Nowenna ku czci Matki Bo?ej Fatimskiej
Modlitewnik - Koronki i Nowenny


DZIE? PIERWSZY

Fatima - to imi? które przez d?ugi okres czasu kojarzy?o si? z tre?ciami anty chrze?cija?skimi, to imi?, jedynej córki Mahometa - proroka pierwszego Czerwonego niebezpiecze?stwa.
Bo?a Opatrzno?? sprawi?a, ?e w czasie tworzenia si? drugiego Czerwonego niebezpiecze?stwa - ateistycznego komunizmu - imi? Fatima, nabra?o cudownego chrze?cija?skiego znaczenia.
To w?a?nie w Fatima, Matka Bo?a Ró?a?cowa, objawi?a si? trójce portugalskich pastuszków.
W trzecim roku I Wojny ?wiatowej, Naj?wi?tsza Panna, zst?pi?a na ziemi?, by przekaza? or?dzie pokoju.
Trzyma?a w r?ku ró?aniec - bro?, której m??czy?ni mogliby u?y? dla zako?czenia wszystkich wojen, a swoje czyste i niepokalane serce - otwiera?a dla grzeszników.
I tak nowa wizja Maryi - Matki nas wszystkich, zosta?a ukazana ?wiatu.

Módlmy si? do Matki Boskiej, Fatimskiej:
Modlitwa Królowej Ró?a?ca ?wi?tego:
Panie, Bo?e Wszechmog?cy, przez wzgl?d na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim ?yciem, ?mierci? i zmartwychwstaniem, odkupi? nas dla wiecznego zbawienia, b?agamy Ciebie, udziel nam ?aski aby?my rozwa?aj?c tajemnice Ró?a?ca ?wi?tego, B?ogos?awionej Dziewicy Maryi, umieli godnie na?ladowa? to co one zawieraj?" a otrzymali to co one obiecuj?. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który ?yje i króluje z Bogiem Ojcem w jedno?ci z Duchem ?wi?tym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


DZIE? DRUGI
I Wojna ?wiatowa ogarn??a ca?? Europ?, pokrywaj?c j? sieci? zasieków i okopów wojennych. Najt??sze mózgi i ludzka si?a - zosta?y zaanga?owane przez tych, którzy chcieli j? wygra?. Jak nigdy dot?d, ca?a nauka s?u?y?a wynalazkom wojennym, wykorzystuj?c wszystkie laboratoria i fabryki, a zbli?aj?cy si? pokój, mia? by? jedynie preludium do nast?pnej jeszcze okrutniejszej wojny.
W tym chaosie i nieprawdopodobnym zamieszaniu, Matka Bo?a wybiera nie uczonych, a prostaczków, nie m??ów stanu, a trójk? ma?ych dzieci, nie genera?ów, a pastuszków. 
I ich w?a?nie uczyni?a pos?annikami pokoju.
Problemem ?wiata jest to, ?e jego wielcy wybieraj? rozwi?zania skomplikowane i czyni?ce z?o, a JEJ or?dzie jest tak proste i czyste.
Pani Fatimska powiedzia?a:
Wojna si? sko?czy?a i pokój nastanie, je?eli b?dziecie si? modli?:
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowad? wszystkie dusze do nieba,
i pomó? szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebuj? Twojego Mi?osierdzia.
Je?eli si? nawrócimy...
Je?eli b?dziemy odmawia? ró?aniec...

