TRADYCJA MODLITWY
Dokumenty Ko?cio?a - Cz??? czwarta (2558-2865) MODLITWA CHRZE?CIJA?SKA

 

Rozdzia? drugi

TRADYCJA MODLITWY

2650 Modlitwa nie sprowadza si? do spontanicznego wyrazu odruchu wewn?trznego: aby si? modli?, trzeba tego chcie?. Nie wystarczy równie? wiedzie?, co Pismo ?wi?te objawia na temat modlitwy: modlitwy trzeba si? tak?e uczy?. Duch ?wi?ty uczy dzieci Bo?e modlitwy przez ?ywy przekaz (?wi?t? Tradycj?) 75 w "wierz?cym i modl?cym si? Ko?ciele"1Sobór Watyka?ski II, konst. Dei verbum, 8..

2651 Tradycja modlitwy chrze?cija?skiej jest jedn? z form wzrastania Tradycji wiary, zw?aszcza przez kontemplacj? i studium wierz?cych, którzy zachowuj? 94 w swych sercach wydarzenia i s?owa ekonomii zbawienia, i przez g??bokie wnikanie w rzeczywisto?ci duchowe, których do?wiadczaj?2Por. tam?e..

 

Artyku? pierwszy

U ?RÓDE? MODLITWY

2652 Duch ?wi?ty jest "wod? ?yw?", która w modl?cym si? sercu "wytryska ku ?yciu wiecznemu" (J 4, 14). To On uczy nas przyjmowania Go w samym 694 ?ródle: w Chrystusie. W ?yciu chrze?cija?skim znajduj? si? ?ród?a, w których oczekuje nas Chrystus, aby napoi? nas Duchem ?wi?tym:

S?owo Bo?e

2653 Ko?ció? "usilnie i szczególnie zach?ca wszystkich wiernych... by przez cz?ste czytanie Pisma ?wi?tego nabywali ?wznios?ego poznania Jezusa Chrystusa?... 133 Czytaniu Pisma ?wi?tego powinna towarzyszy? modlitwa, by nawi?zywa?a 1100 si? rozmowa mi?dzy Bogiem a cz?owiekiem, gdy? ?do Niego zwracamy si?, gdy si? modlimy, to Jego s?uchamy, gdy czytamy Boskie wypowiedzi?"3Tam?e, 25; por. ?w. Ambro?y, De officiis ministrorum, 1, 88: PL 16, 50 A...

2654 Mistrzowie ?ycia duchowego - parafrazuj?c Mt 7, 7 - w ten sposób streszczaj? dyspozycje serca karmionego s?owem Bo?ym w czasie modlitwy: "Szukajcie czytaj?c, a znajdziecie rozmy?laj?c; pukajcie modl?c si?, a b?dzie wam otworzone przez kontemplacj?"4Por. Guigo Kartuz, Scala claustralium: PL 184, 476 C..

Liturgia Ko?cio?a

2655 Pos?anie Chrystusa i Ducha ?wi?tego, które w sakramentalnej liturgii 1073 Ko?cio?a zapowiada, aktualizuje i komunikuje misterium zbawienia, znajduje 368 przed?u?enie w modl?cym si? sercu. Mistrzowie ?ycia duchowego porównuj? niekiedy serce do o?tarza. Modlitwa uwewn?trznia i przyswaja liturgi? podczas i po jej celebracji. Nawet je?li modlitwa jest prze?ywana "w ukryciu" (Mt 6, 6), jest zawsze modlitw? Ko?cio?a i komuni? z Trójc? ?wi?t?5Por. Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, 9..

Cnoty teologalne 1812-1829

2656 W modlitw? wchodzi si? tak, jak wchodzi si? w liturgi?: przez ciasn? bram? wiary. Przez znaki Jego Obecno?ci szukamy i pragniemy w?a?nie Oblicza Pana; chcemy s?ucha? Jego s?owa i je zachowywa?.

