustyna wyjecha?a do Warszawy, ul. ?ytnia 3/9 i tam przeznaczona by?a do pracy w kuchni. /Kron. Krak. cz. III. s. 212/

21 II 1929 r. - S. Faustyna wyjecha?a do Wilna, by zast?pi? siostr? jad?c? na trzeci? probacj?. /Kron. Wilno cz. I. s. 91/

11 IV 1929 r. - Rannym poci?giem s. Faustyna wyjecha?a z Wilna do Warszawy. /Kron. Wil. cz. I. s. 21/
 
VI 1929 r. - S. Faustyna zosta?a przydzielona do pracy w nowo powstaj?cym domu przy ul. Hetma?skiej w Warszawie. /Wspomn. Sióstr/
Za kilka miesi?cy s. Faustyna wraca do domu przy ul. ?ytniej 3/9, a wówczas wychowanki, z którymi pracowa?a, obiecuj?, ?e pójd? za ni? do domu na ?ytniej. /Wspornn. ss./

7 VII 1929 r. - Na krótki czas s. Faustyna zosta?a przes?ana do domu Zgrom. w Kiekrzu ko?o Poznania, by zast?pi? w kuchni chor? siostr?. /Wspomn; s. Ksawery; list bez roku - z dn. 6 VII zamieszczony we wspomn.; Dz. I. s. 74/

X  1929 r. - S. Faustyna jest ju? w Warszawie, ?wiadczy o tym list do s. Justyny z dnia 20 X 1929 r. /Listy nr. 25 s. 66/

V-VI 1930 r. - Zosta?a przeznaczona do domu Zgromadzenia w P?ocku. Pracuje tam kolejno w piekarni, kuchni i sklepie piekarniczym. /Wspomn. M. Mich. s. 3/

W czasie pobytu w P?ocku (od VI 1930 - XI 1932), s. Faustyna w mi?dzyczasie wyjecha?a do Bia?ej (Dom Zgromadzenia po?o?ony na wsi o 10 km od P?ocka).

(Poniewa? kroniki Warszawy i P?ocka uleg?y zniszczeniu w czasie II wojny ?wiatowej, wi?c trudno ustali? dok?adnie daty pobytu s. Faustyny w tych domach.)

List do s. Justyny Go?ofit z dn. 17 XII 1930 r. ?wiadczy, ?e s. Faustyna jest jeszcze w Bia?ej. /Listy  . nr. 26 s. 68/
 
22 II 1931 r. ? P?ock - Wizja Pana Jezusa, który ka?e jej malowa? obraz wed?ug wzoru jaki widzi. /Dz. I. s. 18; Wspomn. M. Wch. s. 4/

XI  1932 r.- S. Faustyna przyjecha?a do Warszawy na Trzeci? Probacj?, jak? Siostry Zgromadzenia MBM odprawiaj? przed z?o?eniem ?lubów wieczystych. /Wspomn. M. Mich. s. 5 i Dz. I. s. 84/

XI  1932 r. - S. Faustyna wyjecha?a do Walendowa, by odprawi? rekolekcje przed rozpocz?ciem Trzeciej Probacji. /Wspomn. s. Serafiny Kukulskiej; Dz. I. s. 84/

1  1 XII 1932 r. - Wraz z innymi Siostrami zaczyna Trzeci? Probacj? pod kierunkiem s. Ma?gorzaty Gimbutt. /Wspomn. M. Mich. s. 5; Dz. I. S. 89/

Trzecia Probacja w Zgromadzeniu trwa pi?? miesi?cy. W tym czasie s. Faustyna pracuje w magazynie odzie?owym, jako pomoc s. Zuzannie Tokarskiej. /Wspomn. M. Mich. s. 5; Wspomn. s. Zuzanny; Dz. I. s. 89/

III 1933 r. - Przyjecha?a do s. Faustyny jej m?odsza siostra Wanda./Dz. I. s. 97/

