Dokumenty Ko?cio?a - Cz??? druga (1066-1690) CELEBRACJA MISTERIUM
 

Dzia? drugi

SIEDEM SAKRAMENTÓW KO?CIO?A

1210 Sakramenty Nowego Prawa zosta?y ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, 1113 sakrament ?wi?ce? i ma??e?stwo. Sakramenty te obejmuj? wszystkie etapy i wszystkie wa?ne momenty ?ycia chrze?cijanina: sprawiaj? narodzenie i rozwój chrze?cija?skiego ?ycia wiary, uzdrowienie i dar pos?ania. Wida? w tym pewne podobie?stwo, jakie istnieje mi?dzy etapami ?ycia naturalnego a etapami ?ycia duchowego1?w. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 65, 1..

1211 Id?c za t? analogi?, Katechizm przedstawi najpierw trzy sakramenty wtajemniczenia chrze?cija?skiego (rozdzia? pierwszy), nast?pnie sakramenty uzdrowienia (rozdzia? drugi) i wreszcie sakramenty s?u??ce komunii i pos?aniu wiernych (rozdzia? trzeci). Nie jest to oczywi?cie jedyny mo?liwy porz?dek, ale pozwala on dostrzec, ?e sakramenty tworz? pewn? struktur?, w której ka?dy z nich ma swoje ?ywotne miejsce. W tej strukturze Eucharystia zajmuje wyj?tkowe miejsce jako "sakrament sakramentów": "Wszystkie 1374 inne sakramenty s? skierowane do niej jak do swego celu"2?w. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 65, 3..

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 40 goĹ›ci