2657 Duch ?wi?ty, który uczy nas celebrowa? liturgi? w oczekiwaniu na powrót Chrystusa, wychowuje nas do modlitwy w nadziei. I odwrotnie, modlitwa Ko?cio?a i modlitwa osobista wzmacniaj? w nas nadziej?. W zupe?nie szczególny sposób Psalmy - dzi?ki swemu konkretnemu i zró?nicowanemu j?zykowi - ucz? nas zakotwiczenia naszej nadziei w Bogu: "Z?o?y?em w Panu ca?? nadziej?; On schyli? si? nade mn? i wys?ucha? mego wo?ania" (Ps 40, 2). "A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pe?ni rado?ci i pokoju w wierze, aby?cie przez moc Ducha ?wi?tego byli bogaci w nadziej?" (Rz 15, 13).

2658 "A nadzieja zawie?? nie mo?e, poniewa? mi?o?? Bo?a rozlana jest w sercach naszych przez Ducha ?wi?tego, który zosta? nam dany" (Rz 5, 5). Modlitwa, kszta?towana przez ?ycie liturgiczne, czerpie wszystko z mi?o?ci, któr? zostali?my umi?owani w Chrystusie i która pozwala nam na ni? odpowiedzie? 826 mi?o?ci? tak, jak On nas umi?owa?. Mi?o?? jest tym ?ród?em modlitwy; kto z niej czerpie, dochodzi do szczytu modlitwy:

 

Kocham Ci?, o mój Bo?e, i moim jedynym pragnieniem jest kocha? Ci? a? do ostatniego tchnienia mego ?ycia. Kocham Ci?, o mój Bo?e, niesko?czenie dobry, i wol? umrze? kochaj?c Ci?, ni? ?y? bez kochania Ci?. Kocham Ci?, Panie, i jedyna ?aska, o jak? Ci? prosz?, to kocha? Ci? wiecznie... Bo?e mój, je?li mój j?zyk nie jest w stanie mówi? w ka?dej chwili, i? Ci? kocham, chc?, aby moje serce powtarza?o Ci to za ka?dym moim tchnieniem6?w. Jan Maria Vianney, Modlitwa..

 

"Dzisiaj"2659 W niektórych chwilach uczymy si? modli?, s?uchaj?c s?owa Pana i uczestnicz?c w Jego Misterium Paschalnym, ale w ka?dym czasie w wydarzeniach 1165 codzienno?ci otrzymujemy Jego Ducha jako ?ród?o naszej modlitwy. 2837 Nauczanie Jezusa o modlitwie do naszego Ojca ma ten sam kontekst co nauczanie o Opatrzno?ci7Por. Mt 6,11. 34.: czas jest w r?kach Ojca; spotykamy Go w tera?niejszo?ci, 305 nie wczoraj ani jutro, ale dzisiaj: "Oby?cie us?yszeli dzisiaj g?os Jego: ?Nie zatwardzajcie serc waszych?" (Ps 95, 7-8).

2660 Modli? si? po?ród wydarze? ka?dego dnia i w ka?dej chwili jest jedn? z tajemnic Królestwa, objawionych "maluczkim", s?ugom Chrystusa, ubogim z b?ogos?awie?stw. S?usznie i dobrze jest modli? si?, aby nadej?cie 2546,2632 Królestwa sprawiedliwo?ci i pokoju mia?o wp?yw na bieg historii, lecz równie wa?ne jest przenikanie modlitw? tre?ci codziennych, zwyczajnych sytuacji. Wszystkie formy modlitwy mog? by? tym zaczynem, do którego Pan porównuje Królestwo8Por. ?k 13, 20-21..

 

W skrócie

2661 Przez Tradycj?, ?ywy przekaz, Duch ?wi?ty w Ko?ciele uczy dzieci Bo?e modlitwy.

2662 S?owo Bo?e, liturgia Ko?cio?a, cnoty wiary, nadziei i mi?o?ci s? ?ród?ami modlitwy.

 

 

Artyku? drugi

DROGA MODLITWY

2663 Zgodnie z kontekstem liturgicznym, spo?ecznym i kulturowym, ka?dy Ko?ció? - w ?ywej tradycji modlitwy - proponuje swoim wiernym j?zyk 1201 modlitwy: s?owa, melodie, gesty, ikonografi?. Do Urz?du Nauczycielskiego9Por. Sobór Watyka?ski II, konst. Dei verbum, 10. nale?y rozeznawanie, czy te drogi modlitwy s? wierne tradycji wiary apostolskiej, a obowi?zkiem duszpasterzy i katechetów jest wyja?nianie ich znaczenia zawsze w odniesieniu do Jezusa Chrystusa.

