Nowenna do Matki Bo?ej Szkaplerznej
Modlitewnik - Koronki i Nowenny

Nowenna do Matki Bo?ej Szkaplerznej 

Modlitwa do Matki Bo?ej Szkaplerznej (na rozpocz?cie nowenny)
O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Or?dow­niczko Szkaplerza ?wi?tego, Matko Boga! Oto ja, Two­je dziecko, wznosz? do Ciebie b?agalnie r?ce i z g??bi serca wo?am do Ciebie: Królowo Szkaplerzni ?wi?tego, ratuj mnie, bo w Tobie ca?a moja nadzieja.
Je?li Ty mnie nie wys?uchasz, do kogó? mam si? uda?? Wiem, o dobra Matko, serce Twoje wzruszy si? moim b?aganiem i wys?uchasz mnie w moich po­trzebach, gdy? Wszechmoc Bo?a spoczywa w Twoich r?kach, a u?y? jej mo?esz wed?ug upodobania. Od wie­ków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powsta? i sw? pot??n? moc? rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój m? dusz?, o Matko pe?na lito?ci! Ja za? wdzi?cznym sercem wielbi? Ci? b?d? a? do ?mierci. Na Twoj? chwa?? w Szkaplerzu ?wi?tym ?y? i umiera? pragn?. Amen.

Dzie? pierwszy ? 7 lipca
?Mi?ujcie Maryj?! Z tej mi?o?ci nie przestawajcie czer­pa? si?y dla waszych serc. Niech Ona okazuje si? dla was i przez was Matk? wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni s? tej macierzy?skiej opieki".
Jan Pawe? II
Maryjo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukaza?a? si? niegdy? prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego ob?oku, który wzniós?szy si? nad morzem, u?y?ni? spra­gnion? ziemi? obfitym deszczem. Pokornie Ci? b?aga­my, racz nam wyjedna? obfite zdroje ?ask niebieskich, które ubogac? nasze dusze, aby wydawa?y stokrotny plon ?wi?tych cnót i dobrych uczynków i aby?my s?u­??c Bogu w wierze oraz mi?o?ci, ju? w tym ?yciu mo­gli si? cieszy? b?og? nadziej? ogl?dania Go w szcz?­?liwej wieczno?ci.
Sk?adamy w Twoje Matczyne r?ce nasze potrzeby i intencje tej nowenny, ufni, ?e nie odrzucisz naszej pro?by, najlepsza i najczulsza Matko. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowa? Maryjo...Chwa?a Ojcu...

Dzie? drugi ? 8 lipca
?Nie bójmy si?, ?e Maryja przes?oni nam Chrystusa, Ona jest po to, aby do Niego prowadzi?".
Stefan kard. Wyszy?ski
Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pa?aj?c szczególn? mi?o?ci? ku dzieciom odzianym Szkaplerzem ?wi?tym, nawiedzasz ich dusze, pocie­szasz je s?owem i przyk?adem, upro? nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, sw? Bosk? ?wiat?o?ci? rozproszy? ciemno?ci naszych umys?ów; aby?my poznali warto?? Jego mi?o?ci ku nam zwróconej i serdecznie Go mi?owali, aby?my zrozu­mieli donios?o?? naszych obowi?zków i sumiennie je wype?niali, aby?my wszystkie my?li, s?owa i czyny kierowali ku wi?kszej chwale Bo?ej i zbudowaniu naszych bli?nich.
Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas dr?czy, niepokoi i boli. Ufamy, ?e przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezm?cony pokój! Amen.
Ojcze nasz...Zdrowa? Maryjo...Chwa?a Ojcu...

Dzie? trzeci ? 9 lipca
?Matka nigdy nie odchodzi ? ani od ko?yski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka".
Stefan kard. Wyszy?ski
Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, prze­pe?niona dobroci? dla nas, która raczy?a? przyj?? ofia­ry z?o?one Ci przez synów Twego zakonu, b?agamy Ci?, o Pani nasza, przemie? nasze dusze w ?wi?tynie Boga ?ywego, aby przyozdobione kwiatami cnót i do­brych uczynków mog?y godnie przyj?? Boski Maje­stat; aby?my wielbi?c i mi?uj?c Boga, mogli wiernie Mu s?u?y? i nigdy naszych ?wi?ty? duszy nie skala? grzesznym przywi?zaniem do stworze?.
O Matko! Tyle w nas s?abo?ci, tyle n?dz i mroków! Ty mo?esz umocni? nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci ca?kowicie. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowa? Maryjo...Chwa?a Ojcu...

