Konstytucja Apostolska "Fidei depositum"
Dokumenty Ko?cio?a - Cz??? pierwsza (26-1065) WYZNANIE WIARY

KATECHIZM

KO?CIO?A

KATOLICKIEGO

Konstytucja Apostolska

FIDEI DEPOSITUM

og?oszona z okazji publikacji

KATECHIZMU KO?CIO?A KATOLICKIEGO

opracowanego po Soborze Powszechnym Watyka?skim II

 

JAN PAWE? II BISKUP

S?UGA S?UG BO?YCH

NA WIECZN? RZECZY PAMI?TK?

 

Do Czcigodnych Braci Kardyna?ów, Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów, Kap?anów, Diakonów i wszystkich cz?onków Ludu Bo?ego

Pan zleci? swemu Ko?cio?owi misj? strze?enia depozytu wiary, któr? wype?nia on w ka?dej epoce. Intencj? i celem Soboru Powszechnego Watyka?skiego II, uroczy?cie otwartego trzydzie?ci lat temu przez mego czcigodnej pami?ci poprzednika, Papie?a Jana XXIII, by?o ukazanie w pe?nym ?wietle apostolskiej i pasterskiej misji Ko?cio?a, tak aby blask prawdy ewangelicznej sk?oni? wszystkich ludzi do poszukiwania i przyj?cia mi?o?ci Chrystusa, która przewy?sza wszelk? wiedz? (por. Ef 3, 19).

G?ównym zadaniem, jakie Papie? Jan XXIII powierzy? Soborowi, by?o lepsze uj?cie i przedstawienie cennego depozytu nauki chrze?cija?skiej, by sta?a si? ona bardziej przyst?pna dla wierz?cych w Chrystusa i dla wszystkich ludzi dobrej woli. Dlatego Sobór nie mia? wi?c pot?pia? b??dów epoki, ale w sposób jasny ukaza? moc i pi?kno nauki wiary. "Dzi?ki ?wiat?u tego Soboru - mówi? Papie? - Ko?ció?... jak ufamy, pomno?y swoje duchowe bogactwo, a czerpi?c z niego now? energi?, b?dzie móg? ?mia?o patrze? w przysz?o??... Musimy dzi? po?wi?ci? si? ochoczo i bez l?ku tak bardzo potrzebnemu w naszych czasach dzie?u, id?c drog?, któr? Ko?ció? przemierza prawie od dwudziestu stuleci"1 Jan XXIII Przemówienie na otwarcie Soboru Powszechnego Watyka?skiego II (11 listopada 1962): AAS 54 (1962) 788..

Dzi?ki Bo?ej pomocy owocem czteroletnich obrad Ojców Soborowych sta? si? bogaty zbiór wypowiedzi doktrynalnych i zalece? duszpasterskich, które ofiarowali oni ca?emu Ko?cio?owi. Pasterze i wierni znajduj? w nich wskazania dla owej "odnowy my?lenia, dzia?ania, obyczajów i si?y moralnej, rado?ci i nadziei, która by?a celem samego Soboru"2 Pawe? VI Przemówienie na zako?czenie Soboru Powszechnego Watyka?skiego II (8 grudnia 1965): AAS 58 (1966) 7-8..

Tak?e po zako?czeniu obrad Sobór pozosta? ?ród?em inspiracji dla Ko?cio?a. W 1985 r. mog?em stwierdzi?, ?e "dla mnie, który dozna?em owej niezwyk?ej ?aski uczestniczenia w Soborze i czynnego zaanga?owania w jego przebiegu, Vaticanum II zawsze... a w sposób szczególny w latach pontyfikatu, stanowi sta?y punkt odniesienia dla wszystkich poczyna? duszpasterskich, w ?wiadomym wysi?ku przek?adania jego wskaza? na j?zyk konkretnych i wiernych zastosowa? na terenie ka?dego Ko?cio?a lokalnego i ca?ego Ko?cio?a. Wci?? nale?y do tego ?ród?a powraca?"3 Jan Pawe? II, Przemówienie (25 stycznia 1985): "L'Osservatore Romano", 27 stycznia 1985..

