?YCIE W CHRYSTUSIE
Dokumenty Ko?cio?a - Cz??? trzecia (1691-2557) ?YCIE W CHRYSTUSIE
 

[CZ??? III]

KATECHIZM

KO?CIO?A

KATOLICKIEGO

Cz??? trzecia

?YCIE W CHRYSTUSIE

1691 "Chrze?cijaninie! Poznaj swoj? godno??. Sta?e? si? uczestnikiem Boskiej natury, porzu? wi?c niegodne obyczaje przesz?ego ?ycia i ju? do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej nale?ysz G?owy i jakiego Cia?a jeste? cz?onkiem. Pami?taj, ?e 790 zosta?e? wyrwany z mocy ciemno?ci i przeniesiony do ?wiat?a i Królestwa Bo?ego"1?w. Leon Wielki, Sermones, 21, 2-3: PL 54, 192 A..

1692 Symbol wiary ukaza? wielko?? darów Bo?ych danych cz?owiekowi w dziele jego stworzenia oraz w jeszcze wi?kszym stopniu przez odkupienie i u?wi?cenie. Tego, co wyznaje wiara, udzielaj? sakramenty: przez "sakramenty sprawiaj?ce odrodzenie" chrze?cijanie stali si? "dzie?mi Bo?ymi" (J 1, 12; 1 J 3, 1), "uczestnikami Boskiej natury" (2 P 1, 4). Chrze?cijanie, poznaj?c w wierze swoj? now? godno??, s? wezwani, by od tej chwili ?y? "w sposób godny Ewangelii Chrystusowej" (Flp 1, 27). Przez sakramenty i modlitw? otrzymuj? oni ?ask? Chrystusa i dary Jego Ducha, które ich uzdalniaj? do nowego ?ycia.

1693 Jezus Chrystus zawsze czyni? to, co podoba?o si? Ojcu2Por. J 8, 29.. Zawsze ?y? w doskona?ej komunii z Nim. Podobnie Jego uczniowie s? wezwani do ?ycia przed obliczem Ojca, "który widzi w ukryciu"3Por. Mt 6, 6., by sta? si? doskona?ymi, "jak doskona?y jest Ojciec... niebieski" (Mt 5, 48).

1694 Chrze?cijanie, wszczepieni w cia?o Chrystusa przez chrzest4Por. Rz 6, 5., "umarli dla 1267 grzechu, ?yj? za? dla Boga w Chrystusie Jezusie" (Rz 6,11), uczestnicz?c w ten sposób w ?yciu Zmartwychwsta?ego5Por. Kol 2, 12.. Id?c za Chrystusem i w zjednoczeniu z Nim6Por. J 15, 5., chrze?cijanie mog? by? "na?ladowcami Boga, jako dzieci umi?owane, i post?powa? drog? mi?o?ci" (Ef 5,1), dostosowuj?c swoje my?li, s?owa i czyny do d??e?, które s? "w Chrystusie Jezusie" (Flp 2, 5), i id?c za Jego przyk?adem7Por. J 13, 12-16..

1695 Chrze?cijanie, "usprawiedliwieni w imi? naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego" (1 Kor 6, 11), "u?wi?ceni... i powo?ani do ?wi?to?ci" (1 Kor 1, 2), stali si? "?wi?tyni? Ducha ?wi?tego"8Por. 1 Kor 6, 19.. "Duch Syna" uczy ich modli? si? do Ojca9Por. Ga 4, 6., a stawszy si? ich ?yciem, pobudza ich do dzia?ania10Por. Ga 5, 25., by przez czynn? mi?o?? przynosili "owoce ducha" (Ga 5, 22). Duch ?wi?ty, uzdrawiaj?c rany grzechu, odnawia nas w naszym my?leniu11Por. Ef 4, 23.; o?wieca nas i umacnia, by?my ?yli jak "dzieci ?wiat?o?ci" (Ef 5, 8) w "prawo?ci i sprawiedliwo?ci, i prawdzie" (Ef 5, 9).

