?ycie Ko?cio?a - Relikwie


Cuda eucharystyczne zarówno w przesz?o?ci jak i w czasach wspó?czesnych, nie nale?? do zjawisk wyst?puj?cych niezwykle rzadko. Znamienne, ?e bardzo wiele z nich jest zwi?zanych z objawieniami Maryjnymi. Jak by wizyty Matki Bo?ej mia?y uwiarygodni? przes?ania o centralnym znaczeniu Eucharystii. I odwrotnie: jakby cuda eucharystyczne mia?y sta? si? dowodem na prawdziwo?? objawie? Matki Naj?wi?tszej. Dodajmy, ?e przes?ania, jakie niebo przekazuje nam za ich po?rednictwem, koncentruj? si? wokó? trzech tematów: konieczno?ci naszego nawrócenia, obietnicy pokoju i czasu ?aski oraz sprawiedliwo?ci Bo?ej, która jest gotowa oczy?ci? ?wiat ze z?a za pomoc? kary. W objawieniach Maryjnych, z którymi zwi?zane s? cuda eucharystyczne temat najbli?szej przysz?o?ci jawi si? niezwykle wyra?nie. Dlaczego Bóg wybra? takie szczególne ?rodowiska na udost?pnienie swego dowodu eucharystycznego. Czy?by element Eucharystii mia? z tym zwi?zek? Czy?by Bóg wskazywa? na Eucharysti? jako na ?rodek ocalenia w obliczu czyhaj?cych na nas niebezpiecze?stw?
Przywo?ajmy kilka takich zdarze?.

Objawienia w Amsterdamie
Ida Peerdeman to mieszkanka Amsterdamu, która na przestrzeni, lat 1945-59 doznawa?a ?aski wielu objawie? Maryjnych - zdumiewaj?cych w swej tre?ci i formie, oficjalnie uznanych przez Ko?ció? w 2002 r. W swoim ostatnim or?dziu z 31 maja 1959 r. Matka Naj?wi?tsza og?osi?a: ?W pe?ni ciszy przysz?am. W pe?ni ciszy powróc? do Tego, który mnie pos?a?. Nie rozpaczaj. Nie pozostawi? was sierotami. On, Pocieszyciel i Pomocnik przyjdzie" Pocieszenia tego Peerdeman doznawa?a w sposób szczególny w wielu do?wiadczeniach zwi?zanych z Eucharysti?, podczas uczestnictwa we Mszy ?wi?tej, i dlatego nazwanych prze?yciami eucharystycznymi. Rozpocz??y si? one w ?wi?to Nawiedzenia, 31 maja 1958 r., a wiec kilkana?cie lat po pierwszym objawieniu Maryi, i trwa?y a? do lat 80. W sumie by?o ich sto pi??dziesi?t jeden. Podczas Liturgii Ida mia?a niezwyk?e widzenia, jak to z 1975 r., ukazuj?ce przegran? z?a, pokonanego przez moc Niepokalanej i si?? Eucharystii:
?W czasie konsekracji, podczas podniesienia hostii i kielicha, zobaczy?am, jak przemieni?y si? one w posta? Pana; wsz?dzie by?o samo ?wiat?o, niewys?owienie pi?kne. Niemo?liwo?ci? jest to opisa? - ten majestat i moc. Kiedy przyj??am Pana. otrzyma?am znów nadprzyrodzon? wizj? i us?ysza?am: "Pocieszcie si?. pozostan? z wami. I znów ujrza?am t? ja?niej?c? Posta?. Jednocze?nie us?ysza?am: ?Zobaczcie. co si? sta?o?.