18 IV 1933 r. - Wraz z innymi siostrami s. Faustyna przyjecha?a do Krakowa, by odprawi? o?miodniowe rekolekcje i  z?o?y? ?luby wieczyste. /Kron. Krak. cz. IV. s. 8/

21 I 1 V 1933 r. - Wieczorem rozpocz??y si? o?miodniowe rekolekcje pod kierunkiem O. Wojnara T.J. S. Faustyna bra?a w nich udzia?. /Kron. Krak. cz. IV. s. 8; Dz. I. s. 102/

1 V 1933 r. - Siostra Faustyna z?o?y?a ?luby wieczyste. Ceremoniom ?lubów przewodniczy? ks. Bp Stanis?aw Rospond.

Po ?lubach s. Faustyna jeszcze miesi?c pozosta?a w Krakowie. /Wspomn. M. Mich. s. 5; Kron, Krak. cz. II. s. 8; Dz. I. s. 114/

25 V 1933 r. - S. Faustyna wyjecha?a do Wilna. /Kron. Wilno s. 178/

(Kronika domu w Wilnie notuje: czwartek - wieczornym poci?giem przyjecha?a s. Faustyna, która. w Krakowie sk?ada?a ?luby wieczyste.)

2 I 1934 r. - S. Faustyna pierwszy raz udaje si? do malarza Kazimierowskiego, który ma malowa? obraz Mi?osierdzia Bo?ego. /Wspomn. ks. Sopo?ki s. 1; wspomn. M. Mich. s. 6; Dz. II. s. 240/

29 III 1934 r. - S. Faustyna ofiaruje si? za grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straci?y ufno?? w Mi?osierdzie Bo?e./Dz. I. s. 133/

VI 1934 r. - Uko?czony zosta? obraz Mi?osierdzia Bo?ego, który pod dyrektyw? s. Faustyny wykona? malarz art. E. Kazimierowski. S. Faustyna p?aka?a, ?e Pan Jezus nie jest tak pi?kny, jak Go widzia?a. /Wspomn. ks. Sopo?ki s. l; Dz. I. s. 134/

26 VII 1934 r. - S. Faustyna le?y chora - przezi?bienie. /Kron. Wilno s. 223/

12 VIII 1934 r. - Silne zas?abni?cie s. Faustyny. Wezwana by?a dr. Maciejewska i ks. Sopo?ko, który udzieli? chorej Sakram. Chorych. /Kron. Wilno s. 226/
 
13 VIII 1934 r. - Zdrowie s. Faustyny polepszy?o si?. /Kron. Wil. s. 226/  

26 X 1934 r. - Id?c z dziewcz?tami z ogrodu na kolacj? (10 min. przed 18-t? godzin?) s. Faustyna ujrza?a Pana Jezusa nad kaplic? w Wilnie w takiej postaci jak Go widzia?a w P?ocku, tj. z promieniami - bladym i czerwonym. Promienie ogarnia?y kaplic? Zgromadzenia, infirmeri? wychowanek, a nast?pnie rozesz?y si? na ca?y ?wiat. IArch. S. Faustyny dokumenty/

15 II 1935 r. - S. Faustyna otrzyma?a wiadomo?? o ci??ko chorej matce i zaraz wieczorem wyjecha?a do rodzinnego domu, pod ?odzi? we wsi G?ogowiec. /Kron. Wi?. s. 261; Dz. I. s. 165-169/

Wracaj?c z G?ogowca s. Faustyna wst?pi?a do Warszawy, by zobaczy? si? z Matk? Generaln? Michael? Moraczewsk? i dawn? Mistrzyni? - s. Mari? Józef? Brzoza.