1696 Droga Chrystusa "prowadzi do ?ycia", droga przeciwna "prowadzi do 1970 zguby" (Mt 7, 13)12Por. Pwt 30,15-20.. Przypowie?? ewangeliczna o dwóch drogach jest zawsze obecna w katechezie Ko?cio?a. Wskazuje ona na znaczenie decyzji moralnych dla naszego zbawienia. "S? dwie drogi: jedna - droga ?ycia, a druga - ?mierci; zachodzi jednak mi?dzy nimi zasadnicza ró?nica"13Didache, 1, 1..

1697 Katecheza powinna wyra?a? w sposób bardzo jasny rado?? i wymagania drogi Chrystusa14Por. Jan Pawe? II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 29.. Katecheza "nowego ?ycia" (Rz 6, 4) w Chrystusie b?dzie:

- katechez? Ducha ?wi?tego, 737-741 wewn?trznego nauczyciela ?ycia wed?ug Chrystusa, s?odkiego go?cia i przyjaciela, który to ?ycie pobudza, prowadzi, oczyszcza i umacnia;

- katechez? ?aski, 1987-1995 poniewa? przez ?ask? jeste?my zbawieni i dzi?ki niej

nasze uczynki mog? przynie?? owoce na ?ycie wieczne;

- katechez? b?ogos?awie?stw, 1716-1719 poniewa? droga Chrystusa jest streszczona

w b?ogos?awie?stwach, jedynej drodze do szcz??cia wiecznego, którego pragnie serce cz?owieka;

- katechez? o grzechu i przebaczeniu, 1846-1848 poniewa? cz?owiek bez uznania si?

za grzesznika nie mo?e pozna? prawdy o samym sobie, która jest warunkiem w?a?ciwego post?powania, a bez daru przebaczenia nie móg?by tej prawdy przyj??;

- katechez? o ludzkich cnotach, 1803-1811 która pozwala zachwyci? si? pi?knem i wzbudzi? upodobanie do prawych dyspozycji do dobra;

- katechez? o chrze?cija?skich 182-1829 cnotach wiary, nadziei i mi?o?ci, która czerpie inspiracj? z przyk?adu ?wi?tych;

- katechez? o 2067 podwójnym przykazaniu mi?o?ci, rozwini?tym w Dekalogu;

- katechez? eklezjaln?, 946-953 poniewa? dzi?ki wielorakiej wymianie "dóbr duchowych" w "komunii ?wi?tych" ?ycie chrze?cija?skie mo?e wzrasta?, rozwija? si? i by? przekazywane.

1698 Pierwszym i 426 ostatecznym odniesieniem tej katechezy b?dzie zawsze sam Jezus Chrystus, który jest "drog? i prawd?, i ?yciem" (J 14, 6). Wierni Chrystusa, wpatruj?c si? w Niego w wierze, mog? mie? nadziej?, ?e On sam urzeczywistni w nich swoje obietnice i ?e mi?uj?c Go t? mi?o?ci?, któr? On ich umi?owa?, dokonaj? dzie? na miar? ich godno?ci:

 

Prosz? ci?, aby? pami?ta?, ?e nasz Pan Jezus Chrystus jest rzeczywi?cie twoj? G?ow?, ty za? jednym z Jego cz?onków. Chrystus nale?y do ciebie, tak jak g?owa nale?y do cia?a. Cokolwiek jest Jego, jest zarazem twoje: duch, serce, cia?o, dusza, wszystkie w?adze i umiej?tno?ci. Masz pos?ugiwa? si? nimi, jak gdyby by?y twoje, po to, aby? Panu s?u?y?, chwali? Go, mi?owa? i wys?awia?. Ty za? nale?ysz do Niego, jak cia?o nale?y do g?owy. Dlatego i On pragnie pos?ugiwa? si? wszystkimi twymi w?adzami jak swoimi, by s?u?y? Ojcu i Jego wielbi?15?w. Jan Eudes, Tractatus de admirabili corde Iesu, 1, 5..

 

Dla mnie bowiem ?y? - to Chrystus (Flp 1, 21).

 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 51 goĹ›ci