Módlmy si?, dla uczczenia naszej Pani Fatimskiej:
Modlitwa Królowej Ró?a?ca ?wi?tego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIE? TRZECI
W czasie okrutnej wojny, zst?puje na ziemi? Królowa Pokoju - z ró?a?cem w r?ku i proponuje ?wiatu najprostszy sposób na zako?czenie wojen i utrwalenie pokoju: odmawiajcie ró?aniec...
Dlaczego ró?aniec?
Ró?aniec zaczyna si? wspania?ym wyznaniem wiary - Sk?adem Apostolskim,
po którym nast?puje modlitwa Pa?ska - Ojcze nasz, najwspanialsza modlitwa, której nauczy? nas sam Pan Jezus, a która to jest ogniwem ??cz?cym niebo i ziemi?.
Ka?da za? dziesi?tka zako?czona jest wyrazem szacunku dla Osób Trójcy ?wi?tej - pozdrowieniem trzech Osób w Jednym Bogu - Gloria.
G?ówn? za? modlitw?, powtarzan? w pi?knym poetyckim rytmie jest Zdrowa? Maryjo, która zawiera 3 cz??ci:
Pozdrowienie Anio?a Gabriela,
B?ogos?awie?stwo El?biety dla Maryi,
i cz??? u?o?on? przez Ko?ció? a wyra?aj?c? mi?o?? do Maryi - Matki Boga.
Odmierzanie paciorków i rytmiczna modlitwa jest powi?zana z ukryt? medytacj?, - rozwa?aniem tajemnic z ?ycia Jezusa Chrystusa i Maryi. I tak w poszczególnych tajemnicach: Pod??amy za Anio?em Gabrielem do Nazaretu, z Chrystusem, S?owem Wcielonym zst?pujemy z nieba do Betlejem, Towarzyszymy ?wi?tej Rodzinie w czasach dzieci?ctwa Jezusa, ??czymy si? z Chrystusem Odkupicielem, Zbawicielem i z Maryj?, poprzez Zmartwychwstanie do koronacji i Chwa?y.

Módlmy si? do Matki Boskiej, Fatimskiej.
Modlitwa Królowej Ró?a?ca ?wi?tego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIE? CZWARTY
Dla ratowania dusz, Pan B6g chce, aby na ca?ym ?wiecie zosta?o rozpowszechnione nabo?e?stwo do Mojego Niepokalanego Serca.
W religii katolickiej, Naj?wi?tsze Serce Pana Jezusa, zawsze by?o ??czone z Niepokalanym Sercem Maryi. 
W objawieniu Fatimskim, Maryja przypomina swoim dzieciom, jak bardzo wa?ne jest to ?cis?e po??czenie.
Dlaczego?
Najczystsze Serce Maryi, bez grzechu pocz?tej, jest najbli?sze Sercu Jezusa.
Grzech jest przyczyn? wszystkich wojen. I chocia? winy doszukujemy si? w ró?nych sytuacjach ekonomicznych, to jednak u podstaw jest zawsze chciwo??, po??danie w?adzy, duma, okrucie?stwo, bunt przeciwko Bogu, który zawsze jest skierowany przeciwko szcz??ciu ludzko?ci.
Aby naprawi? to z?o, Zbawiciel nakazuje po?wi?cenie ludzko?ci, Niepokalanemu Sercu swojej Matki.
On wzywa nas:
Na?ladujcie to Serce, którego pierwsz? i najwi?ksz? mi?o?ci? zawsze by? Bóg.
Niech serca ludzkie wzoruj? si? na tym Sercu, które zawsze by?o wierne m??owi i Synowi.
Na?ladujcie to Serce, które ukocha?o wszystkie dzieci Bo?e, i modl?c si? za nie, s?u?y?o im w rado?ci i pokoju.