Moim oczom ukaza? si? okropny widok. U stop niebia?skiej Postaci ujrza?am le??cego wielkiego smoka. Potem zobaczy?am, ?e zosta?y wy?upione mu oczy, a potem wyrwane pazury Na ko?cu rozwar?a si? jego paszcza i zobaczy?am, jak wypad?y z niej wielkie k?y. Wszystko to le?a?o przede mn? na ziemi. Zobaczy?am, jak smok si? skurczy? i jak os?abiony, i wyczerpany run?? na ziemi?. G?os rzek? ? Twoja moc jest z?amana i twoja si?a zmala?a. Twoja wynios?o?? i pycha zosta?y  zmia?d?one. A wy mo?ni tego ?wiata, zobaczcie w tym dla siebie nauk?". Po krótkiej przerwie G?os mówi? dalej: ?Pocieszcie si? narody, Pan jest z wami. Odmawiajcie modlitw?, a Ona [Maryja] stanie si? wasz? Or?downiczk?. B?d?cie wierni. To wszystko wywar?o na mnie bardzo g??bokie wra?enie: ta wielko??, majestat i pot?ga Pana, a z drugiej strony obraz tego bezsilnego i ohydnego smoka. To wszystko znika?o powoli sprzed moich oczu. Dzi?kowa?am Panu z ca?? pokor?. Nasz Pan le?a? jeszcze niespo?yty w mych ustach. Msza ?wi?ta zbli?a?a si? ku ko?cowi i ?wiat?o znika?o powoli". Peerdeman s?ysza?a te? s?owa Zbawiciela, który mówi?: ?Nie l?kaj si?... Ja jestem Panem, twym Stwórc?... Panem... Dawc? ?ycia... Tak jak Ja ?yj? teraz w tobie, tak b?d? i chce ?y? w?ród wszystkich narodów... Ja jestem Wod? ?yw?... Powró?cie do codziennej Ofiary, do codziennego Cudu. a wtedy odzyskacie pokój i ukojenie w waszych sercach".
Prze?ycia eucharystyczne to pot??ne wzmocnienie or?dzi Pani Wszystkich Narodów, jakie niebo przekaza?o ?wiatu w Haarlemie, dzielnicy Amsterdamu. Przypomnijmy, or?dzia dotyczy?y zagro?onych prawd wiary, mówi?y o apostazji. Wi?kszo?? z nich odnosi?a si? do przysz?o?ci i mia?a charakter proroctw; ich spe?nienie by?o zazwyczaj uzale?nione od odpowiedzi ludzi. Matka Bo?a podkre?la?a ogromn? odpowiedzialno?? katolików: ?Im d?u?ej [katolicy] czekaj? [z wype?nieniem pró?b Matki Bo?ej], tym bardziej os?abnie wiara [w ?wiecie]; im wi?cej lat [zwlekania], tym wi?ksze b?dzie odst?pstwo". Maryja zapewni?a, ?e ca?y ?wiat powróci do Boga, je?li pierwsi uczyni? to katolicy. ?Zabierzcie si? do pracy z wielk? gorliwo?ci? i zapa?em, podejmijcie to dzie?o odkupienia i pokoju, a ujrzycie cuda". To, co zosta?o przekazane w objawieniach w Amsterdamie, po cz??ci ju? si? spe?ni?o, np. przej?cie w?adzy w Chinach przez komunistów, zbudowanie muru berli?skiego, podzia? pa?stwa korea?skiego na Kore? Pó?nocn? i Po?udniow?, wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu czy wojna na Ba?kanach. S? te? proroctwa, których wype?nienia wci?? oczekujemy. Jest w?ród nich ostrze?enie przed mo?liwym atakiem pocisków wyposa?onych w g?owice z broni? biologiczn? zawieraj?c? Yersinia pestis (pa?eczk? d?umy), znan? powszechnie jako czarna ?mier?. Jest ostrze?enie Stanów Zjednoczonych przed atakiem chemicznym. Mamy dramatyczn? zapowied? ?innej wielkiej ?wiatowej katastrofy" wymierzonej w Zachód, a pochodz?cej ze Wschodu. Zwi?zana jest ona z wizj? ?wielkiej liczby gwiazd w powietrzu", co najprawdopodobniej odnosi si? do Stanów Zjednoczonych. Jest zapowied? ?straszliwego cierpienia, jakie przejdzie nad Indiami". Jest ostrze?enie skierowane do Europy (by? mo?e Unii Europejskiej): ?Uwa?aj, Europo, jednocz si? w dobrej sprawie... Zabiegacie o jedno?? polityczn?, ale musicie te? by? jedno z Duchem ?wi?tym". Jest zapowied? ?wyst?pienia Rzymu przeciw Papie?owi".
I s? prze?ycia eucharystyczne, które ukazuj? nam drog? ocalenia...