Modlitwa do Ojca

2664 Jedynie Chrystus jest drog? modlitwy chrze?cija?skiej. Czy nasza modlitwa b?dzie wspólnotowa czy osobista, s?owna czy wewn?trzna, dost?p do 2780 Ojca ma tylko wtedy, gdy modlimy si? "w imi?" Jezusa. ?wi?te cz?owiecze?stwo Jezusa jest wi?c drog?, na której Duch ?wi?ty uczy nas modli? si? do Boga, naszego Ojca.

Modlitwa do Jezusa

2665 Modlitwa Ko?cio?a, karmiona s?owem Bo?ym i celebracj? liturgii, uczy 451 nas modlitwy do Pana Jezusa. Nawet je?li jest skierowana przede wszystkim do Ojca, we wszystkich tradycjach liturgicznych zawiera jednak formy modlitwy skierowane do Chrystusa. Niektóre psalmy, które zosta?y uaktualnione w modlitwie Ko?cio?a, oraz Nowy Testament wk?adaj? w nasze usta i utrwalaj? w naszych sercach wezwania modlitwy do Chrystusa: Synu Bo?y, S?owo Bo?e, Panie, Zbawco, Baranku Bo?y, Królu, Synu umi?owany, Synu Dziewicy, Dobry Pasterzu, ?ycie nasze, ?wiat?o?ci nasza, Nadziejo nasza, Zmartwychwstanie nasze, Przyjacielu ludzi...

2666 Jednak imieniem, które zawiera wszystko, jest w?a?nie imi?, które Syn 432 Bo?y otrzymuje w swoim Wcieleniu: JEZUS. Ludzkie wargi nie s? w stanie wypowiedzie? Boskiego Imienia10Por. Wj 3, 14; 33,19-23., ale S?owo Bo?e, przyjmuj?c nasze cz?owiecze?stwo, powierza je nam i mo?emy go wzywa?: "Jezus", "JHWH zbawia11Por. Mt 1, 21.. 435 Imi? Jezus obejmuje wszystko: Boga i cz?owieka oraz ca?? ekonomi? stworzenia i zbawienia. Modli? si?, mówi?c "Jezus", oznacza wzywa? Go, wo?a? do Niego w nas. Tylko Jego imi? zawiera Obecno??, któr? oznacza. Jezus jest Zmartwychwsta?ym i ktokolwiek wzywa Jego Imienia, przyjmuje Syna Bo?ego, który go umi?owa? i siebie samego wyda? za niego12Por. Rz 10, 13; Dz 2, 21; 3, 15-16; Ga 2, 20..

2667 To bardzo proste wezwanie wiary zosta?o rozwini?te w tradycji modlitwy w ró?nych formach na Wschodzie i na Zachodzie. Najcz?stszym sformu?owaniem, 2616 przekazanym przez mnichów z Synaju, z Syrii, z góry Athos jest wezwanie: "Panie, Jezu Chryste, Synu Bo?y, zmi?uj si? nad nami grzesznymi!" ??czy ono hymn chrystologiczny z Flp 2, 6-11 z b?aganiem celnika i ?ebraków o przejrzenie13Por. Mk 10, 46-52; ?k 18, 13.. Przez to wezwanie serce wspó?odczuwa n?dz? ludzi i mi?osierdzie ich Zbawiciela.

2668 Wezwanie ?wi?tego imienia Jezus jest najprostsz? drog? nieustannej modlitwy. 435 Cz?sto powtarzane z pokor? przez skupione serce, nie rozprasza si? w "wielomówstwie" (Mt 6, 7), lecz "zatrzymuje s?owo i wydaje owoc przez sw? wytrwa?o??"14Por. ?k 8, 15.. Jest mo?liwe "w ka?dym czasie", poniewa? nie jest ono czynno?ci? obok jakiej? innej, ale czynno?ci? jedyn?, mianowicie mi?owaniem Boga, który o?ywia i przemienia wszelkie dzia?anie w Chrystusie Jezusie.