Po kilku dniach wróci?a Bo Wilna. /Dz, I. s. 169/

(Kronika Wilna nie notuje daty powrotu s. Faustyny.)
4 III 1935 r. - S. Petronela i s. Faustyna pojecha?y wózkiem Zgromadzenia "na Kazika", by zakupi? narz?dzia i naczynia gospodarcze potrzebne dla domu. /Kron. Wil. s. 264/

29 IX 1935 r. - Siostra Faustyna z innymi siostrami posz?a do  Ko?cio?a ?w. Micha?a na 40-to godzinne nabo?e?stwo. /Kron. Wi?. s. 302/

19 X 1935 r. - S. Antonina z s. Faustyn? Wyjecha?y na o?miodniowe rekolekcje do Krakowa./Kron. Wi?. S. 307; Kron. Krak cz. IV. s. 49/

4 XI 1935 r. - Wieczorem s. Faustyna wróci?a po rekolekcjach do Wilna. /Kron. Wilno s. 311/

 8 I 1936 r. - S. Faustyna sk?ada wizyt? ks.Arcybiskupowi Ja?brzykowskiemu i oznajmia Mu; ?e P. Jezus ??da  za?o?enia nowego Zgromadzenia. IDz. II. s. SOI  

17 III 1936 r. - Prze?o?ona w Wilnie - s. Borgia Tichy - otrzyma?a wiadomo?? od M. Generalnej o zmianie s. Faustyny z domu w Wilnie do domu Zgromadzenia w Walendowie. /Kron. Wi?. s. 337/

19 III 1936 r. - S. Borgia uda?a si? do ks. Arcybiskupa Ja?brzykowskiego w sprawie s. Faustyny. /Kron. WiJ. s. 338/

 21 III 1936 r. - S. Faustyna wyjecha?a rano poci?giem z Wilna do Warszawy. /Kron. Wilno s. 338/
 
W Warszawie zatrzyma?a si? kilka dni. /Dz. II. s. 90/

25 III 1936 r. - S. Faustyna przyjecha?a do Walendowa: (Walendów - dom Zgromadzenia po?o?ony o 20 km od Warszawy, na wsi.) W Walendowie siostry wita?y j? bardzo serdecznie i rado?nie. /Wspomn.; Dz. II. s. 91/

IV IV 1936 r. - Po paru tygodniach s. Faustyna zosta?a przeniesiona do drugiego wiejskiego domu, po?o?onego o 2 km od Walendowa po?o?onego w miejscowo?ci zwanej Derdy. /Wspomn. M. Mich. s. 8/

Dom ten po?o?ony jest w lesie, a wi?c s. Faustyna cieszy si? pi?knem przyrody i opisuje sw? rado?? ks. Sopo?ko w li?cie z dn. 10 V 1936. /Listy - nr. 3 s. 5/  

11 V 1936 r. - S. Faustyna w towarzystwie s. Edmundy S?kul wyjecha?a z Derd do Krakowa. na sta?y pobyt. /Kron. Krak. cz. IV. s. 60/11 

W Krakowie pracuje w ogrodzie, a nast?pnie przy furcie. /Wspomn. M. Mich. s. 8/   
19 VI 1936 r. - S. Faustyna wraz z innymi siostrami bra?a udzia? w procesji Serca Bo?ego u Ojców Jezuitów przy ul. Kopemika 26. /Kron. Krak. cz. IV. s. 62; Dz. II. s. 111/  
14 IX 1936 r. - Ks. Arcybiskup Ja?brzykowski jad?c do Tarnowa odwiedzi? dom w Krakowie i kilka chwil po?wi?ci? na rozmow? z s. Faustyn?. /Kr. Krak. cz. IV. s. 67; Dz. II. s. 133; Wspomn. s. Felicji i s. Ireny/

191X 1936 r. - S. Faustyna by?a na badaniu lekarskim na Pr?dniku. /Dz.lI. s- 133-134/
 
20 X 1936 r. - S. Faustyna odprawia o?miodniowe rekolekcje w Krakowie. /Kr. Krak. cz. IV. s. 70; Dz. II. s. 153/
(pod dat? 27.X.36 kronikarka notuje: "Rekolekcje rozpocz??y si? jak zwykle 20 X 36. Dawa? O. Wojto? TJ.)  