Módlmy si? oddaj?c cze?? Niepokalanemu Sercu Maryi:
Modlitwa Królowej Ró?a?ca ?wi?tego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIE? PI?TY
Jestem Matk? Bo?? Ró?a?cow?, przysz?am upomnie? ludzko??, aby zmieni?a ?ycie i nie zasmuci?a Boga ci??kimi grzechami. Nie obra?ajcie Boga, bo ju? i tak bardzo jest obra?any.
Zawsze jest tak, ?e w czasie szalej?cej wojny, ludzie w swojej rozpaczy, zwracaj? si? do Boga. Nawet zatwardziali grzesznicy wo?aj?:
Ratuj nas Panie i wybaw od konsekwencji tego do czego?my sami doprowadzili.
W tym samym czasie, cynicy o?mielaj? si? zadawa? pytanie:
Jak Pan Bóg móg? do tego dopu?ci?, ?e ludzie z tak? pasj? oddaj? si? wojnie, a w czasie pokoju j? planuj?.
Wojna mija...
Bóg jest zapominany...
a ludzie z powrotem wracaj? do swoich grzechów.
Tylko wtedy nast?pi koniec wojen, kiedy ludzko?? przestanie sta? po stronie z?a w walce z dobrem, k?amstwa w walce z prawd?, szatana w walce z Chrystusem.
Zaniechanie grzechu, przez ludzko??, jest równoznaczne z zaniechaniem wojen.
Je?eli ludzie przestan? obra?a? Boga, nie b?d? stwarzali powodów do nowych wojen.
Ksi??e Pokoju poprowadzi nas tylko wtedy,
je?eli nie b?dziemy przeciwko Niemu wyst?powali i nie b?dziemy przybijali Go do Krzy?a.

Módlmy si? do Matki Boskiej, Fatimskiej.
Modlitwa Królowej Ró?a?ca ?wi?tego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIE? SZÓSTY 
W naszych czasach ?yjemy w ci?g?ym zagro?eniu bomby atomowej i zdajemy sobie spraw? z niebezpiecze?stw jej u?ycia. Wojna atomowa trwa?aby nie kilka lat, a kilka godzin.
I znowu za spraw? Bo?ej Opatrzno?ci, w czasie I Wojny ?wiatowej, Maryja jak gdyby przepowiedzia?a ?wiatu gro?b? bomby atomowej i jednocze?nie wskaza?a drog? ratunku.
70 tysi?cy ludzi: wierz?cych i niewierz?cych, katolików i innowierców, zgromadzi?o si? w Cova da Iria. Dzie? by? szary i smutny, pada? deszcz. Nagle przesta?o pada?, chmury rozst?pi?y si?, a na niebie ukaza? si? s?oneczny kr?g, który wiruj?c z szalon? szybko?ci?, rzuca? snopy barwnych promieni ?wietlnych.
Po kilku sekundach przerwy, taniec s?o?ca zacz?? si? ponownie. Nagle s?o?ce oderwa?o si? od sklepienia niebieskiego i jak gigantyczna bomba run??o w kierunku ziemi i ludzi.
Ogromny krzyk grozy i trwogi, wyrwa? si? z piersi tysi?cy ludzi.
S?o?ce zatrzyma?o si?, a potem powróci?o na swoje miejsce.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki rodzaju ludzkiego, gro?ba bomby atomowej oddala si?.
A ONA, nasza Matka, zawsze nas b?dzie ochrania? i prowadzi?.

Módlmy si?, aby zaniechano u?ycia bomby atomowej.
Modlitwa Królowej Ró?a?ca ?wi?tego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIE? SIÓDMY
Cz?owiek jest cz?sto wrogiem samego siebie.
Rozmy?lnie zamyka oczy na prawd?, odwraca si? od swego zbawienia i udaje, ?e go nie dostrzega. Nic wi?c dziwnego, ?e or?dzie pokoju, g?oszone przez Królow? Nieba spotka?o si? ze sprzeciwem tych, którzy s? daleko od Boga.
W?adze administracyjne Fatimy, potraktowa?y pastuszków jak kryminalistów.
U?yto wszelkich sposobów, aby nie dopu?ci? do ponownego Objawienia si? Maryi.
Z?o?liwe i gwa?towne prze?ladowania, konspiracja, brutalno?? i szanta? - to wszystko, aby ukry? przed ?wiatem najprostsz? prawd?, sposób na zako?czenie wojny i zachowanie pokoju - or?dzie Matki Bo?ej Fatimskiej.
Ludzie, którzy maj? swoje wyszukane programy zbrojeniowe, programy równowagi si?y i w?adzy oraz zachwianych bud?etów, ci ludzie nie chcieli przyj?? planu Boga, ani niezwyci??onej broni, RÓ?A?CA, który Maryja im ofiarowywa?a.
I tak mimo wszelkich prze?ladowa?, mimo ch?ci ukrycia prawdy, mimo nienawi?ci i opozycji - wie?ci o Fatimie obieg?y ca?y ?wiat.
Papie? Pius XII, przekazuj?c ?wiatu or?dzie Fatimskie, po?wi?ci? ca?y rodzaj ludzi - Niepokalanemu Sercu Maryi, a miliony ludzi wzi??o do r?ki ró?aniec.