Dzie? czwarty? 10 lipca
?Równowaga stoj?cej pod krzy?em Maryi pomaga ca?emu ?wiatu".
Stefan kard. Wyszy?ski
Maryjo, Chwa?o Karmelu i Matko nasza, która w do­wód szczególnej mi?o?ci do dzieci odzianych Tw? ?wi?­t? szat?, raczy?a? zaszczyci? je mianem Twego najs?od­szego Imienia, prosimy Ci? pokornie, obud? w naszych sercach pragnienie, aby?my we wszystkich uciskach i dolegliwo?ciach ?ycia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zach?caj nas Twym ?yciem i przyk?adem do pe?nienia dobrych uczynków i spraw, o Matko Mi?o­sierdzia, aby?my na?laduj?c Twoje ?wi?te cnoty, stali si? godni zaszczytnej nazwy synów Twoich; aby?my zapisani zostali w ksi?dze ?ywota, pomi?dzy Twymi dzie?mi i bra?mi Jezusa Chrystusa.
Us?ysz nasze b?agania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu sta?a? si? dla nas Matk?. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Os?aniaj nas przed pokusami z?ego i zaprowad? nas do Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowa? Maryjo...Chwa?a Ojcu...

Dzie? pi?ty ? 11 lipca
?Jak bardzo posta? Maryi promieniuje ?wiatu w?a?nie dzi?, gdy tylu m?drych i roztropnych ludzi ?enuje si? mówi? o ubo?uchnym Dziewcz?ciu, które Bóg wypa­trzy? sobie w Nazarecie i uczyni? Matk? Syna Swego".
Stefan kard. Wyszy?ski
Maryjo, Twierdzo Karmelu, która po?ród ataków nieprzyjacielskich os?ania?a? tarcz? swej opieki zakon karmelita?ski i ocali?a? go od upadku, prosimy Ci? po­kornie, o Pani i Or?downiczko nasza, bro? nas od nie­przyjació? duszy i cia?a: aby?my s?u?yli Bogu w poko­ju i bezpiecze?stwie na wi?ksz? Jego cze?? i na chwa­?? Twoj?.
Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i sk?a­damy w Twoje Matczyne d?onie nasze przysz?e losy, losy Ko?cio?a i naszej Ojczyzny. Ul?yj nam w d?wi­ganiu krzy?a, który nosimy, i uka? blask zwyci?stwa prawdy, dobra, pi?kna i pokoju. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowa? Maryjo...Chwa?a Ojcu...

Dzie? szósty ? 12 lipca
?Bóg nie chce inaczej udziela? si? ?wiatu, jak tylko z ramion Maryi".
Stefan kard. Wyszy?ski
Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swe­go wiernego s?ug? Szymona zaszczyci?a? ?wi?tym Szkaplerzem ? znakiem zbawienia i synostwa Twe­go, przyobiecuj?c niezliczone zdroje ?ask i b?ogos?a­wie?stw Bo?ych tym wszystkim, którzy b?d? pobo?­nie t? szat? nosi? i nale?ycie wype?nia? obowi?zki swego powo?ania, a na?laduj?c Twoje ?wi?te cnoty, b?d? si? stawali wiernymi Twoimi s?ugami, spraw, aby?my przez wierno?? podj?tym zadaniom, korzystali w ?yciu i po ?mierci z Twoich obietnic, a przez to zo­stali dopuszczeni do chwa?y wiecznej.
Spraw, Królowo Szkaplerza ?wi?tego, aby nosz?c Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabnia?y si? coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrasta?a w nas ufno??, ?e Ty ka?dej naszej potrzebie zaradzisz i os?onisz przed burzami ?ycia. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowa? Maryjo...Chwa?a Ojcu...