9 XII 1936 r. - W celu ratowania zdrowia, prze?o?eni wys?ali s. Faustyn? do szpitala na Pr?dniku w pobli?u Krakowa./Kron. Krak. cz. IV. s. 74; Dz. II. s. 198/

13 XII 1936 r. - Spowied? s. Faustyny przed P. Jezusem. /Dz. II. s.207/  

24 XII 1936 r. - Za pozwoleniem lekarza, s. Faustyna przyjecha?a na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia do domu zakonnego. /Kron. Krak. cz. IV. s.74; Dz. II. s. 26/

27 XII 1936 r. - S. Faustyna pojecha?a do szpitala na Pr?dnik na dalsz? kuracj?./Dz. II. s. 23/

 27 III 1937 r. - S. Faustyna wróci?a z Pr?dnika, stan zdrowia znacznie si? polepszy?. /Kron. Krak. cz. IV. s. 82; Dz. III. s. 18/

13 IV 1937 r. - Stan zdrowia s. Faustyny tak si? pogorszy?, ?e zmuszona by?a pozosta? w ?ó?ku. /Dz. III. s. 22-23/

141V 1937 r. - S. Faustyna zm?czona chorob?, prosi Pana Jezusa o zdrowie i zostaje wys?uchana. /Dz. III. s. 23/  

23 IV 1937 r. - W domu krakowskim od 20 IV trwaj? rekolekcje o?miodniowe, w tym czasie s. Faustyna korzysta i  odprawia sobie trzydniówk?. /Kron. Krak. cz. IV. s. 82; Dz. III. s. 26/  

29 IV 1937 r. - Po rekolekcjach s. Faustyna rozmawia ze sw? dawn? Mistrzyni?, s. Mari? Józef?, która w Krakowie odprawia?a rekolekcje. /Dz. III. s. 29-30/
 
4 V 1937 r. - S. Faustyna otrzymuje pozwolenie od Prze?o?onej Generalnej Matki Michaeli Moraczewskiej na wyst?pienie ze Zgromadzenia. /Wspomn. M. Mich. s. 9;Dz. III. s. 30-31/

20 VII 1937 r. - S. Faustyna dowiedzia?a si?, ?e ma wyjecha? do Rabki. /Dz. III. s. 54/

(Kronika nie wspomina tego faktu, natomiast notuje, ?e s. Prze?o?ona pojecha?a do Rabki na dwa dni, co mog?o mie? zwi?zek z wyjazdem s. Faustyny.) /Kr. Krak. cz. IV. s. 88 z dn. 19 VII; Wspomn. s. Ireny Z./

29 VII 1937 r. - S. Faustyna wyjecha?a do Rabki. /Dz. III. s. 54-55; Wspomn./  

10 VIII 1937 r. - S. Faustyna powróci?a z Rabki, klimat jej nie odpowiada? i poczu?a si? bardziej chora. /Dz. IV. s. 4/

12 VIII 1937 r. - Ks. prof. M. Sopo?ko w przeje?dzie wst?pi? do domu Zgromadzenia w Krakowie i widzia? si? przez chwil? z s. Faustyn?. /Wspomn. s. Felicji; Dz. IV. s. 4-5/

25 VIII 1937 r. - Ks. Prof. Sopo?ko przyjecha? na kilka dni do Krakowa. S. Faustyna ucieszy?a si?, gdy? pragn??a si? z nim widzie?. /Dz. IV. S: 16/

29 VIII 1937 r. - S. Faustyna otrzyma?a pozwolenie na d?u?sz? rozmow? z ks. prof. M. Sopo?ko. /Dz. IV. s. 17/
 
(Kronika nie wspomina tych faktów.)   

