Dlaczego liturgia?
Dokumenty Ko?cio?a - Cz??? druga (1066-1690) CELEBRACJA MISTERIUM

KATECHIZM

KO?CIO?A

KATOLICKIEGO

Cz??? druga

CELEBRACJA MISTERIUM CHRZE?CIJA?SKIEGO

Dlaczego liturgia?

1066 W Symbolu wiar Ko?ció? wyznaje misteriurn Trójcy ?wi?tej i Jej "zamys? ?yczliwo?ci"1Por. Ef 1, 9. dotycz?cy ca?ego stworzenia: Ojciec wype?nia "tajemnic? 50 swojej woli", daj?c swojego umi?owanego Syna i Ducha ?wi?tego dla zbawienia ?wiata oraz dla chwa?y swojego Imienia. Takie jest misterium Chrystusa2Por. Ef 3, 4. objawione i urzeczywistnione w historii wed?ug planu, podj?tego z m?dro?ci? "postanowienia", które ?w. Pawe? nazywa "tajemniczym planem"3Por. Ef 3, 9., a tradycja 236 patrystyczna "ekonomi? S?owa Wcielonego" lub "ekonomi? zbawienia".

1067 "Tego za? dzie?a odkupienia ludzi i doskona?ego uwielbienia Boga, które zapowiada?y wielkie sprawy Bo?e spe?nione w?ród ludu Starego Testamentu, dokona? Chrystus Pan g?ównie przez paschalne misterium swojej b?ogos?awionej M?ki, Zmartwychwstania i chwalebnego Wniebowst?pienia. Przez to misterium ?umieraj?c, zniweczy? nasz? ?mier?, i zmartwychwstaj?c, przywróci? nam ?ycie?. Albowiem z boku umieraj?cego na krzy?u Chrystusa zrodzi? si? przedziwny sakrament ca?ego Ko?cio?a"4Sobór Watyka?ski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 5.. Dlatego wi?c w liturgii Ko?ció? celebruje przede wszystkim Misterium Paschalne, przez które Chrystus wype?ni? 571 dzie?o naszego zbawienia.

1068 Ko?ció? g?osi i celebruje to misteriurn Chrystusa w swojej liturgii, aby wierni prze?ywali je i ?wiadczyli o nim w ?wiecie:

 

Istotnie, liturgia, przez któr? - szczególnie w Boskiej Ofierze eucharystycznej "dokonuje si? dzie?o naszego Odkupienia", w najwy?szym stopniu przyczynia si? do tego, by wierni ?yciem swoim wyra?ali oraz ujawniali innym misteriurn Chrystusa i rzeczywist? natur? prawdziwego Ko?cio?a5Sobór Watyka?ski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 2..

 

 

Co znaczy poj?cie "liturgia"?1069 Poj?cie "liturgia" oznacza?o pierwotnie "dzie?o publiczne", "s?u?b? pe?nion? przez lud lub na rzecz ludu". W tradycji chrze?cija?skiej poj?cie to oznacza, ?e Lud Bo?y uczestniczy w "dziele Bo?ym"6Por. J 17, 4.. Przez liturgi? Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykap?an, kontynuuje w swoim Ko?ciele, z Ko?cio?em i przez Ko?ció? dzie?o naszego odkupienia.

1070 Poj?cie "liturgia" w Nowym Testamencie jest u?ywane nie tylko na oznaczenie celebracji kultu Bo?ego7Por. Dz 13, 2; ?k I, 23., lecz tak?e g?oszenia Ewangelii8Por. Rz 15, 16; Flp 2, 14-17. 30. i pe?nienia czynów mi?o?ci9Por. Rz 15, 27; 2 Kor 9, 12; Flp 2, 25.. We wszystkich tych przypadkach chodzi o s?u?b? Bogu i ludziom. W celebracji liturgicznej Ko?ció? jest s?ug? na obraz swojego Pana, 783 jedynego "Liturga"10Por. Hbr 8, 2. 6., uczestnicz?c w Jego kap?a?stwie (kult), które ma charakter prorocki (g?oszenie s?owa) i królewski (s?u?ba mi?o?ci):

