Litania do ?w. Judy Tadeusza
Modlitewnik - Litanie
 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.

 

?wi?ta Maryjo, 
?w. Bo?a Rodzicielko,
Królowo Aposto?ów,
?w. Judo Tadeuszu,
?w. Judo, chwalebny Apostole,
?w. Judo, gorliwy wyznawco,
?w. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,
?w. Judo, wierny s?ugo Bo?y,
?w. Judo, na opowiadanie Ewangelii powo?any,
?w. Judo, niezmordowany g?osicielu s?owa Bo?ego,
?w. Judo, mi?o?? Bo?? w duszach ludzkich rozniecaj?cy,
?w. Judo, w obronie wiary ?w. ?mia?o wyst?puj?cy,
?w. Judo, przyk?adem ?ycia chrze?cija?skiego b?d?cy,
?w. Judo, prze?ladowanie dla wiary ?w. cierpi?cy,
?w. Judo, krwi? swoj? wiar? ?w. stwierdzaj?cy,
?w. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych,
?w. Judo, Or?downiku mo?ny,
Aby?my z grzechów naszych powstali,
Aby?my szczerze pokutowali,
Aby?my w s?u?bie Bo?ej gorliwymi byli,
Aby?my w cnocie post?powali,
Aby?my w jedno?ci i zgodzie ?yli,
Aby?my w wierze niezachwianie trwali,
Aby?my nigdy zw?tpieniu nie ulegli,
Aby?my nigdy w rozpacz nic wpadli,
Aby?my b??dz?cych na drog? prawdziw? sprowadzali,
Aby?my sami od jedno?ci Ko?cio?a Katolickiego nie odst?pili,
Aby?my od wszelkich niebezpiecze?stw duchowych uwolnieni byli,
Aby?my po przej?ciu ?ycia doczesnego z Tob? si? po??czyli. 
Przyk?adowy obraz 

 

Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - przepu?? nam, Panie
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - wys?uchaj nas, Panie
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - zmi?uj si? nad nami, Panie.


Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módlmy si?: Bo?e, który? nas przez ?w. Jud? Aposto?a do poznania Imienia Swego doprowadzi? raczy?, spraw, prosimy Ci?, aby?my, oddaj?c Mu nale?n? cze??, coraz bardziej post?powali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 47 goĹ›ci