Módlmy si? do Pani Fatimskiej.
Modlitwa Królowej Ró?a?ca ?wi?tego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIE? ÓSMY
Nad horyzontem naszych czasów, zawis?a gro?ba Rosji: ateistycznego komunizmu , pogardy dla Boga,
zniewolenia cz?owieka,
terroru,
tajemnicza Rosja: brutalna w filozofii, gigantyczna w sile.
Aby uchroni? chrze?cija?sk? demokracj?, czyniono wiele prób i uciekano si? do ró?nych sposobów. Ligi, petycje, negocjacje, usi?owania przekupienia - wszystko to upada?o, ko?czy?o si? fiaskiem.
Ca?kowite rozwi?zanie nale?a?o do Maryi.
Je?eli ludzie przyjm? Moje ??dania, Rosja nawróci si? i zapanuje pokój.
Jak?e skomplikowane s? drogi ludzkie!
Jak?e proste s? drogi Boskie!
Je?eli po?wi?cimy ?wiat Niepokalanemu Sercu Maryi...
Je?eli b?dziemy odmawia? ró?aniec...
Je?eli b?dziemy ?a?owa? za grzechy i czyni? pokut?...
Je?eli umi?ujemy czysto?? i prawd?...
to Rosja odnajdzie swoj? drog? powrotu do Ojca, a ?elazna kurtyna opadnie. Pe?ni nadziei w Obietnice Naszej Fatimskiej Pani,

Módlmy si?:
Modlitwa Królowej Ró?a?ca ?wi?tego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIE? DZIEWI?TY
I tak, Fatima sta?a si? celem coraz liczniejszych pielgrzymek. Miliony ludzi przybywa?y tu, aby zobaczy? miejsce w którym Naj?wi?tsza Panna zst?pi?a na b?ogos?awion? ziemi?, aby rozmawia? z trójk? dzieci i przekaza? ?wiatu swoje or?dzie pokoju.
Ludzie, którzy byli przepe?nieni nienawi?ci? do Boga i Maryi, usi?owali zniszczy? ma?y d?bek na którym ukaza?a si? Maryja, wysadzili w powietrze kaplic? Matki Bo?ej, grozili i wydawali ró?ne rozkazy.
Ale wszystkie te dzia?ania osi?gn??y skutki wr?cz przeciwne od zamierzonych. 
Z roku na rok jest coraz wi?cej pielgrzymek, a kult i nabo?e?stwo do Matki Boskiej Fatimskiej, rozpowszechni? si? na ca?ym ?wiecie.
Z ró?a?cem w r?ku: siostry i ksi??a,
uczeni i analfabeci,
indywidualnie i ca?ymi rodzinami,
bogaci i biedni,
trwaj? na modlitwie dniem i noc?.
Obraz Niepokalanego Serca Maryi jest wsz?dzie, w ko?cio?ach i domach, a Jej Niepokalane Serce sta?o si? wzorem dla chrze?cija?skiej m?odzie?y.
I jeszcze raz jest nam dane odczu? Mi?o?? Boga i opiek? Maryi oraz to, ?e droga, któr? wskazuje nam Bóg - jest drog? pokoju, a ci, którzy zwyci??yli grzech, odnie?li zwyci?stwo w najwa?niejszej walce.
B?ogos?awieni, którzy wprowadzaj? pokój,
albowiem oni b?d? nazwani synami Bo?ymi.
I wiernymi poddanymi Maryi, naszej Pani Fatimskiej.

Do Niej módlmy si?:
Modlitwa Królowej Ró?a?ca ?wi?tego.
/Jak w dniu pierwszym/

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 50 goĹ›ci