CZYM JEST MODLITWA
Dokumenty Ko?cio?a - Cz??? czwarta (2558-2865) MODLITWA CHRZE?CIJA?SKA
 

 Dzia? pierwszy

CZYM JEST MODLITWA?

Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzi?czno?ci i mi?o?ci zarówno w cierpieniu, jak i rado?ci1?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus, R?kopisy autobiograficzne, C 25 r..

 

Modlitwa jako dar Boga

2559 "Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub pro?b? skierowan? do Niego o stosowne dobra"2?w. Jan Damasce?ski, De fide orthodoxa, 3, 24: PG 94, 1089 D.. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wynios?o?ci naszej pychy i w?asnej woli czy te? z "g??boko?ci" (Ps 130, 1) pokornego i skruszonego serca? Ten, kto si? uni?a, b?dzie wywy?szony3Por. ?k 18, 9-14.. 2613 Podstaw? modlitwy jest pokora. "Nie umiemy si? modli? tak, jak trzeba" (Rz 8, 26). 2736 Pokora jest dyspozycj? do darmowego przyj?cia daru modlitwy: Cz?owiek jest ?ebrakiem wobec Boga4Por. ?w. Augustyn, Sermones, 56, 6, 9: PL 38, 381..

2560 "O, gdyby? zna?a dar Bo?y!" (J 4,10). Cud modlitwy objawia si? w?a?nie tam, przy studni, do której przychodzimy szuka? naszej wody: tam Chrystus wychodzi na spotkanie ka?dej ludzkiej istoty; On pierwszy nas szuka i to On prosi, by da? Mu pi?. Jezus odczuwa pragnienie, Jego pro?ba pochodzi z g??boko?ci Boga, który nas pragnie. Modlitwa - czy zdajemy sobie z tego spraw? czy nie - jest spotkaniem Bo?ego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, aby?my Go pragn?li5Por. ?w. Augustyn, De diversis quaestionibus octoginta tribus, 64, 4: PL 40, 56..

2561 "Prosi?aby? Go wówczas, a da?by ci wody ?ywej" (J 4, 10). Nasza modlitwa b?agalna jest - w sposób paradoksalny - odpowiedzi?. Jest odpowiedzi? na skarg? Boga ?ywego: "Opu?cili Mnie, ?ród?o ?ywej wody, ?eby wykopa? sobie cysterny pop?kane" (Jr 2,13). Modlitwa jest odpowiedzi? wiary na darmow? obietnic? zbawienia6Por. J 7, 37-39; Iz 12, 3; 51, 1., odpowiedzi? mi?o?ci na pragnienie Jedynego Syna7Por. J 19, 28; Za 12, 10; 13, 1..

Modlitwa jako przymierze

2562 Sk?d pochodzi modlitwa cz?owieka? Niezale?nie od tego, jaki by?by j?zyk modlitwy (gesty, s?owa), zawsze modli si? ca?y cz?owiek. Aby jednak okre?li? miejsce, z którego wyp?ywa modlitwa, Pismo ?wi?te mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najcz??ciej za? o sercu (ponad tysi?c razy). Modli si? serce. Je?li jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta.

2563 Serce jest mieszkaniem, 368 w którym jestem, gdzie przebywam (wed?ug wyra?enia semickiego lub biblijnego: gdzie "zst?puj?"). Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych; jedynie Duch Bo?y mo?e je zg??bi? i pozna?. Jest ono miejscem decyzji w g??bi naszych wewn?trznych 2599 d??e?. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy ?ycie lub ?mier?. Jest 1696 miejscem spotkania, albowiem nasze ?ycie, ukszta?towane na obraz Bo?y, ma charakter relacyjny: serce jest miejscem przymierza.

2564 Modlitwa chrze?cija?ska jest zwi?zkiem przymierza mi?dzy Bogiem i cz?owiekiem w Chrystusie. Jest dzia?aniem Boga i cz?owieka; wyp?ywa z Ducha ?wi?tego i z nas, jest skierowana ca?kowicie ku Ojcu, w zjednoczeniu z ludzk? wol? Syna Bo?ego, który sta? si? cz?owiekiem.

Modlitwa jako komunia

2565 W Nowym Przymierzu modlitwa jest ?ywym zwi?zkiem dzieci Bo?ych 260 z ich niesko?czenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem ?wi?tym. ?aska Królestwa Bo?ego jest "zjednoczeniem ca?ej Trójcy ?wi?tej z ca?ym wn?trzem (cz?owieka)"8?w. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 16, 9: PG 35, 954 C.. ?ycie modlitwy polega zatem na sta?ym trwaniu w obecno?ci trzykro? ?wi?tego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia ?ycia jest zawsze mo?liwa, gdy? przez chrzest stali?my si? jedno z Chrystusem9Por. Rz 6, 5.. Modlitwa jest o tyle chrze?cija?ska, o ile jest komuni? z Chrystusem i rozszerza si? w Ko?ciele, który jest Jego Cia?em. Ma ona wymiary 792 mi?o?ci Chrystusa10Por. Ef 3, 18-21..

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 46 goĹ›ci