Nowenna do Dzieci?tka Jezus
Modlitewnik - Koronki i Nowenny

Wszechmog?cy wiekuisty Bo?e, Panie nieba i ziemi, który objawiasz si? maluczkim; spraw, prosimy, aby?my z nale?n? czci? uwielbiaj?c ?wi?te tajemnice Dzieci?tka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wst?puj?c w Jego ?lady mogli doj?? do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który ?yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Dzie? 1 - 16 grudnia
Uwielbiajmy Serce Dzieci?tka Jezus i oddajmy cze?? tej mi?o?ci, któr? Ono p?on??o ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dzieci?ciu, aby Ono je oczy?ci?o i nauczy?o ?wi?tej prostoty, by ofiara naszych serc by?a Mu przyjemna.

Modlitwa

Najs?odsze Dzieci? Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorej?ce mi?o?ci? i oddaj?ce najwy?sz? cze?? Bogu Ojcu. Ty ofiarowa?e? si? na cierpienie i m?k? dla naszego zbawienia. B?d? za to uwielbiony na wieki.

Oddajemy Ci nasze biedne serca prosz?c, aby? je raczy? przyj?? i uczyni? swoj? w?asno?ci?. Oczy?? je ze wszystkich przewinie? i zapal Twoj? mi?o?ci?. Naucz nas prostoty, pokory i cicho?ci. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywi?zywa? si? do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemno?ci. Niech nasze serca b?d? dla Ciebie mi?ym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech si? Tob? raduj? na wieki. Amen.


Dzie? 2 - 17 grudnia
Patrz?c na nó?ki Bo?ego Dzieci?tka zastanówmy si?, ile kroków b?d? musia?y uczyni? dla naszego zbawienia. One nam wyznacz? drog? sprawiedliwo?ci i prawdy, a wyznacz? j? krwawym ?ladem. Pro?my gor?co Bo?e Dzieci?tko, aby?my umieli chodzi? Jego ?ladami.

Modlitwa

O male?ki Jezu, dr??cy z zimna na twardym sianie, jak?e wielkie um?czenie Ci? czeka! Jak?e si? utrudzisz, szukaj?c po drogach tego ?wiata zb??kanej owieczki - biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie b?d? dla nas daremne. Pozwól, o s?odki Jezu, przytuli? si? ca?ym sercem do Twoich ?wi?tych stóp. Daj, aby?my, oblewaj?c je ?zami skruchy, wyprosili sobie ?ask? na?ladowania Ciebie, a id?c Twymi ?ladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze ?wi?tymi Twymi na wieki. Amen.


Dzie? 3 - 18 grudnia
Uczcijmy ?wi?te r?czki Boskiego Dzieci?tka, które tak bardzo b?d? musia?y si? natrudzi? dla naszego zbawienia i przez to oddadz? wielk? chwa?? Ojcu Niebieskiemu. Z r?czek Dzieci?tka Jezus sp?ywaj? potoki ?ask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy si? ca?kowicie w te Boskie r?czki, tak male?kie, a tak wszechmocne. Pro?my Dzieci?tko Jezus, by raczy?o pob?ogos?awi? nasze r?ce, aby wszystkie nasze czyny by?y zawsze ?wi?te i mi?e Bogu.

Modlitwa

Boskie Dzieci?, z najwy?sz? czci? ca?ujemy Twe wszechmocne r?czki, które skruszy?y wi?zy naszej niewoli i otworzy?y nam bramy niebios. One podtrzymuj? ca?y ?wiat, a tak dr??ce i bezsilne wydaj? si? by? w ??óbku. O najs?odsze Dzieci?, w Twe r?czki sk?adamy ofiar? naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci si? zupe?nie. Podnie? swoje r?czki nad nami i b?ogos?aw nam. B?ogos?aw nasze my?li, uczucia i sprawy, b?ogos?aw krzy?e i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, aby?my ?yj?c, pracuj?c i cierpi?c jedynie dla Ciebie, z Twoich r?k mogli kiedy? otrzyma? koron? wiecznej chwa?y. Amen.