 

S?usznie przeto uwa?a si? liturgi? za wykonywanie kap?a?skiego urz?du Jezusa Chrystusa; w niej przez znaki widzialne wyra?a si? i w sposób w?a?ciwy poszczególnym znakom urzeczywistnia u?wi?cenie cz?owieka, a Mistyczne Cia?o Jezusa Chrystusa, to jest G?owa ze swymi cz?onkami, wykonuje ca?kowity kult publiczny. Dlatego ka?dy obchód liturgiczny, jako dzie?o Chrystusa-Kap?ana i Jego Cia?a, czyli Ko?cio?a, jest czynno?ci? w najwy?szym stopniu ?wi?t?, a ?adna inna czynno?? Ko?cio?a nie dorównuje jej skuteczno?ci z tego samego tytu?u i w tym samym stopniu11Sobór Watyka?ski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 7..

 

Liturgia jako ?ród?o ?ycia1071 Liturgia jako dzie?o Chrystusa jest równie? czynno?ci? Jego Ko?cio?a. Urzeczywistnia ona i ukazuje Ko?ció? jako widzialny znak komunii Boga i ludzi 1692 przez Chrystusa. W??cza wiernych w nowe ?ycie wspólnoty. Zak?ada ?wiadome, czynne i owocne uczestnictwo wszystkich12Por. Sobór Watyka?ski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 11..

1072 "Liturgia nie wyczerpuje ca?ej dzia?alno?ci Ko?cio?a"13Sobór Watyka?ski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 9.. Powinna j? poprzedza? ewangelizacja, wiara i nawrócenie, a wtedy mo?e ona przynosi? swoje owoce w ?yciu wiernych: nowe ?ycie wed?ug Ducha, zaanga?owanie w pos?anie Ko?cio?a i s?u?b? na rzecz jego jedno?ci.

Modlitwa i liturgia

1073 Liturgia jest tak?e uczestnictwem w modlitwie Chrystusa skierowanej do Ojca w Duchu ?wi?tym. Ca?a modlitwa chrze?cija?ska znajduje w niej swoje ?ród?o i swój kres. Przez liturgi? cz?owiek wewn?trzny zostaje zakorzeniony i umocniony14Por. Ef 3,16-17. w "wielkiej mi?o?ci, jak? Bóg nas umi?owa?" (Ef 2, 4) w swoim umi?owanym Synu. Jest to "przedziwne dzie?o Bo?e", które 2558prze?ywamy i któremu nadajemy charakter wewn?trzny przez ka?d? modlitw?, "przy ka?dej sposobno?ci... w Duchu" (Ef 6, 18).

Katecheza i liturgia

1074 "Liturgia jest szczytem, do którego zmierza dzia?alno?? Ko?cio?a, i jednocze?nie jest ?ród?em, z którego wyp?ywa ca?a jego moc"15Sobór Watyka?ski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 10. Jest wi?c uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bo?ego. "Katecheza z natury swej jest zwi?zana z ca?ym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdy? w?a?nie w sakramentach, a zw?aszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpe?niej dzia?a w celu przemiany cz?owieka"16Jan Pawe? II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 23..

1075 Katecheza liturgiczna ma na celu wprowadzenie w misterium Chrystusa (jest "mistagogi?"), przechodz?c od tego, co widzialne, do tego, co niewidzialne, od znaku do tego, co on oznacza, od "sakramentów" do "misteriów". Taka katecheza jest zadaniem katechizmów lokalnych i regionalnych. Niniejszy Katechizm, który ma s?u?y? ca?emu Ko?cio?owi w ró?norodno?ci jego obrz?dów i kultur17Por. Sobór Watyka?ski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 3-4., przedstawia to, co jest podstawowe i wspólne dla ca?ego Ko?cio?a, je?li chodzi o liturgi? jako misterium i jako celebracj? (dzia? pierwszy), a nast?pnie siedem sakramentów i sakramentalia (dzia? drugi).

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 41 goĹ›ci