W tym duchu 25 stycznia 1985 r., z okazji dwudziestej rocznicy zako?czenia Soboru, zwo?a?em Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, którego celem by?o zwrócenie uwagi na dobrodziejstwa i duchowe owoce Soboru Watyka?skiego II i pog??bienie jego nauki, tak aby mo?na by?o wierniej g?osi? j? wszystkim wiernym, szerzy? jej znajomo?? i lepiej j? stosowa?.

Przy tej okazji Ojcowie Synodalni stwierdzili: "Jest naszym prawie jednomy?lnym ?yczeniem, by zosta?y opracowane katechizm lub kompendium ca?ej nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralno?ci, które sta?yby si? punktem odniesienia dla katechizmów lub kompendiów przygotowywanych w ró?nych krajach. Wyk?ad nauki powinien by? jednocze?nie biblijny i liturgiczny, przedstawiaj?cy zdrow? doktryn? i dostosowany do ?ycia dzisiejszych chrze?cijan"4Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów (1985), Relacja ko?cowa, II B a 4.. Po zako?czeniu Synodu postanowi?em spe?ni? to ?yczenie, uznaj?c, ?e b?dzie to "odpowiedzi? na rzeczywist? potrzeb? zarówno Ko?cio?a powszechnego, jak Ko?cio?ów partykularnych"5Jan Pawe? II Przemówienie na zako?czenie Synodu Nadzwyczajnego (7 grudnia 1985): AAS 78 (1986) 435..

Jak?e nie dzi?kowa? Bogu z ca?ego serca za to, ?e mo?emy dzi? ofiarowa? ca?emu Ko?cio?owi dzie?o nosz?ce tytu? "Katechizm Ko?cio?a Katolickiego" i b?d?ce "tekstem wzorcowym" dla katechezy odnowionej u ?ywych ?róde? wiary! Podobnie jak odnowa liturgiczna oraz opracowanie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kanonów Katolickich Ko?cio?ów Wschodnich, Katechizm przyczyni si? w znacznym stopniu do odnowy ca?ego ?ycia Ko?cio?a, której pragn?? i któr? zapocz?tkowa? Sobór Watyka?ski II.

Katechizm Ko?cio?a Katolickiego jest owocem bardzo szerokiej wspó?pracy: zosta? przygotowany w ci?gu sze?ciu lat wyt??onej pracy, prowadzonej z wielkim zapa?em i w duchu uwa?nego ws?uchiwania si? w ró?ne opinie.

W 1986 r. zleci?em Komisji z?o?onej z dwunastu kardyna?ów i biskupów z kard. Josephem Ratzingerem na czele przygotowanie projektu katechizmu, o jaki prosili Ojcowie Synodalni. Prace Komisji wspiera? Komitet Redakcyjny, z?o?ony z siedmiu biskupów diecezjalnych, specjalistów w dziedzinie teologii i katechezy.

Komisja, która mia?a kierowa? pracami i czuwa? nad ich przebiegiem, uwa?nie ?ledzi?a wszystkie etapy przygotowywania kolejnych dziewi?ciu redakcji tekstu. Z kolei zadaniem Komitetu Redakcyjnego by?o jego spisanie, naniesienie poprawek, jakich za??da?a Komisja, i uwzgl?dnienie uwag licznych teologów, egzegetów i katechetów, a przede wszystkim biskupów ca?ego ?wiata, w celu udoskonalenia tekstu. W ?onie Komitetu toczy?y si? owocne i wzbogacaj?ce dyskusje nad ró?nymi uwagami; w ten sposób rozszerzono tekst oraz zapewniono Katechizmowi zwarto?? i jednolito??.

Projekt sta? si? przedmiotem rozleg?ych konsultacji, obejmuj?cych wszystkich biskupów katolickich, ich Konferencje Episkopatu lub synody, instytuty teologiczne i katechetyczne. Jako ca?o?? spotka? si? z przychylnym przyj?ciem ze strony Episkopatu. S?usznie mo?na powiedzie?, ?e Katechizm jest owocem wspó?pracy ca?ego Episkopatu Ko?cio?a katolickiego, który przyjmuj?c wielkodusznie moje zaproszenie, zechcia? wzi?? na siebie cz??? odpowiedzialno?ci za dzie?o dotycz?ce bezpo?rednio ?ycia Ko?cio?a. Ta postawa budzi we mnie g??bok? rado??, poniewa? wspó?brzmienie tak wielu g?osów pozwoli?o nam naprawd? us?ysze? to, co mo?na nazwa? "symfoni? wiary". Metoda opracowania Katechizmu odzwierciedla zatem kolegialn? natur? Episkopatu; ?wiadczy o katolicko?ci Ko?cio?a.