2669 Modlitwa Ko?cio?a, podobnie jak wzywa Jego naj?wi?tsze Imi?, tak samo czci i wielbi Serce Jezusa. Adoruje S?owo Wcielone i Jego Serce, które z mi?o?ci do ludzi 478 pozwoli?o si? przebi? naszymi grzechami. Modlitwa chrze?cija?ska ch?tnie idzie drog? 1674 krzy?ow? w ?lad za Zbawicielem. Kolejne stacje od pretorium po Golgot? i grób wyznaczaj? drog? Jezusa, który odkupi? ?wiat przez swój ?wi?ty Krzy?.

"Przyjd?, Duchu ?wi?ty"

2670 "Nikt nie mo?e powiedzie? bez pomocy Ducha ?wi?tego ?Panem jest Jezus?" (1 Kor 12, 3). Za ka?dym razem, gdy zaczynamy modli? si? do Jezusa, 683 Duch ?wi?ty swoj? uprzedzaj?c? ?ask? wprowadza nas na drog? modlitwy. 2001 Skoro uczy On nas modlitwy, przypominaj?c nam Chrystusa, to czy nie mo?na modli? si? do Niego samego? W?a?nie dlatego Ko?ció? zach?ca nas, aby?my codziennie wzywali Ducha ?wi?tego, zw?aszcza na pocz?tku i na ko?cu ka?dej 1310 wa?nej czynno?ci.

 

Je?li Duch nie ma by? wielbiony, to jak?e przebóstwia?by mnie przez chrzest? A je?li ma by? wielbiony, to dlaczego nie ma by? przedmiotem szczególnego kultu?15?w. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes theologicae, 5, 28: PG 36, 165 C.

 

2671 Tradycyjn? form? pro?by o Ducha ?wi?tego jest wezwanie skierowane do Ojca przez Chrystusa, naszego Pana, by On da? nam Ducha Pocieszyciela16Por. ?k 11, 13.. Jezus podkre?la z naciskiem t? pro?b? w swoje imi? w tej samej chwili, gdy obiecuje dar Ducha Prawdy17Por. J 14, 16-17; 15, 26; 16, 13.. Najprostsz? i najbardziej bezpo?redni? modlitw? jest tak?e tradycyjna modlitwa: "Przyjd?, Duchu ?wi?ty". Ka?da tradycja liturgiczna rozwin??a j? w antyfonach i hymnach:

Przyjd?, Duchu ?wi?ty, nape?nij serca swoich wiernych i zapal w nich ogie? swojej mi?o?ci18Por. ?piew przed Ewangeli? na Zes?anie Ducha ?wi?tego..

 

Królu niebieski, Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy, wsz?dzie obecny i nape?niaj?cy wszystko, skarbcu wszelkiego dobra i ?ród?o ?ycia, przyb?d?, zamieszkaj w nas, oczy?? nas i zbaw nas, o Ty, który? jest Dobry!19Por. liturgia bizantyjska, Troparion z Nieszporów na Zes?anie Ducha ?wi?tego.

 

2672 Duch ?wi?ty, którego namaszczenie przenika ca?? nasz? istot?, jest wewn?trznym Nauczycielem modlitwy chrze?cija?skiej. On jest twórc? ?ywej 695 tradycji modlitwy. Oczywi?cie, jest tyle dróg w modlitwie, co modl?cych si?, ale ten sam Duch dzia?a we wszystkich i ze wszystkimi. W komunii Ducha ?wi?tego modlitwa chrze?cija?ska jest modlitw? w Ko?ciele.W komunii ze ?wi?t? Matk? Boga

2673 W modlitwie Duch ?wi?ty jednoczy nas z Osob? Jedynego Syna w Jego 689 uwielbionym cz?owiecze?stwie. To przez nie i w nim nasza synowska modlitwa prowadzi do komunii w Ko?ciele z Matk? Jezusa20Por. Dz 1, 14..

