Litania do ?w. Maksymiliana
Modlitewnik - Litanie
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
 
?wi?ty Maksymilianie, 
Wielki mi?o?niku Boga,
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Apostole Niepokalanej Po?redniczki ?ask,
Za?o?ycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,
M??ny szerzycielu królestwa Niepokalanej,
Wzorze ?ycia zakonnego,
Pragn?cy ?mierci m?cze?skiej,
Gorliwy apostole Japonii,
Pe?en po?wi?cenia dla chorych i nieszcz??liwych,
Zdobywco dusz dla Niepokalanej,
Ukazuj?cy ludziom idea? ?ycia,
Mi?o?niku modlitwy,
Wzorze niezachwianej ufno?ci,
Poci?gaj?cy ludzi dobroci? i rado?ci?,
Pragn?cy nawrócenia grzeszników,
Pragn?cy zjednoczenia w Ko?ciele wszystkich wyznawców Chrystusa,
Pragn?cy nawrócenia pogan,
Kochaj?cy bli?nich dla Boga,
Mi?o?niku umartwienia i pokuty,
Przyk?adzie pos?usze?stwa,
Mi?o?niku ubóstwa i prostoty,
Wzorze anielskiej czysto?ci,
Obro?co dobrych obyczajów,
G?osicielu odrodzenia narodu polskiego,
Obro?co wiary ?wi?tej,
Apostole prasy katolickiej,
Apostole dobrego przyk?adu,
Wzorze znoszenia cierpie?,
Przyk?adzie przebaczenia wrogom,
Umacniaj?cy wspó?wi??niów na duchu,
Ofiaruj?cy swe ?ycie za rodzin?,
?piesz?cy z kap?a?sk? pos?ug? skaza?com,
M?czenniku O?wi?cimia,
Chlubo polskiej ziemi,
Ws?awiony po ca?ym ?wiecie,
Wielki nasz or?downiku w niebie. 
Przyk?adowy obraz  
 
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - przepu?? nam, Panie
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - wys?uchaj nas, Panie
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - zmi?uj si? nad nami, Panie.


K. Módl si? za nami ?wi?ty Maksymilianie.
W. Aby?my si? stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy si?: Wszechmog?cy, mi?osierny Bo?e, który serce ?w. Maksymiliana rozpali?e? mi?o?ci? do Niepokalanej i uczyni?e? go wielkim Jej rycerzem i narz?dziem do szerzenia Twojego królestwa, rozpal i nasze serca podobn? mi?o?ci? i ofiarno?ci?, aby?my w ?yciu swoim szukali zawsze Twej chwa?y. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 49 goĹ›ci