?YCIE MODLITWY
Dokumenty Ko?cio?a - Cz??? czwarta (2558-2865) MODLITWA CHRZE?CIJA?SKA
 

Rozdzia? trzeci

?YCIE MODLITWY

2697 Modlitwa jest ?yciem nowego serca. Powinna o?ywia? nas w ka?dej chwili. Tymczasem zapominamy o Tym, który jest naszym ?yciem i naszym Wszystkim. Dlatego wi?c mistrzowie ?ycia duchowego, zgodnie z tradycj? ksi?g Powtórzonego Prawa i Proroków, k?ad? nacisk na modlitw? jako "pami?? 1099 o Bogu", cz?ste budzenie "pami?ci serca": "Trzeba przypomina? sobie o Bogu cz??ciej, ni? oddychamy"1?w. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes theologicae, 1, 4: PG 36, 16 B.. Nie mo?na jednak modli? si? "w ka?dym czasie", je?li pragn?c takiej modlitwy, nie modlimy si? w pewnych chwilach: s? to szczególne momenty modlitwy chrze?cija?skiej, je?li chodzi o intensywno?? i trwanie.

2698 Tradycja Ko?cio?a proponuje wiernym pewien rytm modlitwy, maj?cy 1168 podtrzymywa? modlitw? nieustann?. Niektóre z nich s? codzienne: modlitwa 1174 poranna i wieczorna, przed jedzeniem i po jedzeniu, Liturgia Godzin. Niedziela, skupiona wokó? Eucharystii, jest u?wi?cana przede wszystkim przez modlitw?. Cykl roku liturgicznego i jego wielkie ?wi?ta s? podstawowym rytmem ?ycia 2177 modlitewnego chrze?cijan.

2699 Pan prowadzi ka?d? osob? drogami i sposobami, zgodnymi z Jego upodobaniem. Ka?dy wierny odpowiada Mu zgodnie z postanowieniem swojego serca i osobist? form? swojej modlitwy. Tradycja chrze?cija?ska zachowa?a jednak trzy g?ówne formy ?ycia modlitwy: modlitwa ustna, rozmy?lanie, kontemplacja. Ich wspóln? cech? jest skupienie serca. Ta czujno?? w zachowywaniu s?owa i trwaniu w obecno?ci Boga czyni z tych trzech form 2563 intensywne chwile ?ycia modlitwy.

 

Artyku? pierwszy

FORMY MODLITWY

I. Modlitwa ustna

2700 Bóg przez swoje S?owo mówi do cz?owieka. Przez s?owa, wypowiadane w my?li lub na g?os, nasza modlitwa nabiera kszta?tu. Najwa?niejsza jednak 1176 jest obecno?? serca w Tym, do kogo mówimy w modlitwie. To, "czy nasza modlitwa b?dzie wys?uchana, nie zale?y od ilo?ci s?ów, lecz od zapa?u naszych dusz"2?w. Jan Chryzostom, Eclogae ex diversis homiliis, 2: PG 63, 583 A...

2701 Modlitwa ustna jest niezb?dnym elementem ?ycia chrze?cija?skiego. Uczniów, przyci?ganych cich? modlitw? Nauczyciela, uczy On modlitwy ustnej : "Ojcze nasz". Jezus modli? si? nie tylko modlitwami liturgicznymi Synagogi; 2603 Ewangelie ukazuj? nam, jak wypowiada? g?o?no swoj? modlitw? osobist?, od 612 wznios?ego b?ogos?awie?stwa Ojca3Por. Mt 11, 25-26. a? do trwogi w Getsemani4Por. Mk 14, 36..

2702 Potrzeba po??czenia zmys?ów z modlitw? wewn?trzn? jest zgodna 1146 z wymaganiem naszej ludzkiej natury. Jeste?my cia?em i duchem i dlatego odczuwamy potrzeb? wyra?enia na zewn?trz naszych uczu?. Musimy modli? si? ca?? nasz? istot?, by nada? naszemu b?aganiu jak najwi?ksz? moc.

2703 Potrzeba ta odpowiada równie? wymaganiu Bo?emu. Bóg szuka czcicieli w Duchu i Prawdzie, a w konsekwencji modlitwy ?ywej, wznosz?cej si? z g??bi duszy. Oczekuje On równie? wyrazu zewn?trznego, który ??czy cia?o z modlitw? 2097 wewn?trzn?, poniewa? sk?ada Mu ona doskona?y ho?d z tego wszystkiego, do czego ma On prawo.