2674 Od wyra?enia w wierze przyzwolenia Maryi w chwili Zwiastowania 494 i niezachwianego podtrzymania go pod krzy?em Jej macierzy?stwo rozci?ga si? odt?d na braci i siostry Jej Syna, którzy s? "pielgrzymuj?cymi jeszcze i nara?onymi na trudy i niebezpiecze?stwa"21Sobór Watyka?ski II, konst. Lumen gentium, 62.. Jezus, jedyny Po?rednik, jest drog? naszej modlitwy; Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza, nie przys?ania Go; Ona "wskazuje drog?" (Hodoghitria), jest jej "Znakiem", wed?ug tradycyjnej ikonografii na Wschodzie i na Zachodzie.

2675 Na podstawie tego szczególnego wspó?dzia?ania Maryi z dzia?aniem 970 Ducha ?wi?tego Ko?cio?y rozwin??y modlitw? do ?wi?tej Matki Boga, skupiaj?c 512 j? na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach. W niezliczonych hymnach i antyfonach, które wyra?aj? t? modlitw?, najcz??ciej wyst?puj? na przemian 2619 dwa d??enia: jedno "uwielbia" Pana za "wielkie rzeczy", jakie uczyni? swojej pokornej S?u?ebnicy, a przez Ni? wszystkim ludziom22Por. ?k 1, 46-55.; drugie powierza Matce Jezusa b?agania i uwielbienia dzieci Bo?ych, poniewa? Ona zna teraz ludzko??, która w Niej zostaje po?lubiona przez Syna Bo?ego.

2676 Te dwa d??enia modlitwy do Maryi znalaz?y szczególny wyraz w modlitwie "Zdrowa? Maryjo":

722 "Zdrowa? Maryjo (Raduj si?, Maryjo)". Pozdrowienie anio?a Gabriela rozpoczyna modlitw? "Zdrowa?". To sam Bóg, za po?rednictwem anio?a, pozdrawia Maryj?. W naszej modlitwie o?mielamy si? podj?? na nowo pozdrowienie Maryi wraz ze spojrzeniem, jakie Bóg skierowa? na sw? pokorn? S?u?ebnic?23Por. ?k 1, 48., i cieszymy si? z rado?ci, jak? On w Niej znajduje24Por. So 3, 17b..

490 "?aski pe?na, Pan z Tob?": Dwa s?owa pozdrowienia anio?a wyja?niaj? si? wzajemnie. Maryja jest pe?na ?aski, poniewa? Pan jest z Ni?. ?aska, jak? jest nape?niona, oznacza obecno?? Tego, który jest ?ród?em wszelkiej ?aski. "Ciesz si?... Córo Jeruzalem... Mocarz po?ród ciebie" (So 3,14.17a). Maryja, w której sam Pan przychodzi zamieszka?, jest uosobieniem córy Syjonu, Ark? Przymierza, miejscem, gdzie przebywa chwa?a Pana: jest Ona "przybytkiem Boga z lud?mi" (Ap 21, 3). "Pe?na ?aski" jest ca?kowicie oddana Temu, który przychodzi w Niej zamieszka? i którego Ona ma wyda? na ?wiat.

435 "B?ogos?awiona? Ty mi?dzy niewiastami i b?ogos?awiony owoc ?ywota Twojego, Jezus". Po pozdrowieniu anio?a czynimy naszym pozdrowienie El?biety. "Nape?niona Duchem ?wi?tym" (?k 1, 41) El?bieta jest pierwsza w d?ugim szeregu pokole?, które b?ogos?awi? Maryj?25Por. ?k 1, 48.: "B?ogos?awiona jeste?, która? uwierzy?a..." (?k 1, 45); Maryja jest "b?ogos?awiona mi?dzy niewiastami", poniewa? uwierzy?a w wype?nienie si? s?owa Pana. Abraham przez swoj? wiar? sta? si? b?ogos?awie?stwem dla "ludów ca?ej ziemi" 146 (Rdz 12, 3). Maryja przez swoj? wiar? sta?a si? Matk? wierz?cych, dzi?ki której wszystkie narody ziemi otrzymuj? Tego, który jest samym b?ogos?awie?stwem Boga: "B?ogos?awiony owoc ?ywota Twojego, Jezus".