Maryjna Betania
To ju? fenomen zupe?nie nam wspó?czesny, wydarzy? si? bowiem w 1991 r. w Wenezueli, w miejscowo?ci znanej z objawie? Maryjnych zatwierdzonych przez Ko?ció?. W wigili? Niepokalanego Pocz?cia 1991 r. ks. Otty Ossa, tamtejszy kapelan i kierownik duchowy wizjonerki Marii Esperanzy, odprawia? msz? ?wi?t? przy o?tarzu polowym nieopodal groty. Nagle trzymana przez niego w r?kach Hostia zacz??a krwawi?. Ksi?dz Otty tak zrelacjonowa? to wydarzenie: ?Po?ama?em Hosti? na cztery cz??ci. Kiedy spojrza?em na ni?, nie mog?em uwierzy? w?asnym oczom. Na Hostii zobaczy?em czerwon? plam?, a z niej zacz??a wyp?ywa? krew, podobnie jak s?czy si? z k?utej rany. Po zako?czeniu Mszy zabra?em Hosti? i schowa?em w kaplicy. Nast?pnego ranka, o godzinie szóstej, zobaczy?em, ?e Krew by?a p?ynna i zacz??a wysycha?. Do dzi? wygl?da jednak zupe?nie ?wie?o. Zadziwiaj?ce, ?e Krew pojawi?a si? tylko po jednej stronie Hostii, cho? ta jest tak bardzo cienka". Znowu dokonano analiz medycznych. I okaza?o si?, ?e Krew wyp?ywaj?ca z Hostii jest krwi? z wn?trza ludzkiego serca. I tu w Betanii, obok cudu eucharystycznego, równie? mamy do czynienia z objawieniami, które mówi? o przysz?o?ci ?wiata. ?Przychodz? pojedna? moje dzieci, szuka? ich. obdarzy? je wiar?... ??dze, pragnienie w?adzy i materialne bogactwo uczyni?y je zimnymi, oboj?tnymi, egoistycznymi... Piek?o, jakie rodzi si? w?ród ludzi, musi by? zniszczone przez dobro?, mi?o?? i prawd? Serca tej Matki. Musi pojawi? si? przebaczenie, bo zbawi? mo?e tylko mi?o??... Tylko w ten sposób mo?na unikn?? zniszczenia".
Ton wypowiedzi Matki Naj?wi?tszej jest nagl?cy. Wybi?a "godzina jedenasta". Czas Pojednania zosta? ju? bardzo wyd?u?ony "Ludzko?c nadu?ywa ?aski i idzie ku zatraceniu. Je?eli nie zmieni si? i nie poprawi, zginie od ognia i wojny". Ale Bóg tego nie chce, dlatego posy?a na ?wiat swoj? Matk?, która wzywa do o?ywienia nabo?e?stwa do Eucharystii i do swego Niepokalanego Serca. ?Musicie czu? w swych sercach g?ód Boga - mówi?a - g?ód Jego darów i g?ód Jego Matki, która nie przestaje dawa? si? codziennie w ka?dej cz??ci ?wiata, by ludzie mogli by? zbawieni".
Te s?owa jednoznacznie wskazuj? na ten sam w?tek, który zdominowa? inne objawienia. Równie? tutaj jest mowa o gro??cej nam ?apokaliptycznej" karze za nasze grzechy i o jedynym ratunku, jaki mo?emy znale?? w kulcie Eucharystii i w macierzy?skiej opiece Maryi. Znów pojawiaj? si? dwa filary z wizji ?w. Jana Bosko...

Korea?skie Naju
Naju jest ma?ym miasteczkiem po?o?onym w odleg?o?ci oko?o 30 km od po?udniowo-zachodniego wybrze?a Pó?wyspu Korea?skiego. Od 1985 r. jego nazwa znana jest ca?emu ?wiatu. Jego mieszkanka Julia Kim sta?a si? pos?a?cem Maryi, pragn?cej przekaza? wszystkim ludziom or?dzie swego Niepokalanego Serca.