2704 Poniewa? modlitwa ustna ma charakter zewn?trzny i jest w pe?ni ludzka, jest przede wszystkim modlitw? t?umów. Ale nawet modlitwa najbardziej wewn?trzna nie powinna pomija? modlitwy ustnej. Modlitwa staje si? wewn?trzna w takiej mierze, w jakiej u?wiadamiamy sobie Tego, "do którego mówimy"5?w. Teresa od Jezusa, Camino de perfeccion, 26.. Wtedy modlitwa ustna staje si? pierwszym stopniem modlitwy kontemplacyjnej.

II. Rozmy?lanie

2705 Rozmy?lanie polega przede wszystkim na poszukiwaniu. Duch szuka 158 zrozumienia pyta? "dlaczego" i "jak" ?ycia chrze?cija?skiego, aby przylgn?? do tego, o co Bóg prosi, i udzieli? na to odpowiedzi. Potrzebna jest do tego trudna do osi?gni?cia uwaga. Zazwyczaj pomagaj? w tym ksi?gi, które 127 chrze?cijanie maj? do dyspozycji: Pismo ?wi?te, zw?aszcza Ewangelia, ?wi?te obrazy, teksty liturgiczne z dnia i danego okresu liturgicznego, pisma mistrzów duchowych, dzie?a z zakresu duchowo?ci, wielka ksi?ga stworzenia oraz ksi?ga historii, karta Bo?ego "dzisiaj".

2706 Rozmy?lanie nad tym, co si? czyta, prowadzi do przyswojenia sobie tre?ci przez odniesienie jej do siebie samego. Tu otwiera si? inna ksi?ga: ksi?ga ?ycia. Przechodzi si? od my?lenia do rzeczywisto?ci. W zale?no?ci od stopnia pokory i wiary odkrywamy d??enia, które dzia?aj? w sercu, i mo?emy je rozeznawa?. Chodzi o czynienie prawdy, by doj?? do ?wiat?a: "Panie, co chcesz, abym czyni??"

2707 Metody rozmy?lania s? tak zró?nicowane jak mistrzowie ?ycia duchowego. Chrze?cijanin powinien d??y? do rozmy?lania w sposób regularny; 2690 w przeciwnym razie b?dzie podobny do trzech pierwszych rodzajów gleby z przypowie?ci o siewcy6Por. Mk 4, 4-7. 15-19.. Jednak metoda jest tylko przewodnikiem; wa?ne jest, by i?? naprzód z Duchem ?wi?tym jedyn? drog? modlitwy, któr? jest 2664 Jezus Chrystus.

2708 Rozmy?lanie pobudza my?l, wyobra?ni?, uczucie, pragnienie. Takie uaktywnienie jest konieczne do pog??bienia pewno?ci wiary, pobudzenia nawrócenia serca i umocnienia woli, by i?? za Chrystusem. Modlitwa chrze?cija?ska ch?tnie podejmuje rozmy?lanie o "misteriach Chrystusa", na przyk?ad w lectio divina lub w ró?a?cu. Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromn? 516, 2678 warto??, jednak modlitwa chrze?cija?ska powinna zd??a? jeszcze dalej: do poznania mi?o?ci Pana Jezusa, do zjednoczenia z Nim.

III. Kontemplacja

2709 Co to jest kontemplacja? ?w. Teresa odpowiada: "Kontemplacja my?lna nie jest, wed?ug mnie, niczym innym jak g??bokim zwi?zkiem przyja?ni, w którym 2562-2564 rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przekonaniu, ?e On nas kocha"7?w. Teresa od Jezusa, Libro de la vida, 8..

Kontemplacja szuka Tego, "którego mi?uje dusza moja" (Pnp 1, 7)8Por. Pnp 3, 1-4., to znaczy Jezusa, a w Nim Ojca. Jest On poszukiwany, a pragnienie Boga jest zawsze pocz?tkiem mi?o?ci; jest On poszukiwany w czystej wierze, w tej wierze, która sprawia nasze narodzenie z Niego i ?ycie w Nim. W czasie kontemplacji mo?na jeszcze rozmy?la?, w ka?dym jednak razie spojrzenie kieruje si? na Pana.

2710 Wybór czasu i d?ugo?ci trwania kontemplacji zale?y od zdecydowania woli, objawiaj?cej tajemnice serca. Nie kontemplujemy wtedy, kiedy mamy czas: znajdujemy czas, by by? dla Pana, z silnym postanowieniem, aby Mu go 2726 pó?niej nie odbiera?, niezale?nie od do?wiadcze? czy osch?o?ci spotkania. Nie zawsze mo?na rozmy?la?, ale zawsze mo?na wej?? w kontemplacj?, niezale?nie od warunków zdrowia, pracy czy uczuciowo?ci. Serce jest miejscem poszukiwania i spotkania, w ubóstwie i w wierze.