2677 "?wi?ta Maryjo, Matko Bo?a, módl si? za nami..." Zdumiewamy si? razem z El?biet?: "A sk?d?e mi to, ?e Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (?k 1, 43). 495 Poniewa? daje nam Jezusa, swego Syna, Maryja jest Matk? Boga i Matk? nasz?; mo?emy Jej powierza? wszystkie nasze troski i nasze pro?by. Ona modli si? za nami, podobnie jak modli?a si? za siebie: "Niech mi si? stanie wed?ug twego s?owa!" (?k 1, 38). Powierzaj?c si? Jej modlitwie, zdajemy si? razem z Ni? na wol? Bo??: "B?d? wola Twoja".

"Módl si? za nami grzesznymi, teraz i w godzin? ?mierci naszej". Prosz?c Maryj?, by si? modli?a za nami, uznajemy siebie za biednych grzeszników i zwracamy si? do "Matki mi?osierdzia", do Ca?ej ?wi?tej. Powierzamy si? Jej "teraz", w "dzisiaj" naszego ?ycia. Nasza ufno?? rozci?ga si? a? do powierzenia Jej ju? teraz "godziny naszej ?mierci". Modlimy si?, by by?a obecna przy niej jak przy ?mierci swojego Syna na krzy?u 1020 i w godzinie naszego przej?cia przyj??a nas jako nasza Matka26Por. J 19, 27, by poprowadzi? nas do swego Syna Jezusa, do raju.

2678 Pobo?no?? ?redniowieczna na Zachodzie rozwin??a modlitw? ró?a?cow?, wprowadzaj?c j? jako ludow? form? zast?pcz? Modlitwy Godzin. Na Wschodzie litanijna 971,1674 forma Akathistos i Paraklisis pozosta?a zbli?ona do chórowego oficjum w Ko?cio?ach bizantyjskich, podczas gdy tradycje: ormia?ska, koptyjska i syryjska dawa?y pierwsze?stwo ludowym hymnom i pie?niom ku czci Matki Bo?ej. Jednak?e w Ave Maria, w teotokionach, hymnach ?w. Efrema czy ?w. Grzegorza z Nareku tradycja modlitwy jest zasadniczo ta sama.

2679 Maryja jest doskona?? "Orantk?", figur? Ko?cio?a. Gdy modlimy si? do Niej, wraz z Ni? ??czymy si? z zamys?em Ojca, który posy?a swego Syna dla 967 zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umi?owany ucze?, przyjmujemy do siebie27Por. J 19, 27.. Matk? Jezusa, która sta?a si? Matk? wszystkich ?yj?cych. Mo?emy modli? si? z Ni? i do Niej. Modlitwa Ko?cio?a jest jakby prowadzona przez modlitw? Maryi. Jest z Maryj? zjednoczona w nadziei28Por. Sobór Watyka?ski II, konst. Lumen gentium, 68-69.. 972

 

W skrócie

2680 Modlitwa jest przede wszystkim skierowana do Ojca; w taki sam sposób kieruje si? ona do Jezusa, zw?aszcza przez wzywanie Jego ?wi?tego imienia: "Panie, Jezu Chryste, Synu Bo?y, zmi?uj si? nad nami grzesznymi!"

2681 "Nikt nie mo?e powiedzie? bez pomocy Ducha ?wi?tego: ?Panem jest Jezus?" (1 Kor 12, 3). Ko?ció? zach?ca nas, by?my wzywali Ducha ?wi?tego jako wewn?trznego Nauczyciela modlitwy chrze?cija?skiej.

2682 Ko?ció? ch?tnie modli si? w komunii z Dziewic? Maryj? ze wzgl?du na Jej szczególne wspó?dzia?anie z Duchem ?wi?tym, aby razem z Ni? uwielbia? wielkie rzeczy, które Bóg uczyni? w Niej, oraz by powierza? Jej b?agania i uwielbienia.

 

 

Artyku? trzeci

PRZEWODNICY MODLITWYWielu ?wiadków

2683 ?wiadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa29Por. Hbr 12, 1., szczególnie ci, których Ko?ció? uznaje za "?wi?tych", uczestnicz? w ?ywej tradycji 956 modlitwy przez wzór swojego ?ycia, przez pozostawione przez nich pisma oraz przez swoj? modlitw? dzisiaj. Kontempluj? oni Boga, wychwalaj? Go i nieustannie opiekuj? si? tymi, których pozostawili na ziemi. Wchodz?c "do rado?ci" swego Nauczyciela, zostali "postawieni nad wieloma"30Por. Mt 25, 21.. Wstawiennictwo jest ich najwy?sz? s?u?b? zamys?owi Bo?emu. Mo?emy i powinni?my modli? si? do nich, aby wstawiali si? za nami i za ca?ym ?wiatem.