6 IX 1937 r. - Siostra Faustyna dosta?a zmian? obowi?zku z ogrodu do furty zakonnej. O zmianie tej zadecydowa? pogarszaj?cy si? stan zdrowia. /Wspomn. M. Mich. s. 10; Dz. IV. s. 25/

19 IX 1937. r. - Odwiedzi? s. Faustyn? jej rodzony brat Stanis?aw. /Dz. IV. s. 40/ 
 
27 IX 1937 r. - S. Faustyna z s. Iren? Krzy?anowsk?; prze?o?on? domu, wysz?a do miasta w sprawie drukowania obrazków Mi?osierdzia Bo?ego. /Dz. IV. s. 45; Wspomn. s. Ireny s. 2/  

21 IV 1938 r. - Stan zdrowia s. Faustyny pogorszy? si?, a wi?c prze?o?eni zadecydowali by drugi raz wys?a? j? do szpitala na Pr?dniku. /Kron. Krak. cz. IV. s. 119; wspomn. M. Mich. s. 10/   

2-5 VI 1938 r. - S. Faustyna odprawia rekolekcje 3-dniowe w szpitalu. /Wspom. s. Ireny Krzy?anowskiej i s. Felicji; Dz.VI. s. 114/  

VII 1938 r. - Matka Generalna - Michaela Moraczewska odwiedza s. Faustyn? na Pr?dniku. /Wspomn. M. Mich. s. 10 i s. Felicji/ 

VIII 1938 r. - Ostatni list s. Faustyny do Prze?o?onej Generalnej, w którym przeprasza za wszystkie uchybienia ca?ego ?ycia i ko?czy s?owami: "do zobaczenia w niebie". /Listy nr. 23 s. 64; Wspomn. M. Mich. s. 11/ 

24 VIII 1938r. - S. Kamila, która równie? by?a w tym czasie na Pr?dniku, telefonowa?a do prze?o?onej, ?e s. Faustynie znacznie si? pogorszy?o.

Prze?o?ona pojecha?a do szpitala i ca?? noc sp?dzi?a przy s. Faustynie. /Kron. Krak. s. 129/  

25 VIII 1938 r. - Ks. T. Czaputa, kapelan domu Zgromadzenia w Krakowie, pojecha? na Pr?dnik, by udzieli? s. Faustynie Sakramentu Chorych. /Kron. Krak. s. 129/

28 VIII 1938 r. - Ks. prof. M. Sopo?ko, b?d?c w Krakowie, odwiedzi? Zgromadzenie, a tak?e kilka razy by? u s. Faustyny w szpitalu. /Wspornn. ks. Sopo?ko s. 3; Kron. Krak. cz. IV. s. 129/

2 IX 1938 r. - Ks. proc. Sopo?ko b?d?c na Pr?dniku w szpitalu, widzia? s. Faustyn? w ekstazie. /Wspornn. ks. Sopo?ko s. 5 i s. Felicji/

17 IX 1938 r. - Siostra Faustyna przywieziona z Pr?dnika. By?a bardzo s?abiutka, prawie nie przyjmowa?a ?adnych pokarmów. By?a spokojna i bardzo buduj?ca. Wyczekiwa?a chwili, gdy - si? po??czy z Panem Jezusem i wcale si? nie ba?a ?mierci. /Kron. Krak. s. 131/  

 22 IX 1938 r. - Siostra Faustyna czuje si? coraz bardziej s?aba, przeprosi?a ca?e Zgromadzenie (zwyczaj Zgromadzenia) za swe mimowolne uchybienia i spokojnie wyczekiwa?a na spotkanie ze swym Niebieskim Oblubie?cem. /Kron. Krak. cz. IV. s. 132/  
26 IX 1938 r. - Ks. prof. Sopo?ko ostatni raz odwiedzi? s. Faustyn? w Krakowie. Powiedzia?a mu wówczas: "zaj?ta jestem obcowaniem z Ojcem Niebieskim". -Jak zauwa?y?: "Robi?a wra?enie istoty nadziemskiej". I doda?: "Wówczas ju? nie mia?em najmniejszej w?tpliwo?ci, ?e to co znajduje si? w jej dzienniczku o Komunii ?w. udzielonej przez Anio?a, odpowiada rzeczywisto?ci". /Wspomn. ks. Sopo?ko s. 5/  

2 X 1938 r. - S. Faustyna coraz s?absza, ale zawsze buduj?ca, ze spokojem oczekuje swego odej?cia. /Kron. Krak. cz. IV_s. 133/