2711 Wej?cie w kontemplacj? jest analogiczne do wej?cia w liturgi? eucharystyczn?: 1348 jest nim "skupienie" serca; poddanie ca?ej naszej istoty tchnieniu Ducha ?wi?tego; zamieszkanie w domu Pa?skim, jakim jeste?my; pobudzenie wiary, by wej?? w obecno?? Tego, który nas oczekuje; zrzucenie wszelkich masek i zwrócenie serca do kochaj?cego nas Pana, aby odda? si? Mu jako 2100 ofiara, która zostanie oczyszczona i przekszta?cona.

2712 Kontemplacja jest modlitw? dziecka Bo?ego, grzesznika, któremu przebaczono, który zgadza si? na przyj?cie mi?o?ci, jak? jest kochany, i chce na ni? odpowiedzie? jeszcze bardziej kochaj?c9Por. ?k 7, 36-50; 19, 1-10.. Jest on jednak ?wiadomy, ?e jego odwzajemniaj?ca mi?o?? jest t? mi?o?ci?, któr? Duch rozlewa w jego sercu, albowiem wszystko jest ?ask? od Boga. Kontemplacja jest pokornym i ubogim powierzeniem si? mi?uj?cej woli Ojca w coraz g??bszym zjednoczeniu z Jego 2822 umi?owanym Synem.

2713 Kontemplacja jest wi?c najprostszym sposobem wyra?enia tajemnicy 2259 modlitwy. Jest ona darem, ?ask?; nie mo?na przyj?? jej inaczej jak tylko w pokorze i ubóstwie. Kontemplacja jest zwi?zkiem przymierza ustanowionym przez Boga w g??bi naszego bytu10Por. Jr 31, 33.. Kontemplacja jest komuni?: Trójca ?wi?ta kszta?tuje w niej cz?owieka - obraz Bo?y - "na swoje podobie?stwo".

2714 Kontemplacja jest tak?e najbardziej intensywnym czasem modlitwy. W niej Ojciec sprawia w nas "przez Ducha swego wzmocnienie si?y wewn?trznego cz?owieka", by Chrystus zamieszka? przez wiar? w naszych sercach i aby?my zostali "wkorzenieni i ugruntowani" w mi?o?ci (Ef 3,16-17).

2715 Kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa Chrystusa. 1380 "Wpatruj? si? w Niego, a On wpatruje si? we mnie" - mówi? do swego ?wi?tego proboszcza wie?niak z Ars modl?cy si? przed tabernakulum. Ta uwaga zwrócona na Niego jest wyrzeczeniem si? w?asnego "ja". Jego spojrzenie oczyszcza serce. ?wiat?o spojrzenia Jezusa o?wieca oczy naszego serca; uczy nas widzie? wszystko w ?wietle Jego prawdy i Jego wspó?czucia dla wszystkich 521 ludzi. Kontemplacja kieruje równie? wzrok na misteria ?ycia Chrystusa. W ten sposób uczy "wewn?trznego poznania Pana", by Go coraz bardziej kocha? i i?? za Nim11Por. ?w. Ignacy Loyola, ?wiczenia duchowne, 104..

2716 Kontemplacja jest s?uchaniem s?owa Bo?ego. S?uchanie to, dalekie od 494 bierno?ci, jest pos?usze?stwem wiary, bezwarunkowym przyj?ciem go przez s?ug? i mi?uj?cym przylgni?ciem dziecka. Uczestniczy ono w "tak" Syna, który sta? si? S?ug?, i w "Fiat" Jego pokornej S?u?ebnicy.

2717 Kontemplacja jest milczeniem, "symbolem ?wiata, który nadchodzi"12?w. Izaak z Niniwy, Tractatus mystici, wyd. Bedjan, 66., lub "milcz?c? mi?o?ci?"13?w. Jan od Krzy?a.. S?owa w kontemplacji nie maj? charakteru 533 dyskursywnego, lecz s? niczym iskry, które zapalaj? ogie? mi?o?ci. W tym milczeniu, niezno?nym dla cz?owieka "zewn?trznego", Ojciec wypowiada do nas swoje 498 S?owo, które przyjmuje cia?o, cierpi, umiera i zmartwychwstaje, a Duch przybrania za synów pozwala nam uczestniczy? w modlitwie Jezusa.

2718 Kontemplacja jest zjednoczeniem z modlitw? Jezusa w takim stopniu, w jakim pozwala uczestniczy? w Jego misterium. Misterium Chrystusa jest sprawowane przez Ko?ció? w Eucharystii, a Duch ?wi?ty o?ywia je w kontemplacji, aby zosta?o ukazane przez czynn? mi?o??.

2719 Kontemplacja jest komuni? mi?o?ci przynosz?c? ?ycie dla wielu w takiej mierze, w jakiej jest ona zgod? na trwanie w nocy wiary. Paschalna Noc 165 Zmartwychwstania przechodzi przez noc agonii i grobu. S? to trzy szczególne chwile Godziny Jezusa, które Jego Duch (a nie "s?abe cia?o") o?ywia w kontemplacji. Trzeba 2730 zgodzi? si?, by 2730 "czuwa? z Nim jedn? godzin?"14Por. Mt 26, 40..

 

W skrócie

2720 Ko?ció? zach?ca wiernych do regularnej modlitwy: modlitw codziennych, Liturgii Godzin, niedzielnej Eucharystii, ?wi?t roku liturgicznego.

2721 Tradycja chrze?cija?ska obejmuje trzy g?ówne formy ?ycia modlitwy: modlitw? ustn?, rozmy?lanie i kontemplacj?. Skupienie serca jest ich wspóln? cech?.

2722 Modlitwa ustna, oparta na zjednoczeniu cia?a i ducha w naturze ludzkiej, w??cza cia?o w modlitw? wewn?trzn? serca, za przyk?adem Chrystusa modl?cego si? do swojego Ojca i ucz?cego swoich uczniów modlitwy "Ojcze nasz".

2723 Rozmy?lanie jest modlitewnym poszukiwaniem, które pobudza my?l, wyobra?ni?, uczucie, pragnienie. Jego celem jest przyswojenie sobie w wierze rozwa?anego przedmiotu, odniesionego do rzeczywisto?ci naszego ?ycia.

2724 Kontemplacja my?lna jest prost? form? wyra?enia tajemnicy modlitwy. Jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, s?uchaniem s?owa Bo?ego, milcz?c? mi?o?ci?. Urzeczywistnia ona zjednoczenie z modlitw? Chrystusa w takim stopniu, w jakim pozwala nam uczestniczy? w Jego misterium.

 

 

Artyku? drugi

WALKA MODLITWY

2725 Modlitwa jest darem ?aski oraz zdecydowan? odpowiedzi? z naszej strony. Zawsze zak?ada ona pewien wysi?ek. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak równie? Matka Bo?a i ?wi?ci wraz z Chrystusem pouczaj? nas, ?e modlitwa jest walk?. Przeciw komu? Przeciw nam 2612, 409 samym i przeciw podst?pom kusiciela, który robi wszystko, by odwróci? cz?owieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Modlimy si? tak, jak ?yjemy, poniewa? tak ?yjemy, jak si? modlimy. Je?li nie chcemy stale post?powa? wed?ug Ducha Chrystusa, nie mo?emy tak?e stale modli? si? w Jego 2015 imi?. "Duchowa walka" nowego ?ycia chrze?cijanina jest nieod??czna od walki modlitwy.

I. Zarzuty wobec modlitwy

2726 W walce modlitwy musimy przeciwstawia? si? - w nas samych i wokó? nas - b??dnym poj?ciom o modlitwie. Niektórzy widz? w niej zwyk?y proces psychologiczny, inni wysi?ek koncentracji, by doj?? do pustki wewn?trznej. Jeszcze inni zaliczaj? j? do postaw i s?ów rytualnych. W pod?wiadomo?ci wielu chrze?cijan modlitwa jest zaj?ciem, nie daj?cym si? pogodzi? z tym wszystkim, 2710 co maj? do zrobienia; nie maj? na ni? czasu. Ci, którzy szukaj? Boga przez modlitw?, szybko zniech?caj? si?, gdy? nie wiedz?, i? modlitwa pochodzi równie? od Ducha ?wi?tego, a nie od nich samych.

2727 Musimy równie? przeciwstawia? si? mentalno?ci "tego ?wiata"; ws?cza si? ona w nas, je?li nie jeste?my czujni; na przyk?ad prawdziwe mia?oby by? 37 tylko to, co zosta?o sprawdzone rozumowo i naukowo (tymczasem modlitwa jest tajemnic?, która przekracza nasz? ?wiadomo?? i pod?wiadomo??); warto?ci produkcyjne i wydajno?? (modlitwa jest nieproduktywna, a zatem bezu?yteczna); zmys?owo?? i wygodnictwo, kryteria prawdy, dobra i pi?kna (tymczasem 2500 modlitwa, "umi?owanie Pi?kna" [filokalia], jest poch?oni?ta chwa?? Boga ?ywego i prawdziwego); przeciwstawiaj?c modlitw? aktywizmowi, przedstawia si? j? jako ucieczk? od ?wiata. Tymczasem modlitwa chrze?cija?ska nie jest odwróceniem si? od historii ani ucieczk? od ?ycia.

2728 Wreszcie, nasza walka powinna przeciwstawia? si? temu, co odczuwamy jako nasze niepowodzenia w modlitwie: zniech?cenie z powodu osch?o?ci, zasmucenie, ?e nie wszystko dajemy Panu, gdy? mamy "wiele posiad?o?ci"15Por. Mk 10, 22., zawód, ?e nie zostali?my wys?uchani zgodnie z nasz? w?asn? wol?, zraniona pycha, która utwierdza si? wskutek naszego poczucia niegodno?ci, poniewa? jeste?my grzesznikami, uczulenie na bezinteresowno?? modlitwy itd. Wniosek jest zawsze ten sam: po co si? modli?? Aby przezwyci??y? te przeszkody, trzeba walczy? o pokor?, ufno?? i wytrwa?o??.

II. Pokorna czujno?? serca

Wobec trudno?ci w modlitwie

2729 Najcz?stsz? trudno?ci? w naszej modlitwie jest roztargnienie. W modlitwie ustnej mo?e ono dotyczy? wyrazów i ich sensu; o wiele bardziej mo?e dotyczy? Tego, do którego si? modlimy w modlitwie ustnej (liturgicznej czy osobistej), w czasie rozmy?lania i podczas kontemplacji. Próba odrzucenia roztargnienia równa?aby si? popadni?ciu w jego sid?a, podczas gdy wystarczy 2711 powróci? do swego serca: roztargnienie wyjawia nam, do czego jeste?my przywi?zani, i pokorne u?wiadomienie sobie tego przed Panem powinno obudzi? nasz? mi?o?? przede wszystkim do Niego przez zdecydowane ofiarowanie Mu naszego serca, by je oczy?ci?. Tu w?a?nie ma miejsce walka: chodzi o wybór Pana, któremu mamy s?u?y?16Por. Mt 6, 21. 24..

2730 Od strony pozytywnej walka przeciw naszemu zaborczemu i w?adczemu "ja" polega na czuwaniu, na prostocie serca. Gdy Jezus k?adzie nacisk na potrzeb? czuwania, chodzi zawsze o czuwanie w odniesieniu do Niego, do Jego 2659 Przyj?cia w dniu ostatecznym i ka?dego dnia: "dzisiaj". Oblubieniec przychodzi po?ród nocy; ?wiat?em, które nie powinno zgasn??, jest ?wiat?o wiary: "O Tobie mówi moje serce: ?Szukaj Jego oblicza?" (Ps 27, 8).

2731 Inn? trudno?ci?, zw?aszcza dla tych, którzy chc? si? modli? szczerze, jest osch?o??. Jest ona elementem kontemplacji, gdy serce jest wyja?owione, nie znajduj?c upodobania w my?lach, wspomnieniach i uczuciach, nawet duchowych. Jest to chwila czystej wiary, która wiernie trwa przy Jezusie w agonii i w grobie. "Je?eli ziarno pszenicy obumrze, przynosi plon obfity" (J 12, 24). Je?li osch?o?? pochodzi z braku korzeni, gdy? s?owo pad?o na ska??, 1426 wówczas walka zale?y od nawrócenia17Por. ?k 8, 6. 13..

 

Wobec pokus w modlitwie

2732 Najcz?stsz? i najbardziej ukryt? pokus? jest nasz brak wiary. Objawia si? on nie tyle przez wyznane niedowiarstwo, co przez faktyczny wybór. Gdy 2609, 2089 zaczynamy si? modli?, natychmiast tysi?ce prac i k?opotów, uznanych za bardzo pilne, wchodz? na pierwsze miejsce; i znowu jest to chwila prawdy serca i wyboru mi?o?ci. Zwracamy si? do Pana jako do naszej ostatniej ucieczki: ale czy naprawd? w to wierzymy? Albo bierzemy Pana za sprzymierze?ca, ale serce 2092 ci?gle jeszcze pozostaje zarozumia?e. W ka?dym przypadku nasz brak wiary ukazuje, ?e nie jeste?my jeszcze w postawie serca pokornego: "beze Mnie nic 2074 nie mo?ecie uczyni?" (J 15, 5).

2733 Inn? pokus?, która wynika z zarozumia?o?ci, jest znu?enie. Ojcowie 2094 duchowni rozumiej? przez nie rodzaj depresji na skutek porzucenia ascezy, zmniejszenia czujno?ci, zaniedbania serca. "Duch wprawdzie ochoczy, ale cia?o s?abe" (Mt 26, 41). Z im wi?kszej wysoko?ci si? spada, tym bardziej jest to 2559 bolesne. Bolesne zniech?cenie jest odwrotno?ci? zarozumia?o?ci. Kto jest pokorny, nie dziwi si? swojej n?dzy, poniewa? prowadzi go ona do wi?kszej ufno?ci i wytrwania w sta?o?ci.

III. Synowska ufno??

2734 Synowska ufno?? jest poddawana próbie i potwierdza si? w ucisku18Por. Rz 5, 3-5.. 2629 Zasadnicza trudno?? dotyczy modlitwy pro?by, wstawiennictwa za siebie lub za innych. Niektórzy przestaj? w ogóle si? modli?, poniewa? - jak s?dz? - ich pro?ba nie zostaje wys?uchana. Pojawiaj? si? dwa pytania: dlaczego uwa?amy, ?e nasza pro?ba nie zosta?a wys?uchana? W jaki sposób nasza modlitwa jest wys?uchana, "skuteczna "?

Dlaczego skar?ymy si?, ?e nie jeste?my wys?uchani?

2735 Najpierw powinien zdziwi? nas pewien fakt. Gdy chwalimy Boga lub sk?adamy Mu dzi?kczynienie za wszelkie dobrodziejstwa, nie troszczymy si? o to, by wiedzie?, czy nasza modlitwa jest Mu mi?a. Chcemy natomiast zobaczy? 2779 wynik naszej pro?by. Jaki wi?c obraz Boga motywuje nasz? modlitw?: czy jest On ?rodkiem do wykorzystania, czy te? Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa?

2736 Czy jeste?my przekonani, ?e "nie umiemy si? modli? tak, jak trzeba" 2559 (Rz 8, 26)? Czy prosimy Boga o "stosowne dobra"? Nasz Ojciec dobrze wie, czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy19Por. Mt 6, 8., lecz oczekuje naszej 1730 pro?by, poniewa? godno?? Jego dzieci polega na ich wolno?ci. Trzeba wi?c modli? si? w Jego Duchu wolno?ci, by móc prawdziwie pozna? Jego wol?20Por. Rz 8, 27..

2737 "Nic nie posiadacie, gdy? si? nie modlicie... Modlicie si?, a nie otrzymujecie, bo si? ?le modlicie, staraj?c si? jedynie o zaspokojenie swych ??dz" (Jk 4, 2-3)21Por. ca?y kontekst Jk 4, 1-10; 1, 5-8; 5, 16.. Je?eli prosimy sercem podzielonym, "cudzo?o?nym" (Jk 4, 4), Bóg nie mo?e nas wys?ucha?, gdy? chce naszego dobra, naszego ?ycia. "A mo?e utrzymujecie, ?e na pró?no Pismo mówi: ?Zazdro?nie po??da On ducha, którego w nas utwierdzi???" (Jk 4, 5). Nasz Bóg jest o nas "zazdrosny", co jest znakiem prawdy Jego mi?o?ci. Wejd?my w pragnienie Jego Ducha, a b?dziemy wys?uchani:

 

Nie martw si?, je?li nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, o co Go prosisz; oznacza to, ?e chce On przysporzy? ci dobra przez twoj? wytrwa?o?? w pozostawaniu z Nim na modlitwie22Por. Ewagriusz z Pontu, De oratione, 34: PG 79, 1173.. Chce, by nasze pragnienie potwierdzi?o si? w modlitwie. Tak nas przygotowuje do przyj?cia tego, co jest gotów nam da?23?w. Augustyn, Epistulae, 130, 8, 17: PL 33, 500..

 

W jaki sposób nasza modlitwa jest skuteczna?2738 Objawienie modlitwy w ekonomii zbawienia uczy nas, ?e wiara opiera si? na dzia?aniu Boga w historii. Ufno?? synowska zrodzi?a si? dzi?ki Jego wyj?tkowemu 2568 dzia?aniu: przez M?k? i Zmartwychwstanie Jego Syna. Modlitwa chrze?cija?ska jest wspó?prac? z Jego Opatrzno?ci?, z Jego zamys?em 307 mi?o?ci do ludzi.

2739 U ?w. Paw?a ufno?? ta jest ?mia?a24Por. Rz 10, 12-13., oparta na modlitwie Ducha w nas i na wiernej mi?o?ci Ojca, który da? nam swojego Syna jedynego25Por. Rz 8, 26-39.. Przemiana 2778 modl?cego si? serca jest pierwsz? odpowiedzi? na nasz? pro?b?.

2740 Modlitwa Jezusa czyni z modlitwy chrze?cija?skiej skuteczn? pro?b?. On jest jej wzorem, modli si? w nas i z nami. Skoro serce Syna szuka tylko tego, co podoba si? Ojcu, to czy serca przybranych dzieci mog?yby bardziej przywi?zywa? si? do 2604 darów ni? do Dawcy?

2741 Jezus modli si? równie? za nas, w naszym imieniu i dla naszego dobra. Wszystkie nasze pro?by zosta?y raz na zawsze w??czone w Jego wo?anie na 2606 krzy?u i wys?uchane przez Ojca w Jego Zmartwychwstaniu. Dlatego wi?c nie przestaje On wstawia? si? za nami u Ojca26Por. Hbr 5, 7; 7, 25; 9, 24.. Je?li nasza modlitwa jest zdecydowanie zjednoczona z modlitw? Jezusa, w zaufaniu i synowskiej 2614 ?mia?o?ci, otrzymujemy wszystko, o co prosimy w Jego imi?, a nawet o wiele wi?cej ni? to: otrzymujemy samego Ducha ?wi?tego, który posiada wszystkie dary.