2684 W komunii ?wi?tych rozwin??y si? w historii Ko?cio?ów ró?ne duchowo?ci. 917 Osobisty charyzmat ?wiadka mi?o?ci Boga do ludzi móg? by? przekazany, jak na przyk?ad "duch" Eliasza Elizeuszowi31Por. 2 Krl 2, 9. i Janowi Chrzcicielowi32Por. ?k 1, 17., by 919 uczniowie mogli uczestniczy? w tym duchu33Por. Sobór Watyka?ski II, dekret Perfectae caritatis, 2.. Duchowo?? znajduje si? tak?e w miejscu zetkni?cia ró?nych pr?dów liturgicznych i teologicznych oraz 1202 ?wiadczy o inkulturacji wiary w okre?lone ?rodowisko ludzkie i jego histori?. Ró?ne duchowo?ci chrze?cija?skie uczestnicz? w ?ywej tradycji modlitwy i s? niezb?dnymi przewodnikami dla wiernych. W swojej bogatej ró?norodno?ci rozszczepiaj? one czyste i jedyne ?wiat?o Ducha ?wi?tego.

 

Duch jest rzeczywi?cie miejscem ?wi?tych, a ?wi?ty jest w?a?ciwym miejscem dla Ducha, ofiarowuje si? on bowiem, by zamieszkiwa? z Bogiem, i zosta? nazwany Jego ?wi?tyni?34?w. Bazyli, Liber de Spiritu Sancto, 26, 62: PG 32, 184 A...

 

S?udzy modlitwy2685 Rodzina chrze?cija?ska jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. 1657 Zbudowana na sakramencie ma??e?stwa jest "Ko?cio?em domowym", w którym dzieci Bo?e ucz? si? modlitwy "jak Ko?ció?" oraz wytrwa?o?ci w modlitwie. Szczególnie dla ma?ych dzieci codzienna modlitwa rodzinna jest pierwszym ?wiadectwem ?ywej pami?ci Ko?cio?a, cierpliwie pobudzanej przez Ducha ?wi?tego.

2686 Wy?wi?ceni do pos?ugi s? równie? odpowiedzialni za formowanie do modlitwy swoich braci i sióstr w Chrystusie. Jako s?udzy Dobrego Pasterza 1547 zostali wy?wi?ceni, by prowadzi? Lud Bo?y do ?ywych ?róde? modlitwy, jakimi s?: s?owo Bo?e, liturgia, ?ycie teologalne, "dzisiaj" Boga w konkretnych sytuacjach35Por. Sobór Watyka?ski II, dekret Presbyterorum ordinis 4-6..

2687 Wielu zakonników po?wi?ci?o ca?e swoje ?ycie modlitwie. Ju? na pustyni egipskiej pustelnicy, mnisi i mniszki po?wi?cali swój czas uwielbianiu Boga 916 i wstawianiu si? za Jego ludem. ?ycie konsekrowane nie mo?e istnie? ani rozwija? si? bez modlitwy; jest ona jednym z ?ywych ?róde? kontemplacji i ?ycia duchowego w Ko?ciele.

2688 Celem katechezy dzieci, m?odzie?y i doros?ych jest to, by s?owo Bo?e by?o rozwa?ane w modlitwie osobistej, aktualizowane w modlitwie liturgicznej oraz stale uwewn?trzniane, by wyda?o swój owoc w nowym ?yciu. Katecheza jest tak?e miejscem, w którym pobo?no?? ludowa mo?e zosta? poddana ocenie 1674 i wychowaniu36Por. Jan Pawe? II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 54. Nauczenie si? na pami?? podstawowych modlitw jest niezb?dnym oparciem w ?yciu modlitwy; wa?ne jest jednak to, by doprowadzi? do zasmakowania w jej tre?ci37 Por. Jan Pawe? II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 54. .