Dzie? 4 - 19 grudnia
Boskie usta Dzieci?tka Jezus zamykaj? w sobie s?owa ?ycia, prawdy i m?dro?ci przedwiecznej, oddaj? doskona?? chwa?? Bogu Ojcu i mi?osiernie og?aszaj? przebaczenie grzesznikom. One maj? kiedy? og?osi? b?ogos?awie?stwo wybranym, a wieczne pot?pienie odrzuconym. Bo?e Dzieci? zwiastuje przez anio?ów "pokój ludziom dobrej woli", a naszym ustom jak?e nieraz trudno wymówi? s?owa przebaczenia, jak?e cz?sto siej? one niepokój, a mo?e powoduj? ból.

Modlitwa

O Naj?wi?tsze Dzieci?tko, oczy?? nasze usta ogniem Twej mi?o?ci. Naucz je mówi? tylko na Twoj? chwa?? i po?ytek bli?nich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek mia?y si? splami? grzesznymi s?owami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznosz? si? ku Tobie uwielbienia i pro?by, aby?my zas?u?yli us?ysze? kiedy? z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tob?. Amen.


Dzie? 5 - 20 grudnia
Z jak wielk? mi?o?ci? spogl?daj? na nas oczy Dzieci?tka Jezus. One ciesz? si? wszystkim, co dobrego widz? w naszym ?yciu, a rzewnie p?acz? nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieci?tku nasze oczy, by?my ju? nigdy nie obra?ali Go wzrokiem, lecz jak najcz??ciej spogl?dali na to, co nasze serce podnosi do Boga.

Modlitwa

O Boskie Dzieci?, spojrzyj na nas. Niech mi?osierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas mi?o?? ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam ?aski, aby?my we wszystkim, co stworzy?e?, widzieli Twoje dzie?o, dzi?kowali Ci za to, co nam da?e? i u?ywali tego zgodnie z Twoj? wol?, dla dobra naszej duszy. Oby?my cz?sto spogl?dali na Ciebie i rozwa?ali Twoj? mi?o?? ku nam. Spraw, aby?my odrzucali to, co prowadzi do z?ego i op?akiwali swoje grzechy. Daj nam zas?u?y? na twoje ?askawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego ?ycia i ogl?danie Twej Boskiej chwa?y w niebie. Amen.


Dzie? 6 - 21 grudnia
Uszy Boskiego Dzieci?tka ?askawie wys?uchuj? modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewn?trzny s?uch naszego serca, aby?my odwracaj?c si? od zdradliwych podszeptów ?wiata, cia?a i z?ego ducha, tym ?atwiej mogli us?ysze? natchnienia ?aski. Szanujmy ten Bo?y g?os w naszych sercach i wype?niajmy jego nakazy.

Modlitwa

O Boskie Dzieci?tko, nak?o? Twe uszy ku naszym pro?bom i b?aganiom. Przyjmij ?askawie nasze uwielbienia i dzi?kczynienia, nie zwa?aj?c na nasz? n?dz?. Ofiarujemy Ci nasz s?uch i prosimy, uczy? nas pilnymi w s?uchaniu Twego s?owa, aby?my przyjmuj?c je ochotnym sercem i wype?niaj?c z mi?o?ci?, zas?u?yli na ws?uchiwanie si? w niebia?skie melodie, których ludzkie ucho nie s?ysza?o. Amen.


Dzie? 7 - 22 grudnia
G?ówka Dzieci?tka Bo?ego spoczywa na sianie, a przecie? jest to G?owa Cia?a Mistycznego - Ko?cio?a, którego jeste?my cz?onkami. Z tej Naj?wi?tszej G?owy sp?ywa na nasze dusze rosa Bo?ej ?aski daj?ca nam ?ycie. Starajmy si? ?y? w ?cis?ym zjednoczeniu z t? Bosk? G?ow?, na?ladujmy Pana Jezusa ze wszystkich si?, aby?my jak najbardziej upodobnili si? do Niego.

