EKONOMIA SAKRAMENTALNA
Dokumenty Ko?cio?a - Cz??? druga (1066-1690) CELEBRACJA MISTERIUM
 

Dzia? pierwszy

EKONOMIA SAKRAMENTALNA

1076 W dniu Pi??dziesi?tnicy przez wylanie Ducha ?wi?tego Ko?ció? zosta? ukazany ?wiatulPor. Sobór Watyka?ski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 6; konst. Lumen gentium, 2. . Dar Ducha zapocz?tkowuje nowy czas w "udzielaniu Misterium": czas Ko?cio?a, w którym Chrystus ukazuje, uobecnia i przekazuje swoje dzie?o zbawienia przez liturgi? swojego Ko?cio?a, "a? przyjdzie" (1 Kor 11, 26). W tym czasie Ko?cio?a Chrystus ?yje oraz dzia?a teraz w Ko?ciele i z Ko?cio?em w nowy sposób, w?a?ciwy dla tego nowego czasu. Dzia?a przez 739 sakramenty; wspólna Tradycja Wschodu i Zachodu nazywa to dzia?anie "ekonomi? sakramentaln?", która polega na udzielaniu (czy "rozdzielaniu") owoców Misterium Paschalnego Chrystusa w celebracji liturgii "sakramentalnej" Ko?cio?a.

Dlatego najpierw przedstawimy zagadnienie tego "udzielania sakramentalnego" (rozdzia? pierwszy). W ten sposób uka?e si? ja?niej natura i istotne aspekty celebracji liturgicznej (rozdzia? drugi).

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 35 goĹ›ci