IV. Wytrwa? w mi?o?ci

2742 "Nieustannie si? módlcie" (1 Tes 5,17), "dzi?kujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imi? naszego Pana Jezusa Chrystusa" (Ef 5, 20), "w?ród wszelakiej 2098 modlitwy i b?agania. Przy ka?dej sposobno?ci módlcie si? w Duchu! Nad tym w?a?nie czuwajcie z ca?? usilno?ci? i pro?cie za wszystkich ?wi?tych" (Ef 6,18). "Nie zosta?o nam nakazane nieustannie pracowa?, czuwa?, prosi?, natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna"27Ewagriusz z Pontu, Capita practica ad Anatolium, 49: PG 40, 1245 C.. Ten niezmordowany zapa? mo?e p?yn?? tylko z mi?o?ci. Wbrew naszemu znu?eniu i lenistwu walka modlitwy 162 jest walk? pokornej, ufnej i wytrwa?ej mi?o?ci. Mi?o?? ta otwiera nasze serca na trzy o?wiecaj?ce i o?ywiaj?ce prawdy dotycz?ce modlitwy:

2743 Modlitwa jest zawsze mo?liwa. Czas chrze?cijanina jest czasem Chrystusa Zmartwychwsta?ego, który jest "z nami przez wszystkie dni" (Mt 28, 20), niezale?nie od jakichkolwiek burz28Por. ?k 8, 24.. Nasz czas jest w r?ku Boga:

 

Mo?na modli? si? cz?sto i gor?co. Nawet na targu czy w czasie samotnej przechadzki, siedz?c w swoim sklepiku czy te? kupuj?c lub sprzedaj?c, a nawet przy gotowaniu29?w. Jan Chryzostom, Eclogae ex diversis homiliis, 2: PG 63, 585 A..

 

2744 Modlitwa jest ?yciow? konieczno?ci?. Dowód przez przeciwie?stwo jest nie mniej przekonuj?cy: je?li nie pozwalamy prowadzi? si? Duchowi, popadamy w niewol? grzechu30Por. Ga 5, 16-25.. Jak?e Duch ?wi?ty mo?e by? "naszym ?yciem", je?li nasze serce jest od Niego daleko?

Nic nie jest tak wa?ne jak modlitwa; sprawia ona, ?e to co niemo?liwe, staje si? mo?liwe, to, co trudne, staje si? ?atwe. Jest niemo?liwe, aby grzeszy? cz?owiek, który si? modli31?w. Jan Chryzostom, Sermones de Anna, 4, 5: PG 54, 666..

 

Kto si? modli, z pewno?ci? si? zbawia; kto si? nie modli, z pewno?ci? si? pot?pia32?w. Alfons Liguori, Del gran mezzo della preghiera..

 

2745 Modlitwa i ?ycie chrze?cija?skie s? nieroz??czne, gdy? chodzi o t? sam? mi?o?? i o to samo wyrzeczenie, które wyp?ywa z mi?o?ci; t? sam? synowsk? i mi?uj?c? zgodno?? z zamys?em mi?o?ci Ojca; t? sam? przekszta?caj?c? jedno?? w Duchu ?wi?tym, który coraz bardziej nas upodabnia do Jezusa Chrystusa; 2660 t? sam? mi?o?? do wszystkich ludzi, t? mi?o??, jak? Jezus nas umi?owa?. "Wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imi? moje. To wam przykazuj?, aby?cie si? wzajemnie mi?owali" (J 15, 16-17).

Ten tylko modli si? nieustannie, kto modlitw? ??czy z czynami, a czyny z modlitw?. Tylko w ten sposób mo?emy uzna? za mo?liw? do urzeczywistnienia zasad? nieustannej modlitwy33Orygenes, De oratione, 12..

 

ARCYKAP?A?SKA MODLITWA JEZUSA

2746 Gdy nadesz?a Jego Godzina, Jezus modli si? do Ojca34Por. J 17.. Jego modlitwa - najd?u?sza z przekazanych nam przez Ewangeli? - obejmuje ca?? ekonomi? stworzenia i zbawienia, jak równie? Jego ?mier? i Zmartwychwstanie. Modlitwa Godziny Jezusa pozostaje na zawsze Jego modlitw?, podobnie jak Jego Pascha, która wype?ni?a si? "raz na zawsze", pozostaje obecna w liturgii Jego 1085 Ko?cio?a.

