Nowenna do Naj?wi?tszego Serca Jezusowego
Modlitewnik - Koronki i Nowenny

DZIE? 1

Modlitwa wst?pna:
Naj?wi?tsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam si? do Ciebie z dzieci?c? ufno?ci? i b?agam o pomoc i ratunek. Mam nadziej?, ?e mnie wys?uchasz, gdy? powiedzia?e?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?" (Mt 11,28). Dlatego przychodz? do Ciebie i b?agam przez zas?ugi Twej M?ki, za przyczyn? Matki Naj?wi?tszej i wszystkich Twoich ?wi?tych, udziel mi ?aski, o któr? Ci? prosz?...

O Jezu, Ty mnie tak bardzo umi?owa?e?, ?e zst?pi?e? z nieba i przyj??e? n?dze ludzkie a? po ?mier?, i to ?mier? krzy?ow?, aby mnie zbawi?. Pragn? na Twoj? mi?o?? odpowiedzie? mi?o?ci?. Rozpal wi?c w moim sercu pragnienie Twej najgor?tszej mi?o?ci i dozwól, abym Ci? kocha? nade wszystko. Amen. Naj?wi?tsze Serce Jezusa, b?d? moj? mi?o?ci?.

Modlitwa na zako?czenie nowenny:
Boskie Serce Jezusa, racz przyj?? pokorny ho?d czci, jaki stara?em si? z?o?y? Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich b??dów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosi?em. Udziel mi tak?e ?aski szczególnej..., o któr? Ci? przez te dni gor?co b?aga?em. A je?li Twoja wola jest inna, daj mi j? zrozumie? i przyj?? bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jeste? moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawd? potrzeba. Niech si? zawsze spe?nia Twoja ?wi?ta wola w niebie i na ziemi. Amen.

DZIE? 2

Modlitwa wst?pna:
Naj?wi?tsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam si? do Ciebie z dzieci?c? ufno?ci? i b?agam o pomoc i ratunek. Mam nadziej?, ?e mnie wys?uchasz, gdy? powiedzia?e?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?" (Mt 11,28). Dlatego przychodz? do Ciebie i b?agam przez zas?ugi Twej M?ki, za przyczyn? Matki Naj?wi?tszej i wszystkich Twoich ?wi?tych, udziel mi ?aski, o któr? Ci? prosz?...

Naj?wi?tsze Serce Jezusa, pragn? by? Twoim uczniem i wiernie wype?nia? przykazanie mi?o?ci bli?niego. Spraw, o Jezu, abym wyzby? si? egoizmu, a nauczy? si? na?ladowa? Ciebie w mi?o?ci bli?nich. Niech kocham moich najbli?szych i s?u?? im pomoc? w trudnych chwilach ?ycia. Moj? mi?o?ci? pragn? obj?? wszystkich ludzi, których spotkam w ?yciu, tak?e moich nieprzyjació?. Amen.
Serce Jezusa, rozbud? w mym sercu prawdziw? mi?o?? ku moim bli?nim.

Modlitwa na zako?czenie nowenny:
Boskie Serce Jezusa, racz przyj?? pokorny ho?d czci, jaki stara?em si? z?o?y? Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich b??dów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosi?em. Udziel mi tak?e ?aski szczególnej..., o któr? Ci? przez te dni gor?co b?aga?em. A je?li Twoja wola jest inna, daj mi j? zrozumie? i przyj?? bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jeste? moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawd? potrzeba. Niech si? zawsze spe?nia Twoja ?wi?ta wola w niebie i na ziemi. Amen.

DZIE? 3

Modlitwa wst?pna:
Naj?wi?tsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam si? do Ciebie z dzieci?c? ufno?ci? i b?agam o pomoc i ratunek. Mam nadziej?, ?e mnie wys?uchasz, gdy? powiedzia?e?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?" (Mt 11,28). Dlatego przychodz? do Ciebie i b?agam przez zas?ugi Twej M?ki, za przyczyn? Matki Naj?wi?tszej i wszystkich Twoich ?wi?tych, udziel mi ?aski, o któr? Ci? prosz?...

Jezu, Ty powiedzia?e?: "Uczcie si? ode Mnie, ?e jestem cichy i pokornego Serca". Panie mój, wyniszcz we mnie pych? i pró?no??, a obdarz pokor? i cicho?ci?. Dopomó? mi wprowadza? w ?yciu te cnoty, abym otrzyma? b?ogos?awie?stwo obiecane w Kazaniu na Górze: "B?ogos?awieni cisi, albowiem oni na w?asno?? posi?d? ziemi?". Amen.
Jezu cichy i pokornego serca, uczy? serce moje wed?ug Serca Twego.

Modlitwa na zako?czenie nowenny:
Boskie Serce Jezusa, racz przyj?? pokorny ho?d czci, jaki stara?em si? z?o?y? Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich b??dów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosi?em. Udziel mi tak?e ?aski szczególnej..., o któr? Ci? przez te dni gor?co b?aga?em. A je?li Twoja wola jest inna, daj mi j? zrozumie? i przyj?? bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jeste? moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawd? potrzeba. Niech si? zawsze spe?nia Twoja ?wi?ta wola w niebie i na ziemi. Amen.

DZIE? 4

Modlitwa wst?pna:
Naj?wi?tsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam si? do Ciebie z dzieci?c? ufno?ci? i b?agam o pomoc i ratunek. Mam nadziej?, ?e mnie wys?uchasz, gdy? powiedzia?e?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?" (Mt 11,28). Dlatego przychodz? do Ciebie i b?agam przez zas?ugi Twej M?ki, za przyczyn? Matki Naj?wi?tszej i wszystkich Twoich ?wi?tych, udziel mi ?aski, o któr? Ci? prosz?...

Jezu, Ty z mi?o?ci ku mnie sta?e? si? pos?uszny a? do ?mierci krzy?owej. Naucz mnie pos?usze?stwa Twojej woli i wierno?ci nauce Twojego Ko?cio?a. Pomó? mi, abym szczególnie w trudnych chwilach mojego ?ycia umia? z pokor? podda? si? Twojej woli. Amen.
Panie, nie moja, ale Twoja wola niech si? stanie.

Modlitwa na zako?czenie nowenny:
Boskie Serce Jezusa, racz przyj?? pokorny ho?d czci, jaki stara?em si? z?o?y? Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich b??dów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosi?em. Udziel mi tak?e ?aski szczególnej..., o któr? Ci? przez te dni gor?co b?aga?em. A je?li Twoja wola jest inna, daj mi j? zrozumie? i przyj?? bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jeste? moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawd? potrzeba. Niech si? zawsze spe?nia Twoja ?wi?ta wola w niebie i na ziemi. Amen.

DZIE? 5

Modlitwa wst?pna:
Naj?wi?tsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam si? do Ciebie z dzieci?c? ufno?ci? i b?agam o pomoc i ratunek. Mam nadziej?, ?e mnie wys?uchasz, gdy? powiedzia?e?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?" (Mt 11,28). Dlatego przychodz? do Ciebie i b?agam przez zas?ugi Twej M?ki, za przyczyn? Matki Naj?wi?tszej i wszystkich Twoich ?wi?tych, udziel mi ?aski, o któr? Ci? prosz?...

Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Ty? w milczeniu przyj??o wszelkie zniewagi, obelgi i upokorzenia, pomó? mi opanowa? gniew i zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i cierpliwo?ci, abym odt?d z mi?o?ci do Ciebie przyjmowa? trudy i cierpienia, jakie dopu?cisz na mnie. Amen.
Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomó? mi zdoby? cnot? cierpliwo?ci.

Modlitwa na zako?czenie nowenny:
Boskie Serce Jezusa, racz przyj?? pokorny ho?d czci, jaki stara?em si? z?o?y? Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich b??dów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosi?em. Udziel mi tak?e ?aski szczególnej..., o któr? Ci? przez te dni gor?co b?aga?em. A je?li Twoja wola jest inna, daj mi j? zrozumie? i przyj?? bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jeste? moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawd? potrzeba. Niech si? zawsze spe?nia Twoja ?wi?ta wola w niebie i na ziemi. Amen.

DZIE? 6

Modlitwa wst?pna:
Naj?wi?tsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam si? do Ciebie z dzieci?c? ufno?ci? i b?agam o pomoc i ratunek. Mam nadziej?, ?e mnie wys?uchasz, gdy? powiedzia?e?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?" (Mt 11,28). Dlatego przychodz? do Ciebie i b?agam przez zas?ugi Twej M?ki, za przyczyn? Matki Naj?wi?tszej i wszystkich Twoich ?wi?tych, udziel mi ?aski, o któr? Ci? prosz?...

Boskie Serce Jezusa, Ty? dla naszego zbawienia ofiarowa?o si? swemu Ojcu za nasze grzechy. Racz nape?ni? moje serce ofiarn? mi?o?ci?. Niech nie b?d? oboj?tny na potrzeby Ko?cio?a i bli?nich, lecz w miar? moich mo?liwo?ci niech s?u?? im pomoc?. Amen.
Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz mnie duchem ofiary i po?wi?cenia.

Modlitwa na zako?czenie nowenny:
Boskie Serce Jezusa, racz przyj?? pokorny ho?d czci, jaki stara?em si? z?o?y? Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich b??dów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosi?em. Udziel mi tak?e ?aski szczególnej..., o któr? Ci? przez te dni gor?co b?aga?em. A je?li Twoja wola jest inna, daj mi j? zrozumie? i przyj?? bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jeste? moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawd? potrzeba. Niech si? zawsze spe?nia Twoja ?wi?ta wola w niebie i na ziemi. Amen.

DZIE? 7

Modlitwa wst?pna:
Naj?wi?tsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam si? do Ciebie z dzieci?c? ufno?ci? i b?agam o pomoc i ratunek. Mam nadziej?, ?e mnie wys?uchasz, gdy? powiedzia?e?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?" (Mt 11,28). Dlatego przychodz? do Ciebie i b?agam przez zas?ugi Twej M?ki, za przyczyn? Matki Naj?wi?tszej i wszystkich Twoich ?wi?tych, udziel mi ?aski, o któr? Ci? prosz?...

Naj?wi?tsze Serce Zbawiciela, Ty? uczyni?o wszystko, aby nas zbawi?. Dopomó? mi odwzajemni? si? Tobie wierno?ci? w wype?nianiu Twoich przykaza? i moich obowi?zków, jakie mam spe?ni? w tym ?yciu. Dopomó? mi, Panie, abym nie marnowa? darów otrzymanych od Ciebie, ale niech si? staram wykorzysta? ka?dy dzie? dla Twojej chwa?y i zbawienia mojej duszy. Amen.
Serce Jezusa, dopomó?, abym by? Twoim wiernym s?ug?.

Modlitwa na zako?czenie nowenny:
Boskie Serce Jezusa, racz przyj?? pokorny ho?d czci, jaki stara?em si? z?o?y? Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich b??dów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosi?em. Udziel mi tak?e ?aski szczególnej..., o któr? Ci? przez te dni gor?co b?aga?em. A je?li Twoja wola jest inna, daj mi j? zrozumie? i przyj?? bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jeste? moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawd? potrzeba. Niech si? zawsze spe?nia Twoja ?wi?ta wola w niebie i na ziemi. Amen.

DZIE? 8

Modlitwa wst?pna:
Naj?wi?tsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam si? do Ciebie z dzieci?c? ufno?ci? i b?agam o pomoc i ratunek. Mam nadziej?, ?e mnie wys?uchasz, gdy? powiedzia?e?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?" (Mt 11,28). Dlatego przychodz? do Ciebie i b?agam przez zas?ugi Twej M?ki, za przyczyn? Matki Naj?wi?tszej i wszystkich Twoich ?wi?tych, udziel mi ?aski, o któr? Ci? prosz?...

Serce Jezusa, mojego Boga, Ty? wybra?o sobie na ziemi nie zaszczyty i bogactwo, ale prac? w cierpieniu i ubóstwie. Prosz? Ci?, Jezu, abym godnie na?ladowa? Ciebie w ubóstwie i pracowito?ci. Niech nie marnuj? wiele czasu na rozrywki i przyjemno?ci, ale przez prac? i modlitw? niech wiernie s?u?? Bogu i ludziom. Amen.
O Jezu, naucz mnie i?? zawsze drog? cnoty.

Modlitwa na zako?czenie nowenny:
Boskie Serce Jezusa, racz przyj?? pokorny ho?d czci, jaki stara?em si? z?o?y? Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich b??dów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosi?em. Udziel mi tak?e ?aski szczególnej..., o któr? Ci? przez te dni gor?co b?aga?em. A je?li Twoja wola jest inna, daj mi j? zrozumie? i przyj?? bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jeste? moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawd? potrzeba. Niech si? zawsze spe?nia Twoja ?wi?ta wola w niebie i na ziemi. Amen.

DZIE? 9

Modlitwa wst?pna:
Naj?wi?tsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam si? do Ciebie z dzieci?c? ufno?ci? i b?agam o pomoc i ratunek. Mam nadziej?, ?e mnie wys?uchasz, gdy? powiedzia?e?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?" (Mt 11,28). Dlatego przychodz? do Ciebie i b?agam przez zas?ugi Twej M?ki, za przyczyn? Matki Naj?wi?tszej i wszystkich Twoich ?wi?tych, udziel mi ?aski, o któr? Ci? prosz?...

Jezu Chryste, po zako?czeniu ?ycia na ziemi odszed?e?, aby nam przygotowa? mieszkanie w niebie. Udziel nam tej ?aski, aby?my pami?tali o tym, ?e jeste?my pielgrzymami na tej ziemi i nie przywi?zywali si? zbytnio do niej i do spraw doczesnych. Niech przez dobre ?ycie zas?u?ymy na przyj?cie do niebieskiej Ojczyzny, gdzie na wieki b?dziemy wielbi? Twe Naj?wi?tsze Serce. Amen.
Serce Jezusa, dopomó? mi, abym cz?sto rozwa?a? rzeczy ostateczne.

Modlitwa na zako?czenie nowenny:
Boskie Serce Jezusa, racz przyj?? pokorny ho?d czci, jaki stara?em si? z?o?y? Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich b??dów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosi?em. Udziel mi tak?e ?aski szczególnej..., o któr? Ci? przez te dni gor?co b?aga?em. A je?li Twoja wola jest inna, daj mi j? zrozumie? i przyj?? bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jeste? moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawd? potrzeba. Niech si? zawsze spe?nia Twoja ?wi?ta wola w niebie i na ziemi. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 45 goĹ›ci