Dzie? siódmy ? 13 lipca
?Zawsze, gdy jest szczególnie ci??ko, gdy ciemno?ci ogarniaj? ziemie, a s?o?ce ju? ga?nie i gwiazdy nie daj? ?wiat?o?ci, trzeba wszystko oddawa? Maryi".
Stefan kard. Wyszy?ski
Maryjo, Stra?niczko Karmelu i Matko! Ty? nas za­pewni?a, ?e ?wi?ta Twa suknia, je?eli j? godnie nosimy, b?dzie nam puklerzem i tarcz? przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i ?e uchroni nas od wszelkiego z?a. Prosimy Ci? gor?co: niech nas zachowa Twoja pot??­na obrona nie tylko od niebezpiecze?stw cia?a, ale przede wszystkim od niebezpiecze?stw duszy i wiecz­nego pot?pienia. Spraw za swoj? przemo?n? przyczy­n?, aby?my nie pope?nili takiej winy, przez któr? mo­gliby?my by? odrzuceni przez Boga.
Kornie upadaj?c przed Tob?, ufamy, ?e nie b?dzie takiego bólu, którego by? nie ukoi?a, nie b?dzie takiej zasadzki, której by? nie oddali?a, bo jeste? najbardziej kochaj?c? Matk?. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowa? Maryjo...Chwa?a Ojcu...

Dzie? ósmy ? 14 lipca
?Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bli?szego nad Matk? S?owa Wcielonego. Gdy wiec szukamy w naszych my?lach modlitewnych, z kim mieliby?my rozmawia?, komu mieliby?my si? zwie­rzy?, z kim nasz? samotno?? dzieli?, to chyba z Ni?".
Stefan kard. Wyszy?ski
Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Daj?c nam t? szlachetn? odznak? Twojej mi?o?ci ? Szkaplerz ?wi?ty, nie tylko chcia?a? widzie? w nas swoje s?ugi, ale zapragn??a? jeszcze przybra? nas za swoje córki i za swoich synów i raczy?a? nas tak nazwa?. B?agamy Ci?, wyjednaj nam u Jezusa t? ?ask?, aby?my nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoj? rado­?ci? i Twoj? chwa??!
Chcemy te? by? dobrymi Twymi bra?mi, jak tego sobie ?yczy?a?. Dzi?ki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie ? wyzwolimy si? ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba si? Chrystuso­wi Panu. ?B?d? z nami w ka?dy czas, wspieraj i ratuj nas". Amen.
Ojcze nasz...Zdrowa? Maryjo...Chwa?a Ojcu...

Dzie? dziewi?ty? 15 lipca
?Matko Ko?cio?a!... Daj nam odradza? si? wci?? ca­?ym pi?knem ?wiadectwa dawanego Krzy?owi i Zmart­wychwstaniu Twego Syna".
Jan Pawe? II
Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wie­my, ?e nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, aby?my zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj si? naszy­mi sercami, oczy?? je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie ?mierci naszej szatan odst?pi? od nas, widz?c Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze roz??cz? si? z cia?ami, daj nam pociech? ogl?dania Twego ?wi?te­go Oblicza i zaprowad? nas do przybytku wiecznego szcz??cia.
Matko Szkaplerza ?wi?tego! Przyobieca?a?, ?e nie b?dzie pot?piony ten, kto pobo?nie nosi? Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, aby?my w ostatniej godzinie ziemskiego ?ycia uca?owali Twój znak zbawienia i stali si? uczestnikami wiecznej chwa­?y. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowa? Maryjo...Chwa?a Ojcu...

Modlitwa do Matki Bo?ej Szkaplerznej (na zako?czenie nowenny)
Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza ?wi?­tego i Matko nasza! Nieustannie przywo?ujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdy? przez dar Szkaplerza ?wi?tego ocali?a? swój umi?owany zakon karmelita?ski od rozbicia i upadku, a nam wszystkim da?a? znak szczególnej opieki, tak dzisiaj sta? na drogach ludzko?ci odcho­dz?cej od Boga jako znak pojednania i ratunku dla ?wiata.
B?d? ocaleniem dla ca?ej ziemi, Ko?cio?a i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj ?zy cier­pi?cym, ochraniaj niewinno?? dzieci, bro? wiary ?wi?­tej w sercach m?odzie?y; rodzinom naszym upro? po­kój i mi?o?? wzajemn?, i ducha ofiary!
Naszej ca?ej Ojczy?nie, któr? tak bardzo umi?owa?a?, b?ogos?aw od tronu Twej ?aski. Niech b?dzie pociech? dla Twego Serca!
Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców na­szych, by?my Ci? mogli chwali? teraz i w wieczno?ci. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 26 goĹ›ci