2689 Grupy modlitewne, jak równie? "szko?y modlitwy", s? dzi? jednym ze znaków i jednym z bod?ców odnowy modlitwy w Ko?ciele, pod warunkiem ?e czerpi? z autentycznych ?róde? modlitwy chrze?cija?skiej. Troska o jedno?? jest znakiem prawdziwej modlitwy w Ko?ciele.

2690 Duch ?wi?ty udziela niektórym wiernym daru m?dro?ci, wiary i rozeznania dotycz?cego tego dobra wspólnego, jakim jest modlitwa (kierownictwo duchowe). Osoby, które zosta?y obdarzone tym darem, s? prawdziwymi s?ugami ?ywej tradycji modlitwy:

 

Dlatego w?a?nie dusza, która chce post?pi? w doskona?o?ci, powinna - wed?ug rady ?w. Jana od Krzy?a - "dobrze uwa?a?, w jakie r?ce si? oddaje, albowiem jaki jest mistrz, taki b?dzie ucze?; jaki jest ojciec, taki b?dzie syn". Co wi?cej: "Przewodnicy duchowi winni by? nie tylko m?drzy i roztropni, ale tak?e posiada? szczególne do?wiadczenie. Je?li przewodnicy duchowi nie maj? do?wiadczenia w ?yciu duchowym, nie b?d? zdolni pokierowa? duszami, gdy Bóg b?dzie je chcia? prowadzi?, poniewa? oni ich nie zrozumiej?"38Por. ?w. Jan od Krzy?a, ?ywy p?omie? mi?o?ci, 3. .

 

Miejsca sprzyjaj?ce modlitwie

2691 Ko?ció?, dom Bo?y, jest w?a?ciwym miejscem modlitwy liturgicznej dla 1181,2197 wspólnoty parafialnej. Jest on równie? uprzywilejowanym miejscem adoracji 1379 rzeczywistej obecno?ci Chrystusa w Naj?wi?tszym Sakramencie. Wybór sprzyjaj?cego miejsca nie jest oboj?tny dla prawdziwo?ci modlitwy:

 

- Dla modlitwy osobistej mo?e to by? "k?cik modlitewny" z Pismem ?wi?tym i obrazami, by trwa? tam "w ukryciu" przed naszym Ojcem39Por. Mt 6, 6.; w rodzinie chrze?cija?skiej taki rodzaj ma?ego oratorium sprzyja wspólnej modlitwie.

- W okolicach, gdzie istniej? klasztory, powo?aniem tych wspólnot jest sprzyjanie dzieleniu Modlitwy Godzin z wiernymi oraz umo?liwianie im samotno?ci koniecznej 1175 dla bardziej intensywnej modlitwy osobistej40Por. Sobór Watyka?ski 11, dekret Perfectae caritatis, 7..

- 1674 Pielgrzymki przypominaj? nasz? w?drówk? na ziemi ku niebu. Tradycyjnie ju? s? one czasem intensywnej odnowy modlitwy. Dla pielgrzymów poszukuj?cych w?a?ciwych im ?ywych ?róde? sanktuaria s? wyj?tkowymi miejscami prze?ywania "jako Ko?ció?" form modlitwy chrze?cija?skiej.

 

W skrócie

2692 W swojej modlitwie Ko?ció? pielgrzymuj?cy jest z??czony z modlitw? ?wi?tych, których usilnie prosi o wstawiennictwo.

2693 Ró?ne duchowo?ci chrze?cija?skie uczestnicz? w ?ywej tradycji modlitwy i s? cennymi przewodnikami w ?yciu duchowym.

2694 Rodzina chrze?cija?ska jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy.

2695 Pomoc dotycz?c? modlitwy zapewniaj? w Ko?ciele: wy?wi?ceni do pos?ugi, ?ycie konsekrowane, katecheza, grupy modlitewne i "kierownictwo duchowe".

2696 Miejscami najbardziej sprzyjaj?cymi modlitwie s?: osobiste lub rodzinne oratorium, klasztory, sanktuaria pielgrzymkowe, a przede wszystkim ko?ció?, który jest w?a?ciwym miejscem modlitwy liturgicznej dla wspólnoty parafialnej oraz uprzywilejowanym miejscem adoracji eucharystycznej.

 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 42 goĹ›ci