Cudowny Medalik - Najs?ynniejszy Medalik ?wiata

W roku 1830 siostrze ?w. Katarzynie Labour, nowicjuszce z klasztoru przy Rue du Bac w Pary?u, ukaza?a si? Naj?wi?tsza Maryja Panna i poleci?a jej rozpowszechni? Cudowny Medalik na ?wiecie.
- Moja crko, Pan Bg chce ci powierzy? pewn? misj? - powiedzia?a Maryja do ?w. Katarzyny w nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku. Cztery miesi?ce p?niej - 27 listopada - Niepokalana przyby?a, aby jej wyja?ni? na czym ta misja ma polega?.
W sobot? przed pierwsz? niedziel? adwentu, ?w. Katarzyna Labour podczas wieczornego rozmy?lania, ujrza?a Naj?wi?tsz? Dziewic? obok obrazu ?w. Jzefa. Maryja sta?a, odziana w czerwonawo po?yskuj?c? bia?? szat?. G?ow? Jej okrywa? bia?y welon, spadaj?cy a? do stp po obu stronach. Czo?o Jej zdobi?a obszyta drobn? koronk? opaska, ?ci?le przylegaj?ca do w?osw. Matka Bo?a mia?a ods?oni?t? Twarz, a pod Jej nogami by?a kula ziemska. W r?kach Maryja trzyma?a drug? kul? ziemsk? ? symbol wszech?wiata.Czytaj ca?o??...

 
Pasterka z La Salette

?W roku 1864 Lucyfer z wielk? liczb? demonw zostanie wypuszczony z piek?a, stopniowo wyruguj? oni wiar?. Wygasz? j? nawet w osobach po?wi?conych Bogu, o?lepi? ich do tego stopnia, ?e je?li nie b?dzie ich wspiera? ?aska nadzwyczajna, przejm? si? duchem tych z?ych anio?w, niejeden dom zakonny utraci wiar? i doprowadzi do zguby wiele dusz.

Wielkie mnstwo z?ych ksi??ek b?dzie na ca?ej ziemi, a duchy ciemno?ci doprowadz? do powszechnego rozlu?nienia w tym, co dotyczy s?u?by Bo?ej. B?d? one mia?y wielki wp?yw na przyrod?, powstan? ko?cio?y, w ktrych s?u?y? si? im b?dzie.( posoborowe ko?cio?y).

Poniewa? ?wi?ta wiara w Boga zostanie zapomniana, ka?dy osobnik b?dzie chcia? kierowa? si? swymi w?asnymi zasadami i by? wy?szym od bli?nich. W?adze ?wieckie i ko?cielne zostan? zniesione, depta? si? b?dzie wszelki porz?dek i wszelk? sprawiedliwo??, panoszy? si? b?dzie tylko m??objstwo, zazdro??, nienawi??, k?amstwo, niezgoda, bez mi?o?ci ojczyzny i rodziny. W roku 1865 okropne rzeczy b?d? si? dzia?y w miejscach ?wi?tych, klasztorach zgnij? kwiaty Ko?cio?a, a demon stanie si? jakby krlem serc. Niech prze?o?eni wsplnot zakonnych odnosz? si? krytycznie do osb, ktre maj? przyj??, gdy? demon u?ywa? b?dzie ca?ej swej przebieg?o?ci, aby wprowadzi? do zakonw osoby oddane grzechowi, a rozprz??enie i zami?owanie do przyjemno?ci zmys?owych rozpowszechnione b?d? po ca?ej ziemi. Rzym zatraci wiar? i zostanie stolic? Antychrysta. Demoni powietrzni wraz z Antychrystem czyni? b?d? wielkie dziwy na ziemi i w przestworzach, a ludzie coraz przewrotniejsi stawa? si? b?d?. Wszak?e Bg troszczy? si? b?dzie o swe wierne s?ugi i o ludzi dobrej woli, Ewangelia b?dzie wsz?dzie g?oszona, wszystkie narody i ludy zna? b?d? prawd?.? Ks. Paul Gouin - Pasterka z La Salette >>>

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości