WYZNANIE WIARY
Dokumenty Ko?cio?a - Cz??? pierwsza (26-1065) WYZNANIE WIARY

Dzia? drugi

WYZNANIE WIARY CHRZE?CIJA?SKIEJ (185-1065)

WYZNANIE WIARY

 

Symbol Apostolski Wierz? w Boga, Ojca wszechmog?cego, Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który si? pocz?? z Ducha ?wi?tego, narodzi? si? z Maryi Panny. Um?czon pod Ponckim Pi?atem, ukrzy?owan, umar? i pogrzebion. Zst?pi? do piekie?. Trzeciego dnia zmartwychwsta?, Wst?pi? na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmog?cego. Stamt?d przyjdzie s?dzi? ?ywych i umar?ych. Wierz? w Ducha ?wi?tego, ?wi?ty Ko?ció? powszechny, ?wi?tych obcowanie, grzechów odpuszczenie, cia?a zmartwychwstanie, ?ywot wieczny. Amen.

Symbol Nicejsko-Konstantynopolita?ski Wierz? w jednego Boga, Ojca wszechmog?cego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bo?ego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, ?wiat?o?? ze ?wiat?o?ci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego Zrodzony, a nie stworzony, wspó?istotny Ojcu, a przez Niego wszystko si? sta?o. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zst?pi? z nieba. I za spraw? Ducha ?wi?tego przyj?? cia?o z Maryi Dziewicy i sta? si? cz?owiekiem. Ukrzy?owany równie? za nas pod Poncjuszem Pi?atem zosta? um?czony i pogrzebany. I zmartwychwsta? trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wst?pi? do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale s?dzi? ?ywych i umar?ych, a królestwu Jego nie b?dzie ko?ca. Wierz? w Ducha ?wi?tego, Pana i O?ywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa??; który mówi? przez Proroków. Wierz? w jeden, ?wi?ty, powszechny i apostolski Ko?ció?. Wyznaj? jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuj? wskrzeszenia umar?ych. I ?ycia wiecznego w przysz?ym ?wiecie. Amen.

Wst?p

 

WYZNANIE WIARY CHRZE?CIJA?SKIEJ

 

SYMBOLE WIARY

185 Kto mówi: "Wierz?", mówi: "Przyjmuj? to, w co my wierzymy". Komunia w wierze potrzebuje wspólnego j?zyka wiary, normatywnego dla wszystkich 171, 949 i jednocz?cego w tym samym wyznaniu wiary.

186 Od pocz?tku Ko?ció? apostolski wyra?a? i przekazywa? swoj? wiar? w krótkich i normatywnych dla wszystkich formu?ach1Por. Rz 10 9; 1 Kor 15, 3-5.. Ale ju? do?? wcze?nie Ko?ció? chcia? tak?e zebra? to, co istotne dla jego wiary, w organicznych i uporz?dkowanych streszczeniach, przeznaczonych przede wszystkim dla kandydatów do chrztu:

 

Ta synteza wiary nie zosta?a u?o?ona wed?ug ludzkich opinii, ale z ca?ego Pisma ?wi?tego wybrano to, co najwa?niejsze, aby poda? w ca?o?ci jedn? nauk? wiary. Jak ziarno gorczycy zawiera w male?kim nasionku wiele ga??zi, tak samo streszczenie wiary zamyka w kilku s?owach ca?e poznanie prawdziwej pobo?no?ci zawartej w Starym i Nowym Testamencie2?w. Cyryl Jerozolimski, Catecheses illuminandorum, 5, 12: PG 33, 521-524..

 

187 Takie syntezy wiary nazywamy "wyznaniami wiary", poniewa? streszczaj? wiar? wyznawan? przez chrze?cijanina. Nazywamy je równie? Credo, poniewa? zazwyczaj zaczynaj? si? od s?ów: "Wierz?". Nazywa si? je tak?e "symbolami wiary".188 Greckie s?owo symbolon oznacza?o po?ow? prze?amanego przedmiotu (na przyk?ad piecz?ci), któr? przedstawiano jako znak rozpoznawczy. Prze?amane cz??ci sk?adano ze sob?, by sprawdzi? to?samo?? tego, kto przyniós? drug? po?ow?. Symbol wiary jest wi?c znakiem rozpoznawczym oraz znakiem jedno?ci mi?dzy wierz?cymi. Symbolon oznacza tak?e zbiór, kolekcj? lub streszczenie. Symbol wiary jest zbiorem podstawowych prawd wiary, dlatego s?u?y jako pierwszy i podstawowy punkt odniesienia dla katechezy.

189 Pierwsze "wyznanie wiary" sk?ada si? przy chrzcie. "Symbol wiary" jest najpierw symbolem chrzcielnym. Poniewa? chrzest jest udzielany "w imi? Ojca 1237, 232 i Syna, i Ducha ?wi?tego" (Mt 28, 19), prawdy wiary wyznawane podczas chrztu s? u?o?one wed?ug ich odniesienia do trzech Osób Trójcy ?wi?tej.

190 Symbol jest wi?c podzielony na trzy cz??ci: "Pierwsza jest po?wi?cona pierwszej Osobie Boskiej i przedziwnemu dzie?u stworzenia; nast?pna drugiej Osobie Boskiej i tajemnicy Odkupienia ludzi; ostatnia natomiast trzeciej Osobie Boskiej, b?d?cej ?ród?em i zasad? naszego u?wi?cenia"3Katechizm Rzymski, l, 1, 3.. Te trzy cz??ci s? "trzema rozdzia?ami naszej piecz?ci (chrzcielnej)"4?w. Ireneusz, Demonstratio apostolica, 100..

191 "Ka?da z tych trzech cz??ci jest odr?bna, chocia? wszystkie s? powi?zane ze sob?. Zgodnie z porównaniem cz?sto u?ywanym przez Ojców Ko?cio?a, nazywamy je artyku?ami. Faktycznie, jak w naszych cz?onkach s? ró?ne stawy, które je wyodr?bniaj? i dziel?, tak równie? s?usznie i poprawnie w Credo nazwano artyku?ami te prawdy, w które szczególnie i w sposób odr?bny mamy wierzy?"5Katechizm Rzymski, 1, 1, 4.. Wed?ug staro?ytnej tradycji, o której ?wiadczy ju? ?w. Ambro?y, wymienia si? zazwyczaj dwana?cie artyku?ów "Wyznania wiary", symbolizuj?cych poprzez liczb? Aposto?ów ca?o?? wiary apostolskiej6Por. ?w. Ambro?y, Explanatio Symboli, 8: PL 17, 1158 D..

192 W ci?gu wieków w odpowiedzi na potrzeby ró?nych epok sformu?owano wiele wyzna? lub symboli wiary. S? to symbole ró?nych Ko?cio?ów apostolskich i staro?ytnych7Por. DS 1-64., symbol Quicumque8Por. DS 75-76., nazywany symbolem ?w. Atanazego, wyznania wiary niektórych synodów i soborów (Toleda?skiego9DS 525-541., Latera?skiego10DS 800-802., Lyo?skiego11DS 851-861., Trydenckiego12DS 1862-1870.) lub niektórych papie?y, jak Fides Damasi13Por. DS 71-72. czy Wyznanie wiary Ludu Bo?ego Paw?a VI (1968).

193 ?aden z symboli powsta?ych w kolejnych etapach ?ycia Ko?cio?a nie mo?e by? traktowany jako przestarza?y i zb?dny. Pomagaj? nam one zrozumie? i pog??bi? dzisiaj wiar? wyznawan? od pocz?tku przez ró?ne kompendia prawd wiary, jakie opracowano. W?ród wszystkich symboli wiary dwa zajmuj? szczególne miejsce w ?yciu Ko?cio?a:

194 Symbol Apostolski zosta? nazwany w ten sposób, poniewa? s?usznie jest uwa?any za wierne streszczenie wiary Aposto?ów. Jest to staro?ytny symbol chrzcielny Ko?cio?a rzymskiego. Jego wielki autorytet wynika z faktu, ?e "jest on symbolem, którego strze?e Ko?ció? rzymski, Ko?ció?, gdzie mia? siedzib? Piotr, pierwszy z Aposto?ów, i dok?d przyniós? wyra?enie wspólnej wiary"14?w. Ambro?y, Explanatio Symboli. 7: PL 17, 1158 D..

195 Symbol Nicejsko-Konstantynopolita?ski czerpie wielki autorytet st?d, ?e jest owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych (325 i 381r.). Tak?e 242, 245, dzisiaj jest wspólny wszystkim wielkim Ko?cio?om Wschodu i Zachodu. 465

196 Nasz wyk?ad wiary zostanie oparty na Symbolu Apostolskim, który w pewnym sensie stanowi "najstarszy katechizm rzymski". Wyk?ad b?dzie jednak uzupe?niony przez liczne odniesienia do Symbolu Nicejsko-Konstantynopolita?skiego, cz?sto bardziej bezpo?redniego i szczegó?owego.

197 Jak w dniu naszego chrztu, gdy ca?e nasze ?ycie zosta?o powierzone "nakazom tej nauki" (Rz 6, 17), przyjmijmy Symbol naszej wiary, która daje 1064 ?ycie. Odmawia? z wiar? Credo, to znaczy wchodzi? w komuni? z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem ?wi?tym, a tak?e z ca?ym Ko?cio?em, który przekazuje nam wiar? i w którym wierzymy.

 

Symbol ten jest piecz?ci? duchow?, jest rozwa?aniem naszego serca i zawsze 1274 obecn? obron?; z ca?? pewno?ci? jest skarbem naszej duszy15?w. Ambro?y, Explanatio Symboli, 7: PL 17, 1155 C..

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 40 goĹ›ci