2747 Tradycja chrze?cija?ska s?usznie nazywa j? "modlitw? arcykap?a?sk?" Jezusa. Jest to modlitwa naszego Arcykap?ana; jest ona nieod??czna od Jego Ofiary, od Jego "przej?cia" (Pascha) do Ojca, przez które zosta? ca?kowicie "po?wi?cony" Ojcu35Por. J 17, 11. 13. 19..

2748 W tej ofiarniczej modlitwie paschalnej wszystko zosta?o w Nim ponownie zjednoczone36Por. Ef 1, 10.: Bóg i ?wiat; S?owo i cia?o; ?ycie wieczne i czas; mi?o??, która 518 si? wydaje, i grzech, który j? zdradza; uczniowie b?d?cy jej ?wiadkami oraz ci, którzy uwierz? w Niego dzi?ki ich s?owu; uni?enie i chwa?a. Jest to modlitwa 820 jedno?ci.

2749 Jezus wype?ni? ca?kowicie dzie?o Ojca i Jego modlitwa - podobnie jak Jego Ofiara - rozci?ga si? a? po spe?nienie si? czasu. Modlitwa Godziny nape?nia czasy ostateczne i kieruje je do ich spe?nienia. Jezus, Syn, któremu Ojciec da? wszystko, powierzy? si? ca?kowicie Ojcu; jednocze?nie wyra?a si? z niezale?n? wolno?ci?37Por. J 17, 11. 13. 19. 24. dzi?ki w?adzy, jak? Ojciec da? Mu nad wszystkim. Syn, który sta? si? S?ug?, jest Panem, Pantokratorem. Nasz Arcykap?an, który modli si? za nas, jest tak?e Tym, który modli si? w nas, i jest Bogiem, który nas 2616 wys?uchuje.

2750 Jedynie wnikaj?c w ?wi?te Imi? Pana Jezusa, mo?emy przyj?? - od wewn?trz - modlitw?, jakiej On nas uczy: "Ojcze nasz!" Jego modlitwa arcykap?a?ska inspiruje - od wewn?trz - wielkie pro?by zawarte w "Ojcze 2815 nasz": trosk? o imi? Ojca38Por. J 17, 6. 11. 12. 26., pragnienie Jego Królestwa (chwa?a39Por. J 17,1. 5. 10. 23-26.), wype?nianie woli Ojca, Jego zamys? zbawienia40Por. J 17, 2. 4. 6. 9. 11. 12. 24. oraz wyzwolenie od z?a41Por. J 17, 15..

2751 Wreszcie, w?a?nie w tej modlitwie Jezus objawia i daje nam nieroz??czne "poznanie" Ojca i Syna42Por. J 17, 3. 6-10. 25., które jest sam? tajemnic? ?ycia 240 modlitwy.

 

W skrócie

2752 Modlitwa zak?ada wysi?ek oraz walk? przeciw nam samym i przeciw podst?pom kusiciela. Walka modlitwy jest nieod??czna od "walki duchowej", koniecznej do sta?ego post?powania wed?ug Ducha Chrystusa: modlimy si? tak, jak ?yjemy, poniewa? ?yjemy tak, jak si? modlimy.

2753 W walce modlitwy musimy przeciwstawia? si? b??dnym poj?ciom, ró?nym pr?dom umys?owym, do?wiadczeniu naszych niepowodze?. Na te pokusy, które powoduj? zw?tpienie w u?yteczno?? czy nawet w mo?liwo?? modlitwy, nale?y odpowiada? pokor?, ufno?ci? i wytrwa?o?ci?.

2754 Podstawowymi trudno?ciami w praktykowaniu modlitwy s? roztargnienie i osch?o??. ?rodkiem zaradczym jest wiara, nawrócenie i czujno?? serca.

2755 Dwiema najcz?stszymi pokusami zagra?aj?cymi modlitwie s? brak wiary i znu?enie, które jest pewn? form? depresji na skutek porzucenia ascezy, co prowadzi do zniech?cenia.

2756 Synowska ufno?? zostaje wystawiona na prób?, gdy mamy wra?enie, ?e nie zawsze jeste?my wys?uchiwani. Ewangelia wzywa nas do postawienia sobie pytania o zgodno?? naszej modlitwy z pragnieniem Ducha.

2757 "Nieustannie si? módlcie" (1 Tes 5,17). Modlitwa jest zawsze mo?liwa. Jest nawet ?yciow? konieczno?ci?. Modlitwa i ?ycie chrze?cija?skie s? nieroz??czne.

2758 Modlitwa Godziny Jezusa, s?usznie nazywana "modlitw? arcykap?a?sk?"43Por. J 17., streszcza ca?? ekonomi? stworzenia i zbawienia. Inspiruje wielkie pro?by zawarte w modlitwie "Ojcze nasz".

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 41 goĹ›ci