Nowenna do ?w. Judy Tadeusza
Modlitewnik - Koronki i Nowenny

DZIE? PIERWSZY
?w. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Or?downiku tych, którzy id? ku Tobie z g??bok? ufno?ci?. 

Otwieram moje serce stroskane i prosz?, i b?agam Ci? o opiek? nade mn?. Z g??bi mej duszy pragn? znale?? si? równie? w gronie tych, którzy Ci? wielbi? i tych, którym wyjedna?e? u Boga Wszechmocnego ?ask?, o któr? Ci? prosili. 

Oni te? g?osz?, ?e? Ty, ?w. Judo, nie odmówi? im swej opieki w najtrudniejszych, rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich ?ycia. Ten ich g?os i niez?omna wiara w Ciebie poci?gn??a mnie ku Tobie i oto sk?adam u Twych stóp moj? gor?c? i serdeczn? pro?b?, by? raczy? by? or?downikiem mojej sprawy (tu wymieni? pro?b?). 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? DRUGI
O ?w. Judo Tadeuszu - zosta?e? chwalebnym Aposto?em, albowiem na wezwanie Jezusa Chrystusa - poszed?e? za Nim, oddaj?c Mu serce swoje pe?ne mi?o?ci, wiary i uwielbienia. 

W Chrystusie, Jego nauce i w Jego Boskim pos?annictwie znalaz?e? natchnienie dla swej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Ko?cio?a Katolickiego, mi?o?ci i moralno?ci chrze?cija?skiej. 

Pragn?, o ?w. Judo Tadeuszu i?? przez ?ycie wpatrzony w Twoje ?lady i prosz? Ci? gor?co, b?d? natchnieniem my?li i czynów moich - a stan? si? po?ytecznym cz?onkiem naszego Ko?cio?a Katolickiego - ?wiec?c bli?nim dobrym przyk?adem. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? TRZECI
?w. Judo Tadeuszu - chwalebny Apostole! Jaka? przedziwna moc serce moje ogarnia, gdy my?li moje szukaj? Ciebie i znajd? si? przy Tobie, mój Or?downiku. Doznaj? wtedy cudnego uczucia wiary, i? jeste? przy mnie, czuwasz nade mn?, gasz?c moj? trwog? przed gro??cym mi niebezpiecze?stwem. 

Daj mi o ?w. Tadeuszu, ?ask?, by ta serdeczna ufno?? moja, jak? ?ywi? do Ciebie, nigdy nie wygas?a, by mi za ?ycia mego by?a tarcz? obronn? i doprowadzi?a po ?mierci dusz? moj? ku Twej ?wietlanej postaci, a dzi?ki Tobie przed Naj?wi?tsze Oblicze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? CZWARTY
O ?w. Judo Tadeuszu - skoro ju? znasz moje potrzeby i pragnienia mej duszy, daj mi do?? si?y i wzmagaj moj? wol?, a?ebym przyk?adnym rytmem ?ycia jak najrzetelniej spe?nia? moje codzienne obowi?zki, a jednocze?nie i misj? szerzenia chwa?y Bo?ej wskazan? nam przez Chrystusa, id?c drog? prowadz?c? przez mi?o?? i moralno?? chrze?cija?sk? do prawdziwego szcz??cia cz?owieczego w naszym ?yciu doczesnym i do zbawienia duszy. 

Wszak Chrystus Pan g?osi?, ?e szcz??cie ludzko?ci na ziemi tkwi w wiecznej i najwi?kszej prawdzie jak? jest Mi?o?? Bli?niego. 

Niechaj?e ten najwznio?lejszy pierwiastek nauki Chrystusowej opromieni ?ycie moje i tych, którzy ze mn? wspó??yj?, pracuj? i id? przez ?ycie pod sztandarem Jezusa Chrystusa. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? PI?TY
?w. Judo Tadeuszu, przez pami?? M?ki i ?mierci Chrystusa Pana, przez trwog? i ból, które przeszywa?y serce Twoje, upro? mi u Boga ?ask? m??nego d?wigania krzy?a, jaki opatrzno?? Bo?a na mnie wk?ada. Niech go przyjm? z r?k Bo?ych, je?li nie z rado?ci?, jak Ty i ?wi?ci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem si? woli Bo?ej, w duchu ofiary za grzechy swoje. 

O ?w. Apostole, ?wiadku ?ycia i ?mierci Jezusa Chrystusa, przywodz? Ci na pami?? ow? s?odycz, któr? serce Twoje odczuwa?o kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczy? Ciebie i innych aposto?ów ?w. modlitwy "Ojcze nasz". 

Prosz? Ci?, wyjednaj mi t? ?ask?, a?ebym Boskiemu Twemu nauczycielowi zawsze w jak najwi?kszej sta?o?ci s?u?y?, a? do ko?ca ?ycia mego. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? SZÓSTY
Dzi?kuj? Ci, o ?w. Judo Tadeuszu, kochany mój chwalebny Apostole, ?e? wzmocni? moj? si?? woli, która pozwala mi z otuch? patrzy? w przysz?o?? moj?. 

Dzi?kuj? Ci z ca?ego serca, ?e oddalasz ode mnie obaw? przed pogorszeniem si? moich warunków ?ycia, ?e niweczysz we mnie i t? m?cz?c? si?? trwogi przed nowymi troskami, które mnie tak gn?bi?y. 

Utrwalaj o ?w. Judo Tadeuszu t? otuch? w mym sercu i wzmagaj we mnie pogod? ducha, która niechaj mi b?dzie upragnion? ?ask? daru mi?o?ci Chrystusowej. 

Spraw, a?ebym z tego daru czerpa? dalsze si?y i moc w ka?dej potrzebie mego ?ycia. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? SIÓDMY
O ?w. Judo! Po dniach wstrz?saj?cego smutki, dozna?e? niewymownej rado?ci, gdy? znowu ujrza? swego ukochanego Mistrza, który dnia trzeciego po swej ?mierci powsta? z grobu, by ukaza? si? swym uczniom-aposto?om. Upro? u Boga ?ask? odrodzenia si? we mnie dobrych pierwiastków, bym by? godzien mi?osierdzia Chrystusa. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? ÓSMY
O ?w. Judo, który? w swej apostolskiej pracy uczy?, ?e ?wiatem rz?dzi Wszechmoc Bo?a, ?e jest to wiecznie panuj?ca si?a, która wszystko przenika i o?ywia - i na tej sile zbudowano Ko?ció? Katolicki, spraw mój Or?downiku, a?ebym w chwilach moich utrapie? i trosk d??y? w jego podwoje i u stóp Chrystusa znalaz? ukojenie. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? DZIEWI?TY
O ?w. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole - niechaj b?dzie na wieki b?ogos?awione imi? Twoje, niech rosn? zast?py Twych czcicieli, do których i ja jeden z najgorliwszych, a? do oddania ducha mojego, nale?e? b?d?, albowiem serce moje i dusza i ka?de w?ókno cia?a mego odczuwa zbawcz? prawd? g?oszon? od wieków, ?e kto wyci?ga do Ciebie r?ce i serdecznie w najwi?kszej wierze prosi Ci? o ratunek i pomoc - temu Ty swego or?downictwa nie odmawiasz. 

Czci? Ci? b?d? i g?osi? chwa?? Twego Imienia, albowiem p?ynie ku mnie, dzi?ki Twemu wstawiennictwu, b?ogos?awie?stwo Bo?e. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 52 goĹ›ci