5 X 1938 r. - O godzinie 16 przyjecha? O. Andrasz TJ. i s. Faustyna wyspowiada?a si? ostatni raz. /Kron. Krak, cz. IV. s. 134/

O godzinie 21 ks. Kapelan T. Czaputa, razem z zebranymi siostrami, odmówi? u ?o?a chorej modlitwy za konaj?cych. S. Faustyna przytomna do ostatniej chwili ??czy?a si? z modl?cymi. /Kron. Krak. cz. IV. s. 134/

5 X 1938 r. - O godzinie 22,45 Siostra Maria FAUSTYNA Kowalska, po d?ugich cierpieniach znoszonych z wielk? cierpliwo?ci?, odesz?a do Pana po nagrod?. /Kronika Kraków cz. IV. s. 134/

7 X 1938 r. - Pierwszy Pi?tek miesi?ca i uroczysto?? Matki Bo?ej Ró?a?cowej - dzi? odby? si? pogrzeb ?.p. Siostry Faustyny Kowalskiej,

W pogrzebie wzi?li udzia? Ojcowie Jezuici: O.Wojto?, O. Chabrowski z domu 00. w Rynku "?w.  Barbary", oraz jeden kleryk z ul. Kopernika 26.

O godzinie 8,30 od?piewano Jutrzni?, a nast?pnie O. Wójto? odprawi? Msz? ?w. przy Wielkim O?tarzu, a O. Chabrowski przy o?tarzu Serca Jezusowego (w którym obecnie znajduje si? s?yn?cy wielu ?askami obraz Mi?osierdzia Bo?ego).

O. Chabrowski odprawia? Msz? ?w. w kolorze bia?ym. Wszystko odby?o si? bardzo pi?knie - jak zaznacza Kronika. Na pogrzebie nie by?o nikogo z rodziny s.Faustyny. /Kron. Kraków cz. IV. s. 134/

Siostra Faustyna zosta?a pochowana na cmentarzu zakonnym, po?o?onym w ogrodzie Zgromadzenia Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia w Krakowie ?agiewniki, ul. Wronia 3/9, we wspólnym grobowcu znajduj?cym si? na tym cmentarzu.

PO ?MIERCI   

21 X 1965 r. - Po dwudziestu siedmiu latach od ?mierci S. Faustyny ks. Biskup Julian Groblicki, za specjaln? delegacj? udzielon? mu przez ks. Kardyna?a Karola Wojty??, uroczyst? sesj? rozpocz?? w Kurii Metropolitalnej Krakowskiej Proces Informacyjny odno?nie ?ycia i cnót S. Faustyny. Od tej chwili Siostrze Faustynie przys?uguje tytu? S?ugi Bo?ej.   

25 XI 1966 r. - W czasie procesu informacyjnego prowadzonego odno?nie ?ycia; cnót, pism i kultu S?ugi Bo?ej s. Faustyny (21 X 1965 r. - 20 X 1967 r.) szcz?tki jej zosta?y przeniesione do grobu specjalnie na ten cel przygotowanego w kaplicy Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia. Nad grobem znajduje si? p?yta czarna z krzy?em na ?rodku. Na p?ycie zwykle znajduj? si? ?wie?e kwiaty, przynoszone przez wiernych, którzy wypraszaj? sobie liczne ?aski za wstawiennictwem s. Faustyny.

20 IX 1967 r. - Jego Eminencja ks. Kardyna? Karol Wojty?a uroczyst? sesj? zako?czy? Proces informacyjny S?ugi Bo?ej w Diecezji Krakowskiej.

26 11 968 r. - Akta procesu informacyjnego zosta?y przyj?te przez ?w. Kongregacji dla Spraw ?wi?tych:  

31 I 1968 r. ? Dekretem Kongregacji dla Spraw ?wi?tych zosta? otwarty proces beatyfikacyjny S?ugi Bo?ej S. Faustyny.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 68 goĹ›ci