Modlitwa

Jezu, Boskie Dzieci?, ty jeste? dla nas najja?niejszym s?o?cem o?wiecaj?cym drogi naszego ?ycia, tak cz?sto pe?ne niebezpiecze?stw. Prowad? nas i chro? od wszelkiego z?a, a zw?aszcza od wiecznej zguby. Pomó? nam ?y? ?wi?cie, a przez to pomna?a? ?wi?to?? Ko?cio?a - Cia?a Mistycznego, którego jeste? G?ow?. Spraw, aby?my wiernie na?laduj?c Ciebie, wype?nili Twój nakaz: "?wi?tymi b?d?cie, bo Ja jestem ?wi?ty" i doszli do szcz??liwej wieczno?ci. Amen.


Dzie? 8 - 23 grudnia
Uwielbiajmy Naj?wi?tsz? Dusz? Dzieci?tka Jezus, ja?niej?c? niepokalan? czysto?ci? i bogactwem wszelkich ?ask i cnót. Oddaje ona doskona?? cze?? i uwielbienie Bogu Ojcu. Po?wi??my Boskiemu Dzieci?tku nasz? dusz? ze wszystkimi jej w?adzami i pro?my, aby j? oczy?ci?, ubogaci? swymi ?askami i przyozdobi? cnotami, by?my mogli sta? si? godnym Jego mieszkaniem.

Modlitwa

O Dzieci? Jezu, z najg??bsz? pokor? wielbimy i b?ogos?awimy Trójc? Przenaj?wi?tsz?, która w Twej duszy z?o?y?a wszystkie skarby doskona?o?ci i ?aski, i zjednoczy?a j? ze S?owem Przedwiecznym tak, ?e stanowi najdoskonalsz? jedno?? z samym Bogiem. Najs?odsze Dzieci? Jezu, b?agamy, aby? przyj?? nasz? grzeszn? dusz?, oczy?ci? j? i ubogaci? nadprzyrodzonymi darami. Niech jej w?adze, odnowione Tw? ?ask?, nape?ni? si? Twoim ?yciem, aby?my mogli wo?a? z Aposto?em: "?yj? ju? nie ja, ale ?yje we mnie Chrystus". O Jezu, ?ycie nasze na ziemi, sta? si? naszym ?yciem wiekuistym w niebie. Amen.


Dzie? 9 - 24 grudnia
Trójca ?wi?ta da?a Dzieci?tku Jezus najwy?sz? królewsk? w?adz?, lecz Ono chce królowa? nad nami swoj? niewinno?ci?, pokor?, cicho?ci? i mi?o?ci?. W ten sposób og?asza wszelkiemu stworzeniu najwy?sz? wol? Ojca. Przygotujmy si? na przyj?cie naszego Króla. Poddajmy si? Jego panowaniu i starajmy si? we wszystkim spe?nia? Jego wol?, aby Dzieci? Jezus mog?o uczyni? z nas czyst? i przyjemn? ofiar? Trójcy Przenaj?wi?tszej.

Modlitwa

Królu wiecznej chwa?y, który w?adasz niebem i ziemi?, przyjd? do swego ludu. Chocia? ??óbek jest twoim tronem, stajenka - pa?acem, pieluszki - p?aszczem królewskim, a dworzanami - pastuszkowie, to jednak w tym uni?eniu wyznajemy, ?e jeste? naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i cia?a, wszystko, co mamy i mie? mo?emy. Króluj w naszych sercach pokor?, cicho?ci? i mi?o?ci?. Naucz nas pe?ni? wol? Ojca, jak Ty j? pe?ni?e?. Pragniemy s?u?y? Ci wiernie i kocha? ze wszystkich si? na ziemi, a w bramie wieczno?ci powita? Ciebie jako naszego Króla i z Tob? wej?? do Twego królestwa. Amen.


Modlitwa na zako?czenie ka?dego dnia nowenny

O Bo?e Dzieci?, prosimy Ci?, spraw, aby?my coraz doskonalej nale?eli do Ciebie i s?u?yli Ci coraz lepiej. Chcemy Ci? mi?owa? w naszych bli?nich i szerzy? Twoje Królestwo wsz?dzie, gdziekolwiek si? znajdziemy. Amen.
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 35 goĹ›ci