Objawienia trwa?y ju? trzy lata, gdy 5 czerwca 1988 r. Julii po raz pierwszy ukaza? si? Jezus, a po przyj?ciu przez ni? Komunii ?wi?tej Hostia zamieni?a si? w jej ustach w Krew. Odt?d zdarzy?o si? to kilkana?cie razy w obecno?ci wielu osób, m.in. 16 maja 1991 r., 24 wrze?nia i 2 listopada 1994 r. W kwietniu 1993 r. zacz??y si? inne znaki zwi?zane z Eucharysti?. Na d?oniach figury Matki Bo?ej zacz??y si? pojawia? Hostie z symbolicznymi rysunkami, a obok niej zacz?? si? ukazywa? kielich z Hosti?, która w uroczysto?? Bo?ego Cia?a krwawi. Dnia 24 listopada 1994 r. cuda eucharystyczne zdarzy?y si? w obecno?ci nuncjusza apostolskiego w Korei. "Grzechy ?wiata s? tak liczne, ?e gniew Bo?y jest ogromny. ?wiat jest zepsuty przez grzechy. Jestem smutna. Wielu ludzi wci?? nie wierzy... Czy wiesz, dlaczego Serce mego Syna jest rozdarte? To przez ludzkie grzechy, które si? mno??, i przez, narastaj?ce niepos?usze?stwo. Podejmij si? dzie?a zado??uczynienia.
Droga, która prowadzi do mego Syna Jezusa, jest w?ska i trudna. Ludzko?? mo?e ocale? przez wej?cie na ni? ale wi?kszo?? nawet si? do niej nie zbli?a". To wzmianka o Eucharystii... Dlaczego objawienia Maryjne zaczynaj?, ukazywa? Eucharystie? Na to pytanie naj?atwiej znale?? nam odpowied? w?a?nie w objawieniach z Naju. Gdy Maryja wzywa w swoim or?dziu do powrotu do Boga, prosi szczególnie o to, by ludzie znowu zacz?li si? karmi? Eucharysti? i oddawa? Jej cze??. Cuda eucharystyczne dodatkowo kieruj? ludzk? uwag? na ten w?tek objawie?, czyni?c go najwa?niejszym.

Hostia z Marlboro
W ameryka?skim stanie New Jersey, w miejscowo?ci Marlboro od lat 80. trwaj? objawienia Matki Naj?wi?tszej. W 1994 r. w ?wi?to Bo?ego Mi?osierdzia ks. Robert Rooney, duchowy opiekun wizjonera Josepha Januszkiewicza, odprawia? porann? Msz? ?wi?t? w ko?ciele ?w. Wincentego a Paulo. Kiedy wzi?? do r?k hosti? i zacz?? wypowiada? s?owa konsekracji, z Eucharystii zacz??a p?yn?? Krew. Zaszokowani ministranci byli pierwszymi ?wiadkami cudu. Hosti? umieszczono w tabernakulum, a badaj?cy j? metod? nieinwazyjn? stwierdzili: "Nie ma naukowego wyt?umaczenia tego zjawiska. Czerwona ciecz wyp?ywaj?ca z Hostii ma pod mikroskopem cechy charakterystyczne dla ludzkiej krwi".
W dniu 6 czerwca ks. Rooneyowi mia?a równie? ukaza? si? Matka Bo?a. By?o to pierwsze i jedyne objawienie, jakiego dost?pi? ten duchowny. Maryja powiedzia?a mu, ?e Syn Jej ofiarowa? mu dar - dar krwawi?cej Hostii i ?e teraz wszystkim zajmie si? ju? jego kierownik duchowy. Rzeczywi?cie, ks. Rooney zmar? miesi?c pó?niej, a jego spowiednik przekaza? cudown? Hosti? biskupowi diecezji Trenton.

Cud w Rzymie
W 1995 r. niewyt?umaczalne fenomeny zwi?zane z Eucharysti? rozpoczynaj? si? w Wiecznym Mie?cie. Wi??? si? one z ?yciem w?oskiej wizjonerki Marisy Rossi, która od 1971 r. otrzymuje przes?ania i znaki od Matki Bo?ej, wzywaj?cej ludzko?? do powrotu do Boga. W ?wi?to Podwy?szenia Krzy?a 1995 r. Marisa modli?a si? w kaplicy. Potem podnios?a si? ze swego inwalidzkiego wózka i poca?owa?a krzy?, który kap?an zdj?? z o?tarza. Wówczas w boku ukrzy?owanego Zbawiciela pojawi?a si? Hostia, która spad?a na wyci?gni?te d?onie mistyczki. Widzia?o to wielu ?wiadków. Hostia pojawia?a si? na wyci?gni?tych d?oniach Marisy równie? w 1996 r., podczas objawienia Matki Naj?wi?tszej. Cud ten zosta? udokumentowany na fotografiach.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 88 goĹ›ci