Nowenna przed ?wi?tem Mi?osierdzia
Modlitewnik - Koronki i Nowenny

Nowenna któr? kaza? mi Pan Jezus napisa?
 i odprawia? przed ?wi?tem Mi?osierdzia.


Pragn?, aby? przez te dziewi?? dni sprowadza?a dusze do zdroju mojego mi?osierdzia, by zaczerpn??y si?y i och?ody, i wszelkiej ?aski, jakiej potrzebuj? na trudy ?ycia, a w szczególno?ci w godzinie ?mierci. W ka?dym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienn? grup? dusz i zanurzysz je w tym morzu mi?osierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadz? w dom Ojca mojego. Czyni? to b?dziesz w tym i przysz?ym ?yciu. I nie odmówi? ?adnej duszy niczego, któr? wprowadzisz do ?ród?a mi?osierdzia mojego. W ka?dym dniu prosi? b?dziesz Ojca mojego przez gorzk? m?k? moj? o ?aski dla tych dusz.


Dzie? pierwszy
Dzi? sprowad? mi ludzko?? ca??, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj j? w morzu mi?osierdzia mojego...

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na ludzko?? ca?? - szczególnie na biednych grzeszników - która jest zamkni?ta w najlito?ciwszym Sercu Jezusa, i dla jego bolesnej m?ki oka? nam mi?osierdzie swoje, aby?my wszechmoc mi?osierdzia Twego wys?awiali na wieki wieków. Amen.

Dzie? drugi
Dzi? sprowad? mi dusze kap?a?skie i dusze zakonne, i zanurz je w niezg??bionym mi?osierdziu moim...

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kap?anów i dusze zakonne, i obdarz ich moc? b?ogos?awie?stwa swego, a dla uczu? Serca Syna swego, w którym to sercu s? zamkni?te, udziel im mocy ?wiat?a swego, aby mogli przewodzi? innym na drogach zbawienia, by wspólnie ?piewa? cze?? niezg??bionemu mi?osierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Dzie? trzeci
Dzi? sprowad? mi wszystkie dusze pobo?ne i wierne, i zanurz je w morzu mi?osierdzia mojego...

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla jego bolesnej m?ki, udziel im swego b?ogos?awie?stwa i otaczaj ich sw? nieustann? opiek?, aby nie utraci?y mi?o?ci i skarbu wiary ?wi?tej, ale aby z ca?? rzesz? anio?ów i ?wi?tych wys?awia?y niezmierzone mi?osierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Dzie? czwarty
Dzi? sprowad? mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znaj?, i o nich my?la?em w gorzkiej swej m?ce, a przysz?a ich gorliwo?? pocieszy?a serce moje. Zanurz ich w morzu mi?osierdzia mojego...

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze pogan i tych co Ci? jeszcze nie znaj?, a które s? zamkni?te w najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Poci?gnij ich do ?wiat?a Ewangelii. Dusze te nie wiedz?, jak wielkim jest szcz??ciem Ciebie mi?owa?; spraw aby i one wys?awia?y hojno?? mi?osierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

Dzie? pi?ty
Dzi? sprowad? mi dusze braci od??czonych, i zanurz ich w morzu mi?osierdzia mojego...

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze braci od??czonych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadu?yli ?ask Twoich, trwaj?c uporczywie w swych b??dach. Nie patrz na ich b??dy, ale na mi?o?? Syna swego i na gorzk? m?k? Jego, któr? podj?? dla nich, gdy? i oni s? zamkni?ci w najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wys?awiaj? wielkie mi?osierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Dzie? szósty
Dzi? sprowad? mi dusze ciche i pokorne, i dusze ma?ych dzieci, i zanurz je w mi?osierdziu moim...

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze ma?ych dzieci, które s? zamkni?te w mieszkaniu najlito?ciwszego Serca Jezusa. Dusze te s? najwi?cej upodobnione do Syna Twego, wo? tych dusz wznosi si? z ziemi i dosi?ga tronu Twego. Ojcze mi?osierdzia i wszelkiej dobroci, b?agam Ci? przez mi?o?? i upodobanie, jakie masz w tych duszach, b?ogos?aw ?wiatu ca?emu, aby wszystkie dusze razem wy?piewywa?y cze?? mi?osierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Dzie? siódmy
Dzi? sprowad? mi dusze, które szczególnie czcz? i wys?awiaj? mi?osierdzie moje, i zanurz je w mi?osierdziu moim...

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze ciche, które wys?awiaj? i czcz? najwi?kszy przymiot Twój, to jest niezg??bione mi?osierdzie Twoje - które s? zamkni?te w najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Dusze te s? ?yw? Ewangeli?, r?ce ich s? pe?ne uczynków mi?osierdzia, a dusza ich przepe?niona weselem ?piewa pie?? mi?osierdzia Najwy?szemu. B?agam Ci? Bo?e, oka? im mi?osierdzie swoje wed?ug nadziei i ufno?ci, jak? w Tobie po?o?yli, niech si? spe?ni na nich obietnica Jezusa, który im powiedzia?, ?e: Dusze, które czci? b?d? to niezg??bione mi?osierdzie moje - ja sam broni? b?d? w ?yciu, a szczególnie w ?mierci godzinie, jako swej chwa?y. Amen.

Dzie? ósmy
Dzi? sprowad? mi dusze, które s? w wi?zieniu czy??cowym i zanurz je w przepa?ci mi?osierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej och?odz? ich upalenie...

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze w czy??cu cierpi?ce, a które s? zamkni?te w najlito?ciwszym Sercu Jezusa. B?agam Ci? przez bolesn? m?k? Jezusa, Syna Twego, i przez ca?? gorycz, jak? by?a zalana Jego przenaj?wi?tsza dusza, oka? mi?osierdzie swoje duszom, które s? pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim, nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, ?e dobroci Twojej i lito?ci liczby nie masz. Amen.

Dzie? dziewi?ty
Dzi? sprowad? mi dusze ozi?b?e i zanurz je w przepa?ci mi?osierdzia mojego...

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi?osierdzia na dusze ozi?b?e, a które s? zamkni?te w najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Ojcze mi?osierdzia b?agam Ci? przez gorzko?? m?ki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzy?u, pozwól, aby i one wys?awia?y przepa?? mi?osierdzia Twego. Amen." (Dz. 1209-1229).

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 48 goĹ›ci