?wi?tynia Opatrzno?ci Bo?ej - ?agiewniki
Bo?e Mi?osierdzie - Jezu Ufam Tobie


     Sanktuarium mie?ci?o si? najpierw w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia, który powsta? w 1891 roku jako fundacja ksi?cia A. Lubomirskiego dla dziewcz?t i kobiet potrzebuj?cych g??bokiej odnowy moralnej.
W okresie mi?dzywojennym w tym klasztorze ?y?a i zmar?a s. M. Faustyna Kowalska (1905-1938), przez któr? Chrystus Pan przekaza? Ko?cio?owi i ?wiatu or?dzie o Bo?ym mi?osierdziu. Przybli?a ono tajemnic? mi?osierdzia Bo?ego, wzywa do zaufania Panu Bogu i postawy mi?osierdzia wobec bli?nich, a tak?e do g?oszenia i wypraszania mi?osierdzia Bo?ego dla ?wiata m.in. przez praktyk? nowych form kultu (obraz Jezusa Mi?osiernego, ?wi?to Mi?osierdzia, koronka do Mi?osierdzia Bo?ego i godzina Mi?osierdzia).
W 1943 roku krakowski spowiednik Siostry Faustyny o. J. Andrasz SI po?wi?ci? pierwszy obraz Jezusa Mi?osiernego p?dzla A. Hy?y, ofiarowany jako wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych, i zainicjowa? uroczyste nabo?e?stwa ku czci Mi?osierdzia Bo?ego. Obraz szybko zas?yn?? ?askami, dlatego z roku na rok zwi?ksza?a si? liczba pielgrzymów, którzy nawiedzali tak?e grób zmar?ej w opinii ?wi?to?ci Siostry Faustyny.
Bardzo dynamiczny rozwój kultu Mi?osierdzia Bo?ego nast?pi? po beatyfikacji Siostry Faustyny (18 kwietnia 1993) i jej kanonizacji (30 kwietnia 2000), a tak?e dzi?ki pielgrzymkom Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II do ?agiewnik (1997 i 2002). Spowodowa? on rozbudow? sanktuarium, m.in. wzniesienie nowego ko?cio?a - bazyliki, któr? 17 sierpnia 2002 roku konsekrowa? Piotr naszych czasów. W tym te? miejscu Papie? zawierzy? ca?y ?wiat Mi?osierdziu Bo?emu.

Wybrany obraz

Wybrany obraz

Wybrany obraz

Wybrany obraz

Akt zawierzenia ?wiata
Kraków-?agiewniki, 17 sierpnia 2002 r.

Na zako?czenie homilii w ?agiewnikach, Jan Pawe? II powierzy? ?wiat Bo?emu Mi?osierdziu.
Oto tekst zawierzenia:

"Bo?e, Ojcze mi?osierny,
który objawi?e? swoj? mi?o??
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wyla?e? j? na nas w Duchu ?wi?tym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dzi? losy ?wiata i ka?dego cz?owieka.
Pochyl si? nad nami grzesznymi,
ulecz nasz? s?abo??,
przezwyci?? wszelkie z?o,
pozwól wszystkim mieszka?com ziemi
do?wiadczy? Twojego mi?osierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Bo?e,
zawsze odnajdywali ?ród?o nadziei"
 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 56 goĹ›ci