Ka?dy katechizm powinien wiernie i w sposób uporz?dkowany przedstawia? nauczanie Pisma ?wi?tego, ?ywej Tradycji w Ko?ciele i autentycznego Urz?du Nauczycielskiego, a tak?e duchowe dziedzictwo Ojców, Doktorów i ?wi?tych Ko?cio?a, by umo?liwia? lepsze poznanie misterium chrze?cija?skiego i o?ywienie wiary Ludu Bo?ego. Musi bra? pod uwag? wyja?nienia nauki, które w ci?gu dziejów Duch ?wi?ty wskaza? Ko?cio?owi. Konieczne jest tak?e, by pomaga? rozja?nia? ?wiat?em wiary nowe sytuacje i problemy, które w przesz?o?ci nie istnia?y.

Nowy Katechizm zawiera zatem rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52), poniewa? wiara pozostaje zawsze ta sama, a zarazem jest ?ród?em wci?? nowego ?wiat?a.

Aby spe?ni? ten podwójny wymóg, Katechizm Ko?cio?a Katolickiego z jednej strony przejmuje "dawny", tradycyjny uk?ad, zastosowany ju? w Katechizmie Piusa V, ujmuj?c tre?? w czterech cz??ciach: Wyznanie wiary (Credo); liturgia ?wi?ta ze szczególnym uwypukleniem sakramentów; zasady chrze?cija?skiego post?powania wy?o?one na podstawie przykaza?; wreszcie modlitwa chrze?cija?ska. Zarazem jednak tre?? jest cz?sto uj?ta w "nowy" sposób, by odpowiada? na pytania stawiane przez nasz? epok?.

Wszystkie cztery cz??ci s? ze sob? wzajemnie powi?zane: misterium chrze?cija?skie jest przedmiotem wiary (cz??? pierwsza); jest ono celebrowane i przekazywane w liturgii (cz??? druga); jest obecne, by o?wieca? i umacnia? dzieci Bo?e w ich dzia?aniu (cz??? trzecia); stanowi podstaw? naszej modlitwy, której uprzywilejowan? form? jest "Ojcze nasz"; jest przedmiotem naszego b?agania, uwielbienia i wstawiennictwa (cz??? czwarta).

Sama liturgia jest modlitw?; wyznanie wiary znajduje w?a?ciwy kontekst w sprawowaniu kultu. ?aska, owoc sakramentów, jest niezb?dnym warunkiem chrze?cija?skiego post?powania, podobnie jak udzia? w liturgii Ko?cio?a wymaga wiary. Je?li wiara nie przejawia si? w dzia?aniu, jest martwa (por. Jk 2, 14-16) i nie mo?e przynie?? owoców ?ycia wiecznego.

Czytaj?c Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, mo?na dostrzec przedziwn? jedno?? Bo?ego misterium i Bo?ego zamys?u zbawienia, a tak?e centralne miejsce Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bo?ego, który zosta? pos?any przez Ojca i za spraw? Ducha ?wi?tego sta? si? cz?owiekiem w ?onie Naj?wi?tszej Dziewicy Maryi, by by? naszym Zbawicielem. Chrystus, który umar? i zmartwychwsta?, jest zawsze obecny w swoim Ko?ciele, zw?aszcza w sakramentach; jest ?ród?em wiary, wzorem chrze?cija?skiego post?powania, Nauczycielem naszej modlitwy.

Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, który zatwierdzi?em 25 czerwca tego roku i którego publikacj? zarz?dzam dzi? moc? mojej w?adzy apostolskiej, wyk?ada wiar? Ko?cio?a i nauk? katolick?, po?wiadczone przez Pismo ?wi?te, Tradycj? apostolsk? i Urz?d Nauczycielski Ko?cio?a i w ich ?wietle rozumiane. Uznaj? go za pewn? norm? nauczania wiary, jak równie? za po?yteczne i w?a?ciwe narz?dzie s?u??ce komunii eklezjalnej. Oby przyczyni? si? do odnowy, do której Duch ?wi?ty wzywa nieustannie Ko?ció? Bo?y, b?d?cy Cia?em Chrystusa, pielgrzymuj?cy ku niegasn?cej ?wiat?o?ci Królestwa.

Zatwierdzaj?c Katechizm Ko?cio?a Katolickiego i nakazuj?c jego publikacj?, Nast?pca Piotra spe?nia swoj? pos?ug? wobec ?wi?tego Ko?cio?a Powszechnego i wszystkich Ko?cio?ów partykularnych, ?yj?cych w pokoju i komunii ze Stolic? Apostolsk? w Rzymie; jest to pos?uga umacniania i utwierdzania wiary wszystkich uczniów Pana Jezusa (por. ?k 22, 32), a tak?e zacie?niania wi?zów jedno?ci w tej samej wierze apostolskiej.

Prosz? zatem pasterzy Ko?cio?a oraz wiernych, aby przyj?li ten Katechizm w duchu jedno?ci i gorliwie nim si? pos?ugiwali, pe?ni?c swoj? misj? g?oszenia wiary i wzywaj?c do ?ycia zgodnego z Ewangeli?. Katechizm zostaje im przekazany, by s?u?y? jako pewny i autentyczny punkt odniesienia w nauczaniu nauki katolickiej, a w sposób szczególny jako tekst wzorcowy dla katechizmów lokalnych. Zostaje tak?e ofiarowany wszystkim wiernym, którzy pragn? g??biej pozna? niewyczerpane bogactwa zbawienia (por. Ef 3, 8). Ma te? wspiera? d??enia ekumeniczne, o?ywiane ?wi?tym pragnieniem jedno?ci wszystkich chrze?cijan, przedstawiaj?c poprawnie tre?? nauki katolickiej i ukazuj?c jej harmonijn? spójno??. Wreszcie, Katechizm Ko?cio?a Katolickiego zostaje ofiarowany ka?demu cz?owiekowi ??daj?cemu od nas uzasadnienia nadziei, która jest w nas (por. 1 P 3, 15), i pragn?cemu pozna? wiar? Ko?cio?a katolickiego.

Nowy Katechizm nie ma zast?pi? katechizmów opracowanych w ró?nych miejscach, zatwierdzonych przez kompetentne w?adze ko?cielne, przez biskupów diecezjalnych i Konferencje Episkopatu, zw?aszcza je?li uzyska?y one aprobat? Stolicy Apostolskiej. Powinien raczej sta? si? zach?t? i pomoc? do opracowania nowych katechizmów lokalnych, przystosowanych do ró?norakich ?rodowisk i kultur, a jednocze?nie dbaj?cych o zachowanie jedno?ci wiary oraz o wierno?? nauce katolickiej.

W ostatnich s?owach niniejszej Konstytucji, w której zostaje przedstawiony Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, prosz? Naj?wi?tsz? Dziewic? Maryj?, Matk? Wcielonego S?owa i Matk? Ko?cio?a, by w tym czasie, gdy Ko?ció? jest wezwany do nowego wysi?ku ewangelizacji, wspiera?a swoim mo?nym wstawiennictwem prac? katechetyczn? ca?ego Ko?cio?a na wszystkich poziomach. Niech ?wiat?o prawdziwej wiary wyzwoli ludzko?? z niewiedzy i niewoli grzechu i doprowadzi j? do jedynej prawdziwej wolno?ci (por. J 8, 32), to znaczy wolno?ci ?ycia w Jezusie Chrystusie pod przewodnictwem Ducha ?wi?tego, tu, na ziemi, i w Królestwie niebieskim, gdzie obdarzeni pe?ni? b?ogos?awie?stwa, b?dziemy ogl?da? Boga twarz? w twarz! (por. 1 Kor 13, 12; 2 Kor 5, 6-8).

 

W dniu 11 pa?dziernika 1992 r., w trzydziest? rocznic? rozpocz?cia Soboru Powszechnego Watyka?skiego II, w czternastym roku mego pontyfikatu.

 

                                                                           /-/ Joannes Paulus ppII

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci